Back

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect Decizia etapei de încadrare din 14.07.2021

 

Ca urmare a notificării adresate de ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII SF. GHEORGHE CUI 4404397 cu sediul în județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, Pța. Libertății, nr. 9, privind ”Elaborare P.U.Z. – Centru de Educație Permanentă”, propus a fi amplasat în mun. Tg. Secuiesc, str. Libertății, nr. 17, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4539/30.06.2021, în baza:

  • Hotărârii nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
  • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, modificat și completat prin Ordinul 262/2020 ;
  • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  • Ordinul nr. 1.822/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 12.07.2021 desfăşurat la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 16/12.07.2021);

- planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Adresa SGA Covasna nr. 4195/SL/08.07.2021, înregistrată la APM Covasna cu nr. 4789/09.07.2021 prin care se comunică că nu este necesar obținerea avizului de gospodărire a apelor;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

D e c i d e:

Elaborare P.U.Z. - Centru de Educație Permanentă”, propus a fi amplasat în mun. Tg. Secuiesc, str. Libertății, nr. 17, judeţul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Amplasamentul studiat: Planul prevede modificarea funcțiunii unui teren din intravilanul mun. Tg Secuiesc – aflat în proprietatea Consiliului Judetean Covasna (domeniul public), cu drept de admininstrare pentru Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe.- și reglementarea acestuia ca zonă de servicii, Centru de Educație Permanentă. Obiectul P.U.Z.-ului constă în analizarea si rezolvarea problemelor funcționale și tehnice, în acord cu strategia de dezvoltare a admnistrației locale.

Terenul ce face obiectul acestui PUZ are o suprafață de 233 mp și a fost dezmembrat dintr-o zonă mai amplă reprezentând zonă rezidențială – blocuri de locuințe (P+4 nivele). Pe amplasament există o construcție care ocupă integral lotul, clădirea fiind inițial centrală temică ce deservea blocurile de locuințe. Între timp centrala termică a fost dezafectată și dată în administrare Școlii Populare de Arte și Meserii. Clădirea a fost modificată la exterior, dar lucrările nu au fost terminate. Momentan administratorul clădirii dorește etajarea construcției în vederea amenajării ca Centru de Educație Permanentă.

Vecinatăți: nord: str. Libertății, sud: aleea carosabilă care asigură accesul la blocuri, est: bloc de locuinte P+4, vest: garaje.

Accesul: Terenul este accesibil de pe strada Libertății (acces principal în clădire) și strada asfaltată care asigură accesul la blocurile de locuințe (acces secundar în cladire). Nu se propun străzi publice pe trasee noi. Nu se intervine la profilele stradale existente. Se vor utiliza spațiile de parcare publice existente pe strada Libertății.

 

Bilanțul teritorial comparativ– parcelă reglementată:

Nu se propune lotizarea terenului, se menține lotul actual ca incintă pentru învățământ.

 

existent

propus

 

mp

%

 

 

Zonă locuințe colective

233

100.00

-

-

Zona instituții publice și sevicii - învațământ

-

-

233

100.00

Total  CF 25474

233

100.00

233

100.00

POTmax.= 100.00%, CUTmax.= 2.

Clădirea este o construcție parter în stare foarte bună, lipită de un bloc de locuințe P+4, deasemenea într-o stare foarte bună.

Funcțiuni propuse: Functiune dominantă: spații pentru cursuri. Funcțiuni complementare: spații administrative și sociale.

Regimul maxim de înălțime al clădirii: P+1

Înălțimi maxime admise: H max cornișă: 8 m de la cota 0+00 a terenului amenajat; Hmax la coamă: 12 m de la cota 0+00 a terenului amenajat.

Asigurarea utilităților:

Obiectivul se va racorda la utilitățile deja existente, la limita amplasamentului, alimentare cu apă, canalizare menajeră, alimentare cu gaze naturale și energie electrică,

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: planul urbanistic se integrează în dezvoltarea urbanistică a zonei și este oportun a fi realizat pe acest amplasament. S-a obținut avizul de oportunitate nr. 29 din 31.05.2021 emis de Consiliul Județean Covasna.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: nu este cazul.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: nu este cazul.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: Incadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA).

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b) natura cumulativă a efectelor: zonele învecinate sunt blocuri de locuințe, Centrul de Educție Permanentă se integrează în aspectul general al zonei.

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul, realizarea centrului de educație este un proiect cu efecte benefice asupra nivelului de educație și dezvoltarea profesională a cetățenilor.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): planul se referă la reglementarea unei suprafețe de 233 mp, impactul este local, nesemnificativ pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare şi funcţionare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul.

 

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ modificator indicate în Certificatul de Urbanism nr. 121/16.11.2020, emis de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- conform punctului de vedere nr. 2505914/08.07.2021 din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al Județului Covasna se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, cu privire la accesele carosabile (pentru autospecialele de intervenție) și asigurarea practicabilității pe tot parcursul anului;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularilor planului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna din datele de 08.06.2021 şi 10.06.2021;

-Convocatorul nr. 4658/06.07.2021 transmis în vederea consultării și obținerii punctelor de vedere din partea membrilor CSC pentru ordinea de zi din data de 09.07.2021 și procesul verbal al ședinței nr. 16/12.07.2021;

- Proiectul Deciziei etapei de incadrare și anunțul public privind decizia de incadrare va fi afișat pe pagina proprie de internet a APM Covasna, http://apmcv.anpm.ro

- Anunțul titularului privind decizia etapei de incadrare, publicat în ziarul ..... în data de ......

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                   Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                   ecol. Balázsi Beáta