Stadiul planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean şi regional

Stadiul planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean şi regional

PLAM - ul reprezintă un instrument de planificare de mediu care identifică şi prioritizează problemele existente la nivel judeţean, soluţiile găsite trebuind să se bazeze pe o împletire de strategii şi de capacităţi instituţionale şi investiţionale, astfel încât resursele financiare disponibile să fie cât mai bine utilizate. Prin PLAM se urmăreşte îndeplinirea la nivelul comunităţilor locale a obiectivelor privind protecţia mediului şi obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), cu implicarea instituţiilor şi organizaţiilor interesate.

Planurile de acţiune pentru mediu la nivel judeţean şi regional (PRAM/PLAM) au fost elaborate în România începând cu anul 1998, în contextul conformării României la exigenţele europene şi gestionării fondurilor structurale şi de coeziune alocate pentru domeniul protecţiei mediului. Până în prezent, au fost elaborate și implementate planurile judeţene şi regionale de acţiune pentru mediu în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și ȋn fiecare județ, de către agenţiile judeţene/regionale pentru protecţia mediului, ȋmpreunǎ cu autoritățile publice locale (primării, consilii județene), autoritățile publice deconcentrate, alte instituții, operatori economici,  și ONG-uri, experți consultanți, public interesat.

Dupǎ desființarea Agențiilor Regionale pentru Protecția Mediului, ȋn noiembrie 2012, PRAM-urile ȋn derulare au fost implementate ȋn coordonarea agențiilor județene pentru protecția mediului, care au preluat aceste atribuții de la agențiile regionale, pȃnǎ la finalizarea acestora.

La nivelul anului 2022, existǎ 42 de PLAM-uri, aflate ȋn diferite stadii de implementare sau de revizuire/ actualizare. Informații suplimentare privind stadiul de implementare PLAM/PRAM puteți obține din fișierele atașate la finalul acestei pagini.

Istoric

La începutul anilor ‘90 au existat la nivel european preocupări privind stabilirea unui cadru general, care să integreze acţiunile desfăşurate în domeniul protecţiei mediului în ţările Europei Centrale şi de Est. Eforturile depuse în acest sens s-au materializat în documentul cadru adoptat la Conferinţa Ministerială de la Lucerna, Elveţia, în aprilie 1993, intitulat "Programul de Acţiune pentru Mediu - PAM pentru Europa Centrală şi de Est".

Acest program de acţiune conturează un proces în mai mulţi paşi pe baza căruia guvernele naţionale pot stabili priorităţile de mediu şi cele mai potrivite acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în regiune.

Programul subliniază importanţa identificării acţiunilor prioritare pe baza efectelor adverse ale mediului asupra sănătăţii umane şi asupra sănătăţii ecosistemelor locale, precum şi necesitatea identificării unei ordini a acţiunilor pentru reducerea acestor efecte. Mai mult, Programul de Acţiune pentru Mediu descrie strategiile pentru prevenirea poluării şi pentru conservarea resurselor prin care, cu cheltuieli reduse, se obţin îmbunătăţiri substanţiale ale mediului.

În strânsă corelaţie cu obiectivele dezvoltării durabile a fost elaborat Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului, o abordare a problemelor specifice de protecţie a mediului.  La nivel regional şi local au fost elaborate strategii naţionale cu obiective ce işi propun soluţionarea pe termen lung a problemelor cu care societatea se confruntă în prezent.

Primele PLAM-uri au fost realizate ȋn cadrul Proiectului PHARE RO 9804.04.01.001 ,,Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative pentru gestionarea politicilor de mediu în conformitate cu Acquis Communautaire”.

Începând cu noiembrie 2008, România a adoptat o Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Orizonturi 2013-2020-2030, elementul definitoriu al acesteia fiind alinierea deplină a ţării noastre la o nouă filozofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg impartăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile. Strategia recomandă mecanisme specifice, atât la nivelul acţiunii autorităţilor centrale şi locale dar şi la nivelul societăţii civile pentru monitorizarea obiectivelor stabilite.

Din noiembrie 2018, este ȋn vigoare Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a Romȃniei 2030. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR), ca şi Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptă o poziție fermă prin angajamentul său de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) din strategie sunt concepute pentru a aduce societatea la un alt nivel şi reflectă aspecte importante pe care dorește să le protejeze, cum ar fi mediu curat și sigur, accesul la oportunități și servicii, drepturile omului, instituții puternice și accesibile, economii incluzive, comunități diverse, care susțin cultura moştenită.

Strategiile/Planurile/Programele naţionale, planurile naţionale/regionale/judeţene de acţiune în domeniul protecţiei mediului sunt elaborate şi actualizate în scopul asigurării unei viziuni coerente asupra politicii de mediu din România. Ţinând cont de resursele limitate pentru soluţionarea tuturor problemelor de mediu, comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi planifice implementarea acestora în mod eficient.

Planificarea strategică de mediu este un proces permanent care stabileşte direcţia şi obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecţie a mediului. Etapele elaborării şi realizării unui plan strategic formează un ciclu continuu prin intermediul sistemului de monitorizare, evaluare şi actualizare pe baza mecanismului parteneriatului strategic. La baza acestuia se află colaborarea între instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, comunitate locală, toate având un interes comun în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de mediu.

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu (PLAM) oferă cadrul de abordare a celor mai importante probleme de mediu reprezentând un plan pe termen lung pentru investiţiile şi programele de mediu, contribuie la dezvoltarea în ansamblu a comunităţilor și determină o îmbunătăţire a calităţii mediului. PLAM este un document strategic complementar celorlalte activități de planificare ale autorităților centrale și locale. Elaborarea şi implementarea acestora reprezintă o cerinţă indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate.

Procesul de elaborare a PLAM respectǎ procedurile din Manualul pentru elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiune pentru mediu la nivel judeţean”. Acest manual este conceput după:

• Ghidul de implementare a Programelor de Acţiune pentru Mediu în Europa Centrală şi de Est elaborat de Paul Markowitz de la Institutul pentru Comunităţi Durabile, Montpelier, Vermont, SUA în cooperare cu Centrul Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est (REC);

• Metodologia pentru elaborarea şi implementarea programului local de acţiune pentru protecţia mediului, elaborată în cadrul Proiectului Phare RO9804.04.01.001

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi documentele atasate.