Plati efectuate 2020

PLATI IANUARIE PLATI FEBRUARIE PLATI MARTIE PLATI APRILIE PLATI MAI PLATI IUNIE PLATI IULIE PLATI  AUGUST PLATI SEPTEMBRIE PLATI OCTOMBRIE ...

PLATI EFECTUATE 2018

PLATI 1 PLATI 2 PLATI 3 PLATI 4

PALTI EFECTUATE 2019

PLATI IANUARIE 2019  PLATI FEBRUARIE 2019 PLATI MARTIE 2019  PLATI APRILIE 2019 PLATI MAI 2019 PLATI IUNIE 2019 PLATI IULIE 2019 PLATI AUGUST 2019 ...