Back

Formular de inscriere pentru ocuparea postului

Autoritatea sau instituţia publică. .....................................................

 

Funcţia publică solicitată

Data organizarii concursului

 

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs)

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

 

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale :

           

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată :

 

Instituţia

 

erioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată :

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat :

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi straine (1) 

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinte operare calculator (2)

Cariera profesională (3)

 

Perioada

Instituţia/Firma

Funcţia deţinută

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă (4):

 

  1. ………
  2. ………

 

Persoane de contact pentru recomandări (5):

 

Nume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Declaraţii pe propria răspundere (6)

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . . eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

 

 

am fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică

 

 

nu am fost  destituit(ă) dintr-o funcţie publică

 

şi/sau

 

 

mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare

 

 

nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

 

 

am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

 

 

 

nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Acord privind datele cu caracter personal (7)

 

 

 Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comise de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

 

 

Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

 

 

 Consimt ca inslituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscârd că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

 

 

Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

 

(1)Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

(2)Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

(3)Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

(4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

(5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

(6)Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.

(7)Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresade e-mail indicată de candidat în prezentul formular

 

 

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării