Regulamentul (CE) nr. 166/2006


Document de orientare pentru implementarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi european

Introducere

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui registru european al emisiilor şi transferului de Poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului"[1](„Regulamentul E-PRTR") a fost adoptat la 18 ianuarie 2006.

Prezentul document furnizează o serie de linii directoare cu privire la diferitele procese de raportare în conformitate cu Regulamentul E-PRTR.

PRTR european (E-PRTR) va implementa la nivel UE Protocolul PRTR al CEE-ONU, care a fost semnat de Comunitatea Europeană şi de 23 de state membre în mai 2003 la Kiev şi care reprezintă un Protocol al Convenţiei de la Aarhus[2]. E-PRTR va succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER[3]) în cadrul căruia au fost raportate date pentru anii 2001[4]şi 2004.

Regulamentul E-PRTR are ca scop sporirea accesului public la informaţiile privind mediul prin crearea unui E-PRTR coerent şi integrat, contribuind în acest mod la prevenirea şi reducerea poluării, furnizarea de informaţii decidenţilor şi facilitarea participării publicului la luarea deciziilor cu privire la mediu.

Regulamentul înfiinţează un registru integrat al emisiilor şi transferurilor de poluanţi la nivel european sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului şi stabileşte regulile pentru funcţionarea acestuia, în scopul de a pune în aplicare Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi şi de a facilita participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul, precum şi de a contribui la prevenirea şi reducerea poluării mediului.

Prezentul document de orientare nu abordează problemele referitoare la stabilirea sau implementarea obligaţiilor privind PRTR naţionale care fac obiectul Protocolului CEE-ONU.

Conform considerentului 4 al Regulamentului E-PRTR, un PRTR integrat şi coerent oferă publicului, industriei, oamenilor de ştiinţă, companiilor de asigurări, autorităţilor locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altor decidenţi o bază solidă de date pentru efectuarea comparaţiilor şi luarea de viitoare decizii pe probleme de mediu.

Regulamentul E-PRTR include informaţii specifice cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol şi transferurile de deşeuri şi poluanţi din apele reziduale în afara amplasamentului. Datele respective trebuie să fie raportate de către operatorii unităţilor care desfăşoară activităţi specifice

În plus, E-PRTR include date cu privire la emisiile din diferite surse difuze, de ex. traficul rutier şi încălzirea locuinţelor, în situaţia în care astfel de date sunt disponibile.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

E-PRTR ghid de implementare


Legea nr. 112/2009

 

LEGE 112/2009

Vigoare

Emitent: Parlament
Domenii: Conventii consulare

M.O. 339/2009

Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de Romania la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998

M.Of.Nr. 339 din 21 mai 2009

 

 

LEGE NR. 112

pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de Romania la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Articol unic. - Se ratifica Protocolul referitor la Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de Romania la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

   

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                      p. PRESEDINTELE SENATULUI,
     ROBERTA ALMA ANASTASE                                 ALEXANDRU PERES
 

    Bucuresti, 14 aprilie 2009.

    Nr. 112.


PROTOCOL
privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi

___________

   *) Traducere.

    Partile la prezentul protocol,

    amintind art. 5 paragraful 9 si art. 10 paragraful 2 ale Conventiei din 1998 privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (Conventia de la Aarhus),

    recunoscand faptul ca registrele poluantilor emisi si transferati pun la dispozitie un important mecanism de crestere a raspunderii operatorilor economici, reduc poluarea si promoveaza dezvoltarea durabila, astfel cum a fost formulata in Declaratia de la Lucca, adoptata la prima intrunire a partilor la Conventia de la Aarhus,

    luand in considerare principiul 10 al Declaratiei de la Rio din 1992 privind mediul si dezvoltarea,

    luand in considerare, de asemenea, principiile si obligatiile angajate la Conferinta Natiunilor Unite din 1992 privind mediul si dezvoltarea, in special prevederile din cap. 19 al Agendei 21,

    luand in considerare Programul pentru urmarirea implementarii Agendei 21, adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la cea de-a XIX-a sesiune speciala din anul 1997, in care se facea apel, printre altele, la intarirea capacitatilor si mijloacelor nationale de colectare, procesare si diseminare a informatiei, pentru a facilita accesul publicului la informatia privind problemele globale de mediu, prin intermediul mijloacelor corespunzatoare,

    luand in considerare Planul de implementare de la Summitul Mondial privind Dezvoltarea Durabila din anul 2002, care incurajeaza elaborarea coerenta si integrata a informatiei privind substantele chimice, mai ales prin intermediul registrelor poluantilor emisi si transferati,

    tinand cont de activitatea Forumului Interguvernamental privind Securitatea Substantelor Chimice, in special de Declaratia de la Bahia din anul 2000 privind siguranta chimica, prioritatile de actiune de dupa anul 2000 si de Registrul poluantilor emisi si transferati/Planul de actiune privind inventarele de emisii,

    tinand cont, de asemenea, de activitatile intreprinse in cadrul Programului interorganizare pentru gestionarea rationala a substantelor chimice,

    mai mult, tinand cont de activitatea Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare, in special de Recomandarea Consiliului privind implementarea registrelor poluantilor emisi si transferati, in care Consiliul cheama statele membre sa stabileasca si sa puna la dispozitia publicului registrele nationale ale poluantilor emisi si transferati,

    dorind crearea unui mecanism care sa faciliteze exercitarea dreptului fiecarei persoane, al generatiilor actuale sau viitoare, de a trai intr-un mediu adecvat bunastarii si sanatatii sale, prin asigurarea punerii in practica a unor sisteme de informatie de mediu accesibile publicului,

    dorind, de asemenea, sa se asigure ca elaborarea acestor sisteme tine cont de principiile care contribuie la dezvoltarea durabila, cum ar fi o abordare precauta, asa cum stabileste principiul 15 al Declaratiei de la Rio din 1992 privind mediul si dezvoltarea,

    recunoscand legatura dintre sistemele informatiei de mediu corespunzatoare si exercitarea drepturilor stipulate in Conventia de la Aarhus,

    amintind nevoia de cooperare cu alte initiative internationale privind poluantii si deseurile, inclusiv Conventia de la Stockholm din 2001 privind poluantii organici persistenti si Conventia de la Basel din 1989 privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora,

    recunoscand faptul ca obiectivele unei abordari integrate pentru reducerea la minimum a poluarii si a cantitatii de deseuri rezultate din functionarea instalatiilor industriale si a altor surse au drept scop atingerea unui nivel ridicat de protectie a mediului ca intreg, promovarea dezvoltarii durabile, respectarea mediului si protejarea sanatatii generatiilor actuale si viitoare,

    convinse fiind de valoarea registrelor poluantilor emisi si transferati ca instrument cost-beneficiu pentru incurajarea imbunatatirii performantei de mediu, pentru asigurarea accesului publicului la informatia privind poluantii emisi si transferati in si din comunitati si pentru utilizarea lor de catre guverne in urmarirea tendintelor, demonstrarea progreselor in reducerea poluarii, monitorizarea conformarii cu anumite acorduri internationale, stabilirea prioritatilor si evaluarea progreselor atinse prin intermediul politicilor si programelor de mediu,

    estimand faptul ca registrele poluantilor emisi si transferati pot aduce beneficii reale industriei prin intermediul imbunatatirii gestiunii poluantilor,

    considerand oportunitatile de utilizare a datelor din registrele poluantilor emisi si transferati, combinate cu informatiile privind sanatatea, mediul, informatiile demografice si economice sau cu alte tipuri de informatii relevante, pentru obtinerea unei mai bune intelegeri a problemelor potentiale, identificarea "zonelor fierbinti", luand in considerare masurile de reducere, prevenire si stabilire a prioritatilor de gestionare a mediului,

    recunoscand importanta protejarii vietii private a persoanelor fizice identificate sau identificabile in prelucrarea informatiilor raportate in registrele poluantilor emisi si transferati in conformitate cu standardele internationale aplicabile protectiei datelor,

    recunoscand, de asemenea, importanta dezvoltarii la nivel international a sistemelor compatibile ale registrelor de poluanti emisi si transferati pentru a creste gradul de comparabilitate a datelor,

    considerand faptul ca multe state membre ale Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa, ale Comunitatii Europene si ale partilor la Acordul pietei libere pentru America de Nord actioneaza in sensul colectarii datelor privind poluantii emisi si transferati din diferite surse si in sensul punerii acestora la dispozitia publicului si recunoscand indeosebi experienta lunga si valoroasa a anumitor state in acest domeniu,

    luand in considerare abordarile diferite ale registrelor de emisii existente si necesitatea de a evita duplicarea si recunoscand, prin urmare, faptul ca este necesar un anumit grad de flexibilitate,

    stimuland dezvoltarea progresiva a registrelor nationale de poluanti emisi si transferati,

    stimuland, de asemenea, stabilirea de legaturi intre registrele nationale de poluanti emisi si transferati si sistemele de informatii ce privesc alte emisii de interes public,

    au convenit dupa cum urmeaza:


ARTICOLUL 1
Obiectivul

    Obiectivul prezentului protocol este acela de a promova accesul publicului la informatie prin stabilirea de registre coerente, integrate ale poluantilor emisi si transferati (PRTRs) la scara nationala, in conformitate cu prevederile prezentului protocol, care pot facilita participarea publicului la luarea deciziei de mediu, precum si de a contribui la prevenirea si reducerea poluarii mediului.


ARTICOLUL 2
Definitii

    In sensul prezentului protocol:

   1. parte inseamna, in cazul in care textul nu prevede altfel, un stat sau o organizatie de integrare economica la nivel regional, la care se face referire in art. 24, care a consimtit sa fie implicata in prezentul protocol si pentru care prezentul protocol este in vigoare;

   2. Conventie inseamna Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998;

   3. public reprezinta una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, in conformitate cu legislatia sau cu practica nationala, asociatiile, organizatiile ori grupuri ale acestora;

   4. complex industrial inseamna una sau mai multe instalatii de pe acelasi amplasament ori de pe amplasamente invecinate care sunt detinute sau operate de aceeasi persoana fizica ori juridica;

   5. autoritate competenta reprezinta autoritatea ori autoritatile nationale sau orice alta organizatie ori organizatii competente desemnate de o parte sa administreze sistemul registrului national de poluanti emisi si transferati;

   6. poluant reprezinta o substanta sau un grup de substante ce pot fi daunatoare pentru mediu ori pentru sanatatea umana din cauza proprietatilor si a introducerii acestora in mediu;

   7. emisie reprezinta orice introducere a poluantilor in mediu ca rezultat al oricarei activitati umane, in mod deliberat sau accidental, in conditii obisnuite ori neobisnuite, inclusiv deversarea, emiterea, descarcarea, injectarea, eliminarea sau descarcarea, ori evacuarea prin intermediul sistemelor de canalizare fara epurarea finala a apelor uzate;

   8. transfer in afara amplasamentului reprezinta transportul in afara perimetrului complexului industrial fie al poluantilor, fie al deseurilor destinate depozitarii sau recuperarii si al poluantilor din apa uzata destinata epurarii;

   9. surse difuze reprezinta mai multe surse mici sau dispersate din care poluatii pot fi emisi pe sol, in aer sau in apa, al caror impact combinat asupra acestor componente ale mediului poate fi semnificativ si pentru care este ineficient sa se colecteze rapoarte de la fiecare sursa in parte;

   10. termenii national si la nivel national vor fi interpretati, daca nu se indica altfel, ca referire la regiunea in chestiune, care reprezinta organizatii de integrare economica regionala, respectand obligatiile prezentului protocol de catre parti;

   11. deseuri reprezinta substantele sau materialele care:

   a) sunt eliminate sau valorificate;

   b) se intentioneaza sa fie eliminate ori valorificate; sau

   c) se impune prin prevederile legislatiei nationale sa fie eliminate sau valorificate;

   12. deseuri periculoase reprezinta deseurile care sunt definite ca periculoase prin prevederile legislatiei nationale;

   13. alte deseuri reprezinta deseurile care nu sunt deseuri periculoase;

   14. ape uzate reprezinta ape utilizate care contin substante sau materiale ce fac obiectul reglementarilor legislatiei nationale.


ARTICOLUL 3
Prevederi generale

   1. Fiecare parte ia masurile legislative necesare, de reglementare si alte tipuri de masuri necesare pentru implementarea prevederilor prezentului protocol.

   2. Prevederile prezentului protocol nu vor afecta dreptul unei parti de a mentine ori de a introduce masuri care sa asigure un acces mai usor sau mai larg al publicului la registrul poluantilor emisi si transferati, altele decat cele cerute de prezentul protocol.

   3. Fiecare parte va lua masurile necesare pentru ca angajatii unui complex industrial si membrii publicului care raporteaza autoritatilor publice o nerespectare, de catre un complex industrial, a legislatiei nationale implementate prin prezentul protocol sa nu fie penalizati, persecutati sau hartuiti de catre conducerea complexului industrial ori de catre autoritatile publice pentru actiunile lor de raportare a nerespectarii legislatiei.

   4. In implementarea prezentului protocol, fiecare parte trebuie sa se bazeze pe o abordare precauta, asa cum recomanda principiul 15 al Declaratiei de la Rio privind mediul si dezvoltarea.

   5. Pentru a reduce raportarea dubla, sistemele registrului poluantilor emisi si transferati pot fi integrate in mod util cu sursele de informatie existente, precum mecanismele de raportare subordonate licentelor sau autorizatiilor de functionare.

   6. Partile se vor stradui sa obtina convergenta intre registrele nationale de poluanti emisi si transferati.


ARTICOLUL 4
Principalele elemente ale sistemului registrului de poluanti
emisi si transferati

    In conformitate cu prezentul protocol, fiecare parte trebuie sa stabileasca si sa mentina un registru national de poluanti emisi si transferati accesibil publicului:

   a) in care sa se specifice, pentru fiecare complex industrial, datele furnizate referitoare la sursele punctiforme;

   b) care sa permita revizuirea raportarilor de la sursele difuze;

   c) in care datele sunt furnizate pe poluant sau deseu, dupa caz;

   d) care tine cont de diferiti factori de mediu, stabilind o distinctie intre emisiile in aer, apa si sol;

   e) care cuprinde informatii privind transferurile;

   f) care se bazeaza pe raportarea obligatorie si periodica;

   g) care include informatii standardizate si actualizate, un numar redus de valori de prag de raportare standardizate si de prevederi, daca este cazul, pentru confidentialitate;

   h) care este coerent si destinat a fi prietenos cu utilizatorul/usor de utilizat si accesibil publicului, inclusiv in format electronic;

   i) care permite accesul publicului la elaborarea si modificarea sa; si

   j) care reprezinta o baza de date structurata si computerizata sau mai multe baze de date legate intre ele, administrate de autoritatea competenta.


ARTICOLUL 5
Proiectare si structura

   1. Fiecare parte trebuie sa se asigure ca datele incluse in registru, la care se face referire in art. 4, sunt prezentate atat in forma prelucrata, cat si in forma neprelucrata, astfel incat emisiile si transferurile pot fi cautate si identificate in conformitate cu:

   a) unitatea si localizarea sa geografica;

   b) activitatea;

   c) proprietarul sau operatorul si, acolo unde este cazul, compania;

   d) poluantul sau deseurile, unde este cazul;

   e) fiecare dintre factorii de mediu in care este emis poluantul; si

   f) asa cum se arata in art. 7 paragraful 5, destinatia transferului si, dupa caz, operatiile de depozitare sau recuperare a deseurilor.

   2. Fiecare parte va asigura, de asemenea, ca datele pot fi gasite si identificate pentru toate sursele difuze care au fost incluse in registru.

   3. Fiecare parte isi va considera, la elaborarea propriului registru, posibilitatea extinderii ulterioare a acestuia si se va asigura ca datele de raportare sunt accesibile publicului pentru cel putin ultimii 10 ani.

   4. Registrul va fi elaborat pentru a permite un cat mai usor acces al publicului prin intermediul mijloacelor electronice de tip internet. Proiectarea registrului va permite ca, in conditii normale de operare, informatia sa fie oricand disponibila, in mod continuu si rapid, prin intermediul mijloacelor electronice.

   5. Fiecare parte va prezenta in cadrul registrului legaturile cu alte baze de date relevante existente, accesibile publicului, in domeniul protectiei mediului.

   6. Fiecare parte va prezenta, in cadrul registrului, legaturile cu registrele poluantilor emisi si transferati ale altor parti la prezentul protocol si, unde este posibil, cu cele ale altor state.


ARTICOLUL 6
Scopul registrului

   1. Fiecare parte trebuie sa se asigure ca registrul sau include informatii privind:

   a) emisiile de poluanti solicitate a fi raportate conform art. 7 paragraful 2;

   b) transferurile in afara amplasamentelor solicitate a fi raportate conform art. 7 paragraful 2; si

   c) emisiile de poluanti din sursele difuze solicitate conform art. 7 paragraful 4.

   2. Evaluand experienta obtinuta in elaborarea registrelor nationale de poluanti emisi si transferati, precum si in implementarea prezentului protocol si luand in considerare procesele internationale relevante, intrunirea partilor va revizui cerintele de raportare prin prevederile prezentului protocol si va avea in vedere in dezvoltarea viitoare urmatoarele probleme:

   a) revizuirea activitatilor specificate in anexa nr. I;

   b) revizuirea poluantilor specificati in anexa nr. II;

   c) revizuirea valorilor de prag din anexele nr. I si II; si

   d) introducerea altor aspecte relevante, cum ar fi informatia privind transferurile in cadrul amplasamentului, depozitarile, specificarea cerintelor de raportare pentru sursele difuze sau elaborarea criteriilor de introducere a poluantilor in prezentul protocol.


ARTICOLUL 7
Cerintele de raportare

   1. Fiecare parte fie:

   a) va solicita proprietarului ori operatorului fiecarui complex industrial din cadrul jurisdictiei sale, care desfasoara una sau mai multe activitati specificate in anexa nr. I, valoarea de prag de capacitate aplicabila specificata in anexa nr. I, coloana 1, si:

   (i) emisiile oricarui poluant specificat in anexa nr. II, ale carui cantitati depasesc valorile de prag aplicabile specificate in anexa nr. II, coloana 1;

   (ii) transferurile in afara amplasamentului ale oricarui poluant specificat in anexa nr. II, in cantitati ce depasesc valorile de prag aplicabile specificate in anexa nr. II, coloana 2, in cazul in care partea a optat pentru raportarea transferurilor poluantului specific conform paragrafului 5 lit. d);

   (iii) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase ce depasesc 2 tone/an sau de alte deseuri ce depasesc 2.000 tone/an, in cazul in care partea a optat pentru raportarea transferurilor deseului specific conform paragrafului 5 lit. d); sau

   (iv) transferurile in afara amplasamentului ale oricarui poluant specificat in anexa nr. II, ca ape uzate destinate epurarii, in cantitati ce depasesc valorile de prag aplicabile specificate in anexa nr. II, coloana 1b; pentru indeplinirea obligatiilor impuse proprietarului sau operatorului conform paragrafului 2 sau:

   b) va solicita proprietarului ori operatorului fiecarui complex industrial din cadrul jurisdictiei sale, care desfasoara una sau mai multe activitati specificate in anexa nr. I, cu un numar limitat de angajati specificat in anexa nr. I, coloana 2, si oricaror producatori, prelucratori sau utilizatori de poluanti specificati in anexa nr. II, in cantitati ce depasesc valorile de prag aplicabile specificate in anexa nr. II, coloana 3, sa respecte obligatiile impuse proprietarilor sau operatorilor conform paragrafului 2.

   2. Fiecare parte va solicita proprietarului sau operatorului unui complex industrial la care se face referire in paragraful 1 sa prezinte informatia specificata in paragrafele 5 si 6 si, in conformitate cu cerintele acestora, cu privire la acei poluanti si acele deseuri pentru care valorile de prag sunt depasite.

   3. In scopul atingerii obiectivului prezentului protocol, o parte poate decide pentru un anumit poluant daca sa aplice fie o valoare de prag de emisie ori un prag de fabricare, procesare sau utilizare, in cazul in care acest lucru creste informatia relevanta in ceea ce priveste emisiile si transferurile consemnate in registrul sau.

   4. Fiecare parte se va asigura ca autoritatea sa competenta colecteaza sau va desemna una ori mai multe autoritati publice sau organisme competente sa colecteze informatii cu privire la emisiile de poluanti din sursele difuze specificate in paragrafele 7 si 8, pentru introducerea lor in registrul sau.

   5. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexelor industriale sa raporteze, conform paragrafului 2, sa completeze si sa prezinte autoritatii sale competente urmatoarele informatii cu privire la complexul industrial, pe anumite baze specifice:

   a) numele, adresa, localizarea geografica si activitatea sau activitatile complexului industrial care raporteaza si numele proprietarului sau operatorului si, daca este cazul, numele companiei;

   b) numele si numarul de identificare ale fiecarui poluant cerut a fi raportat, in conformitate cu paragraful 2;

   c) cantitatea din fiecare poluant emis in mediu, solicitata a fi raportata, in conformitate cu paragraful 2, de complexul industrial, in anul de raportare, indicand atat cantitatea totala de emisie, cat si cantitatile din aer, apa si sol, inclusiv injectarile in subteran;

   d) fie:

   (i) cantitatea din fiecare poluant solicitata a fi raportata in conformitate cu paragraful 2, care este transferata in afara amplasamentului, in cursul anului de raportare, facandu-se deosebirea intre cantitatile transferate pentru depozitare si recuperare si numele si adresa unitatii ce primeste transferul; sau

   (ii) cantitatea de deseuri solicitata a fi raportata in conformitate cu paragraful 2, transportata in afara amplasamentului, in cursul anului de raportare, facandu-se deosebirea intre deseurile periculoase si alte deseuri, pentru orice operatie de recuperare sau de eliminare, indicandu-se cu "R" si, respectiv, "D" daca deseul este destinat recuperarii ori eliminarii, conform anexei nr. III, si, in cazul transportului transfrontier al deseurilor periculoase, numele si adresa unitatii care procedeaza la recuperarea sau la eliminarea deseurilor si numele si adresa locului de recuperare ori de eliminare ce primeste deseurile transportate;

   e) cantitatea din fiecare poluant in apa uzata solicitata a fi raportata in conformitate cu paragraful 2, transportata in afara amplasamentului in cursul anului de raportare; si

   f) tipul de metodologie utilizata pentru obtinerea informatiei la care se face referire la lit. c) - e), in conformitate cu art. 9 paragraful 2, care arata ce informatii se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari.

   6. Informatiile mentionate in paragraful 5 lit. c) - e) vor include informatii privind emisiile si transferurile rezultate din activitatile obisnuite si din accidentele rare.

   7. Fiecare parte va prezenta in registrul sau, intr-un spatiu adecvat destinat detalierii, informatii privind emisiile de poluanti din sursele difuze, pentru care acea parte stabileste ce date vor fi colectate de autoritatile relevante si ce date vor putea fi practic incluse in registru. In cazul in care partea stabileste ca nu exista asemenea date, va lua masuri pentru a initia raportarea emisiilor de poluanti relevanti, din una sau mai multe surse difuze, in conformitate cu prioritatile nationale.

   8. Informatiile mentionate in paragraful 7 vor include date privind tipul de metodologie utilizata la obtinerea lor.


ARTICOLUL 8
Ciclul de raportare

   1. Fiecare parte se va asigura ca informatiile cerute a fi incluse in registrul sau sunt accesibile publicului, prelucrate si prezentate in registru, pe ani calendaristici. Raportarea anuala reprezinta anul calendaristic in care se raporteaza aceste informatii. Pentru fiecare parte, primul an de raportare reprezinta anul calendaristic de dupa intrarea in vigoare a prezentului protocol pentru acea parte. Raportarea ceruta prin prevederile art. 7 va fi anuala. Astfel, al doilea an de raportare poate fi al doilea an calendaristic de dupa primul an de raportare.

   2. Fiecare parte care nu reprezinta o organizatie de integrare economica regionala se va asigura ca informatiile vor fi incluse in registrul sau in 15 luni de la sfarsitul fiecarui an de raportare. Astfel, informatiile pentru primul an de raportare vor fi incluse in registrul sau in 2 ani de la sfarsitul acelui an de raportare.

   3. Fiecare parte care reprezinta o organizatie de integrare economica regionala se va asigura ca informatiile pentru un anume an de raportare vor fi incluse in registrul sau la 6 luni dupa ce partile care nu reprezinta organizatii de integrare economica regionala sunt solicitate sa raporteze.


ARTICOLUL 9
Colectarea datelor si pastrarea arhivelor

   1. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale, subiect al cerintelor de raportare conform prevederilor art. 7, sa colecteze datele necesare pentru stabilirea, in conformitate cu paragraful 2 de mai jos si cu o frecventa corespunzatoare, a emisiilor si a transferurilor in afara amplasamentului, subiect al raportarii conform art. 7, si sa pastreze pentru autoritatile competente arhivele de date din care au fost obtinute informatiile raportate pentru o perioada de 5 ani, incepand de la sfarsitul anului de raportare considerat. De asemenea, in aceste arhive va fi consemnata metoda utilizata pentru colectarea datelor.

   2. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale, subiect al raportarii, conform art. 7, sa utilizeze cele mai bune informatii avute la dispozitie, care pot include datele de monitorizare, factorii de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizare indirecta sau alte calcule, aprecieri tehnice ori alte metode. Acolo unde este cazul, datele si operatiile vor fi efectuate in conformitate cu metodologiile aprobate international.


ARTICOLUL 10
Evaluarea calitatii

   1. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale supuse raportarii, conform prevederilor art. 7 paragraful 1, sa asigure calitatea informatiilor pe care le raporteaza.

   2. Fiecare parte se va asigura ca datele continute in registrul sau fac obiectul evaluarii calitatii de catre autoritatea competenta si mai ales se verifica completitudinea, coerenta si credibilitatea lor, tinandu-se cont de toate liniile directoare care ar putea fi stabilite la reuniunea partilor.

 

ARTICOLUL 11
Accesul publicului la informatie

   1. Fiecare parte va asigura accesul publicului la informatiile continute in registrul sau de poluanti emisi si transferati, fara a fi necesara declararea interesului, si, in conformitate cu prevederile prezentului protocol, se va asigura mai ales ca registrul furnizeaza date prin acces electronic direct, prin intermediul retelelor publice de telecomunicatii.

   2. In cazul in care informatiile continute in registrul sau nu sunt usor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, fiecare parte se va asigura ca autoritatea sa competenta, la cererea publicului, va furniza acele informatii, prin orice alte mijloace eficiente, cat mai curand posibil si nu mai tarziu de o luna de la data la care a fost inregistrata solicitarea.

   3. Subiect al paragrafului 4, fiecare parte se va asigura ca accesul la informatiile continute in registrul sau sa fie gratuit.

   4. Fiecare parte poate permite autoritatii competente sa instituie un tarif pentru reproducerea si trimiterea prin intermediul postei electronice a informatiilor specifice, la care se face referire in paragraful 2, dar un asemenea tarif nu trebuie sa depaseasca o suma rezonabila.

   5. In cazul in care informatiile continute in registrul sau nu sunt usor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, fiecare parte va facilita accesul electronic la registrul sau in locuri accesibile publicului, de exemplu in bibliotecile publice, birourile autoritatilor locale sau in alte locuri corespunzatoare.


ARTICOLUL 12
Confidentialitatea

   1. Fiecare parte poate imputernici autoritatea competenta sa pastreze informatiile in registrul confidential in cazul in care publicarea acelor informatii ar influenta nefavorabil:

   a) relatiile internationale, siguranta nationala sau securitatea publica;

   b) cursul justitiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecata dreapta sau dreptul unei autoritati publice de a conduce o ancheta de natura penala ori disciplinara;

   c) confidentialitatea informatiilor comerciale si industriale, in cazul in care aceasta este prevazuta de lege pentru a proteja un interes economic legitim;

   d) drepturile de proprietate intelectuala; sau

   e) confidentialitatea datelor personale si/sau a unor dosare apartinand unei persoane fizice, atunci cand aceasta persoana nu a consimtit la publicarea informatiilor, in cazul in care o astfel de confidentialitate este prevazuta de legislatia nationala.

    Cele mentionate mai sus privind confidentialitatea vor fi interpretate in mod restrictiv, luandu-se in considerare ca trebuie sa serveasca interesului public prin divulgarea informatiilor solicitate si posibilitatea ca informatia solicitata sa fie legata de emisiile in mediu.

   2. In cadrul paragrafului 1 lit. c), orice informatie privind emisiile, care este importanta pentru protectia mediului, trebuie luata in considerare pentru publicarea informatiilor in conformitate cu legislatia nationala.

   3. Atunci cand informatia nu este divulgata in conformitate cu paragraful 1, registrul va indica ce tip de informatie nu a fost facuta publica, de exemplu furnizand date generice asupra produselor chimice, si pentru ce motiv aceasta nu a fost divulgata.


ARTICOLUL 13
Participarea publicului la elaborarea registrelor nationale
ale poluantilor emisi si transferati

   1. Fiecare parte va asigura oportunitati corespunzatoare pentru participarea publicului la elaborarea registrului sau national de poluanti emisi si transferati, prin legislatia sa nationala.

   2. Conform prevederilor paragrafului 1, fiecare parte va asigura oportunitati pentru accesul liber al publicului la informatie prin masurile propuse privind elaborarea registrului sau national de poluanti emisi si transferati si prin primirea oricaror comentarii, informatii, analize sau opinii considerate relevante in procesele de luare a deciziei, iar autoritatile relevante vor tine cont de rezultatul participarii publicului.

   3. Fiecare parte va asigura ca, in momentul in care decizia de organizare sau de modificare semnificativa a registrului sau a fost luata, informatiile privind decizia si consideratiile pe care se bazeaza sa fie puse la dispozitia publicului in cel mai scurt timp.


ARTICOLUL 14
Accesul la justitie

   1. Fiecare parte, in cadrul legislatiei nationale, va asigura posibilitatea pentru orice persoana care considera ca solicitarea informatiei, conform prevederilor art. 11 paragraful 2, a fost ignorata, in mod gresit refuzata, partial sau in totalitate, ori care considera ca a primit un raspuns inadecvat sau ca cererea sa nu a fost considerata conform prevederilor acestui paragraf, de a avea acces la o procedura de recurs in fata instantei de judecata sau a altui organism independent si impartial prevazut de lege.

   2. Cerintele paragrafului 1 se aplica fara a prejudicia drepturile si obligatiile partilor in cadrul conventiilor existente aplicabile intre ele, tratand subiectul prezentului articol.


ARTICOLUL 15
Intarirea capacitatilor

   1. Fiecare parte va promova intelegerea de catre public a registrului sau de poluanti emisi si transferati si se va asigura ca se ofera asistenta si ghidare pentru accesarea registrului sau, precum si in intelegerea si utilizarea informatiilor continute de acesta.

   2. Fiecare parte va trebui sa asigure o intarire suficienta a capacitatii si sa ofere sfaturi potrivite pentru a ajuta autoritatile si organismele responsabile sa indeplineasca obligatiile conform prezentului protocol.


ARTICOLUL 16
Cooperarea internationala

   1. Partile vor coopera si se vor sprijini reciproc, unde este cazul:

   a) in actiunile internationale pentru sprijinirea obiectivelor prezentului protocol;

   b) pe baza acordurilor mutuale dintre partile implicate, in implementarea sistemelor nationale pentru indeplinirea prezentului protocol;

   c) in schimbul de informatii conform prezentului protocol, in ceea ce priveste emisiile si transferurile din zonele de granita; si

   d) in schimbul de informatii conform prezentului protocol, in ceea ce priveste transferurile intre parti.

   2. Partile vor incuraja cooperarea dintre ele si cooperarea cu alte organizatii internationale importante, daca este cazul, pentru a promova:

   a) constientizarea de catre public la nivel international;

   b) transferul de tehnologie; si

   c) oferirea de asistenta tehnica partilor ce reprezinta tari in curs de dezvoltare si partilor cu economie in tranzitie in problemele ce privesc prezentul protocol.


ARTICOLUL 17
Reuniunea partilor

   1. O reuniune a partilor este stabilita astfel. Prima intalnire a partilor va fi convenita nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului protocol. In plus, o intalnire ordinara a partilor va fi tinuta succesiv cu sau in paralel cu intalnirea ordinara a partilor la Conventie, numai daca partile la prezentul protocol nu decid altfel. La reuniunea lor, partile vor tine o sesiune extraordinara, daca se decide astfel, in cadrul unei sesiuni obisnuite sau la solicitarea scrisa a uneia dintre parti, cu conditia ca, intr-un interval de 6 luni de la comunicarea solicitarii tuturor partilor de catre secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa, solicitarea respectiva sa fie aprobata de cel putin o treime din numarul partilor.

   2. La intalnirea lor, partile vor examina in mod continuu implementarea si dezvoltarea prezentului protocol, prin rapoarte elaborate de parti in mod regulat, si in acest scop:

   a) vor revizui elaborarea registrelor poluantilor emisi si transferati si vor promova consolidarea progresiva si convergenta acestora;

   b) vor stabili ghiduri pentru a facilita raportarea de catre parti, tinand cont de necesitatea de a evita dublarea eforturilor facute in acest sens;

   c) vor stabili un program de lucru;

   d) vor lua in considerare si, acolo unde este cazul, vor adopta masuri de intarire a cooperarii internationale in conformitate cu art. 16;

   e) vor stabili orice organisme subsidiare care se considera a fi necesare;

   f) vor lua in considerare si vor adopta propuneri de amendamente la prezentul protocol si la anexele sale, care sunt considerate necesare pentru atingerea scopurilor prezentului protocol, in conformitate cu prevederile art. 20;

   g) la prima reuniune vor considera si vor adopta prin consens reguli de procedura pentru intalnirile lor si ale organismelor subsidiare, luand in considerare toate regulile de procedura adoptate la reuniunea partilor la Conventie;

   h) vor lua in considerare stabilirea regulilor financiare si a mecanismelor de asistenta tehnica pe baza de consens pentru a facilita implementarea prezentului protocol;

   i) vor solicita, unde este cazul, serviciile organismelor internationale relevante pentru indeplinirea obiectivelor prezentului protocol; si

   j) vor lua in considerare orice actiune auxiliara care poate fi solicitata pentru atingerea scopurilor prezentului protocol, precum adoptarea liniilor de ghidare si recomandarile care promoveaza implementarea acestuia.

   3. La intalnirea lor, partile vor facilita schimbul de informatii cu privire la experienta castigata in raportarea transferurilor, utilizand abordarile poluantilor specifici si ale deseurilor specifice, si vor revizui aceasta experienta, in vederea investigarii posibilitatii de convergenta dintre cele doua abordari, tinand cont de interesul publicului in ceea ce priveste informatia, in conformitate cu art. 1, si de eficacitatea totala a registrelor nationale de poluanti emisi si transferati.

   4. Natiunile Unite, agentiile sale specializate si Agentia Internationala pentru Energie Atomica, precum si orice alt stat sau organizatie de integrare economica regionala imputernicita in baza prevederilor art. 24 sa semneze prezentul protocol, dar care nu este parte la acesta, si orice organizatie interguvernamentala calificata in domeniile care privesc prezentul protocol vor fi imputernicite sa participe ca observatori la sedintele de intrunire a partilor. Admiterea si participarea observatorilor trebuie sa fie in conformitate cu regulamentul intern, adoptat la reuniunea partilor.

   5. Orice organizatie neguvernamentala, calificata in domeniile la care se refera prezentul protocol, care l-a informat pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa despre dorinta sa de a fi reprezentata la o reuniune a partilor, va fi imputernicita sa participe ca observator, numai daca cel putin o treime din numarul partilor prezente la intalnire nu ridica obiectii. Admiterea si participarea observatorilor trebuie sa fie in conformitate cu regulamentul intern adoptat la reuniunea partilor.


ARTICOLUL 18
Dreptul la vot

   1. Exceptand prevederile paragrafului 2, fiecare parte la prezentul protocol va avea dreptul la un vot.

   2. Organizatiile de integrare economica regionala, in problemele ce tin de competenta lor, vor exercita dreptul la vot cu un numar de voturi egal cu numarul statelor lor membre care sunt parti la prezentul protocol. Astfel de organizatii nu isi vor exercita dreptul de vot daca statele lor membre si-l exercita pe al lor si viceversa.

 

ARTICOLUL 19
Anexe

    Anexele la prezentul protocol constituie parte integranta a acestuia si, in cazul in care nu este prevazut altfel, o referinta la prezentul protocol constituie in acelasi timp si o referinta la orice anexa.


ARTICOLUL 20
Amendamente

   1. Orice parte are dreptul sa propuna amendamente la prezentul protocol.

   2. Propunerile de amendamente la prezentul protocol vor fi examinate la o sesiune de reuniune a partilor.

   3. Textul oricarui amendament propus la prezentul protocol va fi inaintat in scris secretarului, care il va comunica, cu cel putin 6 luni inainte de intalnirea la care este propus pentru adoptare tuturor partilor, statelor si organizatiilor de integrare economica regionala care au consimtit sa fie implicate in prezentul protocol si pentru care prezentul protocol nu a intrat inca in vigoare, cat si partilor semnatare.

   4. Partile vor face orice efort pentru a ajunge la un acord, prin consens, privind orice amendament propus la prezentul protocol. Daca toate eforturile pentru obtinerea consensului au fost epuizate si nu s-a ajuns la niciun acord, amendamentul va fi adoptat, in ultima instanta, cu votul unei majoritati de trei patrimi din numarul partilor prezente si votante la reuniune.

   5. In sensul acestui articol, partile prezente si votante inseamna partile prezente si care exprima un vot afirmativ sau negativ.

   6. Orice amendament la prezentul protocol, adoptat in conformitate cu paragraful 4, va fi inaintat de secretariat depozitarului, care il va transmite tuturor partilor, statelor si organizatiilor de integrare economica regionala care au consimtit sa fie implicate in prezentul protocol si pentru care prezentul protocol nu a intrat inca in vigoare, precum si partilor semnatare.

   7. Un amendament, altul decat cel la o anexa, va intra in vigoare pentru partile care l-au ratificat, acceptat sau aprobat in cea de-a 90-a zi dupa primirea de catre depozitar a instrumentelor de ratificare, acceptare ori de aprobare de catre cel putin trei patrimi din numarul acestor parti prezente in momentul adoptarii amendamentului. Dupa aceasta data, el va intra in vigoare pentru orice alta parte in cea de-a 90-a zi dupa ce partea respectiva depune instrumentul sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului.

   8. In cazul in care o parte nu aproba un amendament la o anexa, va notifica in scris depozitarului in decurs de 12 luni de la data comunicarii de catre depozitar. Depozitarul va comunica tuturor partilor, fara intarziere, orice astfel de notificare primita. O parte are dreptul sa retraga in orice moment o notificare de neacceptare, dupa ce amendamentul la o astfel de anexa va intra in vigoare pentru acea parte.

   9. La expirarea celor 12 luni de la data comunicarii de catre depozitar, in concordanta cu prevederile paragrafului 6, un amendament la o anexa va intra in vigoare pentru acele parti care nu au transmis o notificare la depozitar conform prevederilor paragrafului 8, daca cel putin o treime din numarul partilor prezente in momentul adoptarii amendamentului a inaintat o astfel de notificare.

   10. Daca un amendament la o anexa este legat direct de un amendament la prezentul protocol, amendamentul la anexa nu va intra in vigoare inainte ca amendamentul la prezentul protocol sa intre in vigoare.


ARTICOLUL 21
Secretariatul

    Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa va indeplini urmatoarele functii de secretariat pentru prezentul protocol:

   a) pregatirea si convocarea sesiunilor de reuniune a partilor;

   b) transmiterea catre parti a rapoartelor si a altor informatii primite in conformitate cu prevederile prezentului protocol;

   c) raportarea activitatilor de secretariat la intrunirea partilor; si

   d) alte functii pe care reuniunea partilor poate sa le stabileasca in functie de resursele disponibile.


ARTICOLUL 22
Examinarea conformării

    La prima lor sesiune, reuniunea partilor va stabili, pa baza de consens, proceduri si aranjamente institutionale de cooperare cu caracter nejudiciar, neconflictual si consultativ pentru evaluarea si promovarea conformarii cu prevederile prezentului protocol si pentru examinarea cazurilor de neconformare. Odata stabilite aceste proceduri si aranjamente, la reuniunea partilor se va stabili, printre altele, daca va fi permisa comunicarea informatilor din partea publicului in probleme legate de prezentul protocol.


ARTICOLUL 23
Soluţionarea diferendelor

   1. Orice diferend aparut intre doua sau mai multe parti in legatura cu interpretarea ori cu aplicarea prezentului protocol va fi solutionat prin negocieri sau prin orice alt mijloc de solutionare a diferendelor, acceptabil partilor implicate in diferend.

   2. In timpul semnarii, ratificarii, acceptarii, aprobarii sau aderarii la prezentul protocol ori in orice moment dupa aceea, o parte are dreptul sa declare in scris depozitarului ca, pentru un diferend nerezolvat conform prevederilor paragrafului 1, accepta ca obligatorii, in relatia cu orice parte care accepta aceleasi conditii, unul sau ambele mijloace de solutionare:

   a) inaintarea diferendului catre Curtea Internationala de Justitie;

   b) arbitrajul, in concordanta cu procedura prezentata in anexa nr. IV.

    O organizatie de integrare economica regionala poate face o declaratie analoga referitoare la arbitraj, in conformitate cu procedurile mentionate la lit. b).

   3. Daca partile implicate in diferend au acceptat ambele mijloace de solutionare a diferendelor la care se refera paragraful 2, diferendul poate fi inaintat numai Curtii Internationale de Justitie, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.


ARTICOLUL 24
Semnarea

    Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare la Kiev (Ucraina), de la data de 21 mai-23 mai 2003, cu ocazia celei de-a cincea Conferinte Ministeriale "Mediu pentru Europa", si, dupa aceea, la sediul central al Organizatiei Natiunilor Unite din New York, pana la data de 31 decembrie 2003, pentru toate statele cu statut de membru al Natiunilor Unite, precum si pentru organizatiile de integrare economica regionala constituite din statele suverane membre ale Natiunilor Unite, carora statele membre le-au transferat competenta in probleme aflate sub incidenta prezentului protocol, inclusiv competenta de a incheia tratate privind aceste probleme.


ARTICOLUL 25
Depozitarul

    Secretariatul General al Natiunilor Unite va actiona ca depozitar al prezentului protocol.


ARTICOLUL 26
Ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

   1. Prezentul protocol va face obiectul ratificarii, acceptarii sau aderarii de catre statele semnatare si de catre organizatiile de integrare economica regionala, la care se refera art. 24.

   2. Prezentul protocol va fi deschis spre aderare statelor si organizatiilor de integrare economica regionala la care se refera art. 24, incepand cu data de 1 ianuarie 2004.

   3. Orice organizatie de integrare economica regionala la care se refera art. 24, care devine parte la prezentul protocol, fara ca niciunul din statele sale membre sa fie parte, va respecta toate obligatiile care decurg din prezentul protocol. Daca unul sau mai multe state membre al/ale unei astfel de organizatii este/sunt parte/parti la prezentul protocol, organizatia si statele sale membre vor decide asupra responsabilitatilor lor pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentul protocol. In astfel de cazuri, organizatia si statele membre nu sunt abilitate sa isi exercite simultan drepturile care le revin din prezentul protocol.

   4. In instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, organizatiile de integrare economica regionala la care se refera art. 24 vor declara extinderea competentei lor cu privire la problemele la care se refera prezentul protocol. De asemenea, aceste organizatii vor informa depozitarul despre orice modificare a ariei lor de competenta.


ARTICOLUL 27
Intrarea în vigoare

   1. Prezentul protocol va intra in vigoare in cea de-a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 16-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

   2. In sensul prevederilor paragrafului 1, orice instrument depus de o organizatie de integrare economica regionala nu va fi considerat ca suplimentar pe langa cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizatii.

   3. Pentru fiecare stat ori organizatie de integrare economica regionala care ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol ori care adera la acesta dupa depunerea celui de-al 16-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezentul protocol va intra in vigoare in cea de-a 90-a zi de la data depunerii de catre statul ori organizatia respectiv/respectiva a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.


ARTICOLUL 28
Restricţii

    Nicio rezerva nu poate fi facuta la prezentul protocol.


ARTICOLUL 29
Retragerea

    In orice moment, dupa implinirea a 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului protocol pentru o parte, acea parte se poate retrage din acesta printr-o notificare scrisa catre depozitar. Orice astfel de retragere isi va face efectul in cea de-a 90-a zi de la data primirii notificarii de catre depozitar.


ARTICOLUL 30
Texte autentice

    Originalul prezentului protocol, ale carui texte in limbile engleza, franceza si rusa sunt autentice in aceeasi masura, va fi depozitat la secretarul general al Natiunilor Unite.

    Drept care subsemnatii, avand depline puteri, au semnat prezentul protocol.

    Intocmit la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003.


ANEXA Nr. I

ACTIVITĂŢI

Nr. crt.

Activitatea

Limita de capacitate (coloana 1)

Numărul-limită de angajaţi (coloana 2)

1

2

3

4

1.

Sectorul energetic

a)

Rafinării de ţiţei şi gaze

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii de gazeificare şi lichefiere

*

c)

Centrale termice şi alte instalaţii de ardere

Cu o putere termică nominală de 50 MW

d)

Cuptoare de cocs

*

e)

Mori cu bile pentru cărbune

Cu o capacitate de 1 t / oră

f)

Instalaţii pentru fabricarea produselor pe bază de cărbune şi a combustibililor solizi mai puţini poluanţi

 

*

2.

Producţia şi prelucrarea metalelor

a)

Instalaţii de prăjire sau de sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf)

 

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii pentru producerea fontei ori a oţelului (topire primară sau secundară) inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă

Cu o capacitate de 2,5 t / oră

c)

Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase

 

(i) Laminoare la cald

Cu o capacitate de 20 t oţel brut / oră

(ii) Forje cu ciocane

Cu o energie de 50 kJ / ciocan care utilizează o putere calorică ce depăşeşte 20 MW

(iii) Aplicarea de straturi protectoare de metal topit

Cu o capacitate de tratare de 2 t oţel brut / oră

d)

Topitorii pentru metale feroase

Cu o capacitate de producţie de 20 t / zi

e)

Instalaţii pentru:

(i) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice

(ii) Topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate (rafinare, turnare etc.)

*

Cu o capacitate de topire de 4 t / zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 t / zi pentru toate celelalte metale

f)

Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice

La care volumul cuvelor de tratare este egal cu 30 m3

3.

Industria de mineralelor

a)

Exploatare minieră subterană şi activităţi legate de aceasta

*

 

b)

Exploatare minieră de suprafaţă

Cu o suprafaţă a zonei de execuţie de lucrări miniere egală cu 25 ha

 

c)

Instalaţii de producere a:

(i) clincherului de ciment în cuptoare rotative

(ii) varului în cuptoare rotative

(iii) clincherului de ciment sau a varului în alte tipuri de cuptoare

Cu o capacitate de producţie de 500 t / zi

Cu o capacitate de producţie care depăşeşte 50 t / zi

Cu o capacitate de producţie de 50 t / zi

 

d)

Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest

 

*

10 angajaţi

e)

Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă

Cu o capacitate de topire de 20 t / zi

f)

Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale

Cu o capacitate de topire de 20 t / zi

g)

Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a dalelor de pavaj, a plăcilor de gresie sau de faianţă

Cu o capacitate de producţie de 75 t / zi sau cu o capacitate a cuptorului de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor de 300 kg / m3

4.

Industria chimică

a)

Instalaţii chimice pentru producţia la scară industrială a substanţelor chimice organice de bază, cum ar fi:

(i) hidrocarburi simple (lineare sau ciclice, saturate ori nesaturate, alifatice sau aromatice);

(ii) hidrocarburi cu conţinut de oxigen, precum alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetaţi, eteri, peroxizi, răşini epoxidice;

(iii) hidrocarburi cu conţinut de sulf;

(iv) hidrocarburi cu conţinut de azot, precum: amine, amide, compuşi azotoşi, azotaţi sau azotiţi, nitrili, cianaţi şi izocianaţi;

(v) hidrocarburi cu conţinut de fosfor;

(vi) hidrocarburi halogenate;

(vii) compuşi organometalici;

(viii) materiale plastice de bază (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză);

(ix) cauciucuri sintetice;

(x) vopsele şi pigmenţi;

(xi) agenţi activi de suprafaţă şi agenţi tensioactivi

 

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii chimice pentru obţinerea la scară industrială a substanţelor chimice anorganice de bază, cum ar fi:

(i) gaze, precum amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor ori acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf şi clorură de carbonil;

(ii) acizi, precum acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfuraşi;

(iii) baze, precum hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;

(iv) săruri, precum clorură de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;

(v) nemetale, oxizi metalici ori alţi compuşi anorganici, precum carbură de calciu, siliciu, carbură de siliciu

*

c)

Instalaţii chimice pentru producerea la scară industrială a îngrăşămintelor chimice (simple sau compuse) pe bază de fosfor, azot ori potasiu

 

*

d)

Instalaţii chimice pentru fabricarea la scară industrială a produselor de bază de uz fitosanitar şi a biocidelor

 

*

e)

Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea la scară industrială a produselor farmaceutice de bază

 

*

f)

Instalaţii pentru producerea la scară industrială a explozivilor şi a produselor pirotehnice

 

*

10 angajaţi

5.

Managementul deşeurilor şi a apelor uzate

a)

Instalaţii pentru incinerare, piroliză, recuperare, tratare chimică sau depozitare a deşeurilor periculoase

Care primesc 10 t / zi

10 angajaţi

b)

Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale

Cu o capacitate de 3 t / oră

c)

Instalaţii pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase

Cu o capacitate de 50 t / zi

d)

Depozitele (cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte)

Care primesc 10 t / zi sau cu o capacitate totală de 25.000 t

e)

Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale

Cu o capacitate de tratare de 10 t / zi

f)

Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Cu o capacitate de 100.000 locuitori echivalenţi

g)

Staţii de epurare a apelor uzate industriale care operează independent şi deservesc una sau mai multe activităţi prevăzute în această anexă

Cu o capacitate de 10.000 m3 / zi

6.

Producerea şi prelucrarea hârtiei şi a lemnului

a)

Instalaţii industriale pentru producerea de celuloză din lemn sau din alte materiale fibroase similare

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului şi a altor produse primare din lemn (precum placa aglomerată, placa fibrolemnoasă şi foaia de furnir)

Cu o capacitate de producţie de 20 t / zi

c)

Instalaţii industriale pentru conservarea lemnului şi a produselor lemnoase cu substanţe chimice

Cu o capacitate de producţie de 50 m3 / zi

7.

Creşterea intensivă a şeptelului şi acvacultură

a)

Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor

(i) Cu 40.000 de locuri pentru păsări

(ii) Cu 2.000 de locuri pentru producţia de porci (cu o greutate ce depăşeşte 30 kg)

(iii) Cu 750 de locuri pentru scroafe

10 angajaţi

b)

Acvacultură intensivă

1.000 t de peşte şi crustacee pe an

8.

Produse de origine animală şi vegetală din sectorul alimentar şi al băuturilor

a)

Abatoare

Cu o capacitate de procesare a carcaselor de 50 t / zi

10 angajaţi

b)

Tratarea şi procesarea în vederea obţinerii produselor alimentare şi a băuturilor din:

(i) materii prime de origine animală (altele decât laptele)

(ii) materii prime de origine vegetală

Cu o capacitate de producţie de 75 t de produse finite / zi

Cu o capacitate de producţie de 300 t produse finite / zi (valoare medie trimestrială)

c)

Tratarea şi procesarea laptelui

Cu o capacitate de primire de 200 t lapte / zi (valoare medie anuală)

9.

Alte activităţi

a)

Instalaţii pentru pretratarea (operaţiuni, precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor

Cu o capacitate de tratare de 10 t / zi

10 angajaţi

b)

Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor şi a pieilor

Cu o capacitate de tratare de 12 t de produse finite pe zi

c)

Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru gresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curăţare ori impregnare

Cu o capacitate de consum de 150 kg / oră sau 200 t/an

d)

Instalaţii pentru producerea de cărbune (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare ori grafitizare

 

*

e)

Instalaţii pentru construcţia, vopsirea sau decaparea navelor

Cu o capacitate a navelor de 100 m lungime

 

ANEXA Nr. II

POLUANŢI

 

Nr. crt.

 

Numărul CAS

 

 

Poluantul

Prag pentru emisiile (coloana 1)

Limita pentru transferurile de poluanţi în afara amplasamentului (coloana 2) kg/an

Limita pentru producere, prelucrare sau utilizare (coloana 3) kg/an

în aer (coloana 1a) kg/an

în apă (coloana 1b) kg/an

în sol (coloana 1c) kg/an

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

74-82-8

Metan (CH4)

100.000

-

-

-

*

2.

630-08-0

Monoxid de carbon (CO)

500.000

-

-

-

*

3.

124-38-9

Dioxid de carbon (CO2)

100 milioane

-

-

-

*

4.

 

Hidrofluorocarburi (HFC-uri)

100

-

-

-

*

5.

10024-97-2

Protoxid de azot (N2O)

10.000

-

-

-

*

6.

7664-41-7

Amoniac (NH3)

10.000

-

-

-

10.000

7.

 

Compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC)

100.000

-

-

-

*

8.

 

Oxizi de azot (NOX/NO2)

100.000

-

-

-

*

9.

 

Perfluorocarburi (PFC-uri)

100

-

-

-

*

10.

2551-62-4

Hexafluorura de sulf (SF6)

50

-

-

-

*

11.

 

Oxizi de sulf (SOX/SO2)

150.000

-

-

-

*

12.

 

Azot total

-

50.000

50.000

10.000

10.000

13.

 

Fosfor total

-

5.000

5.000

10.000

10.000

14.

 

Hidrodorofluorocarburi (HCFC-uri)

1

-

-

100

10.000

15.

 

Clorofluorocarburi (CFC-uri)

1

-

-

100

10.000

16.

 

Haloni

1

-

-

100

10.000

17.

7440-38-2

Arsen şi compuşi (exprimaţi în As)

20

5

5

50

50

18.

7440-43-9

Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd)

10

5

5

5

5

19.

7440-47-3

Crom şi compuşi (exprimaţi în Cr)

100

50

50

200

10.000

20.

7440-50-8

Cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu)

100

50

50

500

10.000

21.

7439-97-6

Mercur şi compuşi (exprimaţi în Hg)

10

1

1

5

5

22.

7440-02-0

Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni)

50

20

20

500

10.000

23.

7439-92-1

Plumb şi compuşi (exprimaţi în Pb)

200

20

20

50

50

24.

7440-66-6

Zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn)

200

100

100

1.000

10.000

25.

15972-60-8

Alaclor

-

1

1

5

10.000

26.

309-00-2

Aldrin

1

1

1

1

1

27.

1912-24-9

Atrazină

-

1

1

5

10.000

28.

57-74-9

Clordan

1

1

1

1

1

29.

143-50-0

Clordecon

1

1

1

1

1

30.

470-90-6

Clorfenvinfos

-

1

1

5

10.000

31.

85535-84-8

Cloro-alcani, C10-C13

-

1

1

10

10.000

32.

2921-88-2

Clorpirifos

-

1

1

5

10.000

33.

50-29-3

DDT

1

1

1

1

1

34.

107-06-2

1,2 -Dicloretan (EDC)

1.000

10

10

100

10.000

35.

75-09-2

Diclormetan (DCM)

1.000

10

10

100

10.000

36.

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

1

1

37.

330-54-1

Diuron

-

1

1

5

10.000

38.

115-29-7

Endosulfan

-

1

1

5

10.000

39.

72-20-8

Endrin

1

1

1

1

1

40.

 

Compuşi organici halogenaţi (AOX)

-

1.000

1.000

1.000

10.000

41.

76-44-8

Heptaclor

1

1

1

1

1

42.

118-74-1

Hexaclorbenzen (HCB)

10

1

1

1

5

43.

87-68-3

Hexaclorbutadienă (HCBD)

-

1

1

5

10.000

44.

608-73-1

1,2,3,4,5,6 - hexaclorciclohexan (HCH)

10

1

1

1

10

45.

58-89-9

Lindan

1

1

1

1

1

46.

2385-85-5

Mirex

1

1

1

1

1

47.

 

PCDD+PCDF (dioxine+furani) (precum Teq)

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

48.

608-93-5

Pentaclorbenzen

1

1

1

5

50

49.

87-86-5

Pentaclorfenol (PCP)

10

1

1

5

10.000

50.

1336-36-3

Bifenili policioruraţi (PCB-uri)

0,1

0,1

0,1

1

50

51.

122-34-9

Simazine

-

1

1

5

10.000

52.

127-18-4

Tetracloretilenă (PER)

2.000

-

-

1.000

10.000

53.

56-23-5

Tetradormetan (TCM)

100

-

-

1.000

10.000

54.

12002-48-1

Triclorbenzen (TCB)

10

-

-

1.000

10.000

55.

71-55-6

1,1,1 - tricloretan

100

-

-

1.000

10.000

56.

74-34-5

1,1,2,2 - tetracloretan

50

-

-

1.000

10.000

57.

79-01-6

Tricloretilenă

2.000

-

-

1.000

10.000

58.

67-66-3

Triclormetan

500

-

-

1.000

10.000

59.

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

1

1

60.

75-01-4

Clorură de vinil

1.000

10

10

100

10.000

61.

120-12-7

Antracen

50

1

1

50

50

62.

71-43-2

Benzen

1.000

200 (precum BTEX)a/

200 (precum BTEX)a/

2.000

(precum BTEX)a/

10.000

63.

 

Difenileteri bromuraţi (PBDE)

-

1

1

5

10.000

64.

 

Nonil-fenoli etoxilaţi (NP/NP-uri) şi substanţe de aceeaşi categorie

-

1

1

5

10.000

65.

100-41-4

Etilbenzen

-

200 (precum BTEX)a/

200 (precum BTEX)a/

2.000

(precum BTEX)a/

10.000

66.

75-21-8

Oxid de etilenă

1.000

10

10

100

10.000

67.

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

5

10.000

68.

91-20-3

Naftalină

100

10

10

100

10.000

69.

 

Compuşi organici ai staniului (exprimaţi în Sn total)

-

50

50

50

10.000

70.

117-81-7

Di - (2-etilhexil) ftalat (DEHP)

10

1

1

100

10.000

71.

108-95-2

Fenoli (exprimaţi în C total)

-

20

20

200

10.000

72.

 

Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH-uri)b/

50

5

5

50

50

73.

108-88-3

Toluen

-

200 (precum BTEX)a/

200 (precum BTEX)a/

2.000

(precum BTEX)a/

10.000

74.

 

Tributil staniu şi compuşii săi

-

1

1

5

10.000

75.

 

Trifenil staniu şi compuşii săi

-

1

1

5

10.000

76.

 

Carbon organic total (TOC/COT) (exprimat în C total sau COD/3)

-

50.000

-

-

**

77.

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

5

10.000

78.

1330-20-7

Xileni

-

200 (precum BTEX)a/

200 (precum BTEX)a/

2.000

(precum BTEX)a/

10.000

79.

 

Cloruri (exprimate în Cl total)

-

2 milioane

2 milioane

2 milioane

10.000c/

80.

 

Clor şi compuşi anorganici ai clorului (ca HCI)

10.000

-

-

-

10.000

81.

1332-21-4

Azbest

1

1

1

10

10.000

82.

 

Cianuri (ca CN total)

-

50

50

500

10.000

83.

 

Fluoruri (ca F total)

-

2.000

2.000

10.000

10.000c/

84.

 

Fluor şi compuşi anorganici (ca HF)

5.000

-

-

-

10.000

85.

74-90-8

Acid Cianhidric (HCN)

200

-

-

-

10.000

86.

 

Pulberi în suspensie (PM10)

50.000

-

-

-

*

 

Note explicative:

    Numarul CAS al poluantilor reprezinta identificarea exacta in Chemical Abstracts Service.

    Coloana 1 indica valorile de prag la care se face referire in art. 7 paragraful 1 lit. a) (i) si in (iv). Daca valoarea de prag indicata intr-o subcoloana data (aer, apa sau sol) este depasita, partile care au optat pentru un sistem de raportare in conformitate cu art. 7 paragraful 1 lit. a) sunt obligate sa raporteze pentru complexul industrial considerat emisiile sau, daca este vorba de poluantii prezenti in apele uzate destinate epurarii, transferurile in factorul de mediu corespunzator la care se face referire in acea subcoloana.

    Coloana 2 indica valorile de prag la care se face referire in art. 7 paragraful 1 lit. a) (ii). Daca valoarea de prag indicata in aceasta coloana este depasita pentru un poluant dat, partile care au optat pentru un sistem de raportare conform art. 7 paragraful 1 lit. a) (ii) sunt obligate sa raporteze transferul in afara amplasamentului al acestui poluant.

    Coloana 3 indica valorile de prag la care se face referire in art. 7 paragraful 1 lit. b). Daca valoarea de prag din aceasta coloana este depasita pentru un poluant dat, partile care au optat pentru un sistem de raportare conform art. 7 paragraful 1 lit. b) sunt obligate sa raporteze emisiile si transferurile in afara amplasamentului ale acelui poluant.

    O cratima (-) indica faptul ca parametrul in discutie nu motiveaza cerinta unei raportari.

    Un asterisc (*) indica faptul ca pentru acest poluant trebuie folosita valoarea de prag a emisiei din coloana 1 lit. a).

    Un asterisc dublu (**) indica faptul ca pentru acel poluant trebuie folosita valoarea de prag a emisiei din coloana 1 lit. b).

    ___________

    ^a/ Poluantii simpli se vor raporta daca este depasita limita pentru BTEX (suma parametrilor benzen, toluen, etilbenzen, xilen).

    ^b/ Hidrocarburile policiclice aromatice (PAH-uri) se vor masura ca benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (217-08-9), indeno(1,2,3 - cd)piren (193-39-5) (derivate din Protocolul la Conventia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi privind poluantii organici persistenti).

    ^c/ Precum compusii anorganici.


ANEXA Nr. III


PARTEA A
Operatii de eliminare ("D")

    > Depozitarea pe/sau in sol (de exemplu, depozit de deseuri)

    > Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau a namolului rezidual pe sol)

    > Injectia subterana de adancime (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile in foraje, domuri saline sau halde de depozitare care apar in mod natural)

    > Suprafete indiguite (de exemplu, deversarea deseurilor lichide ori a namolului rezidual in batal, iaz sau laguna)

    > Depozite de deseuri special construite (de exemplu, plasarea deseurilor in celule separate asezate liniar, care sunt acoperite si izolate intre ele si fata de mediu)

    > Evacuarea intr-un mediu acvatic in afara imersiei in mare

    > Imersia in mari sau oceane, inclusiv ingroparea in subsolul marin

    > Tratarea biologica nespecificata in alta parte a acestei anexe, rezultat al compusilor sau amestecurilor care sunt eliminate dupa unul dintre procedeele enumerate din prezenta parte

    > Tratarea biologica nespecificata in alta parte a acestei anexe, rezultat al compusilor sau amestecurilor care sunt eliminate dupa unul dintre procedeele enumerate din prezenta parte (de exemplu, evaporarea, uscarea, calcinarea, neutralizarea, precipitarea)

    > Incinerarea pe sol

    > Incinerarea pe mare

    > Depozitarea permanenta (de exemplu, plasarea unor containere intr-o mina)

    > Amestecarea prealabila uneia dintre operatiile specificate in aceasta parte

    > Reconditionare prealabila uneia dintre operatiile specificate in aceasta parte

    > Depozitarea prealabila uneia dintre operatiile specificate in aceasta parte.


PARTEA B
Operatii de recuperare ("R")

    ♦ Utilizarea drept combustibil (altfel decat incinerarea directa) sau alte mijloace de producere a energiei

    ♦ Recuperarea sau regenerarea solventilor

    ♦ Reciclarea sau recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate drept solventi

    ♦ Reciclarea sau recuperarea metalelor si a compusilor metalici

    ♦ Reciclarea sau recuperarea altor materii anorganice

    ♦ Regenerarea acizilor sau a bazelor

    ♦ Recuperarea produsilor folositi la captarea poluantilor

    ♦ Recuperarea produsilor proveniti din cataliza

    ♦ Regenerarea sau alte refolosiri ale uleiurilor uzate

    ♦ Raspandirea pe sol in beneficiul agriculturii sau ecologiei

    ♦ Utilizarea materialelor reziduale obtinute prin orice operatii de recuperare specificate mai sus in aceasta parte

    ♦ Schimburi de deseuri in vederea supunerii lor la una dintre operatiile mentionate in aceasta parte

    ♦ Depozitarea de materiale in vederea supunerii la una dintre operatiile mentionate in aceasta parte.


ANEXA Nr. IV

ARBITRAREA

   1. In cazul unui diferend supus arbitrajului conform art. 23 paragraful 2 din prezentul protocol, una sau mai multe parti notifica celeilalte sau celorlalte parti despre diferend, pe cale diplomatica, precum si Secretariatului obiectul diferendului si precizeaza mai ales articolele prezentului protocol ale caror interpretari sau aplicari sunt in cauza. Secretariatul trimite informatiile primite tuturor partilor la protocol.

   2. Tribunalul arbitral se compune din 3 membri. Atat partea sau partile reclamanta/reclamante, cat si cealalta sau celelalte parte/parti a/ale diferendului numeste/numesc cate un arbitru si cei doi arbitri astfel numiti vor desemna de comun acord pe cel de-al treilea arbitru, cel care prezideaza tribunalul arbitral. Acesta din urma nu provine din niciuna dintre partile diferendului, nu isi are locul de rezidenta obisnuit pe teritoriul uneia dintre aceste parti, nu este angajat de niciuna dintre ele si nu a tratat acest subiect in exercitarea altei functii.

   3. Daca presedintele tribunalului arbitral nu a fost desemnat in cele doua luni care urmeaza numirii celui de-al doilea arbitru, secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa, actionand la cererea uneia sau celeilalte parti a diferendului, va desemna presedintele cu o intarziere de doua luni.

   4. Daca una dintre partile la diferend nu a numit un arbitru intr-un interval de doua luni dupa notificarea mentionata la paragraful 1, cealalta parte poate sa il informeze pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa si acesta il va desemna pe presedintele tribunalului arbitrar intr-un interval de alte doua luni. In momentul desemnarii, presedintele tribunalului arbitral va cere partii care nu si-a numit arbitrul sa o faca in aceste doua luni. Daca aceasta nu a reusit sa desemneze arbitrul in acest interval, presedintele il va informa pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa si acesta va desemna arbitrul intr-un nou interval de doua luni.

   5. Tribunalul arbitral va lua decizia conform dreptului international si prevederilor prezentului protocol.

   6. Odata constituit conform prevederilor descrise in prezenta anexa, tribunalul arbitral isi stabileste propriul regulament interior.

   7. Deciziile tribunalului arbitral, in materie de procedura si probleme de fond, sunt luate de majoritatea membrilor sai.

   8. Tribunalul poate sa ia toate masurile necesare pentru stabilirea faptelor.

   9. Partile diferendului faciliteaza sarcina tribunalului arbitral si, mai ales, prin utilizarea tuturor mijloacelor aflate la dispozitia lor, vor:

   a) furniza toate documentele, facilitatile si informatiile;

   b) permite, unde este necesar, convocarea martorilor sau a expertilor si consemnarea marturiilor acestora.

   10. Partile si arbitrii protejeaza caracterul confidential al tuturor informatiilor pe care le primesc in secret in timpul dezbaterilor tribunalului arbitral.

   11. Tribunalul arbitral poate, la cererea uneia dintre parti, sa recomande masuri interimare de protectie.

   12. Daca una dintre partile la diferend nu apare in fata tribunalului arbitral sau nu isi prezinta argumentele, cealalta parte poate sa ceara tribunalului continuarea dezbaterilor si formularea deciziei finale. Absenta unei parti sau neprezentarea argumentelor nu constituie o piedica in desfasurarea dezbaterilor. Inainte de luarea deciziei finale, tribunalul arbitral trebuie sa stabileasca daca cererea este bine fondata in fapt si in drept.

   13. Tribunalul arbitral poate sa asculte si sa stabileasca cererile reconventionale direct legate de obiectul diferendului.

   14. In afara de cazul in care tribunalul arbitral decide altfel din cauza circumstantelor particulare ale problemei, sarcina tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor sai, vor fi preluate in parti egale de partile prezente la diferend. Tribunalul pastreaza o inregistrare a tuturor cheltuielilor pe care le-a facut, din care furnizeaza un raport final partilor.

   15. Orice parte la prezentul protocol, care are un interes de natura juridica in problema ce face obiectul diferendului si care poate fi afectata de o decizie in aceasta situatie, poate interveni in dezbateri cu consimtamantul tribunalului.

   16. Tribunalul arbitral isi va pronunta sentinta in urmatoarele 5 luni de la data la care ea s-a stabilit, in afara de cazul in care se estimeaza a fi necesara prelungirea termenului-limita cu o perioada care nu poate sa depaseasca 5 luni.

   17. Sentinta tribunalului arbitral este insotita de o expunere de motive. Ea este definitiva si prezinta un caracter obligatoriu pentru toate partile la diferend. Sentinta este transmisa de tribunalul arbitral partilor la diferend si secretariatului. Secretariatul va transmite informatiile primite tuturor partilor la prezentul protocol.

   18. Orice diferend care poate surveni intre parti privind interpretarea sau executarea sentintei poate fi supus de fiecare parte tribunalului arbitral care a pronuntat-o sau, daca acesta din urma nu poate fi sesizat, unui alt tribunal constituit in acest scop, in acelasi mod ca primul.

  

 


Ordin de Ministru nr. 818/2003

Hotărâre de Guvern nr. 699/2003

HOTARARE GUVERN 699/2003

Abrogat(a) partial

Emitent: Guvern
Domenii: Poluare

M.O. 489/2003

Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

M.OF. nr. 489 din 8 iulie 2003

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

 

In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, si al art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotarari este de a preveni sau de a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compusi organici volatili in mediu, in principal in aer, precum si potentialele riscuri ale acestora pentru sanatatea omului si pentru calitatea mediului.
(2) Prezenta hotarare stabileste masurile si procedurile ce se aplica pentru activitatile si instalatiile care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili, prevazute in anexa nr. 1, daca valoarea consumului de solventi organici cu continut de compusi organici volatili depaseste valorile prag prevazute in anexa nr. 2.
Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 3.

 

CAPITOLUL II
Atributii si raspunderi ale titularului activitatii


Art. 3. - (1) Cu respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, este permisa desfasurarea activitatilor si functionarea instalatiilor prevazute la art. 1 alin. (2), definite ca instalatii de tip I sau II, cu respectarea prevederilor art. 5, 8 si 9.
(2) In situatia in care, dupa reexaminarea conditiilor de operare, rezulta ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1), titularul activitatii va prezenta, in vederea aprobarii, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatii competente pentru protectia mediului un program pentru conformare.
(3) Termenele limita pentru finalizarea aplicarii programelor pentru conformare sunt:
a) 31 octombrie 2007 pentru instalatiile de tip I care nu intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
b) 1 ianuarie 2015 pentru instalatiile de tip I care intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
c) 1 ianuarie 2007 pentru instalatiile de tip II care nu intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
(4) Titularii activitatilor realizate in instalatiile prevazute la alin. (1), care aplica o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, prevazuta in anexa nr. 4, au obligatia de a transmite autoritatii competente pentru protectia mediului o notificare privind acest fapt, cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2005.
(5) In cazul in care o instalatie prevazuta la alin. (1) sufera o modificare substantiala sau intra pentru prima data in domeniul de aplicare a prezentei hotarari, in urma unei modificari substantiale, aceasta este considerata fie ca o instalatie de tip III, fie ca o instalatie de tip I sau II in cazul in care valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili a intregii instalatii nu depaseste valoarea care ar fi fost atinsa daca partea de instalatie care a suferit modificarea substantiala ar fi fost considerata ca o instalatie de tip III.
Art. 4. - Constructia sau punerea in functiune a unei instalatii din categoria
celor prevazute la art. 1 alin. (2), definita ca o instalatie de tip III, se
face cu respectarea prevederilor art. 5, 8 si 9.
Art. 5. - (1) Titularul activitatilor realizate in instalatiile prevazute la art. 1 alin. (2), denumit in continuare titularul activitatii, are obligatia de a aplica masurile care asigura conformarea conditiilor de operare ale acestor instalatii cu una dintre urmatoarele cerinte:
a) respecta valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili in gazele reziduale si in emisiile fugitive sau valorile limita ale emisiilor totale de compusi organici volatili, precum si celelalte cerinte prevazute in anexa nr. 2;
b) aplica o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, care respecta prevederile cuprinse in anexa nr. 4.
(2) Pentru emisiile fugitive de compusi organici volatili, se considera ca valori limita de emisie valorile prevazute in anexa nr. 2.
(3) In cazul in care titularul activitatii demonstreaza autoritatii competente pentru protectia mediului ca, aplicand cea mai buna tehnica disponibila, respectiva instalatie nu poate, din punct de vedere tehnic si economic, sa respecte valoarea limita de emisie stabilita pentru emisiile fugitive si ca nu se anticipeaza riscuri semnificative pentru sanatatea umana sau pentru calitatea mediului, titularul activitatii ii poate solicita acesteia o derogare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, de la valorile limita de emisie prevazute la alin. (2). Acordarea derogarii se va face pe baza consultarii cu autoritatea competenta pentru sanatate.
(4) Pentru activitatile ce fac obiectul prezentei hotarari, care nu se pot efectua in conditii controlate, titularul activitatii poate solicita autoritatii competente pentru protectia mediului o derogare de la valorile limita de emisie prevazute in anexa nr. 2, atunci cand aceasta posibilitate este mentionata in anexa nr. 2, in conditiile in care demonstreaza autoritatii competente pentru protectia mediului ca, aplicand cea mai buna tehnica disponibila, respectiva instalatie nu poate, din punct de vedere tehnic si economic, sa respecte valorile limita de emisie. In acest caz titularul activitatii are obligatia de a aplica o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, cu respectarea prevederilor anexei nr. 4.
(5) Titularii activitatilor care nu pun in aplicare o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili au obligatia de a lua masurile necesare pentru ca orice echipament de reducere a emisiilor, pus in functiune dupa data de 1 aprilie 2001, sa se conformeze cerintelor prevazute in anexa nr. 2, cu respectarea termenelor prevazute la art. 3 alin. (3).
(6) Instalatiile prevazute la art. 1 alin. (2), in care se desfasoara doua sau mai multe activitati, fiecare depasind valorile prag pentru consumul de solventi cu continut de compusi organici volatili, prevazute in anexa nr. 2, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) pentru substantele prevazute la alin. (7), (8) si (9), sa respecte cerintele specifice pentru fiecare activitate;
b) pentru orice alte substante decat cele prevazute la lit. a), fie sa respecte cerintele alin. (1) pentru fiecare activitate, fie sa realizeze o valoare a emisiilor totale de compusi organici volatili care sa nu depaseasca valoarea care ar fi fost atinsa in situatia aplicarii cerintelor mentionate la lit. a).
(7) Substantele si preparatele chimice periculoase carora le sunt atribuite sau care sunt marcate cu indicativele de risc R45, R46, R49, R60 si R61, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, din cauza continutului lor in compusi organici volatili ce apartin claselor de substante cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, se inlocuiesc in procesele tehnologice, in masura in care este posibil si tinand seama de prevederile art. 11 din prezenta hotarare, cu substante sau preparate chimice periculoase mai putin nocive.
(8) Pentru emisiile de compusi organici volatili rezultate in urma utilizarii substantelor si preparatelor chimice periculoase prevazute la alin. (7), pentru care suma debitelor masice ale compusilor care justifica etichetarea prevazuta la alin. (7) este mai mare sau cel putin egala cu 10 g/h, se respecta o valoare limita de emisie de 2 mg/Nm cub . Valoarea limita de emisie se raporteaza la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisii.
(9) Pentru emisiile de compusi organici volatili halogenati carora le este atribuit indicativul de risc R40, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002, pentru care suma debitelor masice ale compusilor care justifica etichetarea R40 este mai mare sau cel putin egala cu 100 g/h, se respecta o valoare limita de emisie de 20 mg/Nm cub . Valoarea limita de emisie se raporteaza la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisii.
(10) Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare pentru a limita si a preveni emisiile de compusi organici volatili prevazute la alin. (8) si (9), in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si economic, in scopul protejarii sanatatii omului si a mediului.
(11) Titularul activitatii are obligatia sa ia masurile de precautie corespunzatoare pentru a reduce la minimum emisiile de compusi organici volatili la pornirea si oprirea instalatiilor.
(12) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) si ale art. 3 alin. (3) lit. a), este permisa, pana la data de 1 aprilie 2013, functionarea instalatiilor de tip I care nu intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, dotate cu echipamente de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, puse in functiune pana la data de 1 aprilie 2002, fara respectarea valorilor limita de emisie pentru compusii organici volatili in gazele reziduale, prevazute in anexa nr. 2, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) respecta valoarea limita de emisie pentru compusi organici volatili de 50 mg carbon/Nm cub , in cazul utilizarii echipamentelor de reducere a emisiilor prin incinerare;
b) respecta valoarea limita de emisie pentru compusi organici volatili de 150 mg carbon/Nm cub , in cazul utilizarii altor tipuri de echipamente de reducere a emisiilor;
c) valoarea emisiilor totale de compusi organici volatili aferenta intregii instalatii nu depaseste valoarea care ar fi fost realizata prin aplicarea valorilor limita de emisie prevazute in anexa nr. 2.
(13) Instalatiile carora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. b), alin. (12) si ale art. 6 nu sunt exceptate de la respectarea prevederilor alin. (7), (8) si (9).
Art. 6. - (1) Cu respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, pe baza programelor pentru conformare aferente activitatilor si instalatiilor de tip I, prevazute la art. 1 alin. (2), cu exceptia celor prevazute la pct. 4 si 11 din anexa nr. 2, se elaboreaza, in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Programul national de reducere a emisiilor de compusi organici volatili provenite din utilizarea solventilor organici cu continut de compusi organici volatili in instalatii si activitati, denumit in continuare Program national. Programul national se elaboreaza sub coordonarea autoritatii centrale pentru protectia mediului si se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului industriei si resurselor.
(2) Programul national are drept scop reducerea emisiilor de compusi organici volatili provenite din utilizarea solventilor organici cu continut de compusi organici volatili in instalatii de tip I la valoarea care ar fi fost obtinuta prin aplicarea valorilor limita de emisie, prevazute in anexa nr. 2.
(3) Titularii activitatilor realizate in instalatii de tip I incluse in Programul national au obligatia de a asigura conformarea conditiilor de operare a acestora cu prevederile Programului national.
(4) Nici o instalatie inclusa in Programul national nu este exceptata de la respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
(5) Programul national cuprinde:
a) activitatea/activitatile si instalatiile la care se aplica programul;
b) numarul activitatilor si instalatiilor reglementate de program, valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili provenite de la aceste activitati si instalatii, precum si valorile emisiilor totale aferente fiecareia dintre aceste activitati si instalatii;
c) reducerea emisiilor care trebuie sa fie realizata de aceste activitati si instalatii, care corespunde valorii care ar fi fost atinsa prin aplicarea valorilor limita de emisie prevazute la alin. (2);
d) obiectivele intermediare de reducere obligatorii, in raport cu care se masoara progresele realizate in vederea indeplinirii obiectivului final;
e) lista masurilor adoptate sau care trebuie adoptate pentru ca obiectivul prevazut la alin. (2) sa fie atins;
f) descrierea instrumentelor si a mijloacelor utilizate, respectiv a mecanismului propus pentru monitorizarea aplicarii programului.
(6) Instalatiile de tip I care sufera o modificare substantiala raman in sfera de aplicare a Programului national, cu conditia sa fi facut parte din acest program inainte de efectuarea modificarii respective.
(7) Programul national se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
Art. 7. - In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice care determina neconformarea cu prevederile prezentei hotarari, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze, de indata, autoritatea competenta pentru protectia mediului despre aparitia avariilor sau accidentelor;
b) sa ia masurile necesare pentru a restabili conditiile normale de functionare;
c) sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si mediului.
Art. 8. - (1) Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an sau la cerere, informatiile care sa ii permita acesteia din urma sa verifice conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.
(2) Titularul activitatii, care detine instalatii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, are obligatia de a efectua masuratori ale emisiilor de compusi organici volatili, dupa cum urmeaza:
a) masuratori permanente, in cazul in care la punctul final de evacuare se elibereaza in medie o cantitate egala sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h;
b) masuratori continue sau periodice, in cazul in care la punctul final de evacuare se elibereaza in medie o cantitate mai mica de 10 kg carbon organic total/h;
c) in cazul efectuarii masuratorilor periodice sunt necesare cel putin trei citiri in timpul fiecarui exercitiu de masurare.
(3) In cazul masuratorilor permanente se considera ca valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili sunt respectate daca:
a) nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depaseste valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili;
b) nici una dintre valorile medii orare nu depaseste valoarea limita de emisie multiplicata cu un factor egal cu 1,5.
(4) In cazul masuratorilor periodice se considera ca valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili sunt respectate daca:
a) in cursul unui exercitiu de masurare valoarea medie calculata a tuturor valorilor masurate nu depaseste valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili;
b) nici una dintre valorile medii orare calculate nu depaseste valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili, multiplicata cu un factor egal cu 1,5.
(5) Verificarea respectarii prevederilor art. 5 alin. (8) si (9) se efectueaza pe baza sumei concentratiilor compusilor organici volatili in cauza. In orice alta situatie verificarea conformitatii cu valorile limita de emisie prevazute in anexa nr. 2 se efectueaza pe baza valorii masei totale de carbon organic emis din instalatia sau activitatea respectiva, cu exceptia cazurilor cand nu exista dispozitii contrare in aceasta anexa.
(6) La determinarea concentratiilor de compusi organici volatili prezente in gazele reziduale nu se iau in considerare volumele de gaze adaugate in scopul racirii sau dilutiei acolo unde este tehnic posibil.
(7) Masuratorile nu se efectueaza atunci cand nu se impune utilizarea unui echipament de reducere a emisiilor de compusi organici volatili in scopul conformarii cu prevederile prezentei hotarari.
Art. 9. - (1) Titularul activitatii are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului conformarea conditiilor de operare proprii cu cerintele prezentei hotarari, dupa cum urmeaza:
a) respectarea valorilor limita de emisie a compusilor organici volatili in gazele reziduale, valorilor emisiilor fugitive si valorilor limita pentru emisiile totale de compusi organici volatili;
b) respectarea prevederilor anexei nr. 4 privind schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili;
c) respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), (3) si (4);
d) respectarea planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili, elaborat conform prevederilor anexei nr. 5.
(2) Dupa efectuarea unei modificari substantiale in instalatie, titularul activitatii are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului respectarea prevederilor prezentei hotarari.

 

CAPITOLUL III
Atributii si raspunderi ale autoritatii competente pentru
protectia mediului


Art. 10. - Autoritatea competenta pentru protectia mediului coordoneaza si controleaza respectarea prevederilor prezentei hotarari.
Art. 11. - In cazul utilizarii de catre titularul activitatii a potentialilor inlocuitori pentru substantele organice cu continut de compusi organici volatili, autoritatea competenta pentru protectia mediului va lua in considerare pentru autorizare urmatoarele:
a) solutiile de inlocuire disponibile;
b) efectele potentiale asupra sanatatii umane in general si in timpul expunerii la locul de munca, in special;
c) efectele potentiale asupra mediului;
d) consecintele economice, in special costurile si beneficiile.
Art. 12. - (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare, accesul liber al publicului la informatia de mediu privind:
a) rezultatele masuratorilor emisiilor de compusi organici volatili efectuate de titularul activitatii;
b) cererile de autorizare a instalatiilor de tip III sau in cazul unei modificari substantiale a instalatiilor de tip I sau de tip II, precum si decizia referitoare la cererea de autorizare, prin afisarea la loc vizibil a unei copii a autorizatiei sau a oricarei revizuiri a acesteia;
c) regulile generale obligatorii pentru instalatiile prevazute la art. 1 alin. (2) si lista activitatilor autorizate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la accesul liber la informatia privind mediul.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni

Art. 13. - Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila sau contraventionala, dupa caz.
Art. 14. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (1) si art. 9;
b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (5) si art. 8 alin. (2);
c) cu amenda de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 150.000.000 lei la 225.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), (6)-(12) si art. 7.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest scop, din cadrul autoritatilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului, potrivit competentelor legale.
Art. 15. - Prevederile art. 14 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL V
Dispozitii finale


Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 17. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

 


Contrasemneaza:
p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
Ion Bazac,
secretar de stat
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


Bucuresti, 12 iunie 2003.
Nr. 699.

ANEXA Nr. 1


ACTIVITATI SI INSTALATII
care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili


Urmatoarelor activitati si instalatii care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili le sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari, daca valoarea consumului de solventi organici cu continut de compusi organici volatili depaseste valorile prag prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
La stabilirea valorii consumului de solventi organici cu continut de compusi organici volatili se iau in considerare si fazele/operatiile de curatare a echipamentului utilizat, dar nu se iau in considerare fazele/operatiile de curatare a produsului finit, daca nu se specifica altfel.
1. Acoperire cu adeziv - orice activitate, cu exceptia celei de tiparire, in care un adeziv este aplicat pe o suprafata.
2. Acoperire de protectie - orice activitate in care se aplica unul sau mai multe straturi de protectie pe:

 • 2.1. vehiculele enumerate mai jos:

a) autovehicule noi din categoria M1, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, si din categoria N1, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, daca sunt tratate in aceleasi instalatii ca si autovehiculele din categoria M1;
b) cabinele autovehiculelor, deci habitaclul conducatorului auto, precum si orice habitaclu integrat si destinat echiparii autovehiculelor din categoriile N2 si N3, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
c) autovehicule noi din categoriile N1, N2 si N3, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
d) autovehicule din categoriile M2 si M3, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;
e) remorcile si semiremorcile din categoriile O1, O2, O3 si O4, conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;

 • 2.2. suprafetele de metal si de plastic, inclusiv suprafetele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor si ale altor asemenea mijloace de transport;
 • 2.3. suprafetele din lemn;
 • 2.4. textile, tesaturi, filme si hartie;
 • 2.5. piele.

In aceasta categorie nu intra acoperirea suprafetelor cu materiale metalice, prin tehnici de pulverizare chimica si electroforetica. Daca activitatea de acoperire cuprinde o operatie in care acelasi articol este imprimat, oricare ar fi tehnica utilizata, aceasta imprimare este considerata ca facand parte din activitatea de acoperire. Imprimarea efectuata ca activitate distincta fata de cea de acoperire este reglementata de prezenta hotarare in cazul in care se incadreaza la activitatea prevazuta la pct. 8.
3. Acoperirea bobinelor - orice activitate in care sarma de otel bobinata, otelul inoxidabil, otelul invelit, banda de aluminiu si de aliaje din cupru sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule intr-un proces continuu.
4. Curatarea chimica "uscata" - orice activitate industriala sau comerciala in care se utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili intr-o instalatie, pentru a curata imbracaminte, mobila sau alte bunuri de consum similare, cu exceptia indepartarii manuale a petelor in industria textila si de confectii.
5. Fabricarea incaltamintei - orice activitate de confectionare a incaltamintei sau a unor parti ale acesteia.
6. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum si a produselor intermediare, daca sunt fabricate in acelasi amplasament, prin amestecarea pigmentilor, rasinilor si materialelor adezive cu ajutorul solventilor organici cu continut de compusi organici volatili sau prin alte mijloace, incluzand in proces si dispersia si predispersia, corectarea viscozitatii si a nuantei si imbutelierea produsului final in recipient.
7. Fabricarea produselor farmaceutice - sinteza chimica, fermentatia, extractia, formularea si conditionarea produselor farmaceutice, precum si fabricarea produselor intermediare, daca se desfasoara pe acelasi amplasament.
8. Tiparire - orice activitate de reProducere a unor texte si/sau imagini, in care cerneala este transferata pe orice tip de suport cu ajutorul unei forme purtatoare de imagine. Aceasta operatie cuprinde tehnici asociate de lacuire, vopsire si laminare, dar numai urmatoarele procedee specifice sunt supuse dispozitiilor prezentei hotarari:

 • 8.1. flexografie - procedeu de tiparire in care este utilizata o forma purtatoare de imagine din cauciuc sau fotopolimeri elastici, ale carei suprafete tiparitoare sunt deasupra suprafetelor neutre, si in care sunt aplicate cer-neluri lichide care se usuca prin evaporare;
 • 8.2. tiparire pe rotativa ofset cu uscare prin incalzire - activitate de tiparire pe hartie in sul, care utilizeaza o forma purtatoare de imagine ale carei suprafete tiparitoare si neutre se afla in acelasi plan. Prin tiparire pe rotativa, materialul supus tiparirii este alimentat la masina de la un sul si nu cu foi individuale. Suprafata neutra a formei purtatoare de imagine este tratata in asa fel incat sa atraga apa si, astfel, sa respinga cerneala. Suprafata tiparitoare este tratata in asa fel incat sa primeasca si sa transmita cerneala spre suprafata ce trebuie tiparita. Evaporarea se face intr-un cuptor unde suportul tiparit este incalzit cu aer cald;
 • 8.3. laminarea asociata unui procedeu de tiparire - lipirea a doua sau mai multe materiale flexibile, cu scopul de a produce laminate;
 • 8.4. rotogravura de editare - activitate de tiparire prin rotogravura, folosita pentru tiparirea hartiei destinate revistelor, brosurilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelei pe baza de toluen;
 • 8.5. rotogravura - activitate de tiparire in care se foloseste o forma cilindrica purtatoare de imagine, a carei suprafata tiparitoare se afla sub suprafata neutra, si care utilizeaza cerneluri lichide ce se usuca prin evaporare. Alveolele sunt umplute cu cerneala, suprafata neutra este curatata de surplusul de cerneala inainte ca suprafata care urmeaza sa fie tiparita sa intre in contact cu forma purtatoare de imagine, iar cerneala sa iasa din alveole;
 • 8.6. tiparire serigrafica in rotativa - activitate de tiparire cu hartie in sul, in care cerneala este transferata spre suprafata ce urmeaza sa fie tiparita, prin introducerea ei intr-o forma purtatoare de imagine poroasa, care are suprafata tiparitoare deschisa si portiunea neutra etansata. Acest procedeu foloseste cerneluri care se usuca doar prin evaporare. Prin tiparire pe rotativa, materialul supus tiparirii este alimentat la masina de la un sul si nu cu foi individuale;
 • 8.7. glazurare - activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil, in scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare.

9. Conversia cauciucului - orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare si vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, precum si orice operatiune conexa destinata sa transforme cauciucul natural sau sinte-tic in produs finit.

10. Curatarea suprafetelor - orice activitate, cu exceptia curatarii chimice "uscate", in care se folosesc solventi organici pentru indepartarea murdariei de pe suprafata unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curatare care consta in mai multe etape, inainte sau dupa orice alta activitate, este considerata o singura activitate de curatare a suprafetei. Aceasta activitate se refera la curatarea suprafetelor produselor, dar nu include curatarea echipa- mentului utilizat.
11. Extractia si rafinarea uleiurilor vegetale si a grasimilor animale - orice activitate de extragere a uleiului vegetal din seminte sau alte materii vegetale, a grasimilor animale din materii de origine animala, procesarea subproduselor si a altor componente uscate de origine vegetala si animala pentru a produce alimente destinate animalelor, purificarea prin rafinare a grasimilor si uleiurilor vegetale provenite din seminte, materie vegetala si/sau materie animala.
12. Acoperirea de protectie si retusarea suprafetelor vehiculelor - activitatile industriale sau comerciale de acoperire a unei suprafete, precum si activitatile conexe de degresare, care constau in:
a) acoperirea suprafetei unui vehicul rutier sau a unei parti a acestuia, care se desfasoara in afara instalatiilor de fabricare, in cadrul reparatiei sau intretinerii vehiculelor;
b) acoperirea initiala a unui vehicul rutier sau a unei parti a acestuia, utilizand acelasi tip de material care se foloseste si la retusare, cand aceasta activitate nu se realizeaza in linia de fabricatie;
c) acoperirea remorcilor sau semiremorcilor - categoria O - conform Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2.
13. Acoperirea sarmei bobinate - orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizati pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor si altor asemenea utilaje.
14. Impregnarea lemnului - orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafata din lemn de constructie.
15. Laminarea lemnului si materialului plastic - orice activitate de lipire a lemnului si/sau a materialului plastic pentru a produce laminate.

 

ANEXA Nr. 2


I. Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut 
de compusi organici volatili si valorile limita de emisie pentru 
compusii organici volatili

Nr. crt.

Activitate - (Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în tone/an)

Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili (tone/an)

Valorile limită de emisie compuşi organici volatili in gazele reziduale (mgC/ Nm3)

Valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili (procent din cantitatea de solvent utilizata)

Valorile limita pentru emisia totala de compuşi organici volatil

Dispoziţii speciale

Instalaţii de tip I

Instalaţii de tip II sau III

Instalaţii de tip I

Instalaţii de tip II sau III

1.

Tipărire pe rotativă ofset cu uscare prin încălzire (>15)

15-25

>25

100

20

30(1)

30(1)

   

(1) Solventul rezidual din produsul finit nu este considerat ca parte a emisiilor fugitive.

2.

Rotogravura de editare

(>25)

 

75

15

10

     

3.

Alt tip de rotogravură, flexografie, tipărire serigrafică în rotativă, unităţi de laminare sau glazurare (>15) tipărire serigrafică în rotativă pe textile si carton (>30)

15-25

>25

>30(1)

100

100

100

25

20

20

 

(1) Valori prag pentru consumul de compuşi organici cu conţinut de compuşi organici volatili aferente activităţii de tipărire serigrafică în rotativă pe textile şi carton.

4.

Curăţarea suprafeţelor (1)

(>1)

1-5

>5

20(2)

20(2)

15

10

 

(1) Utilizând compuşi menţionaţi la art. 5 alin.(7) si alin.(9).

(2) Valoarea limita (mg/Nm3) se referă la masa compuşilor şi nu la cantitatea totală de carbon.

5.

Alte tipuri de curăţare a suprafeţelor

(>2)

2-10

> 10

75(1)

75(1)

20(1)

15(1)

 

(1) Aceste valori nu se aplica instalaţiilor pentru care se demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că media conţinutului de solvent organic in totalul materialului de curăţare folosit nu depăşeşte 30%.

6.

Acoperirea de protecţie si retuşarea suprafeţelor vehiculelor

(>15)

> 0,5

50(1)

25

 

(1) Demonstrarea conformităţii cu prevederile art. 9 se face pe baza mediei măsurătorilor la 15 minute.

7.

Acoperirea bobinelor

(>25)

 

50(1)

10

5

 

(1) Pentru instalaţiile care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limita de emisie este 150 mgC/Nm3.

8.

Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor (5), ţesăturilor, filmului si hârtiei (>5)

5-15

5-15

100(1)(4)

50/75 (2)(3)(4)

25(4)

20(4)

 

(1) Valoarea limită de emisie se aplică proceselor de acoperire şi de uscare desfăşurate în condiţii controlate.

(2) Prima valoare limită de emisie se aplică proceselor de uscare, iar a doua se aplică proceselor de acoperire.

(3) Pentru instalaţiile de acoperire a textilelor care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limita de emisie aplicată proceselor integrate de acoperire şi uscare este 150 mgC/Nm3.

(4) Conform art. 5 alin. (4), activităţile de acoperire care nu se pot efectua în condiţii controlate cum sunt construcţiile navale, vopsirea aeronavelor sunt exceptate de la aplicarea acestor valori.

(5) Tipărirea serigrafică în rotativă la textile este inclusă la activitatea nr. 3.

9.

Acoperirea sârmei bobinate

(>5)

     

10 g/kg(1)

5 g/kg (2)

(1) Se aplică instalaţiilor la care diametrul mediu al sârmei < 0,1 mm.

(2) Se aplică celorlalte instalaţii.

10.

Acoperirea suprafeţelor din lemn

(>15)

15-25

>25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

 

(1) Valorile limita de emisie se aplică proceselor de acoperire şi uscare desfăşurate în condiţii controlate.

(2) Prima valoare se aplică proceselor de uscare, iar a doua, proceselor de acoperire.

11.

Curăţarea chimică "uscată"

     

20 g/kg (1)(2)

(1) Se exprimă în masa solventului emis pe kilogram de produs curăţat şi uscat.

(2) Valoarea limita de emisie prevăzută la art. 5 alin (9) nu se aplică pentru aceasta activitate.

12.

Impregnarea lemnului

(>25)

 

100 (1)

45

11 kg/m3

(') Nu se aplică la impregnarea cu creozot.

13.

Acoperirea pieilor

(>10)

10-25

>25

(>10)(1)

   

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Valorile limita de emisie sunt exprimate în grame de solvent emis pe m2 de produs realizat.

(1) Pentru activităţile de acoperire a pieilor, în industria mobilei, şi pentru mici bunuri de consum din piele precum genţi, curele, portmoneuri si altele asemenea.

14.

Fabricarea încălţămintei

(> 5)

     

25 g pe pereche

Valorile limită ale emisiei totale sunt exprimate în grame de solvent emis pe pereche de încălţăminte finită produsă.

15.

Laminarea lemnului şi a materialului plastic

(>5)

     

30 g/m2

 

16.

Acoperirea cu adeziv

(>5)

5-15

>15

50(1)

50(1)

25

20

 

(1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm3.

17.

Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor

(> 100)

100-1000

>1000

150

150

5

3

5% din cantitatea de solvent utilizată

3% din cantitatea de solvent utilizată

Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut intr-un recipient închis.

18.

Conversia cauciucului

(>15)

 

20 (1)

25 (2)

25% din cantitatea de solvent utilizată

(1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm3.

(2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut intr-un recipient închis.

19.

Extracţia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale

(>10)

     

Grăsime animală: 1,5 kg/tonă

Ricin: 3 kg/tonă

Seminţe de răpită: 1 kg/tonă

Seminţe de floarea-soarelui: 1 kg/tonă

Boabe de soia (concasare normală): 0,8 kg/tonă

Boabe de soia (fulgi albi): 1,2 kg/tonă

Alte seminţe şi materii vegetale: 3 kg/tonă (1)

1,5 kg/tonă (2)

4 kg/tonă (3)

(1) Valorile limită de emisie pentru instalaţiile de tratare a loturilor de seminţe şi a altor materii vegetale se stabilesc de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în funcţie de caz, aplicându-se cele mai bune tehnici disponibile.

(2) Se aplică tuturor proceselor de fracţionare, cu excepţia rafinării (eliminarea răşinilor din uleiuri).

(3) Se aplică rafinării.

20.

Fabricarea produselor farmaceutice

(>50)

 

20(1)

15(2)

5(2)

15% din canti-tatea de solvent utilizată

5% din canti-tatea de solvent utilizată

(1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm3.

(2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut intr-un recipient închis.

 

 

II. Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili si valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili, in activitatea de acoperire de protectie a suprafetelor vehiculelor

 

   Valorile limita ale emisiei totale de compusi organici volatili se exprima prin masa totala a compusilor organici volatili/m2 de suprafata totala a produsului tratat sau prin masa totala a compusilor organici volatili/caroserie.
   Suprafata produselor prevazute in tabelul nr. 2 este definita dupa cum urmeaza:
   -aria calculata pe baza suprafetei de acoperire electroforetica totala si aria tuturor partilor care sunt eventual adaugate in faze succesive ale procesului de acoperire si care primesc acelasi preparat ca cel utilizat pentru produsul in cauza, sau
   -aria totala a produsului tratat in instalatie.
   Aria suprafetei de acoperire electroforetica este calculata cu ajutorul formulei urmatoare:

Aceasta formula se aplica si pentru alte elemente acoperite fabricate din tabla.

   Pentru calcularea ariei altor parti adaugate sau a ariei totale tratate in instalatie se utilizeaza proiectarea asistata de calculator sau alte metode echivalente.
   Valoarea limita a emisiei totale de compusi organici volatili prevazuta in tabelul nr. 2 se refera la:
    toate fazele procesului de acoperire de protectie care se desfasoara in aceeasi instalatie, de la aplicarea preparatului prin procedeul electroforetic sau prin orice alt procedeu, pana la lustruirea stratului de acoperire;
    solventul utilizat pentru curatarea materialului, inclusiv in zona de pulverizare si in alte echipamente fixe, atat pe durata procesului de productie, cat si in afara acestuia.
 
Tabel nr. 2
 

Activitate

(Cantitate minima de consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, exprimat în tone/an)

Cantitate minima pentru producţie (se referă la producţia anuală de produse tratate)

Valoarea limită pentru emisia totala de compuşi organici volatili

Instalaţii de tip I

Instalaţii de tip II, III

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi (>15)

>5000

60 g/m2

sau

1,9 kg/caroserie + 41 g/m2

45 g/m2

sau

1,3 kg/caroserie + 33 g/m2

< 5000(caroserie autoportanta)

sau

> 3500 (saşiu)

90 g/m2

sau

1,5 kg/caroserie + 70 g/m2

90 g/m2

sau

1,5 kg/caroserie + 70 g/m2

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor cabinelor autovehiculelor noi (> 15)

< 5000

> 5000

85

75

65

55

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi din categoriile N1, N2, si N3 (> 15)

< 2500

> 2500

120

90

90

70

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi din categoriile M2, M3 (>15)

< 2000

> 2000

290

225

210

150

Instalatiile de acoperire de protectie a suprafetelor vehiculelor, ce au valori de consum inferioare valorilor prag pentru consumul solventilor prevazute in tabelul nr. 2, trebuie sa respecte cerintele aplicabile pentru activitatea de retusare a vehiculelor prevazute in tabelul nr. 1.

 

ANEXA  Nr. 3

   DEFINITII
 
   1. Instalatie - o unitate tehnica fixa in care se efectueaza una sau mai multe activitati care intra in domeniul de aplicare prevazut la art. 1 alin. (2) din prezenta hotarare, precum si orice alta activitate asociata direct, care este legata tehnic de activitatile exercitate pe acel amplasament si care poate afecta emisiile de compusi organici volatili.
   2.
a) Instalatie de tip I - o instalatie in functiune si/sau care a fost supusa procedurii complete de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, inainte de 1 aprilie 2001, cu conditia ca instalatia sa fi fost pusa in functiune cel mai tarziu la data de 1 aprilie 2002.
   b) Instalatie de tip II - o instalatie care este supusa procedurii complete de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   c) Instalatie de tip III - o instalatie care se supune procedurii complete de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   3. Instalatie mica - o instalatie al carei consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili se situeaza la cele mai mici valori prag prevazute pentru activitatile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la hotarare sau al carei consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili este mai mic de 10 tone/an, pentru celelalte activitati prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
4. Modificare substantiala:
   -pentru o instalatie care intra in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, se aplica definitia prevazuta in anexa nr. 2 la aceasta ordonanta;
   -pentru o instalatie mica - o modificare a capacitatii nominale avand ca efect o crestere de peste 25% a emisiilor de compusi organici volatili sau orice alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii omului sau mediului;
   -pentru toate celelalte instalatii - o modificare a capacitatii nominale avand ca efect o crestere de peste 10% a emisiilor de compusi organici volatili sau orice alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii omului sau mediului.
   5. Autoritate competenta - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.
   6. Titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica care exploateaza ori detine o instalatie sau care este delegata cu o putere de decizie in ceea ce priveste functionarea acesteia.
   7. Autorizatie - documentul prin care autoritatea competenta acorda permisiunea de a pune in functiune intreaga instalatie sau o parte a acesteia.
   8. Notificare - o informare scrisa, pe propria raspundere, transmisa de titularul activitatii catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.
9. Emisie - orice evacuare de compusi organici volatili de la o instalatie in mediu.
   10. Emisie fugitiva - orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compusi organici volatili in aer, sol si apa, precum si de solventi din compozitia produselor, cu exceptia cazului in care exista indicatii contrare prevazute in anexa nr. 2 la hotarare; acest termen acopera si emisiile necaptate care sunt eliberate in mediul exterior prin ferestre, usi, guri de aerisire sau alte orificii similare.
   11. Gaze reziduale - descarcare gazoasa finala care contine compusi organici volatili sau alti poluanti si care se evacueaza in aer printr-un cos de dispersie sau alte echipamente de reducere a emisiilor; debitele volumetrice sunt exprimate in m3/h in conditii standard.
   12. Emisii totale - suma emisiilor de compusi organici volatili, fugitive si din gazele reziduale.
   13. Valoarea limita de emisie - masa compusilor organici volatili, exprimata pe baza unor parametri specifici: concentratie, procent si/sau nivel al unei emisii, calculati in conditii normale, N, care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
   14. Substante - orice element chimic si compusii sai, in stare naturala sau rezultati in urma unor procese industriale, sub forma solida, lichida sau gazoasa.
   15. Preparat - amestec sau solutie compusa din doua sau mai multe substante.
   16. Compus organic - orice compus care contine cel putin elementul carbon si unul sau mai multe dintre elementele urmatoare: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu exceptia oxizilor de carbon, carbonatilor si bicarbonatilor anorganici.
   17. Compus organic volatil (COV) - orice compus organic avand o presiune a vaporilor de minimum 0,01 kPa la o temperatura de 293,15 K sau avand o volatilitate corespunzatoare in conditii speciale de utilizare. In sensul prezentei hotarari, fractiunea de creozot care depaseste aceasta valoare a presiunii vaporilor la temperatura de 293,15 K este considerata compus organic volatil.
18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau in combinatie cu alte substante ori preparate, fara a suferi modificari chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deseuri, ori utilizat ca agent de curatare pentru a dizolva impuritati, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficiala, plastifiant sau conservant.
   19. Solvent organic halogenat - solvent organic care contine cel putin un atom de brom, clor, fluor sau iod in molecula.
   20. Preparat de acoperire - orice preparat, inclusiv toti solventii organici si preparatele care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat pentru a obtine un efect decorativ, protector sau alt efect functional pe o suprafata.
   21. Adeziv - orice preparat, inclusiv toti solventii organici si preparatele care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat pentru a lipi intre ele parti ale aceluiasi produs.
   22. Cerneala - un preparat, inclusiv toti solventii organici si preparatele care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat intr-o activitate de tiparire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafata.
   23. Lac - un preparat de acoperire transparent.
   24. Consum - cantitatea totala de solventi organici utilizata intr-o instalatie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricarei alte perioade de 12 luni, mai putin compusii organici volatili recuperati in vederea reutilizarii.
   25. Flux de intrare - cantitatea de solventi organici, in stare pura sau in preparate, care este utilizata la efectuarea unei activitati, inclusiv solventii reciclati in interiorul sau in exteriorul instalatiei, care sunt evidentiati de fiecare data cand sunt utilizati in cadrul acelei activitati.
 26. Reutilizarea solventilor organici - utilizarea solventilor organici recuperati dintr-o instalatie, in scopuri tehnice sau comerciale, inclusiv sub forma de combustibili, exceptie facand solventii organici recuperati care sunt gestionati ca deseuri, prin eliminare finala.
   27. Debit masic - cantitatea de compusi organici volatili eliberati, exprimata in unitate de masa/ora.
   28. Capacitate nominala - masa maxima a fluxului de intrare intr-o instalatie, a solventilor organici, atunci cand aceasta instalatie functioneaza in conditii normale si la randamentul proiectat; se calculeaza ca valoare medie pe zi.
   29. Functionare normala - toate fazele de functionare a unei instalatii sau de desfasurare a unei activitati, cu exceptia operatiilor de pornire, oprire si de intretinere a echipamentelor.
   30. Conditii controlate - conditii de functionare a unei instalatii, astfel incat compusii organici volatili eliberati in urma activitatii sa fie colectati si evacuati in mod controlat, fie prin intermediul unui cos, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regasindu-se numai partial sub forma de emisii fugitive.
   31. Conditii standard - o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa.
   32. Medie zilnica - media aritmetica a tuturor masuratorilor valide efectuate pe durata a 24 de ore de functionare normala.
   33. Operatiuni de pornire si oprire - operatiuni prin care se pune in functiune, se scoate din functiune, se introduce sau se scoate din mersul in gol o instalatie, un echipament sau un rezervor. Fazele de activitate cu oscilatie regulata care intervin in conditii normale de functionare a unei instalatii nu sunt considerate operatiuni de pornire si oprire.
 

   ANEXA  Nr. 4

   SCHEMA
de reducere a emisiilor de compusi organici volatili
 
   1. Principii
   Schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, denumita in continuare schema de reducere, ofera titularului activitatii posibilitatea de a obtine, prin alte mijloace, o reducere a emisiilor care sa fie echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicand valorile limita de emisie. In acest scop titularul activitatii poate pune in aplicare orice schema de reducere proiectata special pentru instalatia sa, cu conditia realizarii in final a unei reduceri echivalente a emisiilor de compusi organici volatili.
   2. Punerea in aplicare
   Pentru activitatile de aplicare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza urmatoarea schema de reducere. In cazurile unde aceasta schema de reducere nu este corespunzatoare, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate permite titularului activitatii sa aplice orice alta schema care respecta principiile mentionate la pct. 1. La proiectarea si evaluarea schemei de reducere se iau in considerare urmatoarele aspecte:
   - daca potentialii substituenti ai solventilor organici, care nu contin sau au un continut redus de compusi organici volatili, sunt inca in curs de sintetizare, se acorda titularului activitatii o prelungire a termenului de punere in aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;
   - valoarea de referinta pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili trebuie sa corespunda emisiilor care ar rezulta daca nu ar fi luata nici o masura de reducere.
   Prezenta schema de reducere se aplica instalatiilor pentru care se poate presupune un continut constant in stare solida al produsului si se poate utiliza acest continut in vederea definirii valorii de referinta pentru reducerea emisiilor.
 2.1. Titularul activitatii prezinta autoritatii competente pentru protectia mediului un plan de reducere a emisiilor care prevede o diminuare a continutului mediu de solventi organici din cantitatea totala utilizata si/sau o crestere a eficientei utilizarii substantelor solide, in vederea realizarii unei reduceri a emisiilor totale de compusi organici volatili provenite din instalatie la o valoare numita valoare tinta de emisie, ce reprezinta un anumit procent din valoarea emisiilor de compusi organici volatili aferenta valorii de referinta. Planul de reducere a emisiilor trebuie sa asigure respectarea prevederilor din tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

Termene

Valoarea maximă permisă a emisiilor anuale totale de compuşi organici volatili

Instalaţii de tip I

Instalaţii de tip II

Instalaţii de tip III

care intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

care nu intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

la 31 octombrie 2007

la 31 octombrie 2005

la 31 octombrie 2005

-

Valoare ţintă de emisie x 1,5

la 1 ianuarie 2015

la 31 octombrie 2007

la 1 ianuarie 2007

la 31 octombrie 2004

Valoare ţintă de emisie

 

2.2. Valoarea emisiilor anuale de referinta se calculeaza dupa cum urmeaza:

   a) Se determina masa totala a substantelor solide din cantitatea de preparat de acoperire si/sau cerneala, lac sau adeziv, consumata in cursul unui an.
   Substantele solide sunt toate substantele prezente in preparatele de acoperire, cerneala, lacuri sau adezivi, care devin solide in urma evaporarii apei sau compusilor organici volatili.
   b) Valoarea emisiilor anuale de referinta se calculeaza inmultind masa determinata conform prevederilor lit. a) cu factorul corespunzator din tabelul nr. 2.
   Autoritatile competente pentru protectia mediului pot ajusta acesti factori in scopul reflectarii corecte a cresterii eficientei utilizarii substantelor solide.
 
Tabelul nr. 2

Activitate

Factor de înmulţire

Tipărirea prin rotogravură; tipărirea prin flexografie; laminarea ca parte a activităţii de tipărire; glazurarea ca parte a activităţii de tipărire; acoperirea lemnului; acoperirea materialelor textile, ţesăturilor, filmelor sau hârtiei; acoperirea cu adeziv

4

Învelirea bobinelor, retuşarea vehiculelor

3

Înveliş în contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor

2,33

Alte operaţii de acoperire şi tipărirea serigrafică în rotativă

1,5

   c) Valoarea tinta de emisie este egala cu valoarea emisiilor anuale de referinta inmultita cu un procent egal cu:
   -valoarea emisiei fugitive + 15, pentru instalatiile specifice activitatilor prevazute la nr. crt. 6, precum si celor care se incadreaza in valorile prag minime pentru consumul de solventi organici, prevazute la nr. crt. 8 si 10 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la hotarare;
   -valoarea emisiei fugitive +5, pentru toate celelalte instalatii.
   d) Conformitatea este indeplinita daca emisia efectiva de compusi organici volatili, determinata cu ajutorul planului de gestionare a solventilor, este mai mica sau egala cu valoarea tinta de emisie.
 

   ANEXA  Nr. 5

   PLAN
de gestionare a solventilor organici cu continut de
compusi organici volatili
 
   1. Principii
   Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili are urmatoarele obiective:
   a) verificarea conformitatii pe baza prevederilor art. 8 alin. (6) si art. 9 alin. (1) din hotarare;
   b) identificarea posibilitatilor viitoare de reducere a emisiilor de compusi organici volatili;
   c) informarea publicului cu privire la consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, emisiile de compusi organici volatili si conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.
   2. Definitii
   Definitiile urmatoare furnizeaza cadrul pentru elaborarea bilantului masic al solventilor organici cu continut de compusi organici volatili.
   -Cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili utilizati la intrare in procesul tehnologic (I):
   I1 - cantitatea de solventi organici cu continut de compusi volatili, in stare pura sau in preparate cumparate, care este utilizata in instalatie, in cursul perioadei pentru care se calculeaza bilantul masic;
I2 - cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, in stare pura sau in preparate cumparate, recuperati si apoi reutilizati ca solventi la intrare in cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare in cadrul activitatii.
   -Cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili la iesire din procesul tehnologic (O):
   O1 - cantitatea de compusi organici volatili in emisiile de gaze reziduale;
   O2 - cantitatea de solventi organici pierduti in apa, luandu-se in considerare, daca este cazul, procesul de tratare a apelor reziduale atunci cand se efectueaza calculul pentru O5;
   O3 - cantitatea de solventi organici care raman sub forma de impuritati sau reziduuri in produsele rezultate din proces;
   O4 - cantitatea de compusi organici volatili in aer datorati emisiilor necaptate. Aceste emisii provin din ventilatia generala a incaperilor, cu eliberarea aerului in mediul exterior, prin ferestre, usi, guri de aerisire sau alte orificii similare;
   O5 - cantitatea de solventi organici si/sau de compusi organici pierduti in urma unor reactii chimice sau fizice (inclusiv cei distrusi, de exemplu prin incinerare sau prin alte metode de tratare a gazelor reziduale si/sau a apelor reziduale, cei captati, de exemplu prin adsorbtie, cu conditia sa nu fie luati in considerare cind se efectueaza calculul pentru O6, O7 sau O8);
   O6 - cantitatea de solventi organici continuti in deseurile colectate;
   O7 - cantitatea de solventi organici, ca atare sau continuti in preparate, care sunt vanduti sau destinati vanzarii ca produse cu valoare comerciala;
   O8 - cantitatea de solventi organici continuti in preparate recuperate si care urmeaza sa fie reutilizate, dar nu ca element de intrare in procesul tehnologic respectiv, cu conditia sa nu fie luati in considerare cand se efectueaza calculul pentru O7;
O9 - cantitatea de solventi organici eliberati in alte moduri.
   3. Ghid de utilizare a planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili, in vederea verificarii conformitatii
   Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili este utilizat, in functie de cerinta speciala a carei respectare se verifica, dupa cum urmeaza:
   3.1. Verificarea conformitatii cu optiunea de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la hotarare, cu o valoare limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimata in cantitate de compusi organici volatili pe unitate de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 2 la hotarare.
   a) Pentru toate activitatile la care se aplica anexa nr. 4 la hotarare, planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili se elaboreaza anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculeaza cu ajutorul ecuatiei urmatoare:
   C = I1 - O8
   In acelasi timp se determina cantitatea de solide utilizate in preparatele de acoperire, pentru a se stabili in fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinta si valoarea tinta de emisie.
   b) Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili se elaboreaza anual pentru a se determina valoarea emisiilor de compusi organici volatili (E) si a se evalua conformitatea cu valorile limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimate in cantitate de compusi organici volatili pe unitate de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 2 la hotarare. Valoarea emisiilor de compusi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuatiei urmatoare:
   E = F + O1, unde F reprezinta valoarea emisiei fugitive de compusi organici volatili determinate conform prevederilor pct. 3.2. lit. a). Valoarea astfel obtinuta este impartita la parametrul aplicabil produsului in cauza.
   c) Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili se elaboreaza anual pentru a se determina valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili rezultate din toate activitatile in cauza si pentru a se evalua conformitatea cu prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) din prezenta hotarare, iar valoarea astfel obtinuta este comparata cu valoarea totala a emisiilor de compusi organici volatili care ar fi fost obtinute daca cerintele anexei nr. 2 la hotarare ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat.
   3.2. Determinarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili in vederea compararii lor cu valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili prevazute in anexa nr. 2 la hotarare
   a) Metoda
   Emisiile fugitive de compusi organici volatili se pot calcula cu ajutorul uneia dintre ecuatiile urmatoare:
   F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
   sau
   F = O2 + O3 + O4 + O9
   Aceasta cantitate se poate determina prin masurarea directa a cantitatilor sau printr-un calcul echivalent, de exemplu pe baza eficientei captarii emisiilor de compusi organici volatili provenite din proces.
   Valoarea emisiei fugitive se exprima ca procent din cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili utilizata, cantitatea de intrare in procesul tehnologic, care se poate calcula cu ajutorul ecuatiei urmatoare:
   I = I1 + I2
   b) Frecventa
   Emisiile fugitive de compusi organici volatili se determina cu ajutorul unui ciclu redus, dar reprezentativ de masuratori. Nu este necesara reluarea acestui ciclu pana la modificarea echipamentului.
 
 


 


Hotărâre de Guvern nr. 140 din 6 februarie 2008

HOTARARE GUVERN 140/2008

Vigoare

Emitent: Guvern
Domenii: Poluare

M.O. 125/2008

Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE

M.Of.nr.125 din 18 februarie 2008

 

HOTARARE nr. 140

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. 1.

Prezenta hotarare stabileste cadrul institutional necesar aplicarii directe a Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 din 18 ianuarie 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L33/1 din 4 februarie 2006, denumit in continuare Regulament EPRTR.

   Art. 2

(1) Se desemneaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile ca autoritate competenta pentru coordonarea aplicarii prevederilor Regulamentului EPRTR.

(2) Centralizarea si crearea bazei de date si informatii suplimentare, precum si elaborarea rapoartelor preliminare la nivel national si transmiterea lor catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile sunt asigurate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

(3)  Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile supune raportul preliminar analizei Comitetului interministerial constituit potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national, cu modificarile ulterioare, si il transmite Comisiei Europene si Agentiei Europene de Mediu.

(4) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile transmite rapoartele intocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul EPRTR, precum si informatiile suplimentare prevazute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, in format electronic, Comisiei Europene si Agentiei Europene de Mediu.

(5) Modul de organizare a raportarilor, termenele si responsabilitatile pentru implementare ce revin autoritatilor pentru protectia mediului, precum si modul de informare si participare a publicului, asa cum sunt prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

   Art. 3

(1) Operatorii care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa I la Regulamentul EPRTR si care indeplinesc criteriile prevazute la art. 5 din acesta au urmatoarele obligatii:

   a) sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

   b) sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

   c) sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR;

   d) sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

   (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) se transmit autoritatilor competente pentru protectia mediului, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta hotarare, in format electronic si pe suport hartie, pana la urmatoarele termene:

   a) 31 mai 2008 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2007;

   b) 30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008;

   c) 30 aprilie n+1 - pentru urmatorii ani de raportare, considerand n = anul de raportare.

   (3) Operatorii prevazuti la alin. (1) au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

   Art. 4

 Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

   a) incalcarea de catre operatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) a obligatiilor de raportare prevazute la art. 5 alin. (1)-(5) si a celor prevazute la art. 16 din Regulamentul EPRTR, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

   b) nerespectarea de catre operatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) a obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

   c) nerespectarea de catre operatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) a formatului de raportare stabilit in anexa III la Regulamentul EPRTR, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei.

   Art. 5

 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 se realizeaza de catre comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

   Art. 6

Dispozitiilor referitoare la contraventiile prevazute la art. 4 si 5 le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 7

 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.144/2002 privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, si Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.440/2003 pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si modul de raportare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

 

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                        

Contrasemnează:
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Attila Korodi
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
 

 
Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 140

 


Hotărâre de Guvern nr. 440/2010

HOTARARE GUVERN 440/2010

Vigoare

Emitent: Guvern
Domenii: Poluare

M.O. 352/2010

Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere

M.Of. nr. 352 din 27 mai 2010

 

HOTARARE Nr. 440
privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere

 

 

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. 1. - Prezenta hotarare are ca scop stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere.
   Art. 2. - In intelesul prezentei hotarari, definitiile termenilor folositi sunt prevazute in anexa nr. 1.
   Art. 3. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica instalatiilor de ardere a caror putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW, denumite in continuare instalatii mari de ardere, indiferent de tipul de combustibil utilizat, respectiv solid, lichid sau gazos.
   (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica instalatiilor mari de ardere care utilizeaza in mod direct produsele de ardere in procesele tehnologice, cum sunt:

   a) instalatii in care produsele de ardere sunt utilizate pentru reincalzirea sau incalzirea directa, uscarea sau pentru orice alt tratament aplicat obiectelor ori materialelor, de exemplu cuptoare de reincalzire si cuptoare pentru tratamente termice;
   b) instalatii de postardere, de exemplu instalatiile de epurare a gazelor reziduale, care nu functioneaza ca instalatii de ardere independente;
   c) instalatii de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitica;
   d) instalatii de conversie a hidrogenului sulfurat in sulf;
   e) reactoare utilizate in industria chimica;
   f) baterii de cocs;
   g) caupere;
   h) orice instalatie utilizata pentru propulsia unui vehicul, a unei nave maritime, fluviale sau a unei aeronave;
   i) turbine cu gaz utilizate pe platforme maritime;
   j) turbine cu gaz in functiune, autorizate sau care au fost supuse procedurii de autorizare de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului, inainte de 27 noiembrie 2002, cu conditia ca acestea sa fi fost puse in functiune cel mai tarziu la 27 noiembrie 2003, fara a incalca prevederile art. 12 alin. (1) si ale anexei nr. 2.
   (3) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica instalatiilor actionate de motoare diesel, de motoare alimentate cu benzina sau cu carburant gazos.
   Art. 4. - In situatia in care doua sau mai multe instalatii mari de ardere existente - tip I si instalatii mari de ardere noi - tip II si tip III, distincte, sunt montate astfel incat, luandu-se in considerare factorii de ordin tehnic si economic, gazele lor reziduale sunt sau pot fi evacuate, cu avizul autoritatilor publice competente pentru protectia mediului, printr-un cos comun, ansamblul format din astfel de instalatii este considerat o singura instalatie mare de ardere.
   Art. 5. - (1) Fara a se incalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, este permisa functionarea instalatiilor mari de ardere existente - tip I si a instalatiilor mari de ardere noi - tip II daca se incadreaza in una dintre urmatoarele conditii:

   a) respecta valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in sectiunea A din anexele nr. 3-7;
   b) sunt incluse in Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere existente - tip I si instalatii mari de ardere noi - tip II, denumit in continuare program national, prevazut la art. 7 alin. (1);
   c) le sunt aplicabile si respecta prevederile art. 10 alin. (1), art. 12 sau 13, dupa caz.
   (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) instalatiile mari de ardere existente - tip I, prevazute in anexa nr. 9, ai caror titulari detin notificarea scrisa, prezentata autoritatii publice competente pentru protectia mediului, prin care s-au angajat ca in perioada de referinta, cuprinsa intre 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015, sa nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 de ore.
   (3) In situatia prevazuta la alin. (2) titularul activitatii are obligatia de a prezenta anual autoritatii competente pentru protectia mediului un raport cuprinzand evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a instalatiei mari de ardere existente - tip I.
   Art. 6. - (1) Titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere existente - tip I, care nu respecta valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in sectiunea A din anexele nr. 3-7, trebuie sa detina si sa reactualizeze, la solicitarea autoritatii publice competente pentru protectia mediului, programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, in vederea atingerii acestor valori-limita de emisie la termenele prevazute in anexa VII, capitolul 9, sectiunea D din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005 (Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana), pentru fiecare instalatie mare de ardere existenta - tip I.
   (2) Fara a se incalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere existente - tip I, altele decat cele la care face referire alin. (1), si cei ai activitatilor instalatiilor mari de ardere noi - tip II sunt obligati sa respecte valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in sectiunea A din anexele nr. 3-7.
   (3) Programele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi cuprind termenele, modalitatile de implementare si plafoanele anuale de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente fiecarei instalatii mari de ardere.
   (4) La solicitarea justificata a titularului activitatii, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate permite redistribuirea plafoanelor anuale de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si/sau pulberi intre instalatiile mari de ardere aflate pe acelasi amplasament si detinute de acelasi titular de activitate, cu conditia ca plafoanele anuale de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente intregului amplasament, obtinute prin insumarea plafoanelor anuale de emisii ale fiecarei instalatii mari de ardere de pe amplasament, rezultate dupa redistribuire, sa nu depaseasca suma plafoanelor anuale de emisii alocate initial acestor instalatii mari de ardere prin programele de reducere progresiva a emisiilor.
   (5) Programele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se negociaza si se aproba ca parte a planurilor de actiuni prevazute de art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare.
   (6) Programele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se elaboreaza, se revizuiesc si se reactualizeaza pe baza Ghidului privind elaborarea, revizuirea si reactualizarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   Art. 7. - (1) Fara a se incalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, programul national se elaboreaza, se revizuieste si se reactualizeaza pe baza programelor de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la art. 6, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   (2) In vederea respectarii prevederilor referitoare la Directiva 2001/80/CE din anexa VII la Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, programul national se revizuieste cel mai tarziu pana la data de 30 septembrie 2010.
   (3) Programul national, revizuit potrivit prevederilor alin. (1), trebuie sa asigure reducerea suplimentara a emisiilor pana la un nivel inferior obiectivelor intermediare referitoare la emisiile totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, stabilite in sectiunea D a cap. 9 din anexa VII la Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
   (4) In scopul revizuirii programului national, potrivit prevederilor alin. (2), titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere au obligatia sa revizuiasca, la solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului, programele proprii de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), (3), (5) si (6).
   (5) Nivelurile de emisii totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la alin. (3), sunt stabilite in functie de durata de exploatare anuala reala a fiecarei instalatii, tipul combustibilului utilizat si de puterea termica a instalatiei.
   (6) Programul national contine obiective, masuri si termenele de realizare a acestora, precum si mecanismul de monitorizare a indeplinirii obiectivelor si masurilor propuse.
   (7) Programul national stabileste etapele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere existente - tip I si instalatiile mari de ardere noi - tip II, precum si procedurile de implementare.
   (8) Reducerile de emisii rezultate in urma aplicarii programului national se raporteaza la emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente anului de referinta 1980.
   (9) Pe parcursul implementarii programului national, determinarea emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se face potrivit prevederilor anexei nr. 2.
   (10) Ca urmare a inchiderii unei instalatii mari de ardere, care este inclusa in programul national, nu este permisa cresterea, prin redistribuire, a emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi la celelalte instalatii mari de ardere care fac obiectul acestui program.
   (11) Ulterior datei de 30 septembrie 2010, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatea publica centrala din domeniul economiei si autoritatea publica centrala pentru administratie analizeaza necesitatea reactualizarii programului national in urmatoarele situatii:

   a) la solicitarea justificata a titularului activitatii;
   b) la initiativa justificata a autoritatii publice centrale din domeniul economiei si/sau a autoritatii publice centrale pentru administratie publica;
   c) la initiativa justificata a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   Art. 8. - In situatia in care o schimbare substantiala si neasteptata in cererea de energie, in disponibilitatea anumitor combustibili sau in functionarea anumitor instalatii de productie creeaza dificultati tehnice importante in respectarea nivelurilor emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la art. 7 alin. (3), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului solicita Comisiei Europene modificarea nivelurilor si/sau a termenelor calendaristice de reducere progresiva a acestor emisii.
   Art. 9. - (1) Fara a se incalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, proiectarea, executarea sau functionarea unei instalatii mari de ardere noi - tip III este permisa cu respectarea valorilor-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in sectiunea B din anexele nr. 3-7.
   (2) Operatorii instalatiilor mari de ardere noi - tip III cu o putere electrica nominala mai mare sau egala cu 300 MW, pentru care autorizatia de construire, inclusiv acordul de mediu, sau, in lipsa unei astfel de proceduri, autorizatia de infiintare este emisa dupa data de 25 iunie 2009, au obligatia sa evalueze daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) sunt disponibile situri de stocare adecvate;
   b) s-a analizat fezabilitatea tehnica si economica a facilitatilor de transport;
   c) s-a analizat fezabilitatea tehnica si economica a adaptarii instalatiilor in vederea captarii dioxidului de carbon.
   (3) Daca, in urma evaluarii conditiilor prevazute la alin. (2), acestea sunt indeplinite, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului are urmatoarele obligatii:

   a) verifica daca pe amplasamentul instalatiei este rezervat un spatiu adecvat pentru echipamentul necesar captarii si comprimarii dioxidului de carbon;
   b) stabileste, pe baza evaluarii prevazute la alin. (2) si a altor informatii disponibile, daca sunt indeplinite toate conditiile privind protectia sanatatii umane si a mediului.
   Art. 10. - (1) Prin exceptie de la prevederile anexei nr. 3, instalatiilor mari de ardere cu putere termica nominala egala cu sau mai mare de 400 MW le este aplicabila, pentru emisiile de dioxid de sulf, o valoare-limita de 800 mg/Nm3, cu conditia ca durata de utilizare anuala a acestora, calculata ca medie pe o perioada de 5 ani, sa nu depaseasca:

   a) 2.000 de ore, pana la data de 31 decembrie 2015;
   b) 1.500 de ore, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica instalatiilor mari de ardere noi - tip III pentru care autorizatia integrata de mediu se acorda in conditiile prevederilor art. 9.
   Art. 11. - In cazul instalatiilor mari de ardere noi - tip III sau in cazul instalatiilor de ardere a caror putere termica nominala este marita cu cel putin 50 MW, titularii activitatii au obligatia de a examina fezabilitatea tehnica si economica a aplicarii productiei combinate de energie electrica si termica. In cazul in care aceasta fezabilitate este confirmata, avandu-se in vedere cererea de energie si disponibilitatea sistemelor de distributie, este prioritara optiunea dezvoltarii unor astfel de instalatii.
   Art. 12. - (1) Autorizatiile integrate de mediu pentru instalatiile mari de ardere, emise cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 9, trebuie sa cuprinda proceduri referitoare la situatiile de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor.
   (2) In cazul functionarii necorespunzatoare sau al intreruperii functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

   a) sa reduca sau sa sisteze functionarea instalatiei mari de ardere, daca revenirea la functionarea normala nu este posibila in 24 de ore, sau sa utilizeze combustibili mai putin poluanti;
   b) sa informeze in termen de 48 de ore autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului;
   c) sa ia masurile necesare ca durata cumulata de functionare fara echipament de reducere a emisiilor sa nu depaseasca 120 de ore in orice perioada de 12 luni.
   (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului, acorda derogari de la limitele de timp prevazute la alin. (2) lit. a) si c) in urmatoarele cazuri:

   a)daca exista o necesitate imperioasa de mentinere a furnizarii de energie;
   b) daca inlocuirea instalatiei mari de ardere oprite pentru o perioada limitata de timp nu se poate face decat cu o alta instalatie, a carei functionare prezinta riscul cresterii generale a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi.
   (4) La propunerea autoritatii publice centrale din domeniul economiei si/sau a autoritatii publice centrale pentru administratie publica, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului suspenda, pe o durata de maximum 6 luni, obligatia titularului activitatii de a respecta valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 9, atunci cand aceste valori nu pot fi respectate la instalatiile mari de ardere care folosesc in mod normal combustibil cu continut redus de sulf, datorita intreruperii aprovizionarii cu acest combustibil ca urmare a unei crize considerabile.
   (5) In cazul in care o instalatie mare de ardere, care foloseste in mod normal numai combustibil gazos si care ar trebui altfel sa fie dotata cu sisteme de epurare a gazelor reziduale, trebuie sa recurga, in mod exceptional si numai pentru o perioada de maximum 10 zile, cu exceptia cazului in care exista o necesitate imperioasa de a mentine furnizarea energiei, la utilizarea altor combustibili, din cauza unei intreruperi imprevizibile a alimentarii cu acest combustibil gazos, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea autoritatii teritoriale pentru protectia mediului, poate acorda titularului activitatii o derogare de la obligatia de a se conforma cu valorile-limita la emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 9.
   Art. 13. - Stabilirea valorilor-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, in cazul instalatiilor mari de ardere cu combustibil multiplu, se face potrivit prevederilor anexei nr. 8.
   Art. 14. - (1) In cazul maririi puterii termice a unei instalatii de ardere cu cel putin 50 MW, valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in sectiunea B din anexele nr. 3-7, aplicabile noii parti a instalatiei, se determina in functie de puterea termica a intregii instalatii.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica instalatiilor prevazute in anexa nr. 8 pct. 2 si 3.
   (3) In cazul modificarii substantiale a unei instalatii mari de ardere, asa cum este definita in art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, aceasta trebuie sa respecte valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi prevazute in sectiunea B din anexele nr. 3-7.
   Art. 15. - (1) Evacuarea gazelor reziduale de la instalatiile mari de ardere se efectueaza in mod controlat, prin intermediul unui cos de evacuare.
   (2) Autorizatiile integrate de mediu pentru instalatiile mari de ardere, emise cu respectarea dispozitiilor legale, stabilesc conditiile de evacuare a gazelor reziduale.
   (3) Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului verifica, in mod special, pe baza informatiilor transmise de titularii de activitate, ca inaltimea cosului este calculata astfel incat sa asigure conditiile de evacuare a gazelor reziduale fara sa afecteze sanatatea populatiei si mediul.
   Art. 16. - In cazul proiectarii, executarii si/sau punerii in functiune a unor instalatii mari de ardere care pot avea efecte semnificative asupra mediului altor state membre, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului se asigura ca au loc toate informarile si consultarile necesare potrivit prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
   Art. 17. - Monitorizarea valorilor emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere, precum si a altor valori necesare pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari se realizeaza de catre titularul activitatii potrivit prevederilor anexei nr. 2 sectiunea A.
   Art. 18. - Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice competente pentru protectia mediului asupra rezultatelor masuratorilor continue, masuratorilor discontinue, controlului echipamentelor de masurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere, in scopul evaluarii conformarii cu programul national, precum si cu conditiile cuprinse in acordul sau autorizatia integrata de mediu, inclusiv cu planul de actiuni aferent acesteia.
  Art. 19. - (1) In cazul efectuarii masuratorilor continue la instalatiile mari de ardere existente - tip I si la instalatiile mari de ardere noi - tip II, valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in sectiunea A din anexele nr. 3-7, se considera a fi respectate daca rezultatele acestor masuratori efectuate pentru orele de functionare dintrun an calendaristic, exceptand perioadele la care se face referire in art. 12 si perioadele de pornire/oprire, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) niciuna dintre valorile medii lunare calendaristice pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depaseste valorile-limita de emisie corespunzatoare;
   b) 97 % din toate valorile medii la 48 de ore pentru dioxidul de sulf si pulberi nu depasesc 110 % din valorile-limita de emisie corespunzatoare;
   c) 95 % din toate valorile medii la 48 de ore pentru oxizii de azot nu depasesc 110 % din valorile-limita de emisie corespunzatoare.
   (2) In cazul instalatiilor mari de ardere noi - tip III, prevazute la art. 9, valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente orelor de functionare dintr-un an calendaristic, exceptand perioadele prevazute la art. 12 si perioadele de pornire/oprire, sunt considerate ca fiind respectate daca indeplinesc urmatoarele conditii:

   a) nicio valoare medie zilnica validata pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depaseste valorile-limita de emisie corespunzatoare prevazute in sectiunea B din anexele nr. 3-7;
   b) 95 % din toate valorile medii orare validate pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depasesc 200 % din valorile-limita de emisie corespunzatoare, prevazute in sectiunea B din anexele nr. 3-7, in cursul unui an calendaristic.
   (3) Daca se efectueaza numai masuratori discontinue sau alte proceduri adecvate de determinare, valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3-7, se considera ca fiind respectate daca rezultatele fiecarei serii de masuratori sau ale altor proceduri de determinare aprobate de autoritatile competente pentru protectia mediului nu depasesc aceste valori-limita de emisie.
   (4) Valorile medii validate pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se determina potrivit prevederilor anexei nr. 2 sectiunea A pct. 4.
   Art. 20. - Emisiile anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi si concentratiile acestor poluanti in gazele reziduale se calculeaza cu respectarea prevederilor art. 17-19.
   Art. 21. - (1) In scopul respectarii dispozitiilor legale privind calitatea aerului, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate stabili, pentru anumite zone geografice sau pe intreg teritoriul tarii, dupa caz, valori-limita de emisie mai stricte decat cele prevazute in prezenta hotarare.
   (2) In aplicarea dispozitiilor legale privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot stabili valori-limita de emisie si pentru alti poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, precum si cerinte suplimentare fata de prevederile prezentei hotarari.
   (3) In situatia in care este necesara adaptarea instalatiilor mari de ardere la progresul tehnic, potrivit prevederilor legale privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate stabili cerinte mai stricte decat cele prevazute in prezenta hotarare.
   (4) Conditiile de aplicare a prevederilor alin. (1) si (3) se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   Art. 22. - In vederea implementarii prevederilor prezentei hotarari, in cadrul autoritatii publice pentru protectia mediului, se infiinteaza Secretariatul tehnic pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere. Organizarea si functionarea Secretariatului tehnic se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   Art. 23. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

   a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 12 alin. (2) lit. b), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
   b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1), ale art. 18 si ale art. 12 alin. (2) lit. a) si c), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
   c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), ale art. 7, ale art. 9, ale art. 15 alin. (1), ale art. 20 si ale anexei nr. 2, cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei.
   (2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul autoritatii competente pentru protectia mediului.
   (3) Prevederilor alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 24. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 25. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 26. - Pana la emiterea ordinelor prevazute la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (1) si art. 22, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 833/545/859/2005 pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 712/199/2003/126/2004 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 18 februarie 2004, si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.052/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004, raman in vigoare.

*


   Prezenta hotarare transpune Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalatiile de ardere de dimensiuni mari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 309/2001.

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

 

                      Contrasemneaza:
                       p. Ministrul mediului si padurilor,
                     Dan Carlan,
                    secretar de stat
                          Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
                     Adriean Videanu
                         p. Ministrul administratiei si internelor,
                   Mihai Capra,
                    secretar de stat
                    Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
                 Bogdan Manoiu
                Ministrul finantelor publice,
                 Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 28 aprilie 2010.
    Nr. 440.


ANEXA Nr. 1

DEFINITII


   1. emisie - evacuarea in aer a substantelor provenite de la instalatiile de ardere;
   2. gaze reziduale - evacuari in stare gazoasa, care contin emisii solide, lichide sau gazoase; debitul volumetric se exprima in m3/h la temperatura si presiunea standard, respectiv 273 K, 101,3 kPa, corectat cu presiunea partiala a vaporilor de apa; unitatea de masura a debitului volumetric se noteaza Nm3/h;
   3. valoarea-limita de emisie - cantitatea admisibila a unei substante continuta in gazele reziduale provenite din instalatia de ardere, care poate fi evacuata in aer intr-o perioada de timp data; se calculeaza ca masa de substanta raportata la volumul de gaze reziduale, considerand continutul de oxigen in gazul rezidual de 3% in volum, in cazul combustibililor lichizi sau gazosi, de 6% in volum, in cazul combustibililor solizi, si de 15% in volum, in cazul turbinelor cu gaz; se exprima in mg/Nm3;
   4. rata de desulfurare - raportul, exprimat in procente, dintre cantitatea de sulf care nu este emisa in aer din instalatia de ardere, intr-o perioada de timp data, si cantitatea de sulf continuta in combustibilul utilizat in instalatia de ardere, in aceeasi perioada de timp;
   5. titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza instalatia mare de ardere sau care are ori este delegata cu putere economica decisiva asupra acesteia;
   6. combustibil - orice material combustibil solid, lichid sau gazos cu care se alimenteaza instalatia mare de ardere, cu exceptia deseurilor a caror ardere este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
   7. combustibil determinant - combustibilul care are cea mai ridicata valoare-limita de emisie dintre toti combustibilii utilizati intr-o instalatie mare de ardere, la un moment dat, sau, in cazul in care 2 dintre acesti combustibili au aceeasi valoare-limita de emisie, combustibilul care are puterea termica nominala cea mai ridicata;
   8. instalatie mare de ardere - orice echipament tehnic in care combustibilii sunt oxidati in scopul utilizarii energiei termice astfel produse, a carui putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW;
   9. instalatie mare de ardere existenta - tip I - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de constructie sau, in lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare pana la data de 1 iulie 1987;
   10. instalatie mare de ardere noua - tip II - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de constructie sau, in lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare ori care a fost autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului incepand cu data de 1 iulie 1987 si pana la data de 27 noiembrie 2002, cu conditia ca aceasta instalatie sa fi fost pusa in functiune pana la data de 27 noiembrie 2003;
   11. instalatie mare de ardere noua - tip III - orice instalatie mare de ardere supusa procedurii de autorizare integrata de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului incepand cu data de 27 noiembrie 2002, precum si orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de constructie sau, in lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare ori care a fost autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului incepand cu data de 1 iulie 1987 si pana la data de 27 noiembrie 2002 si care nu a fost pusa in functiune pana la data de 27 noiembrie 2003;
   12. instalatie de ardere cu combustibil multiplu - orice instalatie de ardere care poate fi alimentata simultan sau alternativ cu doua ori mai multe tipuri de combustibil;
   13. biomasa - produs compus partial sau in totalitate din materii vegetale provenite din agricultura sau activitati forestiere, ce poate fi utilizat drept combustibil cu scopul recuperarii continutului energetic, precum si urmatoarele deseuri utilizate drept combustibil:
   a) deseuri vegetale provenite din agricultura si din activitati forestiere;
   b) deseuri vegetale rezultate din industria alimentara, daca energia termica rezultata din procesul de ardere este valorificata;
   c) deseuri vegetale fibroase rezultate din productia de celuloza primara si din productia de hartie, daca acestea sunt incinerate la locul de fabricatie si daca energia produsa de instalatia de incinerare este valorificata;
   d) deseuri de pluta;
   e) deseuri lemnoase, cu exceptia celor care pot contine compusi organici halogenati sau metale grele, in urma aplicarii unui tratament de protectie ori de conservare a lemnului, si care includ in mod special deseurile provenite din constructii sau demolari;14. turbina cu gaz - orice masina rotativa ce converteste energia termica in lucru mecanic, constand in principal dintr-un compresor, o camera de ardere si turbina cu gaz propriu-zisa.
 

ANEXA Nr. 2

METODE DE MASURARE
a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi
Sectiunea A


   Proceduri pentru masurarea si evaluarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere
   1. a) Pentru instalatiile mari de ardere existente - tip I si instalatiile mari de ardere noi - tip II si tip III se efectueaza masuratori continue ale concentratiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din gazele reziduale ale fiecarei instalatii mentionate, avand o putere termica nominala egala sau mai mare de 100 MW.
   b) Nu se solicita masuratori continue in urmatoarele cazuri:

   – pentru instalatiile mari de ardere a caror durata de viata este mai mica de 10.000 de ore de functionare;
   – pentru emisiile de dioxid de sulf si pulberi provenite din procesul de ardere a gazului natural in boilere sau in turbinele cu gaz;
   – pentru emisiile de dioxid de sulf provenite de la turbinele cu gaz sau de la boilerele care ard produse petroliere cu un continut cunoscut de sulf, in cazul in care acestea nu sunt echipate cu instalatii de desulfurare;
   – pentru emisiile de dioxid de sulf provenite de la boilere care utilizeaza in procesul de ardere biomasa, cu conditia ca titularul activitatii sa justifice din punct de vedere tehnic ca emisiile de dioxid de sulf nu pot fi in niciun caz mai mari decat valorile-limita de emisie stabilite.
   c) In cazul nesolicitarii masuratorilor continue, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului cere efectuarea masuratorilor discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, verificate si aprobate de aceasta, care conduc la evaluarea cantitatilor de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cu o frecventa de cel putin o data la 6 luni.
   d) Procedurile de determinare prevazute la lit. c) trebuie sa fie in concordanta cu prevederile standardelor romane sau standardelor nationale ale unui alt stat membru al UE, care adopta standardele CEN.
   e) In cazul in care standardele CEN nu sunt disponibile, se utilizeaza standardele ISO sau standarde nationale, cu conditia asigurarii unor date de calitate stiintifica echivalenta.

   2. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului trebuie informate asupra schimbarilor substantiale referitoare la tipul de combustibil folosit, precum si asupra modului de functionare a instalatiei.
   Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului decide daca obligatiile de monitorizare prevazute la pct. 1 se pot mentine sau daca este necesara o adaptare a acestora.
   3. a) Masuratorile continue realizate in conformitate cu pct. 1 includ parametrii relevanti in procesul de functionare a instalatiei mari de ardere, pentru continutul de oxigen, temperatura, presiunea si continutul de vapori de apa. Masurarea continua a continutului de vapori de apa din gazele reziduale nu este necesara daca proba de gaz rezidual este uscata inainte ca aceasta sa fie analizata.
   b) Masuratorile reprezentative, cum ar fi prelevarea de probe si analiza acestora, pentru poluantii relevanti si pentru parametrii de proces, precum si calibrarea sistemelor automate de masura folosind metode de referinta se efectueaza in conformitate cu prevederile standardelor romane sau standardelor nationale ale unui alt stat membru al UE, care adopta standardele CEN disponibile.
   c) In cazul in care standardele CEN referitoare la masurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu sunt disponibile, se utilizeaza standarde ISO sau standarde nationale referitoare la masurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cu conditia asigurarii unei exactitati echivalente.
   d) Sistemele de masurare continua se supun cel putin o data pe an controlului utilizand masuratori paralele prin metode de referinta.4. a) Valorile pentru intervalele de incredere 95% ale rezultatului unei singure masuratori nu trebuie sa depaseasca urmatoarele procente din valoarea-limita a emisiilor:
   SO2 - 20%;
   NOx - 20%;
   pulberi - 30%.
   b) Valorile medii orare si zilnice validate trebuie determinate din valorile orare medii validate dupa ce s-a scazut valoarea intervalului de incredere corespunzator, prevazute la lit. a); in cazul in care mai mult de 3 valori medii orare dintr-o zi sunt invalidate datorita functionarii sau intretinerii defectuoase a sistemului de masurare continua, masuratorile din aceasta zi sunt invalidate.
   c) Daca masuratorile aferente unui numar mai mare de 10 zile dintr-un an sunt invalidate datorita functionarii sau intretinerii defectuoase a sistemului de masurare, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului cere titularului activitatii luarea masurilor adecvate pentru imbunatatirea fiabilitatii sistemului de monitorizare continua.

 

Sectiunea B


   Determinarea emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere
   1. Titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere comunica autoritatilor publice competente pentru protectia mediului valorile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere, in conformitate cu obligatiile privind raportarile, mentionate in autorizatia integrata de mediu.
   2. In cazul utilizarii monitorizarii continue, titularul activitatii insumeaza separat, pentru fiecare poluant, masa de poluant emis in fiecare zi, in functie de debitul volumetric al gazelor reziduale.
   3. In cazul in care nu este utilizata monitorizarea continua, titularul activitatii instalatiei mari de ardere efectueaza estimari ale emisiilor totale anuale conform sectiunii A pct. 1, in vederea respectarii obligatiilor fata de autoritatile publice competente pentru protectia mediului.
   4. In fiecare an, autoritatile publice competente pentru protectia mediului intocmesc, pe baza raportarii valorilor emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, transmise de catre titularii activitatilor, inventarul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din toate instalatiile mari de ardere.
   5. In cazul detinerii pe acelasi amplasament a mai multor instalatii mari de ardere de catre un singur titular de activitate, acestuia ii revine obligatia de a transmite autoritatii publice competente pentru protectia mediului urmatoarele date:
   a) emisiile totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, calculate ca un total particule in suspensie;
   b) cantitatea totala anuala de energie, evidentiata pe fiecare categorie de combustibil utilizat, respectiv biomasa, alti combustibili solizi, combustibili lichizi, gaz natural, alti combustibili gazosi, calculata ca produs intre puterea calorifica inferioara aferenta fiecarei categorii de combustibil mentionat si cantitatea de combustibil utilizata anual.

   6. O data la 3 ani, in termen de 12 luni de la terminarea perioadei de 3 ani luate in calcul, autoritatile publice competente pentru protectia mediului intocmesc o sinteza a rezultatelor inventarului emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere, realizat pentru fiecare instalatie, evidentiindu-se in mod separat emisiile din rafinarii.
   Titularii activitatilor sunt obligati sa puna la dispozitie autoritatilor publice competente pentru protectia mediului inventarele anuale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, pentru fiecare instalatie.
   7. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului elaboreaza anual pe baza rapoartelor prevazute la art. 5 alin. (3) din hotarare, transmise de catre titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere existente - tip I, inventarul national al orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a acestor instalatii.

 

ANEXA Nr. 3

 

VALORILE-LIMITA DE EMISIE
pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor solizi

Sectiunea A


   Valorile-limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale, aplicabile instalatiilor mari de ardere existente - tip I si instalatiilor mari de ardere noi - tip II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie pentru SO2
(mg/Nm3)

50 ≤ P < 100

2000

100 ≤ P < 500

2400-4P*)

P ≥ 500

400

______

   *) P reprezinta puterea termica nominala.

   In situatia in care valorile-limita de emisie nu pot fi respectate ca urmare a caracteristicilor combustibilului, se aplica urmatoarele rate de desulfurare:

Puterea termica (P) (MWt)

Rata de desulfurare (%)

P ≤ 100

60

100 < P ≤ 300

75

P > 300

90

P > 500

minimum 94
sau
minimum 92*)

_______

   *) Pentru instalatiile mari de ardere prevazute cu echipamente de desulfurare sau de injectare a varului, montate inainte de 1 ianuarie 2001.

Sectiunea B


   Valorile-limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale, aplicabile instalatiilor mari de ardere noi - tip III, reglementate prin art. 9, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

Biomasa

50 ≤ P < 100

200

100 < P ≤ 300

200

P > 300

200

Cazul general al utilizarii
unui combustibil solid

50 ≤ P < 100

850

100 < P ≤ 300

200

P > 300

200

   In situatia in care valorile-limita de emisie nu pot fi respectate ca urmare a caracteristicilor combustibilului, se vor aplica urmatoarele rate de desulfurare:

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

Rata de desulfurare
(%)

P ≤ 300

300

≥ 92

P >300

400

≥ 95

 

ANEXA Nr. 4


VALORILE-LIMITA DE EMISIE
pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor lichizi

Sectiunea A


   Valorile-limita de emisie de SO2, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale, aplicabile instalatiilor mari de ardere existente - tip I si instalatiilor mari de ardere noi - tip II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie pentru SO2
(mg/Nm3)

50 ≤ P ≤ 300

1700

300 < P < 500

3650-6,5 P

P ≥ 500

400

 

Sectiunea B


   Valorile-limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale, aplicabile instalatiilor mari de ardere noi - tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie pentru SO2
(mg/Nm3)

50 ≤ P ≤ 100

850

100 < P ≤ 300

400-200*)

P > 300

200

______

   *) Descrestere liniara 500-P.
 

ANEXA Nr. 5


VALORILE-LIMITA DE EMISIE
pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor gazoşi

Sectiunea A


   Valorile-limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale, aplicabile instalatiilor mari de ardere existente - tip I si instalatiilor mari de ardere noi - tip II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:

Tipul de combustibil gazos

Valorile-limita de emisie
pentru SO2 (mg/Nm3)

Combustibil gazos in general

35

Gaz lichefiat

5

Gaz cu putere calorifica mica, provenit din gazeificarea reziduurilor din rafinarii sau din cuptoarele de cocs
Gaz de furnal cu putere calorifica mica

800

 

Sectiunea B


Valorile-limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale, aplicabile instalatiilor mari de ardere noi - tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, sunt:

Tipul de combustibil gazos

Valorile-limita de emisie
pentru SO2 (mg/Nm3)

Combustibil gazos in general

35

Gaz lichefiat

5

Gaz cu putere calorifica mica, provenit din cuptor de cocs

400

Gaz cu putere calorifica mica, provenit din gazele de furnal

200

 

ANEXA Nr. 6

VALORILE-LIMITA DE EMISIE
pentru oxizi de azot (NOx), masurati ca dioxid de azot, aplicabile instalatiilor mari de ardere

Sectiunea A


   Valorile-limita de emisie pentru NOx, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale, pentru combustibili solizi, si de 3% in gazele reziduale, pentru combustibili lichizi si gazosi, aplicabile instalatiilor mari de ardere existente - tip I si instalatiilor mari de ardere noi - tip II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru NOx (mg/Nm3)

Solid

50-500

600

> 500

500 1), 2)

___________

   1) Pana la data de 31 decembrie 2015, valoarea-limita de emisie este de 600 mg/Nm3 pentru instalatiile mari de ardere existente - tip I si instalatiile mari de ardere noi - tip II, cu o putere termica mai mare de 500 MW, a caror utilizare anuala, calculata ca valoare medie pe o perioada de 5 ani, nu depaseste 2.000 de ore.
   Valoarea-limita de emisie este de 450 mg/Nm3 pentru instalatiile mari de ardere existente - tip I si instalatiile mari de ardere noi - tip II, cu o putere termica mai mare de 500 MW, a caror utilizare anuala, calculata ca valoare medie pe o perioada de 5 ani, nu depaseste 1.500 de ore, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
   2) Pana la data de 1 ianuarie 2018, instalatiile mari de ardere existente - tip I si instalatiile mari de ardere noi - tip II, care au functionat in cele 12 luni ce au precedat datei de 1 ianuarie 2001 si care, dupa aceasta data, isi continua functionarea, utilizand combustibil solid cu un continut de compusi organici volatili mai mic de 10%, trebuie sa respecte o valoare-limita de emisie de 1.200 mg/Nm3.

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru NOx (mg/Nm3)

Solid (valori-limita de emisie aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016)

50-500

600

> 500

200

Lichid

50-500

450

> 500

400

Gazos

50-500

300

> 500

200

 

Sectiunea B


   Valorile-limita de emisie pentru NOx, exprimate in mg/Nm3, aplicabile instalatiilor mari de ardere noi - tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:
   Pentru combustibili solizi, calculati la un continut de O2 de 6%:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru NOx (mg/Nm3)

Biomasa

50 ≤ P ≤ 100

400

100 < P ≤ 300

300

P > 300

200

Combustibil solid in general

50 ≤ P ≤ 100

400

100 < P ≤ 300

200

P > 300

200

   Pentru combustibili lichizi, calculati la un continut de O2 de 3%:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru NOx (mg/Nm3)

Combustibil lichid in general

50 ≤ P ≤ 100

400

100 < P ≤ 300

200

P > 300

200

   Pentru combustibili gazosi, calculati la un continut de O2 de 3%:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru NOx (mg/Nm3)

Gaz natural

50 ≤ P ≤ 300

150

P > 300

100

Alti combustibili gazosi

50 ≤ P ≤ 300

200

P > 300

200

   Turbine cu gaz
   Valorile-limita de emisie pentru NOx, aplicabile numai in cazul regimurilor de incarcare de peste 70%, exprimate in mg/Nm3, calculate la un continut de O2 de 15% in gazele reziduale, aplicabile individual turbinelor cu gaz reglementate prin art. 9 din hotarare, sunt:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru NOx (mg/Nm3)

Gaz natural*)

P > 50

50**)

Combustibil lichid***)

P > 50

120

Combustibili gazosi, altii decat gazul natural

P > 50

120

_____________

   *) Compozitia gazului natural este, in principal, constituita din metan si maximum 20% in volum gaze inerte si alti constituenti.
   **) Daca randamentul turbinei cu gaz este determinat pe baza conditiilor ISO, valoarea-limita de emisie pentru NOx este de 75 mg/Nm3, in cazurile:
   – turbinelor cu gaz folosite in sisteme de cogenerare, avand randamentul global al ciclului mai mare de 75%;
   – turbinelor cu gaz utilizate in sisteme de cogenerare, avand un randament mediu anual mai mare de 55%;
   – turbinelor cu gaz utilizate pentru actionari mecanice.Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic care nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de mai sus, dar care au un randament mai mare de 35%, determinat pe baza conditiilor ISO, valoarea-limita a emisiilor este: 50 η/35, unde η este randamentul turbinei cu gaz, exprimat in procente, determinat pe baza conditiilor ISO.
   ***) Valoarea-limita de emisie se aplica numai turbinelor cu gaz care utilizeaza combustibil distilat usor sau combustibil distilat mediu.
Sunt exceptate de la respectarea acestor valori-limita turbinele cu gaz utilizate in cazuri de urgenta, a caror durata de functionare nu depaseste 500 de ore/an. Titularul activitatii are obligatia sa transmita autoritatii publice pentru protectia mediului un raport anual privind orele de functionare.
 

ANEXA Nr. 7
 

VALORILE-LIMITA DE EMISIE
pentru pulberi, aplicabile instalatiilor mari de ardere

Sectiunea A
 

   Valorile-limita de emisie pentru pulberi, exprimate in mg/Nm3, respectiv la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale pentru combustibilii solizi si de 3% pentru combustibilii lichizi si gazosi, aplicabile instalatiilor mari de ardere existente - tip I si instalatiilor mari de ardere noi - tip II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru pulberi (mg/Nm3)

Solid

≥ 500

50**)

< 500

100

Lichid*)

Toate instalatiile

50

Gazos

Toate instalatiile

5 - ca regula generala

10 - pentru gazele de furnal

50 - pentru gazele provenite din siderurgie, care pot fi utilizate in alte amplasamente

______________

   *) Valoarea-limita de 100 mg/Nm3 poate fi aplicata instalatiilor cu o putere termica mai mica de 500 MW, care utilizeaza combustibil lichid cu un continut de cenusa mai mare de 0,06%.
   **) Valoarea-limita de 100 mg/Nm3 poate fi aplicata instalatiilor autorizate potrivit prevederilor art. 5 din hotarare, cu o putere termica egala cu sau mai mare de 500 MW, care utilizeaza combustibil solid care are o putere calorifica mai mica de 5.800 kJ/kg, reprezentand puterea calorifica inferioara, cu o umiditate mai mare de 45% in greutate, un continut combinat de umiditate si cenusa mai mare de 60% in greutate si cu un continut de oxid de calciu mai mare de 10%.
 

Sectiunea B

Valorile-limita de emisie pentru pulberi, exprimate in mg/Nm3, aplicabile instalatiilor mari de ardere noi - tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:

Tipul de combustibil

Puterea termica (P)
(MWt)

Valorile-limita de emisie
pentru pulberi (mg/Nm3)

Combustibil solid
(continut de O2 de 6%)

50 ≤ P ≤ 100 MW

50

P > 100 MW

30

Combustibil lichid
(continut de O2 de 3%)

50 ≤ P ≤ 100 MW

50

P > 100 MW

30

Combustibil gazos
(continut de O2 de 3%)
in general

P > 50 MW

5

Gaze de furnal

P > 50 MW

10

Gaze din siderurgie utilizate in alte instalatii mari de ardere

P > 50 MW

30

 

ANEXA Nr. 8


STABILIREA

valorilor-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatii mari de ardere cu combustibil multiplu


   1. La autorizarea instalatiilor mari de ardere cu combustibil multiplu, reglementate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 9 si ale art. 14 din hotarare, in care sunt utilizati simultan 2 sau mai multi combustibili, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste valorile-limita de emisie dupa cum urmeaza:
   a) se stabileste valoarea-limita de emisie pentru fiecare poluant, corespunzatoare fiecarui combustibil, in raport cu puterea termica nominala a instalatiei mari de ardere si potrivit prevederilor anexelor nr. 3-7;
   b) se determina valorile-limita de emisie ponderate pentru fiecare combustibil. Aceste valori sunt obtinute prin inmultirea valorilor-limita de emisie individuale stabilite potrivit prevederilor lit. a) cu puterea termica corespunzatoare fiecarui combustibil, rezultatul fiind raportat la suma puterilor termice corespunzatoare combustibililor utilizati;
   c) se insumeaza valorile-limita de emisie ponderate pe combustibil.

   2. La autorizarea instalatiilor mari de ardere cu combustibil multiplu, care utilizeaza pentru consum propriu reziduuri de distilare si de conversie de la rafinarea titeiului sau amestecuri ale acestora cu alti combustibili, pentru stabilirea valorilor-limita de emisie se aplica, prin exceptie de la dispozitiile pct. 1, prevederile referitoare la combustibilul cu cea mai mare valoarelimita de emisie, reprezentand combustibilul determinant, daca in timpul functionarii instalatiei de ardere puterea termica furnizata de acest combustibil reprezinta cel putin 50% din suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati.
   In situatia in care puterea termica furnizata de catre combustibilul determinant reprezinta mai putin de 50% din suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati, valoarea-limita de emisie este determinata proportional cu cantitatea de caldura furnizata de fiecare combustibil utilizat, tinand seama de suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati, dupa cum urmeaza:
   a) in primul rand, prin adoptarea valorii-limita de emisie pentru fiecare poluant corespunzatoare fiecarui combustibil, in functie de puterea termica nominala a instalatiei, potrivit prevederilor anexelor nr. 3-7;
   b) in al doilea rand, prin calcularea valorii-limita a combustibilului determinant; aceasta valoare este obtinuta prin inmultirea cu 2 a valorii-limita de emisie pentru acest combustibil, prevazuta in anexele nr. 3-7, si scazand din rezultat valoarea-limita de emisie a combustibilului cu cea mai mica valoare-limita de emisie;
   c) in al treilea rand, prin determinarea valorilor-limita de emisie ponderate pe combustibil; aceste valori sunt obtinute prin inmultirea valorii-limita de emisie calculate a combustibilului cu puterea termica furnizata de combustibilul determinant si inmultirea fiecareia dintre celelalte valori-limita de emisie cu puterea termica furnizata de fiecare combustibil si impartind rezultatul inmultirii la suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati;
   d) in al patrulea rand, prin insumarea valorilor-limita de emisie ponderate pe combustibil.

   3. La autorizarea instalatiilor prevazute la pct. 2 se pot aplica si valori-limita de emisie medii pentru dioxidul de sulf, indiferent de combinatia de combustibil utilizata, dupa cum urmeaza:
   a) pentru instalatiile mari de ardere existente - tip I si instalatiile mari de ardere noi - tip II, prevazute la art. 5 din hotarare, valoarea-limita de emisie de 1.000 mg/Nm3, ca medie pentru toate instalatiile de acest tip dintr-o rafinarie;
   b) pentru instalatiile mari de ardere noi - tip III, prevazute la art. 9 din hotarare, valoarea-limita de emisie de 600 mg/Nm3, ca medie pentru toate instalatiile de acest tip din rafinarie, cu exceptia turbinelor cu gaze.

   Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului trebuie sa se asigure ca aplicarea prevederilor lit. a) si b) nu determina, in niciun caz, cresterea emisiilor provenite de la instalatiile existente.
   4. Instalatiile mari de ardere cu combustibil multiplu reglementate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1), art. 9 sau art. 14 din hotarare, in care sunt utilizati alternativ 2 sau mai multi combustibili, trebuie sa respecte valorile-limita de emisie prevazute in anexele nr. 3-7, corespunzatoare fiecarui tip de combustibil utilizat.

 

ANEXA Nr. 9

           Instalatii mari de ardere aflate sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (2)

 

 

Nr.
crt.

Denumire IMA

1.

Societatea Comerciala „Termoelectrica" - S.A. - SE Borzesti

2.

Societatea Comerciala TERMON - S.R.L. Onesti

3.

Societatea Comerciala TERMICA - S.A. Suceava nr. 2

4.

Societatea Comerciala TERMICA - S.A. Suceava nr. 3

5.

Societatea Comerciala TERMICA - S.A. Suceava nr. 4

6.

Societatea Comerciala CET - S.A. Braila nr. 4

7.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti SE Palas nr. 6

8.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti SE Palas nr. 8

9.

Societatea Comerciala ENET - S.A. nr. 4

10.

Societatea Comerciala „Termoelectrica" - S.A. SE Doicesti nr. 2

11.

Societatea Comerciala PETROTEL-LUKOIL - S.A. nr. 3

12.

Societatea Comerciala „Complexul Energetic Craiova S.E. Craiova II" - nr. 2

13.

Societatea Comerciala „Complexul Energetic Craiova S.E. Craiova II" - nr. 3

14.

Societatea Comerciala „Complexul Energetic Craiova S.E. Craiova II" - nr. 4

15.

Societatea Comerciala „Complexul Energetic Turceni" - S.A. nr. 1

16.

Societatea Comerciala „Complexul Energetic Turceni" - S.A. nr. 4

17.

R.A.A.N. - Sucursala ROMAG TERMO nr. 1

18.

Societatea Comerciala „Termoelectrica" - S.A. Paroseni nr. 1

19.

Societatea Comerciala „Electrocentrale Deva" - S.A. nr. 1

20.

CET Arad nr. 2

21.

CET Arad nr. 5

22.

CET Arad nr. 6

23.

CET Arad nr. 7

24.

CET Arad nr. 10

25.

Societatea Comerciala „Uzina Electrica Zalau" - S.A. nr. 3

26.

Societatea Comerciala CET Brasov nr. 1

27.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti SE Mures nr. 2

28.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti SE Mures nr. 3

29.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Grozavesti nr. 2

30.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Grozavesti nr. 3

31.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Grozavesti nr. 4

32.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Grozavesti nr. 5

33.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Sud nr. 6

34.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Sud nr. 7

35.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Vest nr. 2

36.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Vest nr. 3

37.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Vest nr. 4

38.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Vest nr. 5

39.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Vest nr. 6

40.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Titan nr. 1

41.

Societatea Comerciala ELCEN Bucuresti Titan nr. 2 


Ordonanţă de urgenţă nr. 152/2005

ORDONANTA DE URGENTA 152/2005

Modificat(a)

Emitent: Guvern
Domenii: Poluare

M.O. 1078/2005

Ordonanta de urgenta privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

 

 

 

 

 

 

 

M.Of. nr. 1078 din 30 noiembrie 2005

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prevenirea si controlul integrat al poluării

 

    Avand in vedere necesitatea indeplinirii in termen a obligatiilor asumate de Romania in cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeana, aferente capitolului 22 "Protectia mediului", si a obligatiilor prevazute in Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, ce revin tarii noastre in calitate de stat in curs de aderare, respectiv transpunerea Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, modificata prin directivele nr. 2003/35/CE si nr. 2003/87/CE, si eliminarea neconcordantelor dintre termenele de conformare a functionarii instalatiilor, aflate sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, si cele stabilite in cadrul procesului de negociere, precum si dispozitiile care vizeaza interesul public si care constituie situatii de urgenta extraordinare,

    in temeiul art. 115 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

   Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiectiv prevenirea si controlul integrat al poluarii pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1.

   (2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activitatile prevazute in anexa nr. 1, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul evaluarii impactului asupra mediului si a altor reglementari relevante.

   Art. 2. - (1) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

   a) autoritate competenta - acea autoritate a administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului care are responsabilitati pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;

   b) autorizatia integrata de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;

   c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:

   - tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit legislatiei in vigoare;

   - disponibile se refera la acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului;

   - cele mai bune se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele prevazute in anexa nr. 3;

   d) emisie - evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;

   e) instalatie - orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare;

   f) instalatie existenta - orice instalatie aflata in functiune, autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea competenta inainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu conditia de a fi fost pusa in functiune in termen de cel mult un an de la aceasta data;

   g) instalatie noua - orice instalatie pusa in functiune si autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea competenta dupa data de 30 octombrie 1999;

   h) operator - orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

   i) poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare;

   j) public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice si, potrivit legislatiei ori practicii nationale, asociatiile, organizatiile sau gruparile acestora;

   k) public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes in luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizatii ori a conditiilor unei autorizatii; in acceptiunea acestei definitii, organizatiile neguvernamentale in domeniul protectiei mediului, care indeplinesc conditiile cerute de legislatia nationala, sunt considerate public interesat;

   l) modificarea in exploatare - o schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;

   m) modificarea substantiala - o schimbare in exploatare care, din punctul de vedere al autoritatii competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii populatiei sau mediului. In sensul acestei definitii, orice modificare in exploatare sau extindere a exploatarii este considerata modificare substantiala daca modificarea ori extinderea, prin ea insasi, duce la atingerea valorilor de prag prevazute in anexa nr. 1, dupa caz;

   n) standardul de calitate a mediului - totalitatea cerintelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un intreg, considerat in ansamblul sau, sau de catre o parte a acestuia, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;

   o) substanta - orice element chimic si compusii acestuia, cu exceptia substantelor radioactive, in sensul prevazut de reglementarile din domeniul securitatii muncii si sanatatii populatiei fata de pericolul radiatiilor ionizante, precum si a organismelor modificate genetic, in sensul prevederilor din legislatia nationala in vigoare;

   p) valorile limita de emisie (VLE) - masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp. Valorile limita de emisie mai pot fi stabilite si pentru grupe, familii sau categorii de substante, in special pentru cele prevazute in anexa nr. 2.

    Valorile limita de emisie pentru substante se aplica, in mod normal, in punctul in care emisia paraseste instalatia, la aceasta determinare neluandu-se in considerare nici o dilutie. La stabilirea valorilor limita de emisie pentru evacuarile indirecte in apa se poate lua in considerare efectul unei statii de epurare a apelor uzate, cu conditia garantarii unui nivel echivalent de protectie a mediului ca un intreg si acest fapt sa nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substante periculoase in apa si a altor prevederi legale in vigoare;

   r) drept vatamat - orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;

   s) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat;

   t) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita in colectiv ori, dupa caz, in considerarea apararii unui interes public.

   (2) Definitiile prevazute la alin. (1) lit. r)-t) se interpreteaza in concordanta cu obiectivul oferirii unui acces larg la justitie al publicului interesat.

 

 

CAPITOLUL II
Raspunderile si obligatiile autoritatilor competente
pentru protectia mediului

 

   Art. 3. - (1) Autoritatea competenta ia toate masurile pentru ca exploatarea instalatiei sa se realizeze astfel incat:

   a) sa se previna poluarea in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

   b) sa nu se produca nici o poluare semnificativa;

   c) sa fie evitata producerea de deseuri, potrivit prevederilor legale in vigoare; in cazul in care se produc deseuri, ele sunt valorificate, iar daca acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului;

   d) sa se utilizeze eficient energia;

   e) sa fie luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

   f) sa fie luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare.

   (2) La stabilirea conditiilor de emitere a autorizatiei integrate de mediu autoritatea competenta ia in considerare principiile prevazute la alin. (1).

   Art. 4. - Autoritatea competenta asigura coordonarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu in situatia in care sunt implicate mai multe autoritati, astfel incat sa se garanteze o abordare integrata efectiva de catre toate autoritatile implicate in aceasta procedura.

 


CAPITOLUL III
Documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu

 

   Art. 5. - (1) Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu contine urmatoarele:

   a) descrierea instalatiei si activitatile desfasurate;

   b) prezentarea materiilor prime si auxiliare, a altor substante, a tipului de energie utilizata sau generata de instalatie;

   c) descrierea surselor de emisie din instalatie;

   d) descrierea conditiilor amplasamentului instalatiei;

   e) indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu, precum si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;

   f) descrierea tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, daca nu este posibil, reducerea emisiilor din instalatie;

   g) masuri pentru prevenirea producerii deseurilor ca urmare a functionarii instalatiei si valorificarea acestora, dupa caz;

   h) descrierea masurilor planificate pentru respectarea principiilor generale;

   i) descrierea masurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu;

   j) descrierea principalelor alternative analizate de operator.

   (2) Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu trebuie sa cuprinda, de asemenea, rezumatul netehnic al detaliilor prevazute la alin. (1).

   Art. 6. - Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu poate contine informatii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului intocmita anterior, raportul de securitate, precum si informatii furnizate ca raspuns la alte cerinte legale si care corespund uneia dintre prevederile art. 5.

 


CAPITOLUL IV
Conditii de autorizare integrata si conformarea cu conditiile
prevazute de autorizatia integrata de mediu

 

   Art. 7. - (1) Operatorul are obligatia de a solicita si de a obtine de la autoritatea competenta autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1.

   (2) Exploatarea instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu, emisa in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 8. - Orice instalatie noua este pusa in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei integrate de mediu, emisa potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, respectandu-se exceptiile prevazute de legislatia nationala in vigoare din domeniul limitarii emisiilor anumitor poluanti in aer, provenite din instalatii mari de ardere.

   Art. 9. - (1) Autorizatia integrata de mediu este emisa de autoritatea competenta in conditiile prevazute la art. 3 si 18, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, cu respectarea reglementarilor privind calitatea aerului, apei si a solului.

   (2) La aplicarea procedurii de autorizare integrata de mediu, pentru instalatii noi sau pentru modificari substantiale, se iau in considerare orice informatii, concluzii sau decizii relevante rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul evaluarii impactului asupra mediului.

   (3) Autorizatia integrata de mediu cuprinde valorile limita de emisie pentru poluanti, in special pentru cei prevazuti in anexa nr. 2, care pot fi emisi in cantitati semnificative, ca rezultat al functionarii instalatiei, luandu-se in considerare natura lor, precum si potentialul de transfer al poluarii dintr-un mediu in altul, respectiv: apa, aer, sol.

   (4) Autorizatia integrata de mediu poate cuprinde si cerinte specifice in scopul asigurarii protectiei solului si a apei subterane, precum si masuri suplimentare cu privire la managementul deseurilor generate de instalatie.

   (5) Valorile limita de emisie prevazute la alin. (3) pot fi suplimentate ori inlocuite prin parametri echivalenti ori masuri tehnice.

   (6) Pentru instalatiile in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1 la pct. 6.6, valorile limita de emisie prevazute la alin. (3)-(5) iau in considerare aspectele practice caracteristice acestei categorii de instalatii.

   Art. 10. - (1) Pentru instalatiile in care se desfasoara activitati aflate sub incidenta reglementarilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, autorizatia integrata de mediu nu stabileste valori limita de emisie pentru emisiile directe ale acestor gaze, cu exceptia cazului in care este necesara evitarea producerii unei poluari semnificative la nivel local.

   (2) In situatiile prevazute la alin. (1), autorizatiile integrate de mediu nu includ cerinte referitoare la utilizarea eficienta a energiei pentru unitati de ardere sau orice alte unitati care emit dioxid de carbon pe amplasament.

   (3) Daca este necesar, autoritatea competenta revizuieste autorizatia integrata de mediu, potrivit prevederilor alin. (2).

   (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica instalatiilor care fac obiectul excluderii temporare de la comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

   Art. 11. - (1) Stabilirea valorilor limita de emisie si a parametrilor echivalenti, precum si a masurilor tehnice prevazute la art. 9 alin. (3)-(6) si art.10 se bazeaza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice, dar luandu-se in considerare:

   a) caracteristicile tehnice ale instalatiei;

   b) amplasarea geografica;

   c) conditiile locale de mediu.

   (2) Autorizatia integrata de mediu contine prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lunga distanta sau transfrontiera si asigurarea unui nivel inalt de protectie a mediului in intregul sau.

   Art. 12. - (1) Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare corespunzatoare, frecventa si metodologia specifica de masurare, proceduri de evaluare si obligatii privind furnizarea catre autoritatea competenta a datelor solicitate pentru verificarea conformarii functionarii instalatiei cu cerintele prevazute de autorizatie.

   (2) Pentru instalatiile care desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1 pct. 6.6, masurile prevazute la alin. (1) se aplica luandu-se in considerare rezultatele analizei cost-beneficiu.

   Art. 13. - Autorizatia integrata de mediu contine masuri referitoare la alte conditii de exploatare decat cele normale, in scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, in urmatoarele situatii:

   a) pornire;

   b) pierderi datorate functionarii necorespunzatoare;

   c) intrerupere temporara a functionarii;

   d) incetare definitiva a functionarii.

   Art. 14. - (1) Autorizatia integrata de mediu contine, dupa caz, derogari temporare de la prevederile art. 9 daca printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competenta se realizeaza reducerea poluarii si, in cel mult 6 luni, se asigura respectarea valorilor limita de emisie.

   (2) Pentru instalatiile prevazute in anexa nr. 5 dispozitiile alin. (1) se aplica numai dupa expirarea perioadei de tranzitie.

   Art. 15. - Autorizatia integrata de mediu contine, dupa caz, si alte conditii specifice impuse de autoritatea competenta.

   Art. 16. - Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate impune, dupa caz, pentru anumite categorii de instalatii, cerinte speciale, stabilite prin reguli general obligatorii, fara a mai fi necesara includerea acestora in autorizatiile integrate de mediu, in conditiile garantarii unei abordari integrate si asigurarii unui nivel echivalent de protectie a mediului in intregul sau.

   Art. 17. - Autoritatea competenta emite autorizatii integrate de mediu, le revizuieste si actualizeaza conditiile prevazute de acestea.

   Art. 18. - (1) Autoritatea competenta impune operatorului, prin autorizatia integrata de mediu sau, dupa caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea conditiilor din autorizatie, ca, nu mai tarziu de 30 octombrie 2007, exploatarea instalatiilor existente sa se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 si art. 32 alin. (1).

   (2) In procedura de autorizare integrata de mediu autoritatile competente urmaresc aplicarea prevederilor art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26, 27, 28-30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2)-(4).

   (3) Autoritatea competenta impune operatorilor, prin autorizatia integrata de mediu sau, dupa caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea conditiilor din autorizatie, ca exploatarea instalatiilor existente prevazute in anexa nr. 5 sa se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 si art. 32 alin. (1), nu mai tarziu de data indicata in aceasta anexa pentru fiecare instalatie.

   Art. 19. - (1) Daca in cursul procesului de autorizare integrata de mediu a instalatiilor existente, dupa evaluarea conditiilor, rezulta ca instalatiile nu pot respecta cerintele din prezenta ordonanta de urgenta, operatorul are obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni astfel incat conformarea sa se realizeze cel mai tarziu la termenele prevazute la art. 18.

   (2) Proiectul acestui plan de actiuni se negociaza cu autoritatea competenta, iar dupa aprobare devine obligatoriu.

   (3) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in planul de actiuni atrage suspendarea autorizatiei integrate de mediu in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

   Art. 20. - Acolo unde standardele de calitate a mediului impun conditii mai restrictive decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competenta impune in autorizatia integrata de mediu masuri suplimentare, fara a afecta alte masuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.

   Art. 21. - Autoritatea competenta urmareste si se informeaza cu privire la dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile.

   Art. 22. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta prin ordin valorile limita de emisie stabilite la nivel comunitar, pentru:

   a) instalatiile in care se desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia depozitelor de deseuri incadrate la pct. 5.1 si 5.4;

   b) substantele poluante prevazute in anexa nr. 2, pentru care, pe baza schimbului de informatii prevazut la art. 28-30, a fost identificata necesitatea unei actiuni la nivel comunitar.

   (2) In absenta unor valori limita de emisie stabilite potrivit alin. (1) se utilizeaza cel putin valorile limita de emisie prevazute de alte reglementari.

   (3) Cerintele tehnice aplicabile depozitelor de deseuri prevazute la pct. 5.1 si 5.4 din anexa nr. 1, stabilite la nivel comunitar, se adopta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

   Art. 23. - (1) In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului constata ca exploatarea unei instalatii poate avea efecte negative semnificative asupra mediului unui alt stat sau daca un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicita, aceasta transmite, in cadrul relatiilor bilaterale, catre autoritatea competenta a statului respectiv orice informatie disponibila solicitata, potrivit prevederilor anexei nr. 4, in acelasi timp cu informarea propriilor cetateni.

   (2) Aceste informatii sunt utilizate in cadrul consultarilor necesare dintre cele doua state, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta.

   (3) In contextul relatiilor bilaterale, ambele state trebuie sa se asigure ca in cazurile prevazute la alin. (1) solicitarile de emitere a autorizatiei integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile, pentru o perioada corespunzatoare de timp, publicului statului posibil a fi afectat, astfel incat sa ii permita exercitarea dreptului de a transmite comentarii inainte de luarea deciziei.

   (4) Rezultatele oricaror consultari organizate in conditiile alin. (1)-(3) sunt luate in considerare de catre autoritatea competenta in vederea adoptarii deciziei cu privire la emiterea autorizatiei integrate de mediu.

   (5) Autoritatea competenta are obligatia de a informa statul ori statele care au fost consultate potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (1) si (2) cu privire la decizia adoptata referitoare la solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu si ii/le transmite informatiile prevazute la art. 33.

   (6) In situatia de stat afectat sau potential afectat autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pune la dispozitie propriului public interesat informatiile primite in cadrul relatiilor bilaterale, intr-o maniera corespunzatoare.

   Art. 24. - (1) Operatorul respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu in modul de exploatare a instalatiei.

   (2) Operatorul informeaza cu regularitate autoritatea competenta cu privire la rezultatele monitorizarii emisiilor si, in termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricarui incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

   (3) Operatorul asigura reprezentantilor autoritatii competente intreaga asistenta necesara pentru a le permite sa desfasoare orice inspectie a instalatiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

 


CAPITOLUL V
Revizuirea autorizatiei integrate de mediu

 

   Art. 25. - Autoritatea competenta evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata de mediu si, acolo unde este necesar, le revizuieste. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

   a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

   b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

   c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici;

   d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

 

 

CAPITOLUL VI
Modificari in exploatarea instalatiei

 

   Art. 26. - (1) Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice modificari planificate in exploatarea instalatiei.

   (2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatea competenta revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta.

   Art. 27. - (1) Orice modificare substantiala planificata in exploatarea instalatiei nu va fi realizata fara a avea autorizatie integrata de mediu, potrivit prevederilor legislatiei in domeniul evaluarii impactului asupra mediului si celor din prezenta ordonanta de urgenta.

   (2) In situatia prevazuta la alin. (1) documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu si autorizatia integrata de mediu emisa se refera la acele parti ale instalatiei si acele aspecte prevazute la art. 5 si 6 care pot fi afectate de modificare.

   (3) Prevederile art. 3-6, 9-16, 20, 22 si 34 se aplica in mod corespunzator.

 


CAPITOLUL VII
Schimbul de informatii

 

   Art. 28. - In scopul realizarii schimbului de informatii, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, incepand cu data aderarii, toate datele reprezentative disponibile cu privire la limitele valorilor de emisie pentru fiecare categorie de activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si cu privire la cele mai bune tehnici disponibile care au condus la stabilirea valorilor limita de emisie, potrivit prevederilor art. 9-16.

   Art. 29. - (1) Raportarea implementarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si compararea efectiva cu alte instrumente de evaluare a calitatii mediului se stabilesc potrivit prevederilor legislatiei nationale in vigoare.

   (2) Primul raport trebuie sa cuprinda date din 3 ani consecutivi, inainte de data aderarii.

   (3) In cazul prevazut la alin. (1), datele pot fi suplimentate.

   Art. 30. - Autoritatea competenta desemnata pentru realizarea schimbului de informatii si transmiterea rapoartelor catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 28 si 29, este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.


 

 

CAPITOLUL VIII
Accesul la informatie, participarea publicului si accesul la
justitie, in legatura cu procedura de emitere a
autorizatiei integrate de mediu

 

   Art. 31. - (1) Autoritatea competenta ia masuri pentru ca publicului interesat sa i se asigure posibilitatea de a participa, din timp si in mod efectiv, la procedura pentru:

   a) emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru instalatii noi;

   b) emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru orice modificare substantiala in exploatarea instalatiei;

   c) revizuirea autorizatiei integrate de mediu sau actualizarea conditiilor unei autorizatii integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 25.

   (2) Participarea publicului se realizeaza potrivit prevederilor anexei nr. 4.

   Art. 32. - (1) Autoritatea competenta pune la dispozitie publicului rezultatele pe care le detine, referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevazut in conditiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 7-14.

   (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului furnizeaza Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, incepand cu data aderarii, inventarul principalelor emisii si al surselor responsabile de poluare, pe baza formatului si particularitatilor necesare pentru transmiterea informatiilor, stabilite de catre Comisia Europeana.

   (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta masurile propuse de Comisia Europeana pentru asigurarea intercomparabilitatii si complementaritatii intre datele din inventarul emisiilor, prevazut la alin. (2), si datele din alte registre si surse de date privind emisiile.

   (4) Accesul publicului la informatie prevazut la alin. (1)-(3) si art. 33 se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b)-e), art. 12, 14 si art. 15 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005.

   Art. 33. - Autoritatea competenta informeaza publicul asupra deciziei luate si pune la dispozitie acestuia urmatoarele informatii:

   a) continutul deciziei si o copie a autorizatiei integrate de mediu, precum si orice conditii sau modificari aduse autorizatiei integrate de mediu;

   b) motivele si consideratiile pe care se intemeiaza decizia, in urma examinarii opiniilor si comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzand si informatiile referitoare la procedura de participare a publicului;

   c) procedura de revizuire prevazuta la art. 34 si 35.

   Art. 34. - (1) Orice persoana care face parte din publicul interesat si care are un interes legitim sau se considera lezata intr-un drept al sau se poate adresa instantei de contencios administrativ, competenta pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publicului, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

   (2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste cerintele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. k), considerandu-se ca acestea au un interes legitim sau sunt lezate intr-un drept al lor.

   (3) Solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004.

   Art. 35. - (1) Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 34 trebuie sa solicite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizatiei integrate de mediu, revocarea, in tot ori in parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la indeplinire a actelor sau actiunilor considerate a fi fost omise si care fac obiectul participarii publicului.

   (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

   (3) Procedura administrativa prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) este gratuita si trebuie sa fie echitabila si corecta.
 

 

CAPITOLUL IX
Sanctiuni

 

   Art. 36. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON):

   a) nerespectarea prevederilor privind obligatia operatorului de a obtine autorizatia integrata de mediu, in scopul exploatarii instalatiei;

   b) obligatia operatorului de a intocmi un plan de masuri obligatorii, in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu;

   c) obligatia operatorului de a respecta oricare dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu;

   d) obligatia operatorului de a informa autoritatile competente despre orice modificare in exploatare si modificare substantiala pe care doreste sa o aduca instalatiei;

   e) obligatia operatorului de a comunica la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu rezultatele monitorizarii emisiilor provenite din instalatie sau, in termen de maximum 24 de ore din momentul producerii, a oricaror emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.

   (2) Faptele prevazute la alin. (1) lit. c)-e) se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei integrate de mediu potrivit prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul autoritatii competente.

   Art. 37. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 36 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


CAPITOLUL X
Dispozitii finale

 

   Art. 38. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 39. - (1) Cuantumul taxei pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu este de 100 lei (RON) care se constituie venit la Fondul pentru mediu.

   (2) Cuantumul tarifelor pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu se stabileste prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

   Art. 40. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.

   Art. 41. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta transpun Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, impreuna cu completarile si modificarile aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe referitoare la mediu si de modificare a directivelor 85/337/CEE si 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, si Directiva 2003/87/CE in vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in interiorul Comunitatii si modificarea Directivei 96/61/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

   

                                                   Contrasemneaza:
                                      Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                                                    Sulfina Barbu
                                        p. Ministrul economiei si comertului,
                                                    Darius Mesca,
                                                   secretar de stat
                                       Ministrul administratiei si internelor,
                                                     Vasile Blaga
                                          Ministrul agriculturii, padurilor
                                                si dezvoltarii rurale,
                                                   Gheorghe Flutur
                                           p. Ministrul finantelor publice,
                                                 Doina-Elena Dascalu,
                                                   secretar de stat
 

    Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

    Nr. 152.


ANEXA Nr.1


CATEGORIILE DE ACTIVITATI INDUSTRIALE
pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de
mediu, potrivit prevederilor art. 1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.152/2005

 

    Nota:

   1. Nu se afla sub incidenta prezentei reglementari instalatiile sau parti ale instalatiilor care:

   (a) sunt folosite in scop de cercetare, dezvoltare si testare a unor produse noi care nu sunt supuse comercializarii;

   (b) sunt folosite in scop de cercetare, dezvoltare sau testare a unor procese noi.

   2. Valorile de prag se refera la capacitatea maxima de productie a instalatiei. In cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie, se insumeaza capacitatile activitatilor componente.

   1. Industrii energetice

   1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW;

   1.2. Instalatii pentru rafinarea titeiului si prelucrarea gazelor;

   1.3. Cuptoare de cocs;

   1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunelui.

   2. Productia si prelucrarea metalelor

   2.1. Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu continut de sulf);

   2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara), inclusiv instalatii pentru turnarea continua, cu o capacitate maxima de productie ce depaseste 2,5 tone/ora;

   2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase, care indeplinesc conditiile prevazute la punctele a), b), c):

   a) laminoare cu o capacitate ce depaseste 20 tone otel brut/ora;

   b) forje cu ciocane a caror energie de lovire depaseste 50 kJ/ciocan si care utilizeaza o putere calorifica mai mare de 20 MW;

   c) pentru aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare ce depaseste 2 tone otel brut/ora.

   2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate de productie mai mare de 20 tone/zi;

   2.5. Instalatii pentru:

   a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;

   b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate, (rafinare, turnare etc.) cu o capacitate mai mare de 4 tone/zi pentru plumb sau cadmiu, ori 20 tone/zi pentru toate celelalte metale.

    Nota: In sensul prezentei anexe, materie prima secundara reprezinta: deseuri metalice curate (degresate si lipsite de alte categorii de impuritati decat cele metalice), namoluri, zguri metalice etc.

   2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depaseste 30 m3.

    Nota: Nu constituie cuve de tratare, acele cuve folosite pentru pregatirea si spalarea probelor.

   3. Industria mineralelor

   3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 tone/zi, instalatii pentru producerea varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 50 tone/zi si instalatii pentru producerea clincherului de ciment sau a varului in alte tipuri de cuptoare, nerotative, cu o capacitate de productie mai mare de 50 tone/zi;

   3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest;

   3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;

   3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;

   3.5. Instalatii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta:

   a) cu o capacitate de productie mai mare de 75 tone/zi; si/sau

   b) cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.

   4. Industria chimica

    Nota:

    In sensul prezentei categorii, productie reprezinta productia realizata la scara industriala, prin procese chimice, a substantelor sau a grupelor de substante prevazute in categoriile mentionate la subpunctele 4.1 pana la 4.6.

    In sensul prezentei categorii termenii utilizati au urmatoarea semnificatie:

   a) proces chimic reprezinta orice proces care presupune reactii chimice ce determina schimbari in molecula substantei;

   b) scara industriala reprezinta producerea de bunuri in scopul comercializarii prin folosirea materiilor prime si materialelor in cantitati ce pot determina efecte negative asupra mediului.

   4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:

   a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

   b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice;

   c) hidrocarburi cu continut de sulf;

   d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, azotati sau azotiti, nitrili, cianati, izocianati;

   e) hidrocarburi cu continut de fosfor;

   f) hidrocarburi halogenate;

   g) compusi organometalici;

   h) materiale plastice de baza (fibre sintetice polimerice si fibre pe baza de celuloza);

   i) cauciucuri sintetice;

   j) vopseluri si pigmenti;

   k) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi.

   4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi:

   a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil;

   b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;

   c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;

   d) saruri, in principal: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;

   e) nemetale, oxizi metalici ori alti compusi anorganici, in principal: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu.

   4.3. Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu;

   4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar si a biocidelor;

   4.5. Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;

   4.6. Instalatii chimice destinate fabricarii explozibililor.

   5. Gestiunea deseurilor

   5.1. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi;

   5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 3 tone deseuri/ora;

   5.3. Instalatii pentru eliminarea deseurilor nepericuloase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, cu o capacitate mai mare de 50 tone deseuri/zi;

   5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25.000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte.

   6. Alte activitati

   6.1. Instalatii industriale pentru producerea de:

   a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase;

   b) hartie si carton, avand o capacitate de productie mai mare de 20 tone/zi.

   6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum: spalare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi;

   6.3. Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare ce depaseste 12 tone produse finite/zi;

   6.4. a) Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi;

   b) tratare si procesare in scopul fabricarii produselor alimentare din:

   (1) materii prime de origine animala (altele decat laptele), avand o capacitate de productie mai mare de 75 tone produse finite/zi;

   (2) materii prime de origine vegetala, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala).

   c) tratarea si procesarea laptelui, atunci cand cantitatea de lapte supusa tratarii sau procesarii depaseste 200 tone/zi de exploatare (valoarea medie anuala).

    Nota: In sensul prezentei anexe, se considera zi de exploatare intervalul orar corespunzator functionarii instalatiei, in decursul a 24 de ore.

   6.5. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi;

   6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

   a) 40. 00 de locuri pentru pasari;

   b) 2. 00 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 de kg); sau

   c) 750 de locuri pentru scroafe.

   6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermebilizare, apretare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/ora sau 200 tone/an;

    Nota: In sensul acestei categorii, capacitatea de consum exclude cantitatea de solventi organici recuperata in scopul refolosirii.

   6.8. Instalatii pentru producerea de carbune (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare


ANEXA Nr.2


SUBSTANTE POLUANTE RELEVANTE PENTRU A FI LUATE IN CONSIDERARE
LA STABILIREA VALORILOR LIMITA DE EMISIE

 

    Aer

   1. Dioxidul de sulf si alti compusi ai sulfului

   2. Oxizi de azot si alti compusi ai azotului

   3. Monoxidul de carbon

   4. Compusi organici volatili

   5. Metalele si compusii acestora

   6. Pulberi

   7. Azbest (particule in suspensie, fibre)

   8. Clorul si compusii acestuia

   9. Fluorul si compusii acestuia

   10. Arsenul si compusii acestuia

   11. Cianuri

   12. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului

   13. Dibenzenodioxine policlorinate si dibenzofurani policlorurati.

 

    Apa

   1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic

   2. Compusi organofosforici

   3. Compusi organici cu staniu

   4. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului acvatic

   5. Hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente

   6. Cianuri

   7. Metalele si compusii acestora

   8. Arsenul si compusii acestuia

   9. Biocide si produse de uz fitosanitar

   10. Materii in suspensie

   11. Substante implicate in procesul de eutrofizare (in special, azotati si fosfati)

   12. Substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen (si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc.).

 


ANEXA Nr.3


CONSIDERATII AVUTE IN VEDERE LA DETERMINAREA CELOR
MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

 

    Consideratiile luate in calcul, in general sau in situatii specifice la determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite in art. 2, lit. c), tinandu-se seama de costurile si beneficiile fiecarei masuri si principiile precautiei si prevenirii, sunt urmatoarele:

   1. utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;

   2. utilizarea substantelor mai putin periculoase;

   3. promovarea valorificarii si reciclarii substantelor generate si utilizate in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;

   4. procese, instalatii si metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes la scara industriala;

   5. tehnologii avansate si schimburi de informatie si cunoastere stiintifica;

   6. natura, efectele si volumul emisiilor avute in vedere;

   7. date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente;

   8. perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

   9. consumul si natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate in proces si eficienta energetica a acestora;

   10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;

   11. necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea consecintelor acestora pentru mediu;

   12. informatia publicata de Comisia Uniunii Europene sau de organizatiile internationale.

 


ANEXA Nr.4

PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR

 

   1. Inca din faza incipienta, sau imediat ce informatiile sunt disponibile, publicul trebuie sa fie informat, prin anunturi publice sau orice alte mijloace specifice, cum ar fi cele de comunicare electronica, acolo unde sunt disponibile, cu privire la subiectele asupra carora urmeaza sa se ia o decizie, cum ar fi:

   a) documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu sau, daca este cazul, propunerea de reexaminare a conditiilor incluse in autorizatia integrata de mediu potrivit prevederilor art. 31, inclusiv descrierea elementelor prevazute de art. 5;

   b) faptul ca decizia urmeaza sa fie subiectul unor evaluari a impactului asupra mediului in context transfrontier ori a consultarilor bilaterale intre state, in conditiile prevazute de art. 23, daca este necesar;

   c) datele de contact ale autoritatii competente cu privire la luarea deciziei, a autoritatii competente de la care pot fi obtinute informatiile relevante ori catre care pot fi trimise intrebarile sau comentariile publicului, precum si precizari cu privire la intervalul de timp in care pot fi trimise, respectiv primite, intrebarile sau comentariile publicului;

   d) natura deciziei posibil a fi adoptata, sau, daca este cazul, a proiectului de autorizatie integrata de mediu;

   e) detalii cu privire la actualizarea autorizatiei integrate de mediu sau de reexaminare a conditiilor acesteia;

   f) indicarea datei si a locului la care informatia poate fi facuta disponibila, sau a mijloacelor folosite;

   g) detalii cu privire la organizarea dezbaterilor ori consultarilor publice, potrivit prevederilor de la punctul 5.

   2. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca, in intervale corespunzatoare de timp, urmatoarele informatii sunt puse la dispozitia publicului interesat:

   a) potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, principalele rapoarte si recomandari trimise autoritatii competente sunt puse la dispozitia publicului interesat potrivit dispozitiilor punctului (1);

   b) potrivit dispozitiilor legale ce reglementeaza accesul publicului la informatia de mediu, orice informatie, alta decat cea mentionata la punctul (1) si care este relevanta pentru luarea deciziei in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se aduce la cunostinta publicului interesat.

   3. Publicul interesat este indrituit sa transmita opinii si comentarii catre autoritatea competenta inainte de luarea unei decizii.

   4. Rezultatele consultarilor organizate in conditiile prezentei anexe trebuie luate in considerare in momentul adoptarii deciziei.

   5. Detaliile cu privire la informarea publicului, spre exemplu prin anuntul facut, pe o anumita arie, ori prin publicarea intr-un cotidian local, precum si consultarea publicului interesat, depunerea in scris a opiniilor, se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Trebuie sa se asigure ca pentru fiecare etapa din procedura, se aloca o perioada de timp suficienta pentru a permite informarea publicului, iar publicul interesat sa formuleze comentarii, opinii, intrebari si sa participe efectiv in procesul de luare a deciziei de mediu, care face obiectul prezentei anexe.

 


ANEXA Nr5

 

LISTA INSTALATIILOR CARE BENEFICIAZA DE PERIOADA DE TRANZITIE

 

    Nota:

    In sensul prezentei ordonante de urgenta, perioada de tranzitie reprezinta perioada de timp cuprinsa intre 1 ianuarie 2007 si data limita stabilita prin negociere cu Comisia Uniunii Europene, in scopul conformarii cu prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, in baza estimarilor de costuri si a justificarii solicitarilor, furnizate de operatorii de activitate.

    Pana la 31 Decembrie 2008:

   1. S.C. CARBID FOX S.A. Tarnaveni (activitate principala 4.2)

   2. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Garleni - Bacau (activitate principala 6.6 a)

   3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX S.R.L. Bistrita - Nasaud (activitate principala 6.6)

    Pana la 31 Decembrie 2009:

   4. S.C. UCM Resita - Caras-Severin (activitate principala 2.2)

   5. S.C. SICERAM S.A. Mures (activitate principala 3.5)

   6. S.C. BEGA UPSOM S.A. Alba (activitate principala 4.2)

   7. S.C. CELROM S.A. Mehedinti (activitate principala 6.1)

   8. S.C. COMCEH S.A. Calarasi - Calarasi (activitate principala 6.1 b)

   9. S.C. ECOPAPER S.A. Zarnesti - Brasov (activitate principala 6.1 b)

   10. S.C. RIFIL S.A. Neamt (activitate principala 6.2)

   11. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Razboieni - Iasi (activitate principala 6.6 a)

   12. S.C. AVIMAR S.A. Maramures (activitate principala 6.6 a)

   13. S.C. AVICOLA S.A. Iasi - Ferma Letcani - Iasi (activitate principala 6.6 a)

   14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici - Arad (activitate principala 6.6 b)

   15. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Bora - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

   16. S.C. SUINTEST Oarja S.A. - Arges (activitati principale 6.6 b, c)

   17. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Andrasesti - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

   18. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Perieti - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

   19. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Gheorghe Doja - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

    Pana la 31 Decembrie 2010:

   20. S.C. ROMPLUMB S.A. Maramures (activitate principala 2.5)

   21. S.C. ROMRADIATOARE S.A. Brasov (activitate principala 2.5 b)

   22. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucuresti (activitate principala 2.6)

   23. HOLCIM (Romania) - Ciment Campulung Arges (activitate principala 3.1)

   24. S.C. ETERMED S.A. Medgidia - Constanta (activitate principala 3.2)

   25. S.C. CONGIPS S.A. (Azbest) Bihor (activitate principala 3.2)

   26. S.C. HELIOS S.A. Astileu - Bihor (activitate principala 3.5)

   27. S.C. SOFERT S.A. Bacau (activitati principale 4.3 si 4.2 b)

   28. S.C. CHIMOPAR S.A. Bucuresti (activitate principala 4.1)

   29. S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iasi (activitate principala 4.5)

   30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L. Constanta (activitate principala 4.1)

   31. S.C. LETEA S.A. Bacau (activitate principala 6.1 a)

   32. S.C. ZAHAR Corabia S.A. - Olt (activitate principala 6.4 b)

   33. S.C. TARGO S.R.L. Timis (activitate principala 6.4)

   34. S.C. SUINPROD Roman - Neamt (activitate principala 6.6 b)

   35. S.C. LUCA SUINPROD S.A. Codlea - Brasov (activitate principala 6.6 b)

   36. S.C. AVICOLA Costesti Arges - Arges (activitate principala 6.6 b)

   37. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Brad - Bacau (activitate principala 6.6 a)

   38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. Olt (activitate principala 6.6 a)

   39. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gheraiesti - Bacau (activitate principala 6.6 a)

   40. S.C. CARNIPROD S.R.L. Tulcea - Tulcea (activitate principala 6.6 b)

   41. S.C. PIGCOM S.A. Satu Nou - Tulcea (activitate principala 6.6 b)

   42. S.C. AGROPROD IANCU S.R.L. Urziceni - Ialomita (activitate principala 6.6 b)

   43. S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. Dedulesti - Braila (activitate principala 6.6)

   44. S.C. AGROFLIP Bontida Cluj (activitati principale 6.6 b, c)

   45. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Amara - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

   46. S.C. ISOVOLTA GROUP S.A. Bucuresti (activitate principala 6.7)

   47. S.C. SAMOBIL S.A. Satu Mare (activitate principala 6.7)

   48. S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina - Olt (activitate principala 6.8)

   49. S.C. TRANSGOLD S.A. Baia Mare - Maramures (activitate principala 2.5)

    Pana la 31 Decembrie 2011:

   50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brasov (activitate principala 2.6)

   51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (activitate principala 3.1)

   52. CARMEUSE Romania S.A. Arges (activitate principala 3.1)

   53. S.C. RESIAL S.A. Alba (activitate principala 3.5)

   54. SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM S.A. Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim - Dolj (activitati principale 4.2, 4.1)

   55. S.C. USG S.A. Valcea (activitate principala 4.2 d)

   56. S.C. ULTEX S.A. Tandarei - Ialomita (activitate principala 6.4 b)

   57. S.C. CARMOLIMP S.R.L. Vistea de Sus - Sibiu (activitate principala 6.6 b)

   58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (activitate principala 6.6 a)

   59. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Hemeius - Bacau (activitate principala 6.6 a)

   60. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Zimnicea - Teleorman (activitate principala 6.6 b)

   61. S.C. SUINPROD S.A. Bilciuresti - Dambovita (activitate principala 6.6)

   62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila S.A. Baldovinesti - Braila (activitate principala 6.6 b)

   63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila S.A. Tichilesti - Braila (activitate principala 6.6 b)

   64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principala 6.6 a)

   65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu S.R.L. Filiala Mavrodin - Teleorman (activitate principala 6.6 a)

   66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principala 6.6 a)

   67. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activitate principala 6.6 b)

   68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (activitate principala 6.6 b)

   69. S.C. AVIPUTNA S.A. Golesti - Vrancea (activitate principala 6.6 a)

   70. S.C. NUTRICOM S.A. Oltenita - Calarasi (activitate principala 6.6 b)

   71. S.C. PIGALEX S.A. Alexandria - Teleorman (activitate principala 6.6 b)

   72. S.C. PIC ROMANIA S.R.L. Vasilati - Calarasi (activitate principala 6.6 c)

   73. S.C. SUINTEST S.A. Fierbinti - Ialomita (activitate principala 6.6 b)

   74. S.C. AGRIVAS S.R.L. Vaslui (activitate principala 6.6 a)

   75. S.C. AVICOLA Buftea S.A. Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (activitate principala 6.6 a)

   76. S.C. C+C S.A. Resita (activitate principala 6.6 b)

    Pana la 31 Decembrie 2012:

   77. SNP PETROM S.A. Sucursala ARPECHIM Pitesti - Arges (activitati principale 1.2 si 4.1)

   78. S.C. ROMPETROL Rafinare S.A. Constanta (activitate principala 1.2)

   79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Tirgoviste - Dambovita (activitati principale 2.2 si 2.3)

   80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU S.A. Cluj (activitati principale 2.2 si 2.3 b)

   81. S.C. IAIFO Zalau - Salaj (activitati principale 2.3 b si 2.4)

   82. S.C. ALTUR S.A. Olt (activitate principala 2.5)

   83. CNCAF MINVEST S.A. DEVA Filiala DEVAMIN S.A. Deva, Exploatarea miniera Deva - Hunedoara (activitate principala 2.5)

   84. S.C. MONDIAL S.A. Lugoj - Timis (activitate principala 3.5)

   85. S.C. MACOFIL S.A. Tirgu Jiu - Gorj (activitate principala 3.5)

   86. S.C. Ceramica S.A. Iasi (activitate principala 3.5)

   87. S.C. FIBREXNYLON S.A. Neamt (activitati principale 4.1 b, d, 4.2 b, 4.3)

   88. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - Bacau (activitati principale 4.1 a, b, c, d, f, 4.2 b, c, d si 4.4)

   89. S.C. PEHART S.A. Petresti - Alba (activitate principala 6.1 b)

   90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO S.A. Tulcea (activitate principala 6.4 a)

   91. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Ion Ghica - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

   92. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Aviasan - Bacau (activitate principala 6.6 a)

   93. S.C. ITAL TRUST Racovita S.A. - Sibiu (activitate principala 6.6 b)

   94. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Parta - Timis (activitate principala 6.6 b)

   95. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Padureni - Timis (activitate principala 6.6 b)

   96. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Peciu Nou - Timis (activitate principala 6.6 b)

   97. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Periam - Timis (activitate principala 6.6 b)

   98. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Ciacova - Timis (activitate principala 6.6 b)

   99. S.C. AVICOLA LUMINA S.A. - Constanta (activitate principala 6.6 a)

    Pana la 31 Decembrie 2013:

   100. S.C. UNIO S.A. Satu Mare (activitate principala 2.3 b)

   101. S.C. ARTROM S.A. Slatina + Olt (activitati principale 2.3 b si 2.6)

   102. S.C. IAR S.A. Brasov (activitate principala 2.6)

   103. S.C. ARIO S.A. Bistrita Nasaud (activitate principala 2.4)

   104. S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia - Constanta (activitate principala 3.1)

   105. S.C. CARS S.A. Tirnaveni - Mures (activitate principala 3.5)

   106. S.C. CASIROM S.A. Cluj (activitate principala 3.5)

   107. S.C. TURNU S.A. Turnu Magurele - Teleorman (activitati principale 4.3 si 4.2 b)

   108. S.C. COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE S.A. Navodari - Constanta (activitate principala 4.3)

   109. S.C. AMBRO Suceava S.A. - Suceava (activitati principale 6.1 a, b)

   110. S.C. ROMSUIN TEST Peris S.A. - Ilfov (activitate principala 6.6 a)

   111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sf. Gheorghe - Covasna (activitate principala 6.6 b)

   112. S.C. HADITON GRUP S.R.L. Arges (activitate principala 6.6 a)

    Pana la 31 Decembrie 2014:

   113. S.C. PETROM S.A. Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (activitate principala 1.2)

   114. S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. Ploiesti - Prahova (activitate principala 1.2)

   115. S.C. ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (activitate principala 1.2)

   116. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. - Prahova (activitate principala 1.2)

   117. S.C. ISPAT SIDEX S.A. Galati (activitati principale 2.2, 2.3)

   118. S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara (activitati principale 2.2, 2.3)

   119. S.C. KVAERNER IMGB S.A. Bucuresti (activitate principala 2.4)

   120. S.C. SOMETRA S.A. Copsa Mica - Sibiu (activitati principale 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4)

   121. S.C. FERAL S.R.L. Tulcea (activitate principala 2.5 a)

   122. S.C. METALURGICA S.A. Aiud - Alba (activitati principale 2.4 si 2.3 b)

   123. S.C. NEFERAL S.A. Ilfov (activitate principala 2.5 b)

   124. S.C. INDUSTRIA SARMEI S.A. Campia Turzii - Cluj (activitati principale 2.2, 2.3, 2.6)

   125. S.C. METALURGICA S.A. Vlahita - Harghita (activitate principala 2.5 b)

   126. S.C. UPETROM 1 Mai S.A. Prahova (activitate principala 2.2)

   127. S.C. LAMINORUL S.A. Braila (activitate principala 2.3)

   128. S.C. AVERSA S.A. Bucuresti (activitate principala 2.4)

   129. S.C. FORMA S.A. Botosani (activitate principala 2.3)

   130. S.C. ISPAT TEPRO S.A. Iasi (activitate principala 2.3 c)

   131. S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A. - Bucuresti (activitate principala 2.6)

   132. S.C. BALANTA S.A. Sibiu (activitate principala 2.6)

   133. S.C. COMMET S.A. Galati (activitate principala 2.6)

   134. CNACF MINVEST S.A. Deva Filiala «DEVAMIN» Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (activitate principala 2.5)

   135. S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Noua - Caras-Severin (activitate principala 2.5)

   136. S.C. FIROS S.A. Bucuresti (activitate principala 3.3)

   137. S.C. SINTER-REF S.A. Azuga - Prahova (activitate principala 3.5)

   138. S.C. PRESCOM Brasov S.A. - Brasov (activitate principala 3.1)

   139. S.C. MELANA IV S.A. Neamt (activitate principala 4.1)

   140. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea - Valcea (activitati principale 4.1, 4.2, 4.3)

   141. S.C. AMONIL S.A. Slobozia - Ialomita (activitati principale 4.3, 4.2)

   142. CAROM S.A. Bacau (activitati principale 4.1 a, b, i)

   143. AZOCHIM S.A. Savinesti - Neamt (activitate principala 4.2)

   144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras S.A. Brasov (activitate principala 4.6)

   145. S.C. SINTEZA S.A. Oradea - Bihor (activitati principale 4.1 g, 4.2 d, e si 4.4)

   146. S.C. CHIMPROD S.A. Bihor (activitati principale 4.1 b si 4.5)

   147. S.C. AZUR S.A. Timisoara - Timis (activitate principala 4.1)

   148. S.C. PUROLITE S.A. Victoria - Brasov (activitati principale 4.1 d, h)

   149. S.C. CELHART DONARIS S.A. Braila (activitate principala 6.1)

   150. S.C. VRANCART S.A. Adjud - Vrancea (activitate principala 6.1 b)

   151. S.C. PIM S.A. Sibiu (activitate principala 6.3)

   152. S.C. DANUBIANA Roman S.A. Neamt (activitate principala 6.4 b)

   153. S.C. ZAHARUL Romanesc S.A. Tandarei - Ialomita (activitate principala 6.4 b)

   154. S.C. VASCAR S.A. Vaslui (activitate principala 6.4 a)

   155. S.C. MULTIVITA S.A. Negru Voda - Constanta (activitate principala 6.5)

   156. S.C. SUINPROD S.A. Prahova (activitate principala 6.6 a)

   157. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Serbanesti - Bacau (activitate principala 6.6 a)

   158. S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A. Punct de lucru CSHD Mihailesti (activitate principala 6.6 a)

   159. S.C. SUINPROD S.A. Bumbesti Jiu - Gorj (activitate principala 6.6 a)

   160. S.C. SIBAVIS S.A. Sibiu - Sibiu (activitate principala 6.6 a)

   161. S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea Ferma 1 Frincesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)

   162. S.C. AVIA AGROBANAT S.R.L. Bocsa - Resita (activitate principala 6.6 a)

   163. S.C. AVICOLA Gaiesti S.A. - Dambovita (activitate principala 6.6 a)

   164. S.C. VENTURELLI PROD S.R.L. Sibiu (activitate principala 6.6 b)

   165. S.C. OLTCHIM S.A. Rimnicu Valcea Ferma Budesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)

   166. S.C. OLTCHIM S.A. Rimnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)

   167. S.C. OLTCHIM S.A. Rimnicu Valcea Ferma 2 Frincesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)

   168. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Ferma Babeni - Valcea (activitate principala 6.6 a)

   169. S.C. AVICOLA Bucuresti S.A. Sucursala Cluj - Saliste - Cluj (activitate principala 6.6 a)

   170. S.C. AVICOLA Bucuresti S.A. Sucursala CSHD Codlea - Brasov (activitate principala 6.6 a)

   171. S.C. Cereal Prod S.A. - Galati (activitate principala 6.6 a)

   172. S.C. AVICOLA Mangalia S.A. Constanta (activitate principala 6.6 a)

   173. S.C. AVICOLA S.A. Constanta - Constanta (activitate principala 6.6 a)

   174. S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A. Punct de lucru Butimanu - Dambovita (activitate principala 6.6 a)

   175. S.C. EUROPIG S.A. Poiana Marului - Brasov (activitate principala 6.6 b)

   176. S.C. SUINPROD S.A. Let - Covasna (activitate principala 6.6 b)

   177. S.C. AVICOLA Sivita S.A. Galati (activitate principala 6.6 a)

   178. S.C. COLLINI S.R.L. Bocsa - Resita (activitate principala 6.6 b)

   179. S.C. AGROSAS S.R.L. Timisoara - Timis (activitati principale 6.6 b, c)

   180. S.C. FLAVOIA S.R.L. Platforma Hereclean - Salaj (activitate principala 6.6 a)

   181. S.C. ELSID S.A. Titu - Dambovita (activitate principala 6.8)

    Pana la 31 Decembrie 2015:

   182. S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A. Cimpina - Prahova (activitate principala 1.2)

   183. S.C. TRACTORUL UTB S.A. Brasov (activitati principale 2.3 b, 2.4, 2.6, 6.7)

   184. S.C. ISPAT Petrotub S.A. Neamt (activitati principale 2.3, 6.7)

   185. S.C. ARO S.A. Arges (activitati principale 2.3 b, 2.6)

   186. S.C. STIMET S.A. Sighisoara - Mures (activitate principala 3.3)

   187. S.C. BEGA REAL S.A. Plesa - Prahova (activitate principala 3.5)

   188. S.C. AZOMURES S.A. Tg. Mures - Mures (activitati principale 4.2 si 4.3)

   189. S.C. COLOROM S.A. Codlea - Brasov (activitate principala 4.1 j)

   190. S.C. SOMES S.A. Dej - Cluj (activitati principale 6.1. a, b)

   191. S.C. OMNIMPEX Hartia S.A. Busteni - Prahova (activitate principala 6.1 b)

   192. S.C. PERGODUR International S.A. Neamt(activitate principala 6.1 b)

   193. S.C. PROTAN S.A. - Popesti Leordeni - Ilfov (activitate principala 6.5)

   194. S.C. PROTAN S.A. Bucuresti Sucursala Codlea - Brasov (activitate principala 6.5)

   195. S.C. PROTAN S.A. - Cluj (activitate principala 6.5)

 


Ordin de Ministru nr. 859/2005

OM 859/2005

În baza prevederilor art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor m ă suri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solven ţ ilor organici în anumite activită ţi şi instala ţ ii, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004,

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, emite următorul: 

ORDIN

Art.1 Se aprobă ghidul privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activită ţ i/instala ţ ii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prezentat în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr.4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solven ţ ilor organici cu con ţ inut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 3 .

Art.4 Se aprobă ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, prezentat în anexa nr. 4.

Art.5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I cu excepţia anexelor , care se publică pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

 1. Anexa nr. 1 - Ghid privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
 2. Anexa nr. 2 - Ghid pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Anexa nr. 3 - Ghid pentru elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Anexa nr. 4 - Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

Ordin de Ministru nr. 712/2003

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 712 din 24/09/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 18/02/2004

pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Nr. 712/199/126

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa conţinând Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere se pune la dispoziţie celor interesaţi pe paginile web ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa: www.mappm.ro, Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa: www.minind.ro, şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa: www.mapgov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus 

Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gabriel Oprea


Ordin de Ministru nr. 833/2005

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 833 din 13/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 04/10/2005

pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

    Nr. 833/545/859

    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la adresa www.mappm.ro, a Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa www.minind.ro, şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa www.mai.gov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  

 

Ministrul mediului şi                       Ministrul economiei şi             p. Ministrul administraţiei
 gospodăririi apelor,                                 comerţului,                                şi internelor,
    Sulfina Barbu                                  Codruţ Ioan Şereş                       Anghel Andreescu,
                                                                                                                   secretar de stat