Buletine calitate aer

Buletin 01 sept 2012 DB

Buletin 02 sept 2013 DB

Buletin 03 sept 2013 DB

Buletin 04 sept 2013 DB

Buletin 05 sept 2013 DB

Buletin 06 sept 2013 DB

Buletin 07 sept 2013 DB

Buletin 08 sept 2013 DB

Buletin 09 sept 2013 DB

Buletin 10 sept 2013 DB

Buletin 11 sept 2013 DB

Buletin 12 sept 2013 DB

Buletin 13 sept 2013 DB

Buletin 14 sept 2013 DB

Buletin 15 sept 2013 DB

Buletin 16 sept 2013 DB

Buletin 17 sept 2013 DB

Buletin 18 sept 2013 DB

Buletin 19 sept 2013 DB

Buletin 20 sept 2013 DB

Buletin 21 sept 2013 DB

Buletin 22 sept 2013 DB

Buletin 23 sept 2013 DB

Buletin 24 sept 2013 DB

Buletin 25 sept 2013 DB

Buletin 26 sept 2013 DB

Buletin 27 sept 2013 DB

Buletin 28 sept 2013 DB

Buletin 29 sept 2013 DB

Buletin 30 sept 2013 DB