Back

Decizii etapa de încadrare 2017

 

- Draft -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 125 din 09.05.2017

 

 

Ca urmare a notificării depuse de SAVIAN SOFT SOLUTION S.R.L. cu sediul social municipiul București, sector 2, str. Sânzieni, nr. 25, cam. 1, în vederea emiterii avizului de mediu pentru PUZ Crearea și dezvoltarea unei pensiuni în localitatea Poneasca, comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7556 din 22.11.2016 și a completărilor înregistrate cu nr. 2953 din 09.05.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 14.12.2016 și a completărilor ulterioare, că planul PUZ Crearea și dezvoltarea unei pensiuni în localitatea Poneasca, comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin elaborat pentru amplasamentul identificat prin extras de CF nr. 30382 și nr. 31009 Bozovici situat în extravilanul comunei Bozovici, judeţul Caraş-Severin, nu se supune evaluării de mediu și evaluării adecvate şi se adoptă fără aviz de mediu.

 

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente:

 1. Planul urbanistic zonal: memoriu de prezentare, reglementări.
 2. Certificatul de urbanism nr. 17/20.10.2016, Primăria comunei Bozovici.
 3. Extras de Carte Funciară pentru informare CF nr. 30382 Bozovici.
 4. Extras de Carte Funciară pentru informare CF nr. 31009 Bozovici.
 5. Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB-67 din 03.05.2017, Administrația Bazinală de Apă Banat.
 6. Dovada publicităţii repetate a planului prin publicare în Jurnal de Caraş-Severin.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

 

A. Caracteristicile planului:

 • Planul urbanistic zonal stabilește cadrul pentru un proiect încadrat în anexa 2, pct. 10, lit b) la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare.
 • Planul se încadrează în art. 5, alin. (3) al HG nr. 1076/2004 pentru care efectele potenţiale asupra mediului sunt reduse.
 • Suprafaţa reglementată este de 17565 m2, categoria actuală de folosință de fâneață conform extrasului de CF nr. 31009 Bozovici, respectiv fâneață, drum, curți construcții conform extrasului de CF nr. 30382 Bozovici.
 • Obiectul documentației PUZ:
 • Realizarea unei pensiuni, echiparea edilitară, realizarea infrastructurii rutiere.

                                                                                                                  

B. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

 1. Efectele asupra mediului sunt nesemnificative în perioada de valabilitate a planului.
 2. Nu este cazul depăşirii valorilor standard prin cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.
 3. Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.
 4. Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.
 5. Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului pentru zonele rezidenţiale.

 

C. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • Proiectul nu intră sub incidența art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul fiind situat la distanţa minimă de 0,13 km de limita ROSCI0226 Semenic – Cheile Carașului, respectiv ROSPA0086 Munții Semenic – Cheile Carașului, cu efecte nesemnificative asupra acestora și la 0,27 km de limita ROSCI0031/ROSPA0020 Cheile Nerei - Beușnița.

 

Condiţii impuse:

 1. Respectarea condiţiilor impuse în avizele cerute prin certificatul de urbanism.
 2. Respectarea amplasamentului și indicilor urbanistici stabiliţi în bilanţul teritorial.
 3. Se vor respecta prevederile din propunerea de reglementare urbanistică aferent PUZ privind: funcţiunile admise şi interzise; regulile privind : păstrarea integrităţii mediului, siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public, asigurarea compatibilităţii funcţiunilor, amplasarea şi conformarea construcţiilor, asigurarea acceselor obligatorii, echiparea edilitară, utilităţi publice, interdicţii temporare şi permanente.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

  

 

 

   Întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

 

Agenția pentru Protecția Mediului caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu, pentru planul PUZ – Zona Mănăstire, situat în comuna Sasca Montană, sat Slatina Nera, judeţul Caraş-Severin, titular BIO NERA PLANT SRL: nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi între orele  0800 -1630 şi vineri între orele 0800 -1400 , precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.01.2017.

 

Data afișării pe site

12.01.2017

 

 

 

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru  PUZ „Extindere zonă de locuințe”  în Municipiul Caransebeș, jud, Caraș-Severin”, titulari:Văcărescu  Avram,Văcărescu Elena, Văcărescu Marius Mihai,Stolojescu Meila, Stolojescu Sidonia, Tira Mihaela Anca, Troncota Ioan, Troncota  Adriana, Dumbrava Maria, şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0830 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.01.2017.

 

 

Data afişării anunţului pe site

            12.01.2017