Back

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a trei funcţii publice de execuţie din cadrul Agenției pentru Protectia Mediului Tulcea

ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer la cerere a trei funcţii publice de execuţie
din cadrul Agen
ției pentru Protectia Mediului Tulcea

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici r2, cu modificările şi completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a 3 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații.

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane al APM Tulcea, din  loc. Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 26.06.2018 ora 16.30), următoarele documente:

    1-cerere de transfer la cerere,

    2-curriculum vitae-tip EUROPASS,

    3-copia actului de identitate,

    4-copia diplomei de studii,

    5-copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea  studiilor necesare funcției publice.

    6-copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat și instituția angajatoare (sau după caz, adeverință).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către funcționarul public din cadrul Compartimentului  Buget, Finanțe, Administrative-Resurse Umane din APM Tulcea, sau copii legalizate.

Condiţii specifice pentru ocupare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile - Științe ale naturii, științe juridice, științe inginerești;

- condiţiile minime de vechime - 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator – nivel mediu (Microsoft Office, Internet);

 

În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, vor fi publicate pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea şi afişate la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane, telefon: 0240510620, interior 17.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim.Mirela-Aurelia RAICU

Consilier R.U.

Georgeta NECULAI/06.06.2018     

Vezi mai multe... AICI