Back

APM Tulcea organizeaza la sediul institutiei din Tulcea, str. Isaccei, nr.73, etaj 3, etapa de selectie a proiectului-pilot pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Avize Acorduri Autorizări: ID 291187

Nr.9482 / 14.07.2023

 

Anunț privind organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, în conformitate cu prevederile art.619 alin. (8) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituției din Tulcea, str. Isaccei, nr.73, etaj 3, etapa de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea unei funcții publice vacante de :

-consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Avize Acorduri Autorizări: ID 291187

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

-proba scrisă, în data de 11.09.2023, ora 11:00 la sediul A.P.M Tulcea, str. Isaccei, nr.73,bloc Donaris, etaj 3.

Publicarea anunțului pe site-ul A.P.M Tulcea și la sediul instituției în data de 28.07.2023.

Dosarele de înscriere la concurs se constituie exclusiv în format electronic, în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 28.07.2023-28.08.2023.

Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunerea dosarelor.

Perioada de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada de soluționare a contestațiilor la selecția dosarelor: în termen de maximum 48 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

În vederea participării la etapa de selecţie a proiectului-pilot, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, în condiţiile prevăzute la art. 75 alin. (2) şi (3) din anexă nr.9-Norme privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, candidaţii constituie dosarul de concurs exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.

 Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

    a) formularul de înscriere prevăzut la art. 123 lit. b) anexa 9  semnat, datat și încărcat în platforma informatică de concurs;

    b) copia actului de identitate;

    c) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice;

    d) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului;

    e) cazierul judiciar.

  • Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop.
  • Candidatul poate completa sau modifica conţinutul dosarului de concurs oricând până la expirarea termenului-limită pentru finalizarea perioadei de înscriere, moment de la care platforma informatică de concurs nu mai permite completarea sau modificarea conţinutului dosarului de concurs.
  • Constituirea dosarului de concurs este considerată finalizată după completarea tuturor secţiunilor predefinite de platforma informatică de concurs.
  • La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selecție a proiectului-pilot, alături de identificatorul unic prevăzut la art. 27 alin. (6) din anexa.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Serviciul Avize Acorduri Autorizări- ID 291187

  1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniu de studii: Matematică și științe ale naturii (Domeniul fundamental), Chimie și inginerie chimică (Ramura de știință), Fizică (Ramura de știință), Științele pământului și atmosferei (Ramura de știință), Științe biologice și biomedicale (Domeniul fundamental), Biochimie (Ramura de știință), Biologie (Ramura de știință), Ingineria resurselor vegetale și animale (Ramura de știință), Ingineria transporturilor (Ramura de știință), Inginerie civilă (Ramura de știință), Inginerie geologică, mine, petrol și gaze (Ramura de știință), Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management (Ramura de știință), Inginerie electrică, electronică și telecomunicații (Ramura de știință),Științe juridice (Ramura de știință), Științe economice (Ramura de știință).

  1. Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 0 ani.
  2. Durată timp de muncă:8 h/zi-40 h/săptămână

Vezi anuntul complet

Formular de inscriere la concurs