Back

Formular privind Notificările SEVESO

Conform prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia de a transmite SRAPM, pe suport hârtie, în 3 exemplare, şi în format electronic, o notificare care să cuprindă următoarele:

 

NOTIFICARE

 

1. Elemente de identificare a operatorului şi a amplasamentului

A. Datele de identificare a operatorului

• Numele operatorului

• Denumirea comercială a operatorului

• Adresa sediului social al operatorului

• Codul de identificare fiscală (CUI)

B. Date de identificare a amplasamentului

• Denumirea

• Adresa

• Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)

• Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)

• Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)

• Descrierea activităţii/activităţilor desfăşurate sau propuse

• Codul CAEN principal

• Alte coduri CAEN

• Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi Tabelul 1)

2. Persoana responsabilă de administrarea amplasamentului:

• numele şi prenumele;

• funcţia;

• adresa de corespondenţă;

• telefon/fax/e-mail.

3. Persoana responsabilă în domeniul managementului securităţii conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare:

• numele şi prenumele;

• telefon/fax/e-mail.

4. Substanţe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament

• inventarul de substanţe, amestecuri şi deşeuri periculoase conform Tabelului 2, respectiv Tabelului 3 din prezenta anexă;

• fişele cu date de securitate;

• fişele de caracterizare a deşeurilor.

5. Tipul activităţii/activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase

          Se specifică:

a) descrierea sau tipul fluxurilor tehnologice (producţie, depozitare, manipulare etc.);

b) anul proiectării şi construcţiei instalaţiei;

c) anul punerii în funcţiune;

d) anul când s-au făcut ultimele modificări BAT, BREF, dacă este şi amplasament care se supune prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

e) modul în care sunt controlate procesele tehnologice;

f) tipul producţiei:

(i) continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);

(ii) semicontinuă (24 de ore/zi timp de 5-6 zile/săptămână);

(iii) discontinuă.

6. Informaţii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora:

• date despre imediata vecinătate a amplasamentului (arii protejate, căi rutiere, căi ferate, cursuri de apă, zone locuite, zone cu aglomerări de persoane, instituţii publice etc.);

• date despre platforme industriale, operatori economici, amplasamentele vecine, siturile de exploatare chiar dacă nu intră în domeniul de aplicare a prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, care ar putea provoca un accident major sau agrava consecinţele acestuia;

• grupuri cu efecte domino (zone şi dezvoltări care ar putea fi sursa unui accident major sau care ar putea creşte riscul sau agrava consecinţele unui accident major).

7. Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

8. Scopul notificării (prima notificare, schimbarea informaţiilor conţinute în notificarea anterioară, notificare la termen, scădere sau creştere semnificativă, schimbare semnificativă a naturii sau formei fizice a substanţelor periculoase, modificare semnificativă a proceselor, consecinţe semnificative, încetare de activitate etc.)

9. Alte informaţii:

• dacă amplasamentului i se aplică şi prevederile IED (Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare);

• dacă amplasamentului i se aplică şi prevederile Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR);

• Secţiune de hărţi, planuri şi schiţe pentru:

• amplasament, instalaţii, fluxuri tehnologice;

• vecinătăţi.

10. Datele de final

• data întocmirii notificării;

• numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a întocmit notificarea;

• numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care răspunde de amplasament.

Tabelul nr. 1. Principalele tipuri de industrie care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare

Nr. crt. Tipul de sector industrial Codul CAEN/NACE
1. Agricultură A
2. Activităţi recreative şi sportive (de exemplu, patinoar) R93
3. Activităţi miniere (reziduuri miniere şi procese fizico-chimice) B
4. Prelucrarea metalelor C24
5. Prelucrarea metalelor feroase (turnătorii, topitorii etc.) C2451, C452
6. Prelucrarea metalelor neferoase (turnătorii, topitorii etc.) C2453, C2454
7. Prelucrarea metalelor prin procese electrolitice sau chimice C2561
8. Rafinării petrochimice/petroliere C19
9. Producţia, furnizarea şi distribuţia energiei electrice D3511
10. Depozitarea combustibililor (inclusiv încălzirea, vânzarea cu amănuntul etc.) G4671, G473, H521
11. Producerea, distrugerea şi depozitarea explozibililor C2051, H521
12. Producerea şi depozitarea artificiilor C2051, H521
13. Producerea, îmbutelierea şi distribuţia în vrac a GPL H521, C19
14. Depozitarea GPL H521, C19
15. Depozitarea şi distribuţia GNL H521
16. Depozitarea şi distribuţia angro şi en détail (cu excepţia GNL) H521
17. Producerea şi depozitarea pesticidelor, biocidelor, fungicidelor C2020
18. Producerea şi depozitarea îngrăşămintelor C2015
19. Fabricarea produselor farmaceutice C21
20. Depozitarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor E38
21. Apă şi ape uzate (colectare, furnizare, tratare) E37
22. Instalaţii chimice C20
23. Producerea substanţelor organice de bază C201
24. Fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului C201, C22
25. Producerea şi fabricarea celulozei şi hârtiei C171
26. Tratarea lemnului şi mobilier C31
27. Fabricarea şi tratarea textilelor C13
28. Fabricarea de produse alimentare şi băuturi C10
29. Sectorul ingineriei, producţiei şi asamblării F42
30. Construirea, demolarea, repararea navelor C301, C331
31. Construcţii şi lucrări de inginerie în domeniul construcţiilor F42
32. Produse ceramice (cărămizi, ceramică, sticlă, ciment etc.) C234
33. Fabricarea sticlei C231
34. Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului C235
35. Electronică şi inginerie electrică C26, C27, C29
36. Centre de manipulare şi transport (porturi, aeroporturi, parcuri de camioane, staţii de triaj etc.) H52
37. Cercetare şi formare medicală (inclusiv spitale, universităţi etc.) M72
38. Fabricarea substanţelor chimice (nespecificate în altă parte în listă) C2059
39. Alte activităţi (nespecificate în altă parte în listă) C

 

Tabelul nr. 2 Inventarul şi clasificarea substanţelor periculoase

Nr. crt. Denumirea substanţei periculoase/ amestecului *) Denumirea comercială a substanţei periculoase/amestecului Nr. CAS Fraza de pericol **) Clasa de pericol **) Categoria de pericol **) Cantitatea existentă Capacităţile maxime de stocare de pe amplasament ***) Starea fizică Modul de stocare ****) Condiţiile de stocare/ operare Atm/°C Localizarea în cadrul amplasamentului
m3 tone m3 tone
                             

 

  

Tabelul nr. 3. Inventar şi clasificare deşeuri

Nr. crt. Denumirea deşeului Codul deşeului Proprietatea periculoasă (HP1-HP15) Frazele de pericol ale substanţelor prezente în deşeu Categoria de pericol **)
(H; P; E)
Cantitatea existentă Capacităţile maxime de stocare de pe amplasament ***) Starea fizică Modul de stocare ****) Condiţiile de stocare/ operare Atm/°C Localizarea în cadrul amplasamentului
m3 tone m3 tone
                           

   *) Se vor nominaliza toate substanţele/amestecurile aşa cum sunt definite în Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

    **) Conform prevederilor fişei cu date de securitate (FDS) şi a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

    ***) Conform definiţiei de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură.

    ****) Mod de stocare - forma în care substanţa periculoasă este stocată (de exemplu: rezervor atmosferic/cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor suprateran, subteran, batal, iaz de decantare, pe platforma betonată, în depozit închis/acoperit, saci, lăzi, butelii, butoaie, bidoane etc.), precum şi numărul şi capacitatea maximă (m3/tone).