Back

APM Tulcea, prin compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ – Resurse Umane, derulează procedura de desemnare a unui consilier de etică. Astfel, funcționarii publici care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică vor depune dosarele de candidatură la biroul BFARU, în perioada 02-04.11.2022.

                                                          ANUNȚ

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlul respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, prin compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ – Resurse Umane, derulează procedura de desemnare a unui consilier de etică.

   Astfel, funcționarii publici care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică vor depune dosarele de candidatură la biroul BFARU, în perioada 02-04.11.2022.

    Dosarele de candidatură vor cuprinde următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: motivația funcționarului public pentru a dobândi calitatea de condilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin consilierului de etică, precum și argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;
 2. Copie a actului administrativ de numire a funcționarului public în funcția publică deținută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul BFARU;
 3. Copie a diplomei de licență, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul BFARU;
 4. Declarația de integritate, conform Anexei nr. 1 din Hotărărea Guvernului nr. 931/2021. Formatul standard al declarației de integritate se pune la dispoziția candidaților de către BFARU

Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcționarul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor art. 452 alin. (6) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

 1. Este funcționar public;
 2. Ocupă o funcție publică din clasa I;
 3. Prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;
 4. Are o probitate morală recunoscută;
 5. Nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii;
 6. Față de persoana sa nu este în curs de desfășurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile legii;
 7. Față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals;
 8. Nu se află într-o procedură de  evaluare, desfășurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției  instituționale, în condițiile legii;
 9. Nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la art. 452 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (6) lit. f) – J) se face prin completarea unei declarații de integritate, dată pe proprie răspundere a funcționarului public.

Nu poate fi consilier de etică funcționarul public care se află în următoarele situații de incompatibilitate:

 1. Este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul instituției publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
 2. Are relații patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a);
 3. Este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită la nivelul A.P.M Tulcea.

Verificarea și selectarea dosarelor de candidatură depuse de către funcționarii publici se vor efectua în data de 07.11.2022.

Funcționarii publici care depun dosarele de candidatură și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452, alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor susține proba interviu în data de 09.11.2022, ora 10:00, în cadrul căruia sunt testate abilitățile de comunicare, precum și cunoștințele teoretice ale funcționarilor publici selectați, cu privire la normele și standardele de conduită prevăzute în Partea a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secțiunea a 2-a din același act normativ.

În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită, consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții:

 1. Monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul instituției publice și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;
 2. Desfășoară activitatea de consilier de etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
 3. Elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea funcționarilor publici din cadrul instituției publice și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților;
 4. Organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privie la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru instituția publică pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația publică sau cu autoritatea publică respectivă;
 5. Semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor de conduită în activitatea funcționarilor publici;
 6. Analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplnă;
 7. Poate adresa în mod direct întrebări sau aplică chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activitășii instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de instituție.

Perioada de emitere și comunicare a deciziei de desemnare a consilierului de etică se va realiza în intervalul 10-11.11.2022.

Afișat azi 01.11.2022 la sediul și site-ul A.P.M. Tulcea

Director Executiv,

Chim.Mirela-Aurelia RAICU

Anunt