Comisia de monitorizare a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial,

Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

- Anul 2021-

 

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotărârea Guvernului nr. 792/1992, în prezent este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi Funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat, care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

APM Teleorman are următoarea structură organizatorică:

 • Director Executiv
 • Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Relaţii Publice
 • Tehnologia Informaţiei
 • Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Evaluare Impact
 • Controlul Poluării
 • SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică
 • Schimbări Climatice
 • Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Domeniul Deşeuri
 • Domeniul Chimicale
 • Domeniul Biodiversitate
 • Domeniul Sol, Subsol
 • Dezvoltare Durabilă
 • Programe, Proiecte
 • Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Domeniul Evaluare Calitate Aer
 • Domeniul Sinteză şi Rapoarte
 • Domeniul Zgomot
 • Domeniul Laboratoare
 • Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Financiar-contabilitate
 • Elaborare buget şi execuţie
 • Achiziţii publice şi urmărire contracte
 • Administrativ
 • Resurse Umane

 

Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare Funcţionare al APM Teleorman, care poate fi consultat la adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Despre noi.

           Programul de funcţionare al APM Teleorman:

luni – joi, între orele: 0800 – 1630 

     vineri, între orele: 0800 – 1400

       Programul de relaţii cu publicul al APM Teleorman (în perioada pandemiei create de COVID-19):

luni – joi, între orele: 0900 – 1400 

     vineri, între orele: 0900 – 1200

           Programul de audienţe: marţi între orele : 1000 - 1200

 

c). Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

- Director Executiv – Elisabeta CHISAC

- Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice –  cons. Oana Cristiana CIMPOAE

 

 

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

Denumire: Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Sediul: Str. Dunării, nr. 1, cod. 140002, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman

Numar de telefon: 0247.316.228

Numar fax: 0247.316.229

Adresa de e-mail: office@apmtr.anpm.ro

Adresa paginii de internet: http://apmtr.anpm.ro

 

 

e). Sursele financiare, bugetul pe anul 2021 şi bilanţul contabil pentru anii 2019 şi 2020

Sursele financiare – bugetul de stat

Bilantul contabil se regăseşte pe site-ul instituţiei, la adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Despre noi  =>Buget-Finante, Achizitii, Investitii=>Buget și bilanț APM Teleorman     

f). Programele şi strategiile proprii

Pentru punerea în aplicare a strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul protecţiei mediului, APM Teleorman a elaborat şi/sau implementat următoarele programe şi planuri la nivelul judeţului Teleorman:

 • Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Teleorman;
 • Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială pentru anul 2021.

 

 

g). Lista cuprinzând documentele de interes public

 

APM Teleorman are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. programele şi strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Solicitarea informaţiilor de interes public către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, se poate efectua prin solicitare verbală, la Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, persoană de contact – cons. Oana-Cristiana CIMPOAE, precum şi prin solicitare scrisă, transmisă prin telefon, fax, postă sau e-mail:

 • Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman
  Str. Dunării, nr. 1, cod. 140002, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman
 • Telefon: 0247.316.228
 • Fax: 0247.316.229
 • E-mail: office[@]apmtr.anpm.ro

Formularul tip pentru solicitarea informaţiilor de interes public se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Comunicare → Legea 544/2001 - informatii de interes public.

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii

 • acte de reglementare: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu, avize de împrăştiere a nămolului, autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor si animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică;
 • bilanţul contabil.

Informaţiile de mediu deţinute de APM Teleorman pentru anul 2021, se regăsesc pe site-ul institutiei: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Comunicare → Legea 544/2001 - informatii de interes public.

 

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

 În cazul în care o persoană consideră că dreptul de acces la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă  conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului de furnizare a informaţiilor de interes public solicitate.

 

Formularul tip pentru reclamaţie administrativă se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Informaţii de interes public.

            Răspunsul la reclamaţia administrativă se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.

În cazul în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, solicitantul se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute în Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art. 7 din L. 544/2001, respectiv 10 zile sau, după caz, 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. 

     In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare, mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

 


Regulament de Ordine Internă

Program de funcţionare

Programul de funcţionare al Agenţiei

pentru Protecţia Mediuţui Teleorman

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

08:00-16:30

08:00-14:00


Organigrama APM Teleorman

homepage

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

                     

                        Campania națională VINEREA VERDE

                                 Stop! Azi, mașina stă pe loc!

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoştinţă opiniei publice campania naţională „Vinerea verde”, lansată de Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor începând cu 12 martie a.c.

            Această campanie a pornit de la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier.

            Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o mobilizare “în viteză” și “cu confort”, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă Planetei: peste 70% din emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Fiecare dintre noi amprentăm Planeta anual cu peste 7000 de kg de CO2: pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.

            Angajaţii APM Teleorman vor promova şi vor participa la această campanie prin alegerea unei metode alternative de deplasare spre şi dinspre birou, încurajând astfel mobilizarea verde.

            Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să promoveze un set de măsuri pentru a genera o mobilizare verde de masă în fiecare Vinere Verde.

Vă așteptăm alături de noi în Vinerea Verde!

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are regimul serviciilor publice deconcentrate şi este o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu noile prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

Adresa: Str. Dunării, nr. 1, 140002 Alexandria, judeţul Teleorman

Sediu: intersecţia str. Dunării cu str. prof. Ion Moraru, cartier PECO

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotarârea Guvernului nr. 792/1992, iar in prezenteste organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conducerea instituţiei este exercitată de către doamna Elisabeta CHISAC, Director Executiv al APM Teleorman, numita prin Decizia ANPM nr. 61 din 03.03.2021.

COVID 19 (Coronavirus)

10 reguli de protectie

Cum folosim masca

Intrebari despre coronavirus

 

Telefon de permanenţă: 0247.316.228

Telefon pentru situații de urgență: 112

Mail: office[@]apmtr.anpm.ro