Back

ANUNT din data de 10 august 2022 privind declansarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent functiei publice de executie, clasa I, grad profesional principal, perioada nedeterminata in cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea

ANUNȚ din data de 10 AUGUST 2022

privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de execuție, clasa I, grad profesional principal, perioada nedeterminată în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea

         Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în temeiul prevederilor art.502 alin, (1) lit.c) și art.506 alin(1) lit b), alin (2) – alin (5) și alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații.

          Precizăm că, transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public cu aprobarea directorului executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea. În situația aprobării transferului la cerere al funcționarului public, declarat admis, Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea înștiințează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public, despre aprobarea cererii de transfer. Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATA LIMITĂ

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, prin registratură, în termen de 14 zile calendaristice de de la data afișării anunțului, următoarele documente:

a) cerere de transfer, conform modelului atașat;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, raportat la cerințele din fișa postului vacant;

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator, dupa caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice;

f) adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției publice solicitate;

g) acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se  certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:

a) selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante prin transfer la cerere;

b) proba interviu. Proba interviu va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR MENTIONATE:

23 august 2022, ora 16:30

După verificarea dosarului/dosarelor de înscriere la procedura de transfer la cerere și afișării rezultatului selecției pe site și avizier, va fi organizată proba de interviu în data de 25 august 2022, ora 12:00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr. 5.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

 1. Condiții  specifice privind ocuparea postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal
 1. Studii de specialitate:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, în unul din domeniile fundamentale:

-matematică şi ştiinţe ale naturii, domeniul de licență: chimie, fizică, inginerie chimică, știința mediului;

-științe inginerești, domeniul de licență: agronomie, ingineria produselor alimentare, zootehnie, ingineria mediului, inginerie energetică, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria transporturilor, inginerie forestieră, silvicultură, inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală, inginerie mecanică, ingineria materialelor,

științe sociale, domeniul de licență: drept.

 1. Abilități, calități și aptitudini necesare:
  • Inițiativă și creativitate;
  • Capacitate de concentrare și lucru individual;
  • Capacitate de lucru în echipă;
  • Operativitate în identificarea soluțiilor adecvate în activitatea curentă;
  • Capacitate de analiză, sinteză și fundamentare;
  • Promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor;
  • Asumarea responsabilității;
  • Păstrarea confidenționalității, corectitudine și fidelitate;
  • Abilități de comunicare: scrisă și orală;
  • Fluență în exprimare și competență în redactare;
  • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 2. Cerințe specifice:
  • Disponibilitate pentru deplasări în teren privind verificarea obiectivelor;

ATRIBUTIILE POSTULUI:

  -aplică actele normative în vigoare referitoare la autorizarea activităților economice și sociale cu impact asupra mediului, având în vedere  că prin actele de reglementare elaborate să fie promovate tehnologii curate, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale și energetice și al reducerii impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, în acest scop:

  -primește, analizează documentațiile ce însoțesc cererile de emitere a actelor de reglementare și emite actele de reglementare (obligații de mediu, transfer autorizații, avize, acorduri, autorizații/autorizații integrate, vize autorizații de mediu/ autorizații integrate de mediu, revizuiri acte reglementare) în conformitate cu legislația de mediu în vigoare și competențele stabilite în actele normative de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și le înaintează șefului de Serviciu AAA și  conducerii agenției pentru aprobare;

   -realizează și ține la zi evidența obiectivelor și activităților economice și sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul județului pe care le gestionează ,sub aspectul îndeplinirii obligațiilor legale de procedură de reglementare;

   -colaborează cu departamentele specializate din ANPM și MMAP la emiterea  avizelor, acordurilor, autorizațiilor de mediu pentru activitățile cu impact/impact transfrontalier  asupra mediului care se desfașoară pe teritoriul județului sau a mai multor județe;

   -monitorizează la nivel local, implementarea legislației referitoare la reglementarea planurilor, proiectelor și activităților cu impact asupra mediului;

  -organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidența emiterii actelor de reglementare (avize/acorduri/autorizații/vize/transfer/obligații de mediu);

  -actualizează bazele de date referitoare la evidența avizelor, acordurilor, autorizațiilor/ autorizațiilor integrate de mediu;

   -colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituției pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislației specifice din aquis-ul comunitar de mediu;

  -colaborează cu departamentele specializate din ANPM și MMAP în procesul de reglementare a planurilor, proiectelor și activităților cu impact asupra mediului, în conformitate cu competențele stabilite prin actele legislative în vigoare;

  -colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituției în vederea întocmirii răspunsurilor la petiții, plângeri prealabile și alte solicitări de informații specifice, după caz;

  -prelucrează, raportează și gestionează informațiile de mediu, referitoare la evidența avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

  -păstrează evidența documentației care a stat la baza emiterii avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

  -arhivează documentațiile pe care le gestionează în conformitate cu Legea arhivelor;

 -realizează și actualizează bazele de date E.I.A și S.E.A, precum și baza de date cu privire la Protocoale  P.N.D.R., A.N.P.A și A.F.M  etc și emite răspunsuri la solicitările persoanelor fizice și juridice cu privire la procedura de reglementare;

-participă în CAT, CSC, CIA, grupuri de lucru specifice, dezbateri publice conform Directivelor E.I.A., S.E.A, IED, IPPC precum și la ședintele autorităților publice locale, dacă este delegat de către conducere;

 -întocmește, la solicitarea conducerii, puncte de vedere privind procedura de reglementare a planurilor, proiectelor și activităților cu impact semnificativ asupra mediului;

 -participă împreună cu reprezentanții A.N.PM., Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Judetean Tulcea la verificarea conformității agentilor economici autorizați cu cerințele actelor de reglementare emise;

 -asigură transmiterea în termenele stabilite a raportărilor către A.N.P.M. și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

 -răspunde în termenele stabilite de legislația pentru protecția mediului în vigoare la sesizările, contestațiile, propunerile justificate ale publicului;

 -asigură accesul publicului interesat la informația de mediu și în procesul de luarea a deciziilor privind reglementarea activităților/instalațiilor care intră sub incidența legislației de mediu în vigoare;

 -gestionează, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare, documentația necesară procedurii de reglementare pentru agenții economici care intră sub incidența IPPC;

-gestionează, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare, documentația necesară procedurii de reglementare pentru agenții economici care intră sub incidența  SEVESO;

-gestionează și monitorizează implementarea INEGES, IMI;

-centralizează la nivel local raportările referitoare la activitatea de emitere a actelor de reglementare, informația de mediu și modul de implementare a legislației specifice și transmite informări periodice;      

 -răspunde operativ și cu eficiență la toate solicitările Directorului Executiv și șefului  Serviciului;   

 -asigură buna desfășurare a activității de primire a documentațiilor în cadrul Biroului de Relații cu Publicul, atunci când este solicitată;

 -asigură păstrarea secretului de serviciu și răspunde de respectarea îndatoririlor, responsabilităților și obligațiilor funcționarilor publici;

  -îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea A.P.M. și de către șeful Serviciului AAA, în limitele și scopul postului;

 - participă la sesiunile de instruiri conform competențelor postului;

 - administrează,validează, sincronizează  dosarele și emite actele de reglementare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0240510620, 0240510622.

E-mail: office@apmtl.anpm.ro

Compartiment Buget, Finanțe, Administrativ – Resurse Umane.

Director Executiv,

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

 

Anunt

Cerere transfer

Acord prelucrare date cu caracter personal