Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

ANUNT

                   AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii în data de 21.12.2018 (proba scrisă).

 CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul   Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii  organizat în data de 21.12.2018 (proba scrisă).

Funcţia publică de execuţie vacantă:  - consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent:

 Condiții generale – art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice :

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- vechime în specialitatea studiilor – 1 an.

 cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu atestate pe baza unor documente care să certifice  deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru  organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii 

  1. Legea nr. 188/1999/R2 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completarile  ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completarile ulterioare;
  3. Constitutia Romaniei ;
  4. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

5.ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere  a autorizaţiei de mediu;

 

6.Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

 

7.Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

 

8.Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

9.Hotărârea de Guvern nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

 

10.Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile și completările ulterioare;

 

11.H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

 

12.HOTĂRÂRE Nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI aferent funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent sunt:

-Aplica actele normative in vigoare referitoare la autorizarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului ,avand in vedere  ca prin actele de reglementare elaborate sa fie promovate tehnologii curate, in sensul utilizarii durabile a resurselor materiale si energetice si al reducerii impactului negativ asupra mediului si a sanatatii umane ,in acest scop:

   - primeste , analizeaza documentatiile ce insotesc cererile de emitere a actelor de reglementare si emite actele de reglementare(obligatii de mediu ,avize,acorduri ,autorizatii/autorizatii integrate) in conformitate cu competentele stabilite in actele normative in vigoare sau de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Ministerul Mediului si le inainteaza conducerii agentiei pentru aprobare;

    -realizeaza si tine la zi evidenta obiectivelor si activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul judetului ,sub aspectul indeplinirii obligatiilor legale de procedura de reglementare;

   -colaboreaza cu departamentele specializate din A.NPM si MM  la emiterea  avizelor, acordurilor,autorizatiilor de mediu pentru activitatile cu impact asupra mediului care se desfasoara pe teritoriul a mai multor judete;

   -monitorizeaza la nivel local ,implementarea legislatiei referitoare la autorizarea proiectelor si activitatilor cu impact asupra mediului;

    -organizeaza la nivel local bazele de date referitoare la evidenta avizelor,acordurilor,  autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu;

    -pastreaza evidenta documentatiei care a stat la baza emiterii avizelor,acordurilor si autorizatiilor;

    -arhiveaza documentatia in conformitate cu Legea arhivelor care a stat la baza emiterii avizelor ,acordurilor autorizatiilor si preda responsabilului cu arhiva din cadrul Serv AAA, inventarul si documentatia pe care o gestioneaza in vederea arhivarii;

    -realizeaza si actualizeaza  bazele de date E.I.A si S.E.A baza de date cu privire la Protocoale  P.N.D.R, A.N.P.A si A.F.M ;

   -colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul institutiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizarii la nivel local a implementarii legislatiei specifice din aquis-ul comunitar de mediu;

    -colaboreaza cu departamentele specializate din ANPM si MM in procesul de reglementare a planurilor , proiectelor si activitatilor  cu impact asupra mediului ,in conformitate cu competentele stabilite prin actele legislative in vigoare;

   -colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul institutiei invederea intocmirii raspunsurilor la petitii ,plangeri prealabile si alte solicitari de informatii specifice ,dupa caz ;

       -participa in CAT , CSC ,CIA ,grupuri de lucru specifice,dezbateri publice  conform Directivelor E.I.A S.E.A, precum si la sedintele autoritatilor publice locale,daca este delegat de catre conducere

     -intocmeste puncte de vedere privind procedura de reglementare  a planurilor,proiectelor si activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului;

     - participa impreuna cu reprezentantii A.N.PM,.Ministerului Mediului si Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Tulcea la verificarea conformitatii agentilor economici autorizati cu cerintele actelor de reglementare emise;

     -asigura transmiterea in termenele stabilite a raportarilor catre A.N.P.M si Ministerul Mediului ;

     -raspunde in termenele stabilite de legislatia pentru protectia mediului in vigoare la sesizarile ,contestatiile ,propunerile justificate ale publicului;

     -asigura accesul publicului interesat la informatia de mediu  si in procesul de luarea a deciziilor privind reglementarea activitatilor /instalatiilor care intra sub incidenta legislatiei de mediu in vigoare ; 

     -participa la sesiunile de instruiri conform competentelor postului

     -este responsabil inlocuitor cu Registrul IMA /LCP

     -este responsabil inlocuitor             cu derularea procedurilor de arhivare din cadrul Serv AAA;

    - administreaza,valideaza ,sincronizeaza  dosarele si  emite actele de reglementare in conformitate cu normele/ghidurile de aplicare a Sistemului National Informational Integrat de mediu

      -raspunde operativ  si cu eficienta la toate solicitarile Directorului Executiv si Sefului  Serviciului Avize, Acorduri ,Autorizatii;

    -asigura buna desfasurare a activitatii de primire a documentatiilor in cadrul Biroului de Relatii cu Publicul,atunci cand este solicitata ;

   -asigura pastrarea secretului de serviciu si raspunde de respectarea indatoririlor ,responsabilitatilor si obligatiilor functionarilor publici;

    -indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea A.P.M  si de catre Seful Serviciului  AAA,in limitele si scopul postului;

    -in conformitate cu ROF –ul aprobat are atributiuni specifice in Domeniul Evaluare Impact si arhiva

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale concursului organizat în data de 21.12.2018

Perioada/locul depunerii dosarelor:

 21.11-10.12.2018-Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea,str.14 Noiembrie ,nr.5

Selecţia dosarelor de concurs: în data de 14.12.2018;

Data/ora /locul desfăşurării concursului:

- proba scrisă: 21.12.2018/ora 10,00/Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea str.14 Noiembrie ,nr.5;

- data și ora probei interviu se vor afișa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de inscriere

    Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun European;c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de   documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate care poate se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail office@ apmtl.anpm.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

adresă de corespondență:  Tulcea, Str.14 Noiembrie ,nr.5;

telefon 0240 510620; fax: 0240510621;

adresa de e-mail:office @apmtl.anpm.ro

persoană de contact: Georgeta NECULAI – consilier – Compartimentul B.F.A Resurse Umane.

 

Director Executiv

Chim.Mirela Aurelia RAICU

 

Redactat:

consilier Georgeta NECULAI

Mai multe - VEZI AICI