Acte de reglementare - prezentare - formulare

AUTORIZAŢIA DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.
Categoriile de activitati cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798/2007.

PROCEDURA
- Ordinul MMGA nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului (nu se aplica pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu)
 

CÂND SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?
Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atit pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

Solicitarea unei autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente.

UNDE SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?
Autorizatia de mediu se solicita la sediul APM Arad in a carei raza se afla amplasamentul.

LEGISLATIE CURENTA
-OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobata prin Legea 265/2006.
-Ordinul MMGA nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
-Legea nr. 359/08.09.2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
-Ordonanta de urgenta nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.359/08.09.2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
-Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
-ORDIN nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

http://legislatie.just.ro/

DECIZII
-Decizie ANPM nr. 05 din 09.01.2019 privind aplicarea vizei anuale pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile de mediu integrate emise de APM Arad


ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU

-Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu
-Fisa de prezentare si declaratie (Anexa nr.2 conform modelului – Ord. MMGA nr. 1798/2007)
-Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare specificate in anexa 3 la Ord. MMGA nr. 1798/2007
-planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie
-proces –verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform legislaţiei în vigoare sau după caz notă privind stadiul de realizare a programului de conformare existent .

Functie de specificul activitatii, A.P.M. poate solicita, dupa verificarea amplasamentului si analiza documentelor depuse, informatii, acte sau documente suplimentare.

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA VIZEI ANUALE

Documente viză anuală - Pentru a descărca apăsați click!

 

MODALITATI DE REVIZUIRE, TRANSFER AUTORIZATIE

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii va informa in scris A.P.M. despre acest lucru, iar A.P.M. va emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.


In situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, autorizatia de mediu se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii, daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa.


TAXE SI TARIFE
- tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în OM.M.D.nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifacre şi cuantumul tarifelor aferente acestora,


ORDIN 1108 din 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora

http://legislatie.just.ro/


VALABILITATE
Potrivit OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare.

Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală. 

Autorităţile competente pentru protecţia mediului modifică valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora.

 

 

ACORD DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.


PROCEDURA
Procedura privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

CÂND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Acordul de mediu se solicita pentru proiecte publice ori private sau pentru modificareaori extindereaactivităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Toate solicitarile de acorduri de mediu, cuprinzând
-notificarea cu respectarea conţinutului cadru prevăzut în anexa nr.5A
-certificatul de urbanism cu planurile anexă la acesta
se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

LEGISLATIE CURENTA

OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobata prin Legea 265/2006.
LEGEA 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
PROCEDURA privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

http://legislatie.just.ro/

TAXE SI TARIFE

Tarifele se achita in avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorităţii pentru protecţia mediului care are responsabilităţi în aplicarea procedurii conform competenţelor stabilite prin metodologie.
Tarifele pentru derularea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente

VALABILITATE

Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului

 

AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

Ordin nr.117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

http://legislatie.just.ro/

Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Actele necesare la depunerea solicitării:

 

 

AVIZ DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii

PROCEDURA
- HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programme (intrata in vigoare in 05.12.2004)

Avize pentru planuri si programe :
-acte necesare aviz mediu planuri si programme ;
-notificare in scris catre autoritatea de mediu ;
- dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia ( anunturi repetate in mass-media si afisare pe pagina proprie pe internet)

 

VALABILITATE
Valabilitatea avizului de mediu este pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.