Back

ANUNȚ din data de 21 iulie 2022 privind declanșarea unei proceduri de recrutare, pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de execuție, clasa I, grad profesional superior ID 291183 perioada nedeterminată în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea

ANUNȚ  din data de 21 iulie 2022 privind declanșarea unei proceduri de recrutare, pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de execuție, clasa I, grad profesional superior ID 291183 perioada nedeterminată în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în temeiul prevederilor art. 618 alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din str.14 Noiembrie, nr. 5 Tulcea, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior ID 291183 – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații.

          Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi , 40 ore/săptămînă.

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

-proba scrisă, în data de 23.08.2022, ora 10.00, la sediul APM Tulcea;

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul APM Tulcea, doar de candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă.

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATA LIMITĂ DE DEPUNERE

        Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, prin registratură, în perioada 21.07.2022-09.08.2022 inclusiv, următoarele documente:

a) formularul de înscriere prevăzut la anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, raportat la cerințele din fișa postului vacant;

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției publice sau exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevayut in anexa 2D sin HG nr.611/2008

    Adeverinţele care au alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menţionată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:funcţia /funcţiile ocupată/ocupate,nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,temeiul legal al desfăşurarii activităţii, vechimea in munca acumulată, precum şi vechimea in specialitatea studiilor;

f) adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazier judiciar;

Acest document poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria raspundere .În acest caz,candidatul declarant admis la selecţia dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfaşurării concursului , dar nu mai tărziu de data şi ora organizării interviului , sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

j) acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.

       Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se  certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei.

CONDIȚII  SPECIFICE  PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS DE RECRUTARE  A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUŢIE  VACANTE CONSILIER ,CLASA I, GRAD SUPERIOR:

 - Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenţa în unul din domeniile: știinţe inginerești, matematică și știinţele naturii, știinţe biologice și biomedicale, stiinţe sociale;

- Vechimea în specialitate necesară: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare funcției publice.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • Inițiativă și creativitate;
 • Capacitate de concentrare și lucru individual;
 • Capacitate de lucru în echipă;
 • Operativitate în identificarea soluțiilor adecvate în activitatea curentă;
 • Capacitate de analiză, sinteză și fundamentare;
 • Promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor;
 • Asumarea responsabilității;
 • Păstrarea confidenționalității, corectitudine și fidelitate;
 • Abilități de comunicare: scrisă și orală;
 • Fluență în exprimare și competență în redactare;
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Cerințe specifice:

 • Disponibilitate pentru deplasări în interesul serviciului;

 

ATRIBUŢII  PREVĂZUTE  ÎN  FIŞA POSTULUI PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTE:

- aplică actele normative în vigoare referitoare la autorizarea activităților economice cu impact asupra mediului, având în vedere că prin actele de reglementare elaborate să fie promovate tehnologii curate, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale și energetice și al reducerii impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, în acest scop:

  -primește, analizează documentațiile ce însoțesc cererile de emitere a actelor de reglementare și emite actele de reglementare (obligații de mediu, transfer autorizații, avize, acorduri, autorizații/autorizații integrate, vize autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, revizuiri, acte reglementare) în conformitate cu legislația de mediu în vigoare și competențele stabilite în actele normative de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și le înaintează șefului de Serviciu A.A.A. și conducerii agenției pentru aprobare

   -realizează și ține la zi evidența obiectivelor și activităților economice cu impact asupra mediului de pe teritoriul județului pe care le gestionează, sub aspectul îndeplinirii obligațiilor legale de procedură de reglementare

   -colaborează cu departamentele specializate din ANPM și MMAP la emiterea  avizelor, acordurilor, autorizațiilor de mediu pentru activitățile cu impact/impact transfrontalier asupra mediului care se desfașoară pe teritoriul județului sau a mai multor județe

   -monitorizează la nivel local, implementarea legislației referitoare la reglementarea planurilor, proiectelor și activităților cu impact asupra mediului

   -organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidența emiterii actelor de reglementare (avize/acorduri/autorizații/vize/transfer/obligații de mediu, etc.)

   -actualizează bazele de date referitoare la evidența avizelor, acordurilor, autorizațiilor/ autorizațiilor integrate de mediu

   -colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituției pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislației specifice din aquis-ul comunitar de mediu

   -colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul A.N.P.M. și M.M.A.P. în procesul de reglementare a planurilor, proiectelor și activităților cu impact asupra mediului, în conformitate cu competențele stabilite prin actele legislative în vigoare

 -colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituției în vederea intocmirii răspunsurilor la petiții, plângeri prealabile și alte solicitări de informații specifice, după caz

   -prelucrează, raportează și gestionează informațiile de mediu, referitoare la evidența avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

  -păstrează evidența documentației care a stat la baza emiterii avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

  -arhivează documentațiile pe care le gestionează în conformitate cu Legea arhivelor

  -realizează și actualizează  bazele de date E.I.A si S.E.A, precum și baza de date cu privire la Protocoale  P.N.D.R ,A.N.P.A si A.F.M , etc, și emite răspunsuri la solicitările persoanelor fizice și juridice cu privire la procedura de reglementare

 -participă în CAT, CSC, CIA, grupuri de lucru specifice, dezbateri publice conform Directivelor E.I.A, S.E.A, IED, precum și la ședintele autorităților publice locale, dacă este delegat de către conducere

  -întocmește, la solicitarea conducerii, puncte de vedere privind procedura de reglementare a planurilor, proiectelor și activităților cu impact semnificativ asupra mediului

  -participă împreună cu reprezentanții A.N.P.M., Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Tulcea la verificarea conformității agenților economici autorizați cu cerințele actelor de reglementare emise

  -asigură transmiterea în termenele stabilite a raportărilor către A.N.P.M. și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  -răspunde în termenele stabilite de legislația pentru protecția mediului în vigoare la sesizările, contestațiile, propunerile justificate ale publicului

  -asigură accesul publicului interesat la informația de mediu și în procesul de luarea a deciziilor privind reglementarea activităților/instalațiilor care intră sub incidența legislației de mediu în vigoare

 -gestionează, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare, documentația necesară procedurii de reglementare pentru agenții economici care intră sub incidența IPPC

 -gestionează, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare, documentația necesară procedurii de reglementare pentru agenții economici care intră sub incidența IED

 -gestionează și monitorizează implementarea EMAS, SCEE, INEGES, nonIED

 -identifică instalațiile în care se desfașoară activități care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de seră și informează A.N.P.M. cu privire la acestea

 -verifică realizarea monitorizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră de către participanții la proiectele de tip “Implementare în comun (JI)” precum și corectitudinea datelor de înregistrare

 -centralizează la nivel local raportările referitoare la activitatea de emitere a actelor de reglementare, informația de mediu și modul de implementare a legislației specifice și transmite informări periodice      

  -răspunde operativ și cu eficiență la toate solicitările Directorului Executiv și șefului  Serviciului Reglementări   

  -asigură buna desfășurare a activității de primire a documentațiilor în cadrul Biroului de Relații cu Publicul, atunci când este solicitat

   -asigură păstrarea secretului de serviciu și răspunde de respectarea îndatoririlor, responsabilităților și obligațiilor funcționarilor publici

   -îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea A.P.M. și de către șeful Serviciului A.A.A., în limitele și scopul postului

    -participă la sesiunile de instruiri conform competențelor postului

    -administrează, validează, sincronizează dosarele și emite actele de reglementare

TEMATICA ESTE ACEEAŞI CU BIBLIOGRAFIA:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 265/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

5. H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de Mediu cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul MAPAM nr.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei

Integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Titlul I şi II ale părţii  a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0240510622;

E-maill:felicia.david@apmtl.anpm.ro

Compartiment Buget, Finanțe, Administrativ – David Felicia.

Director Executiv,

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

 

DESCARCA:

ANUNT

FORMULAR DE INSCRIERE

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

ADEVERINTA SALARIAT