ANUNȚURI IMPORTANTE!

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă informăm că, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), sunt deschise următoarele aplicații:

SIM DEEE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2017 (data afișării: 18.06.2019)

SIM PCB – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2017 (data afișării: 18.06.2019)

SIM ULEIURI – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2017 (data afișării: 11.02.2019)

SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2018 (data afișării: 30.01.2019)

SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2017 (data afișării: 30.01.2019)

SIM VSU – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2016 (data afișării: 05.02.2018)

Vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, conform obligațiilor ce vă revin.

 

Conform art. 49, alin. 4 al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin O.U.G. nr. 68/2016, raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor se face până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

Până la apariția actului normativ pentru aprobarea procedurii şi formatului de raportare  a informaţiilor privind gestiunea deșeurilor (menționat la art. II al OUG nr. 68/2016), raportarea în format letric a datelor aferente anului anterior se va realiza utilizând următoarele formulare:

  • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
  • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
  • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
  • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
  • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

 

Regulamente și orientări tehnice pentru caracterizarea și încadrarea deșeurilor în Lista europeană

 

 

Interdependenţa dintre protecţia sănătăţii populaţiei şi protecţia mediului este de mult timp recunoscută, drept pentru care domeniul managementului deşeurilor a apărut ca fiind extrem de necesar pentru asigurarea unui climat de viaţă sănătos.

 

Deoarece sintagma „managementul deşeurilor” defineşte un ansamblu de activităţi pornind de la identificarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, valorificarea energetică sau materială şi depozitarea sau eliminarea prin alte metode (de ex. incinerarea) a deşeurilor, aspectele vulnerabile din acest domeniu sunt multiple şi complexe.

 

În ciuda intensificării acţiunilor de conştientizare, oamenii încă nu sunt destul de informaţi despre ce trebuie făcut pentru a reduce impactul pe care îl au deşeurile asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei.

 

Principalele forme de impact datorate gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale şi industriale sunt:

  • modificări de peisaj şi disconfort vizual;
  • poluarea aerului;
  • poluarea apelor de suprafaţă;
  • poluarea solului şi subsolului urmată de modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compozitei biocenozelor pe terenurile învecinate.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări nu se va putea realiza fără participarea tuturor segmentelor societăţii: autorităţi publice centrale şi locale (mediu, administraţie, sănătate, industrie, finanţe etc.), generatori de deşeuri (persoane fizice şi juridice), asociaţii profesionale şi institute de cercetare şi nu în ultimul rând, societatea civilă (consumatori de bunuri, organizaţii non-guvernamentale).

În conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, obiectivele de gestionare durabilă a deşeurilor urmăresc următoarea ierarhizare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generatoare de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire (reutilizare), reciclare materială şi recuperare energetică;

- eliminarea finală – prin depozitare sau incinerare.