Back

Proiecte autorizaţii de mediu 2015

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 

 

- draft -

 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

nr. ___ din 22.05.2015

 

Ca urmare a cererii adresate de

CVN SILVA COMANDER S.R.L.

cu sediul social în judeţul Caraş-Severin,

Comuna Prigor, sat Prigor, nr. 171,

tel. 0769867571, e-mail : ,

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 11957 din 06.04.2015,

 

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării realizate în teren, după consultarea publicului, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 38/21.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Pădurilor şi Apelor, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,  se emite:

 

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

 

Pentru: CVN SILVA COMANDER S.R.L. din comuna Prigor, sat Prigor, nr. 171,

care prevede reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii:

q  cod CAEN 0220 – Exploatarea forestieră (producţia de buşteni pentru instalaţiile de prelucrare primară a lemnului de pădure; colectarea şi producţia de lemn utilizat la producerea de energie; colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie) inclusă în anexa nr. 1 la Procedură şi definită conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin

 

Documentaţia conţine:

1.      Fişa de prezentare şi declaraţie, hărţile lucărilor de exploatare, anunţurile publice – elaborate de titularul activităţii.

2.      Acte de reglementare emise de alte autorităţi :

-          Certificat de Înregistrare seria B nr. 3040015, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin pentru CVN SILVA COMANDER S.R.L., nr. de ordine în registrul comerţului  J11/155/18.03.2011, cod unic de înregistrare : 28208576 din 21.03.2011 ;

-          Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 1833 din 06.02.2015 pentru activităţile clasa CAEN 0161, 0220, 4312 şi 8130 desfăşurate la beneficiari şi în afara sediilor proprii, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin ;

-          Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 16675/26.03.2015 privind capacitatea de a exploata anual un volum brut de 5,000 mii mc de lemn pe picior în regie proprie, Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră, valabil până la data de 26.03.2017 ;

3.      Alte documente :

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

q  Respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea Legii nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

q  Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

q  Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

q  Respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

q  Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

q  Respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

q  Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

q  Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita administratorului de fond forestier avizul administraţiei ariei naturale protejate de interes national şi internaţional, respectiv al custozilor ariilor speciale de protecţie specială avifaunistică şi siturilor de importanţă comunitară, pentru parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale situate în interiorul acestora.

q  Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectelor tehnice de execuţie, astfel încât să prevină impactul negativ asupra solului, apelor, vegetaţiei şi faunei sălbatice din areal.

q  Nu se vor depozita carburanţi în parchetele de exploatare forestieră.

q  Păstrarea combustibililor şi lubrifianţilor necesari funcţionării fierăstraielor mecanice se va face în recipienţi destinaţi acestui scop, conform prescripţiilor legale în vigoare şi numai în cantităţi necesare pentru o zi.

q  Se interzice păstrarea carburanţilor şi lubrifianţilor în recipiente improprii şi abandonarea în parchete sau pădure a recipienţilor după golire.

q  Organizarea şantierului :

-       se va realiza obligatoriu în afara limitelor rezervaţiilor naturale ;

-       se va ocupa strict suprafaţa minimă necesară pentru amplasarea vagoanelor dormitor şi pentru parcarea utilajelor ;

-       se va dota cu pichet PSI, toaletă ecologică sau WC uscat, recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale absorbante pentru produse petroliere, tăvi de retenţie pentru alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică:

q  Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

a)      orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b)      perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c)      deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d)      deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e)       recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f)       deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice:

q  În vederea protejării tuturor speciilor de păsări care se regăsesc în stare sălbatică, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a)      omorârea sau capturarea deliberată, indiferent de metoda utilizată;

b)      distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor;

c)      culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d)      perturbarea deliberată a acestor păsări, în special în perioada de reproducere sau de maturizare;

e)      ţinerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare şi capturare este interzisă;

 

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani, de la 22.05.2015 data emiterii, până la 22.05.2020.

 

Solicitarea unei autorizaţii noi se va face cu 45 de zile înainte de data expirării prezentei autorizaţii.

 

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, după caz, pe baza notificării titularului prevăzută la art. 15 (2) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, menţinerea  sau  necesitatea revizuirii prezentei autorizaţii.

 

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

 

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: EXPLOATARE FORESTIERĂ

1. Dotări :

q  Utilaje şi mijloace de transport :

o    Tractor articulat forestier – 1 buc.

o    Autocamion Roman  – 1 buc.

q  Ferăstraie mecanice Huscqvarna – 2 buc.

q  Scule şi unelte de mână, topoare, pene, etc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite, depozitare, cantităţi:

q  Lemn pe picior, capacitate de exploatare atestată: 5.000 mc/an.

q  Eşalonarea exploatării în O.S.:

 

Partizi, localizare

Tăiere/produse

Tehnologia

Perioadă recoltare

Volum brut, mc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q  Combustibili utilizaţi în exploatarea forestieră :

o    Motorină: 2÷4 litri/mc, în funcţie de accesibilitate;

o    Benzină – 0,3÷0,5 litri/mc;

o    Lubrifianţi :

- ulei de motor : 0,03 litri/litru benzină;

- ulei de transmisie : necuantificat;

- ulei hidraulic : necuantificat.

3. Utilităţi :

q  La punctele de lucru (parchete) se folosesc izvoarele pentru alimentarea cu apă sau apă îmbuteliată.

q  Nu sunt alte utilităţi.

4. Descrierea principalelor faze ale activităţilor :

q  Exploatarea forestieră reprezintă procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic. Exploatarea forestieră implică fazele tehnologice de: recoltare – doborârea arborilor ; colectare – adunat, scos, apropiat ; lucrări în platforma primară – fasonare şi prelucrare şi transportul materialelor lemnoase pe drumurile forestiere spre centrele de prelucrare.

q  Capacitatea de producţie anuală atestată : 5.000 m3 de lemn pe picior.

5. Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie :

q  Lemn de lucru.

q  Lemn foc.

q  Produsele se transportă cu autocamioane la depozitul final, sau direct la beneficiar.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie : - nu este cazul.

7. Alte date specifice activităţii:

q  Activităţile de servicii pentru exploatarea forestieră (transportul buştenilor în interiorul pădurii) cod CAEN 0240 nu necesită autorizaţie de mediu.

8. Programul de funcţionare :

q  8 ore/zi; 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

q  Exploatarea forestieră se desfăşoară conform eşalonării la tăiere a parchetelor, cu respectarea perioadelor şi termenelor de exploatare a masei lemnoare din păduri, stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos cu modificările şi completările ulterioare.

 
II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

1. Staţii şi instalaţii pentru reţinerea, evacuare şi dispersie poluanţi în mediu: -nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului :

Măsuri pentru protecţia fondului forestier:

q  Recoltarea masei lemnoase se va face numai în limita numărului de arbori inventariaţi şi marcaţi şi a volumului autorizat, cu respectarea perioadelor şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase din păduri.

q  Doborârea arborilor se execută în afara suprafeţei cu regenerare naturală sau artificială, pentru a evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi.

q  Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

q  La tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat.

q  Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren, arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi în mod obligatoriu prin aplicarea de ţăruşi, lugoane sau manşoane.

q  Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a focarelor de infestare a lemnului şi a pădurii în parchetele de exploatare, suprafeţele afectate de produse accidentale şi platformele primare.

q  Este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat, cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase prin curelare, se exceptează de la acestă regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca aceasta să nu depăşească o perioadă de max. 30 de zile.

q  În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale aflate în curs de exploatare aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se va face pe cioate sau în locuri fără seminţiş.

q  La exploatarea masei lemnoase se folosesc tehnologii de recoltare, de colectare, lucrări în platforma primară şi de transport al lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului, a drumurilor forestiere şi a malurilor apelor, distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil, precum şi a arborilor nedestinaţi exploatării peste limitele admise de normele tehnice.

Măsuri pentru protecţia solului, subsolului şi apelor subterane:

q  Accesul în parchetele de exploatare şi transportul masei lemnoase este permis numai pe drumurile forestiere existente.

q  Drumurile de scos–apropiat se realizează numai pe versanţii cu pantă de max. 25 de grade şi cu lăţimea de max. 3,5 m.

q  Se interzice folosirea utilajelor cu şenile la operaţiunile de scos-apropiat executate în parchetele de exploatare forestieră.

q  Se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile forestiere.

q  Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor şi a arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

q  Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat.

q  Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor şi seminţişului.

q  Amplasarea platformei primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulare, stivuit, încărcat, etc. se stabileşte împreună cu reprezentantul ocolului silvic, mărimea acesteia fiind de max. 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de max. 1000 m2 pentru parchetele care nu sunt dotate cu instalaţii de transport permanente şi face parte integrantă din parchet. Amplasarea depozitelor/platformelor primare este permisă în zonele prestabilite prin autorizaţia de exploatare pentru fiecare parchet.

q  Se interzice utilizarea în parchete a tractoarelor articulate forestiere şi a altor utilaje în perioadele cu precipitaţii abundente sau la topirea zăpezii când solul este îmbibat cu apă.

q  La terminarea lucrărilor de exploatare se va executa obligatoriu nivelarea căilor de acces (traseelor – drumurilor de tractor) folosite la colectarea masei lemnoase.

Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:

q  Pentru protecţia cursurilor de apă se va evita pe cât posibil extracţia arborilor din zonele limitrofe acestora pe mai puţin de 5 – 10 metri.

q  Se interzice deplasarea utilajelor pe pâraie precum şi scos-apropiatul pe cursurile de apă .

q  Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop care se vor dezafecta la finalizarea exploatării.

q  Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase şi deşeuri în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor.

q  Este interzisă spălarea utilajelor în albiile şi pe malurile apelor.

q  Este interziă spălarea obiectelor casnice cu folosirea substanţelor chimice de orice fel în apele de suprafaţă.

q  Este interzisă deversarea de ape uzate în apele de suprafaţă.

Măsuri pentru protecţia biodiversităţii:

q  Lucrările în ariile protejate vor avea drept scop refacerea unor habitate de pădure şi chiar ajutorarea de regenerare a speciilor forestiere propuse pentru protecţie şi conservare, fiind corelate cu planul de management al ariei protejate.

q  Cu ocazia lucrărilor de punere în valoare vor fi identificaţi arborii morţi pe picior sau doborâţi (minim 2 -3 arbori/ha) care se vor însemna cu vopsea roşie cu litera „M" fiind menţionaţi în procesul verbal de marcare şi în actul de punere în valoare cu precizarea că nu sunt marcaţi şinu vor fi extraşi cu ocazia lucrărilor de exploatare. Monitorizarea lor se va face cu ocazia predării parchetului spre exploatare, a controalelor în parchete şi a inspecţiilor de fond. Totodată, în aceiaşi categorie se consideră arborii valoroşi din punct de vedere al biodiversităţii (scorburoşi, prezenţa cuiburilor, surse de hrană pentru păsări).

q  Pentru protecţia habitatelor marginale (stâncării, zone mlăştinoase, cursuri de apă) se vor limita traseele de colectare a lemnului în vederea protejării acestora. Aceste zone se vor materializa în schiţele parchetelor şi în procesul verbal de predare spre exploatare a parchetului.

q  Se vor respecta perioadele şi termenele de exploatare precum şi duratele maxime de exploatare admise prin reglementările silvice.

q  Se vor identifica şi proteja, fără a aduce atingere normelor de securitatea muncii, arborii importanţi pentru biodiversitate: arbori scorburoşi ce pot fi utilizaţi ca şi locuri de cuibărit pentru păsări sau adăpost pentru chiroptere şi alte mamifere mici; arbori izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi plante inferioare (fungi, briofite, criptogame).

q  Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza eşapamente antizgomot.

q  Se vor evita exploatările forestiere în perioadele şi zonele de împerechere şi cuibărit.

q  Pentru parchetele cu suprafeţe mari de parcurs se vor eşalona tăierile pe postaţe pentru a permite refugiul animalelor spre zonele neafectate de tăieri.

q  În vederea recunoaşterii speciilor protejate de floră şi faună se va solicita instruirea personalului de către administratorul sau custodele ariei naturale protejate în care se execută recoltarea masei lemnoase.

Măsuri pentru protecţia faunei cinegetice:

q  Executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.

Măsuri privind administrarea deşeurilor:

q  Se interzice abandonarea deşeurilor .

q  Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

q  Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.

q  Se interzice incinerarea deşeurilor.

q  Uleiurile uzate generate, provenind din schimburile de ulei de motor, ulei de transmisie şi de ungere (subcategoria 13 02), respectiv deşeurile de uleiuri hidraulice (subcategoria 13 01) se vor stoca corespunzător şi preda colectorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. Se interzice:

-    deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă/subterane,

-    evacuarea pe sol,

-    depozitarea în condiţii necorespunzătoare,

-    amestecarea diferitelor categorii (stabilite în anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate),

-    amestecarea cu motorina în scopul utilizării ca şi carburant,

-    depozitarea în comun cu alte deşeuri.

q  Persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin anvelope uzate au următoarele obligaţii:

      a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare sau în apele de suprafaţă;

  b) să nu le incinereze;

 c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform legislaţiei în vigoare.

q  Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto este obligat să predea deşeurile   de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:

         a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;

         b) unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;

         c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;

         d) producător, după caz.

q  Deşeurile de baterii şi acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare.

q   Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

q  Noxele evacuate în atmosferă se vor situa sub concentraţiile maxime admise prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

q  Valoarea admisibilă a nivelului  de zgomot la limita zonei funcţionale – parchet de exploatare şi drum forestier, va fi de 65 dB(A), conform STAS 10009-88 Acustică urbană – Limite admise ale nivelului de zgomot.

 
III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificarea rezultatelor :

q  Titularul autorizaţiei de mediu va informa administratorul fondului forestier şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin asupra :

-     modificările semnificative privind componenţa speciilor sau apariţia de specii invazive.

-     situaţiile de degradare a terenurilor prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a factorilor antropici.

q  Se vor monitoriza cuiburile de păsări şi vizuinile din şantierul de exploatare cât şi din imediata vecinătate.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

q  Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor generate colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează la solicitarea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

 
IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR

1. Deşeurile generate (tipuri, compoziţie, cantităţi):          

q  Deşeuri din exploatarea forestieră, cod 02 01 07 – rumeguş, coajă, crengi.

q  Deşeuri rezultate din exploatarea utilajelor şi autovehiculelor împlicate în activitate: ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*) –, anvelope scoase din uz (cod 16 01 03) –, acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*), deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18) –.

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice PET (cod 15 01 02).

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

q  Deşeuri din exploatarea forestieră, cod 02 01 07 – rumeguş.

q  Deşeuri rezultate din exploatarea utilajelor şi autovehiculelor împlicate în activitate: ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*), anvelope scoase din uz (cod 16 01 03), acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*), deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18).

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice PET (cod 15 01 02).

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

q  Deşeuri rezultate din intervenţiile de urgenţă şi reparaţiile executate pe amplasament şi în atelierul mecanic, se vor evacua de pe amplasament în cel mai scurt timp posibil:

-           ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*) – recipiente metalice inscripţionate corespunzător, pe platformă betonată în cadrul sediului social ;

-           anvelope scoase din uz (cod 16 01 03) – vrac, sediu social,

-           acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*) deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18), materiale plastice (cod 16 01 19) – se stochează la sediul social, deşeurile periculoase ambalate în saci de polietilenă.

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice (cod 15 01 02)  – se stochează în saci de polietilenă.

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

q  Deşeuri tehnologice: ulei uzat, anvelope scoase din uz, acumulatori uzaţi, deşeuri metalice se valorifică prin operatori economici autorizaţi.

q  Rumeguşul generat în platforma primară se colectează în saci de polietilenă şi se foloseşte pentru producerea de compost sau pelete.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

q  Mijloace de transport auto.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

q  Deşeurile din exploatarea forestieră - biodegradabile, se elimină prin integrare în mediu conform art. 24 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos:

-      la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m;

-      la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

-      în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;

q  Deşeurile menajere – prin firmă specializată de salubrizare.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

q  Conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite şi rezultate – tipuri şi cantităţi: - nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

 

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanţele şi preparatele periculoase folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

-         Motorina, carburant pentru vehicule cu motoare Diesel.

-         Benzină fără plumb.

2. Modul de gospodărire:

-         ambalare: butoaie şi canistre metalice pentru produse petroliere, rezistente la şocuri mecanice şi termice, prevăzute cu tavă de retenţie, marcate corespunzător;

-          transport: autovehicule echipate corespunzător;

-         depozitare: în parchete se admit  cantităţi mici, max. 200 litri, în locuri special amenajate, ferite de acţiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură şi aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate;

-         folosire: pentru alimentarea utilajelor se vor utiliza covoare impermeabile şi materiale absorbante în cazul deversărilor accidentale.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:

-         se utilizează numai butoaie şi canistre metalice care se refolosesc;

-         în cazul scoaterii din uz, acestea se consideră deşeuri periculoase (cod 15 01 10*) şi se gestionează ca atare – eliminare de către operatori economici autorizaţi pe bază de comandă.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

-         se etanşează punctul de scurgere;

-         se îndepărtează sursele de incendiu, materialele inflamabile şi combustibile şi se evită producerea de scântei ;

-         se previne deversarea în sol şi ape de suprafaţă prin realizarea paturilor şi digurilor din materiale absorbante (nisip, pământ, absorbante biodegradabile);

-         se recuperează produsul scurs şi materialele folosite pentru reţinere care se colectează în butoaie metalice cu închidere etanşă, depozitate în condiţii de siguranţă;

-         deşeurile se consideră periculoase şi se elimină conform legislaţiei specifice.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: - nu este cazul.

 

VI. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor: - nu este cazul.

1. Domeniul: - nu este cazul.

2. Sursa de finanţare: - nu este cazul.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Corina-Neli PRICOPE

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

 

 

 

 

- draft -

 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

nr. xx din dd.mm.2015

 

Ca urmare a cererii adresate de

MYMAGGIE S.R.L.

cu sediul social în judeţul Timiş,

Oraşul Sânicolau Mare, str. Oituz, nr. 2,

tel. 0256373621, fax 0256373621 e-mail : mymaggiesrl@yahoo.com ,

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1367 din 09.03.2015,

 

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării realizate în teren, după consultarea publicului, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 38/21.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Pădurilor şi Apelor, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,  se emite:

 

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

 

Pentru: MYMAGGIE S.R.L. din Oraşul Sânicolau Mare, str. Oituz, nr. 2, judeţul Timiş,

care prevede reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii:

q  cod CAEN 0220 – Exploatarea forestieră (producţia de buşteni pentru instalaţiile de prelucrare primară a lemnului de pădure; colectarea şi producţia de lemn utilizat la producerea de energie; colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie) inclusă în anexa nr. 1 la Procedură şi definită conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională, desfăşurată în judeţul Caraş-Severin

 

Documentaţia conţine:

1.      Fişa de prezentare şi declaraţie, hărţile lucărilor de exploatare, anunţurile publice – elaborate de titularul activităţii.

2.      Acte de reglementare emise de alte autorităţi :

-          Certificat de Înregistrare seria B nr. 1938010, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru MYMAGGIE S.R.L., nr. de ordine în registrul comerţului  J35/3511/20.12.1994, cod unic de înregistrare : 6723970 din 05.01.1995 ;

-          Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 11800 din 24.02.2015 pentru activităţile clasa CAEN 4673 - comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare şi 5210 – depozitări desfăşurate la sediul secundar din sat Ramna, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş ;

-          Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 11800 din 24.02.2015 pentru activităţile clasa CAEN 4673 - comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare şi 5210 – depozitări desfăşurate la sediul secundar din sat Ohaba-Mâtnic, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş ;

-          Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 13742/30.01.2014 privind capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc de lemn pe picior în regie proprie, Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră, valabil până la data de 30.01

-          .2016 ;

3.      Alte documente :

-          Contract de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior OS Bocsamon/partida 11/748082, nr. 236/11.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin ;

-          Autorizaţie de exploatare nr. 818020 din 15.01.2015, O.S. Bocşa Montană ;

-          Proces – verbal de predare-primire a parchetuluiVernic – postaţa nr. 3, partida 11 (748082) din 04.03.2015, O.S. Bocşa Montană;

-          Contract de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior OS Bocsamon/partida 40/748115, nr. 238/11.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin ;

-          Contract de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior OS Bocsamon/partida 37/748112, nr. 237/11.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin ;

-          Contract de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior OS Bocsamon/partida 46/748121, nr. 239/11.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin ;

-          Contract nr. 1334/10.06.2013 de prestări de servicii publice de salubrizare pentru utilizatori agenţi economici, S.C. GOSAN S.R.L. ;

-          Contract de prestări servicii nr. 56/17.11.2011, S.C. JAQLIN&GABRIELA S.R.L.

-          Adeverinţă preluare rumeguş, S.C. AGROINDUSTRIAL SINAGRO S.A. ;

-          Contract de comodat sediu social ;

-          Contract de comodat sediu secundar Ramna ;

-          Contract de comodat sediu secundar Ohaba-Mâtnic.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

q  Respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea Legii nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

q  Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

q  Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

q  Respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

q  Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

q  Respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

q  Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

q  Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita administratorului de fond forestier avizul administraţiei ariei naturale protejate de interes national şi internaţional, respectiv al custozilor ariilor speciale de protecţie specială avifaunistică şi siturilor de importanţă comunitară, pentru parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale situate în interiorul acestora.

q  Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectelor tehnice de execuţie, astfel încât să prevină impactul negativ asupra solului, apelor, vegetaţiei şi faunei sălbatice din areal.

q  Nu se vor depozita carburanţi în parchetele de exploatare forestieră.

q  Păstrarea combustibililor şi lubrifianţilor necesari funcţionării fierăstraielor mecanice se va face în recipienţi destinaţi acestui scop, conform prescripţiilor legale în vigoare şi numai în cantităţi necesare pentru o zi.

q  Se interzice păstrarea carburanţilor şi lubrifianţilor în recipiente improprii şi abandonarea în parchete sau pădure a recipienţilor după golire.

q  Organizarea şantierului :

-       se va realiza obligatoriu în afara limitelor rezervaţiilor naturale ;

-       se va ocupa strict suprafaţa minimă necesară pentru amplasarea vagoanelor dormitor şi pentru parcarea utilajelor ;

-       se va dota cu pichet PSI, toaletă ecologică sau WC uscat, recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale absorbante pentru produse petroliere, tăvi de retenţie pentru alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică:

q  Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

a)      orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b)      perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c)      deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d)      deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e)       recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f)       deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice:

q  În vederea protejării tuturor speciilor de păsări care se regăsesc în stare sălbatică, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a)      omorârea sau capturarea deliberată, indiferent de metoda utilizată;

b)      distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor;

c)      culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d)      perturbarea deliberată a acestor păsări, în special în perioada de reproducere sau de maturizare;

e)      ţinerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare şi capturare este interzisă;

 

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani, de la 22.04.2015 data emiterii, până la 22.04.2020.

 

Solicitarea unei autorizaţii noi se va face cu 45 de zile înainte de data expirării prezentei autorizaţii.

 

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, după caz, pe baza notificării titularului prevăzută la art. 15 (2) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, menţinerea  sau  necesitatea revizuirii prezentei autorizaţii.

 

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

 

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: EXPLOATARE FORESTIERĂ

1. Dotări :

q  Utilaje şi mijloace de transport :

o    TAF – 1 ;

o    IFRON – 1 ;

o    Platformă forestieră  – 1 buc;

q  Ferăstraie mecanice STIHL – 3 buc.

q  Scule şi unelte de mână, topoare, pene, etc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite, depozitare, cantităţi:

q  Lemn pe picior, capacitate de exploatare atestată: 10.000 mc/an.

q  Eşalonarea exploatării în O.S. Bocşa Montană:

 

Partizi, localizare

Tăiere/produse

Tehnologia

Perioadă recoltare

Volum brut, mc

P. 11/748082,

UP 4, ua 124A, 3,00 ha

Rase în benzi

 

15.01. – 30.04.2015

840

P. 40/748115,

UP 5, ua 122B,

Progr. 1

 

01.07. – 31.08.2015

396

P. 37/748112,

UP 5, ua 119H,

Progr. 1

 

01.05. – 30.06.2015

529

P. 46/748121,

UP 4, ua 20,

De îngrijire

 

01.09. – 30.09.2015

227

 

 

q  Combustibili utilizaţi în exploatarea forestieră :

o    Motorină: 2,5 litri/mc, în funcţie de cantitatea exploatată;

o    Benzină –0,15 litri/mc;

o    Lubrifianţi :

- ulei de motor : 0,8 litri/litru benzină, 0,02 litri/litru motorină;

- ulei de transmisie : necuantificat;

- ulei hidraulic : necuantificat.

3. Utilităţi :

q  La punctele de lucru (parchete) se folosesc izvoarele pentru alimentarea cu apă sau apă îmbuteliată.

q  Nu sunt alte utilităţi.

4. Descrierea principalelor faze ale activităţilor :

q  Exploatarea forestieră reprezintă procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic. Exploatarea forestieră implică fazele tehnologice de: recoltare – doborârea arborilor ; colectare – adunat, scos, apropiat ; lucrări în platforma primară – fasonare şi prelucrare şi transportul materialelor lemnoase pe drumurile forestiere spre centrele de prelucrare.

q  Capacitatea de producţie anuală atestată : 10.000 m3 de lemn pe picior.

5. Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie :

q  Lemn de lucru.

q  Lemn foc.

q  Produsele se transportă cu autocamioane la depozitul final, sau direct la beneficiar.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie : - nu este cazul.

7. Alte date specifice activităţii:

q  Activităţile de servicii pentru exploatarea forestieră (transportul buştenilor în interiorul pădurii) cod CAEN 0240 nu necesită autorizaţie de mediu.

q  Activitatea cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri nu necesită autorizaţe de mediu întrucât titularul nu transportă substanţe, mărfuri şi deşeuri periculoase.

q  Activitatea cod CAEN 5210 – depozitări nu intră sub incidenţa Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, titularul nu deţine instalaţii pentru depozitarea produselor petroliere, petrochimice şi chimice.

8. Programul de funcţionare :

q  8 ore/zi; 5 zile/săptămână, 254 zile/an.

q  Exploatarea forestieră se desfăşoară conform eşalonării la tăiere a parchetelor, cu respectarea perioadelor şi termenelor de exploatare a masei lemnoare din păduri, stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos cu modificările şi completările ulterioare.

 
II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

1. Staţii şi instalaţii pentru reţinerea, evacuare şi dispersie poluanţi în mediu: -nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului :

Măsuri pentru protecţia fondului forestier:

q  Recoltarea masei lemnoase se va face numai în limita numărului de arbori inventariaţi şi marcaţi şi a volumului autorizat, cu respectarea perioadelor şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase din păduri.

q  Doborârea arborilor se execută în afara suprafeţei cu regenerare naturală sau artificială, pentru a evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi.

q  Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

q  La tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat.

q  Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren, arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi în mod obligatoriu prin aplicarea de ţăruşi, lugoane sau manşoane.

q  Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a focarelor de infestare a lemnului şi a pădurii în parchetele de exploatare, suprafeţele afectate de produse accidentale şi platformele primare.

q  Este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat, cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase prin curelare, se exceptează de la acestă regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca aceasta să nu depăşească o perioadă de max. 30 de zile.

q  În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale aflate în curs de exploatare aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se va face pe cioate sau în locuri fără seminţiş.

q  La exploatarea masei lemnoase se folosesc tehnologii de recoltare, de colectare, lucrări în platforma primară şi de transport al lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului, a drumurilor forestiere şi a malurilor apelor, distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil, precum şi a arborilor nedestinaţi exploatării peste limitele admise de normele tehnice.

Măsuri pentru protecţia solului, subsolului şi apelor subterane:

q  Accesul în parchetele de exploatare şi transportul masei lemnoase este permis numai pe drumurile forestiere existente.

q  Drumurile de scos–apropiat se realizează numai pe versanţii cu pantă de max. 25 de grade şi cu lăţimea de max. 3,5 m.

q  Se interzice folosirea utilajelor cu şenile la operaţiunile de scos-apropiat executate în parchetele de exploatare forestieră.

q  Se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile forestiere.

q  Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor şi a arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

q  Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat.

q  Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor şi seminţişului.

q  Amplasarea platformei primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulare, stivuit, încărcat, etc. se stabileşte împreună cu reprezentantul ocolului silvic, mărimea acesteia fiind de max. 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de max. 1000 m2 pentru parchetele care nu sunt dotate cu instalaţii de transport permanente şi face parte integrantă din parchet. Amplasarea depozitelor/platformelor primare este permisă în zonele prestabilite prin autorizaţia de exploatare pentru fiecare parchet.

q  Se interzice utilizarea în parchete a tractoarelor articulate forestiere şi a altor utilaje în perioadele cu precipitaţii abundente sau la topirea zăpezii când solul este îmbibat cu apă.

q  La terminarea lucrărilor de exploatare se va executa obligatoriu nivelarea căilor de acces (traseelor – drumurilor de tractor) folosite la colectarea masei lemnoase.

Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:

q  Pentru protecţia cursurilor de apă se va evita pe cât posibil extracţia arborilor din zonele limitrofe acestora pe mai puţin de 5 – 10 metri.

q  Se interzice deplasarea utilajelor pe pâraie precum şi scos-apropiatul pe cursurile de apă .

q  Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop care se vor dezafecta la finalizarea exploatării.

q  Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase şi deşeuri în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor.

q  Este interzisă spălarea utilajelor în albiile şi pe malurile apelor.

q  Este interziă spălarea obiectelor casnice cu folosirea substanţelor chimice de orice fel în apele de suprafaţă.

q  Este interzisă deversarea de ape uzate în apele de suprafaţă.

Măsuri pentru protecţia biodiversităţii:

q  Lucrările în ariile protejate vor avea drept scop refacerea unor habitate de pădure şi chiar ajutorarea de regenerare a speciilor forestiere propuse pentru protecţie şi conservare, fiind corelate cu planul de management al ariei protejate.

q  Cu ocazia lucrărilor de punere în valoare vor fi identificaţi arborii morţi pe picior sau doborâţi (minim 2 -3 arbori/ha) care se vor însemna cu vopsea roşie cu litera „M" fiind menţionaţi în procesul verbal de marcare şi în actul de punere în valoare cu precizarea că nu sunt marcaţi şinu vor fi extraşi cu ocazia lucrărilor de exploatare. Monitorizarea lor se va face cu ocazia predării parchetului spre exploatare, a controalelor în parchete şi a inspecţiilor de fond. Totodată, în aceiaşi categorie se consideră arborii valoroşi din punct de vedere al biodiversităţii (scorburoşi, prezenţa cuiburilor, surse de hrană pentru păsări).

q  Pentru protecţia habitatelor marginale (stâncării, zone mlăştinoase, cursuri de apă) se vor limita traseele de colectare a lemnului în vederea protejării acestora. Aceste zone se vor materializa în schiţele parchetelor şi în procesul verbal de predare spre exploatare a parchetului.

q  Se vor respecta perioadele şi termenele de exploatare precum şi duratele maxime de exploatare admise prin reglementările silvice.

q  Se vor identifica şi proteja, fără a aduce atingere normelor de securitatea muncii, arborii importanţi pentru biodiversitate: arbori scorburoşi ce pot fi utilizaţi ca şi locuri de cuibărit pentru păsări sau adăpost pentru chiroptere şi alte mamifere mici; arbori izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi plante inferioare (fungi, briofite, criptogame).

q  Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza eşapamente antizgomot.

q  Se vor evita exploatările forestiere în perioadele şi zonele de împerechere şi cuibărit.

q  Pentru parchetele cu suprafeţe mari de parcurs se vor eşalona tăierile pe postaţe pentru a permite refugiul animalelor spre zonele neafectate de tăieri.

q  În vederea recunoaşterii speciilor protejate de floră şi faună se va solicita instruirea personalului de către administratorul sau custodele ariei naturale protejate în care se execută recoltarea masei lemnoase.

Măsuri pentru protecţia faunei cinegetice:

q  Executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.

Măsuri privind administrarea deşeurilor:

q  Se interzice abandonarea deşeurilor .

q  Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

q  Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.

q  Se interzice incinerarea deşeurilor.

q  Uleiurile uzate generate, provenind din schimburile de ulei de motor, ulei de transmisie şi de ungere (subcategoria 13 02), respectiv deşeurile de uleiuri hidraulice (subcategoria 13 01) se vor stoca corespunzător şi preda colectorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. Se interzice:

-   deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă/subterane,

-   evacuarea pe sol,

-   depozitarea în condiţii necorespunzătoare,

-   amestecarea diferitelor categorii (stabilite în anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate),

-   amestecarea cu motorina în scopul utilizării ca şi carburant,

-   depozitarea în comun cu alte deşeuri.

q  Persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin anvelope uzate au următoarele obligaţii:

      a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare sau în apele de suprafaţă;

  b) să nu le incinereze;

 c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform legislaţiei în vigoare.

q  Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto este obligat să predea deşeurile   de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:

         a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;

         b) unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;

         c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;

         d) producător, după caz.

q  Deşeurile de baterii şi acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare.

q   Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

q  Noxele evacuate în atmosferă se vor situa sub concentraţiile maxime admise prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

q  Valoarea admisibilă a nivelului  de zgomot la limita zonei funcţionale – parchet de exploatare şi drum forestier, va fi de 65 dB(A), conform STAS 10009-88 Acustică urbană – Limite admise ale nivelului de zgomot.

 
III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificarea rezultatelor :

q  Titularul autorizaţiei de mediu va informa administratorul fondului forestier şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin asupra :

-     modificările semnificative privind componenţa speciilor sau apariţia de specii invazive.

-     situaţiile de degradare a terenurilor prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a factorilor antropici.

q  Se vor monitoriza cuiburile de păsări şi vizuinile din şantierul de exploatare cât şi din imediata vecinătate.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

q  Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor generate colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează la solicitarea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

 
IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR

1. Deşeurile generate (tipuri, compoziţie, cantităţi):          

q  Deşeuri din exploatarea forestieră, cod 02 01 07 – rumeguş (50 mc), coajă, crengi.

q  Deşeuri rezultate din exploatarea utilajelor şi autovehiculelor împlicate în activitate: ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*) – 20 litri/an, anvelope scoase din uz (cod 16 01 03) – 2 buc./an, acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*), deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18) – 70 kg/an.

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice PET (cod 15 01 02).

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

q  Deşeuri din exploatarea forestieră, cod 02 01 07 – rumeguş.

q  Deşeuri rezultate din exploatarea utilajelor şi autovehiculelor împlicate în activitate: ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*), anvelope scoase din uz (cod 16 01 03), acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*), deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18).

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice PET (cod 15 01 02).

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

q  Deşeuri rezultate din intervenţiile de urgenţă şi reparaţiile executate pe amplasament şi în atelierul mecanic, se vor evacua de pe amplasament în cel mai scurt timp posibil:

-           ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*) – recipiente metalice inscripţionate corespunzător, pe platformă betonată în cadrul sediului social ;

-           anvelope scoase din uz (cod 16 01 03) – vrac, sediu social,

-           acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*) deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18), materiale plastice (cod 16 01 19) – se stochează la sediul social, deşeurile periculoase ambalate în saci de polietilenă.

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice (cod 15 01 02)  – se stochează în saci de polietilenă.

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

q  Deşeuri tehnologice: ulei uzat, anvelope scoase din uz, acumulatori uzaţi, deşeuri metalice se valorifică prin operatori economici autorizaţi.

q  Rumeguşul generat în platforma primară se colectează în saci de polietilenă şi se foloseşte pentru producerea de compost sau pelete.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

q  Mijloace de transport auto.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

q  Deşeurile din exploatarea forestieră - biodegradabile, se elimină prin integrare în mediu conform art. 24 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos:

-      la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m;

-      la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

-      în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;

q  Deşeurile menajere – prin firmă specializată de salubrizare.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

q  Conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite şi rezultate – tipuri şi cantităţi: - nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

 

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanţele şi preparatele periculoase folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

-         Motorina, carburant pentru vehicule cu motoare Diesel.

-         Benzină fără plumb.

2. Modul de gospodărire:

-         ambalare: butoaie şi canistre metalice pentru produse petroliere, rezistente la şocuri mecanice şi termice, prevăzute cu tavă de retenţie, marcate corespunzător;

-          transport: autovehicule echipate corespunzător;

-         depozitare: în parchete se admit  cantităţi mici, max. 200 litri, în locuri special amenajate, ferite de acţiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură şi aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate;

-         folosire: pentru alimentarea utilajelor se vor utiliza covoare impermeabile şi materiale absorbante în cazul deversărilor accidentale.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:

-         se utilizează numai butoaie şi canistre metalice care se refolosesc;

-         în cazul scoaterii din uz, acestea se consideră deşeuri periculoase (cod 15 01 10*) şi se gestionează ca atare – eliminare de către operatori economici autorizaţi pe bază de comandă.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

-         se etanşează punctul de scurgere;

-         se îndepărtează sursele de incendiu, materialele inflamabile şi combustibile şi se evită producerea de scântei ;

-         se previne deversarea în sol şi ape de suprafaţă prin realizarea paturilor şi digurilor din materiale absorbante (nisip, pământ, absorbante biodegradabile);

-         se recuperează produsul scurs şi materialele folosite pentru reţinere care se colectează în butoaie metalice cu închidere etanşă, depozitate în condiţii de siguranţă;

-         deşeurile se consideră periculoase şi se elimină conform legislaţiei specifice.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: - nu este cazul.

 

VI. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor: - nu este cazul.

1. Domeniul: - nu este cazul.

2. Sursa de finanţare: - nu este cazul.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Sebastian PUREC

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

 

 

  Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.

 

 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

nr. ____ din 03.04.2015

 

 

Ca urmare a cererii adresate de

GAGUN IMPEX S.R.L.

cu sediul social în judeţul Maramureş,

Comuna Repedea, satul Repedea, nr. 130, administrator Paul SMETANCA tel. 0729328700,

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1000 din 19.02.2015,

 

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării realizate în teren, după consultarea publicului, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 48/19.02.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,  se emite:

 

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

 

Pentru: GAGUN IMPEX S.R.L. care prevede reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii:

q  cod CAEN 0220 – Exploatarea forestieră (producţia de buşteni pentru instalaţiile de prelucrare primară a lemnului de pădure; colectarea şi producţia de lemn utilizat la producerea de energie; colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie) inclusă în anexa nr. 1 la Procedură şi definită conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională,

desfăşurată în judeţul Caraş-Severin

 

Documentaţia conţine:

1.      Fişa de prezentare şi declaraţie, anunţul public – elaborate de titularul activităţii.

2.      Acte de reglementare emise de alte autorităţi :

-          Certificat de Înregistrare seria B nr. 1076666, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş pentru GAGUN IMPEX S.R.L. , nr. de ordine în registrul comerţului  J24/127/23.01.2008, cod unic de înregistrare : 23103714 din 24.01.2008 ;

-          Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 15861/27.11.2014 privind capacitatea de a exploata anual un volum brut de 5 mii mc de lemn pe picior, Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră, valabil până la data de 27.11.2016.

3.      Alte documente :

-          Contract prestaţii servicii exploatare masa lemnoasă nr. 14/SASCAMON/559 din 19.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin.

-          Contract prestaţii servicii exploatare masa lemnoasă nr. 15/SASCAMON/591 din 19.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin.

-          Contract prestaţii servicii exploatare masa lemnoasă nr. 16/SASCAMON/615 din 19.12.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin.

-          Contract prestaţii servicii exploatare masa lemnoasă nr. 89/SASCAMON/563 din 16.05.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin.

-          Contract prestaţii servicii exploatare masa lemnoasă nr. 157/SASCAMON/580 din 03.10.2014, Direcţia Silvică Caraş-Severin.

-          Act de punere în valoare nr. 591 PR-CO Og. Porcului, Ocolul Silvic Sasca Montană ;

-          Autorizaţie de exploatare nr. 820589 din 22.01.2015, Ocolul Silvic Sasca Montană ;

 

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

q  Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 15 zile de la încheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate cu indicarea perioadei de exploatare forestieră, tratamentului şi felului tăierii, volumului de masă lemnoasă recoltată şi a instalaţiilor forestiere utilizate pentru transport, cu anexarea de copii ale actelor de punere în valoare, autorizaţiilor de exploatare şi schiţelor parchetelor de exploatare.

q  Respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea Legii nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

q  Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

q  Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

q  Respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

q  Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

q  Respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

q  Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

q  Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita administratorului de fond forestier avizul administraţiei ariei naturale protejate de interes national şi internaţional, respectiv al custozilor ariilor speciale de protecţie specială avifaunistică şi siturilor de importanţă comunitară, pentru parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale situate în interiorul acestora.

q  Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectelor tehnice de execuţie, astfel încât să prevină impactul negativ asupra solului, apelor, vegetaţiei şi faunei sălbatice din areal.

q  Nu se vor depozita carburanţi în parchetele de exploatare forestieră.

q  Păstrarea combustibililor şi lubrifianţilor necesari funcţionării fierăstraielor mecanice se va face în recipienţi destinaţi acestui scop, conform prescripţiilor legale în vigoare şi numai în cantităţi necesare pentru o zi.

q  Se interzice păstrarea carburanţilor şi lubrifianţilor în recipiente improprii şi abandonarea în parchete sau pădure a recipienţilor după golire.

q  Organizarea şantierului :

-       se va realiza obligatoriu în afara limitelor rezervaţiilor naturale ;

-       se va ocupa strict suprafaţa minimă necesară pentru amplasarea vagoanelor dormitor şi pentru parcarea utilajelor ;

-       se va dota cu pichet PSI, toaletă ecologică sau WC uscat, recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, materiale absorbante pentru produse petroliere, tăvi de retenţie pentru alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică:

q  Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

a)      orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b)      perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c)      deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d)      deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e)       recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f)       deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice:

q  În vederea protejării tuturor speciilor de păsări care se regăsesc în stare sălbatică, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a)      omorârea sau capturarea deliberată, indiferent de metoda utilizată;

b)      distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor;

c)      culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d)      perturbarea deliberată a acestor păsări, în special în perioada de reproducere sau de maturizare;

e)      ţinerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare şi capturare este interzisă;

 

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani, de la 03.04.2015 data emiterii, până la 03.04.2020.

 

Solicitarea unei autorizaţii noi se va face cu 45 de zile înainte de data expirării prezentei autorizaţii.

 

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, după caz, pe baza notificării titularului prevăzută la art. 15 (2) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, menţinerea  sau  necesitatea revizuirii prezentei autorizaţii.

 

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

 

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: EXPLOATARE FORESTIERĂ

1. Dotări :

q  Tractor articulat forestier – 1.

q  Ferăstraie mecanice – 2 buc.

q  Vagon dormitor.

q  Scule şi unelte de mână, topoare, pene, etc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite, depozitare, cantităţi:

q  Partida 591, OS Sasca Montană, UP 4, ua: 38A, volum brut: 1576 mc .

q  Partida 559, OS Sasca Montană, UP 3, ua: 22A, volum brut: 672 mc .

q  Partida 615, OS Sasca Montană, UP 3, ua: 74B, volum brut: 147 mc .

q  Partida 563, OS Sasca Montană, UP 5, ua: 38, 39, 40A, volum brut: 1091 mc .

q  Partida 580, OS Sasca Montană, UP 4, ua: 65A, volum brut: 293 mc .

q  Lemn pe picior, capacitate de exploatare atestată: 5.000 mc/an.

q  Carburanţi şi lubrifianţi utilizaţi în exploatarea forestieră :

o    Motorină;

o    Benzină;

o    Lubrifianţi :

- ulei de motor ;

- ulei de transmisie ;

- ulei hidraulic .

3. Utilităţi :

q  La punctele de lucru (parchete) se folosesc izvoarele pentru alimentarea cu apă sau apă îmbuteliată.

q  Nu sunt alte utilităţi.

4. Descrierea principalelor faze ale activităţilor :

q  Exploatarea forestieră reprezintă procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic. Exploatarea forestieră implică fazele tehnologice de: recoltare – doborârea arborilor ; colectare – adunat, scos, apropiat ; lucrări în platforma primară – fasonare şi prelucrare şi transportul materialelor lemnoase pe drumurile forestiere spre centrele de prelucrare.

q  Capacitatea de producţie anuală atestată : 5.000 m3 de lemn pe picior.

5. Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie :

q  Lemn lucru.

q  Lemn foc.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie : - nu este cazul.

7. Alte date specifice activităţii:

q  Activităţi de servicii pentru exploatarea forestieră (transportul buştenilor în interiorul pădurii) – cod CAEN rev 2 : 0240.

8. Programul de funcţionare :

q  8 ore/zi; 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

q  Exploatarea forestieră se desfăşoară conform eşalonării la tăiere a parchetelor, cu respectarea perioadelor şi termenelor de exploatare a masei lemnoare din păduri, stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

 
II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

1. Staţii şi instalaţii pentru reţinerea, evacuare şi dispersie poluanţi în mediu: -nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului :

Măsuri pentru protecţia fondului forestier:

q  Recoltarea masei lemnoase se va face numai în limita numărului de arbori inventariaţi şi marcaţi şi a volumului autorizat, cu respectarea perioadelor şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase din păduri.

q  Doborârea arborilor se execută în afara suprafeţei cu regenerare naturală sau artificială, pentru a evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi.

q  Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

q  La tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat.

q  Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren, arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi în mod obligatoriu prin aplicarea de ţăruşi, lugoane sau manşoane.

q  Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a focarelor de infestare a lemnului şi a pădurii în parchetele de exploatare, suprafeţele afectate de produse accidentale şi platformele primare.

q  Este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat, cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase prin curelare, se exceptează de la acestă regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca aceasta să nu depăşească o perioadă de max. 30 de zile.

q  În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale aflate în curs de exploatare aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se va face pe cioate sau în locuri fără seminţiş.

q  La exploatarea masei lemnoase se folosesc tehnologii de recoltare, de colectare, lucrări în platforma primară şi de transport al lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului, a drumurilor forestiere şi a malurilor apelor, distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil, precum şi a arborilor nedestinaţi exploatării peste limitele admise de normele tehnice.

Măsuri pentru protecţia solului, subsolului şi apelor subterane:

q  Accesul în parchetele de exploatare şi transportul masei lemnoase este permis numai pe drumurile forestiere existente.

q  Drumurile de scos–apropiat se realizează numai pe versanţii cu pantă de max. 25 de grade şi cu lăţimea de max. 3,5 m.

q  Se interzice folosirea utilajelor cu şenile la operaţiunile de scos-apropiat executate în parchetele de exploatare forestieră.

q  Se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile forestiere.

q  Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor şi a arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

q  Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat.

q  Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor şi seminţişului.

q  Amplasarea platformei primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulare, stivuit, încărcat, etc. se stabileşte împreună cu reprezentantul ocolului silvic, mărimea acesteia fiind de max. 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de max. 1000 m2 pentru parchetele care nu sunt dotate cu instalaţii de transport permanente şi face parte integrantă din parchet. Amplasarea depozitelor/platformelor primare este permisă în zonele prestabilite prin autorizaţia de exploatare pentru fiecare parchet.

q  Se interzice utilizarea în parchete a tractoarelor articulate forestiere şi a altor utilaje în perioadele cu precipitaţii abundente sau la topirea zăpezii când solul este îmbibat cu apă.

q  La terminarea lucrărilor de exploatare se va executa obligatoriu nivelarea căilor de acces (traseelor – drumurilor de tractor) folosite la colectarea masei lemnoase.

Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:

q  Pentru protecţia cursurilor de apă se va evita pe cât posibil extracţia arborilor din zonele limitrofe acestora pe mai puţin de 5 – 10 metri.

q  Se interzice deplasarea utilajelor pe pâraie precum şi scos-apropiatul pe cursurile de apă .

q  Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop care se vor dezafecta la finalizarea exploatării.

q  Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase şi deşeuri în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor.

q  Este interzisă spălarea utilajelor în albiile şi pe malurile apelor.

q  Este interziă spălarea obiectelor casnice cu folosirea substanţelor chimice de orice fel în apele de suprafaţă.

q  Este interzisă deversarea de ape uzate în apele de suprafaţă.

 

Măsuri pentru protecţia biodiversităţii:

q  Lucrările în ariile protejate vor avea drept scop refacerea unor habitate de pădure şi chiar ajutorarea de regenerare a speciilor forestiere propuse pentru protecţie şi conservare, fiind corelate cu planul de management al ariei protejate.

q  Cu ocazia lucrărilor de punere în valoare vor fi identificaţi arborii morţi pe picior sau doborâţi (minim 2 -3 arbori/ha) care se vor însemna cu vopsea roşie cu litera „M" fiind menţionaţi în procesul verbal de marcare şi în actul de punere în valoare cu precizarea că nu sunt marcaţi şinu vor fi extraşi cu ocazia lucrărilor de exploatare. Monitorizarea lor se va face cu ocazia predării parchetului spre exploatare, a controalelor în parchete şi a inspecţiilor de fond. Totodată, în aceiaşi categorie se consideră arborii valoroşi din punct de vedere al biodiversităţii (scorburoşi, prezenţa cuiburilor, surse de hrană pentru păsări).

q  Pentru protecţia habitatelor marginale (stâncării, zone mlăştinoase, cursuri de apă) se vor limita traseele de colectare a lemnului în vederea protejării acestora. Aceste zone se vor materializa în schiţele parchetelor şi în procesul verbal de predare spre exploatare a parchetului.

q  Se vor respecta perioadele şi termenele de exploatare precum şi duratele maxime de exploatare admise prin reglementările silvice.

q  Se vor identifica şi proteja, fără a aduce atingere normelor de securitatea muncii, arborii importanţi pentru biodiversitate: arbori scorburoşi ce pot fi utilizaţi ca şi locuri de cuibărit pentru păsări sau adăpost pentru chiroptere şi alte mamifere mici; arbori izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi plante inferioare (fungi, briofite, criptogame).

q  Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza eşapamente antizgomot.

q  Se vor evita exploatările forestiere în perioadele şi zonele de împerechere şi cuibărit.

q  Pentru parchetele cu suprafeţe mari de parcurs se vor eşalona tăierile pe postaţe pentru a permite refugiul animalelor spre zonele neafectate de tăieri.

q  În vederea recunoaşterii speciilor protejate de floră şi faună se va solicita instruirea personalului de către administratorul sau custodele ariei naturale protejate în care se execută recoltarea masei lemnoase.

Măsuri pentru protecţia faunei cinegetice:

q  Executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.

Măsuri privind administrarea deşeurilor:

q  Se interzice abandonarea deşeurilor .

q  Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

q  Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.

q  Se interzice incinerarea deşeurilor.

q  Uleiurile uzate generate, provenind din schimburile de ulei de motor, ulei de transmisie şi de ungere (subcategoria 13 02), respectiv deşeurile de uleiuri hidraulice (subcategoria 13 01) se vor stoca corespunzător şi preda colectorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. Se interzice:

-    deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă/subterane,

-    evacuarea pe sol,

-    depozitarea în condiţii necorespunzătoare,

-    amestecarea diferitelor categorii (stabilite în anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate),

-    amestecarea cu motorina în scopul utilizării ca şi carburant,

-    depozitarea în comun cu alte deşeuri.

q  Persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin anvelope uzate au următoarele obligaţii:

      a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare sau în apele de suprafaţă;

  b) să nu le incinereze;

 c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform legislaţiei în vigoare.

q  Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto este obligat să predea deşeurile   de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:

         a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;

         b) unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;

         c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;

         d) producător, după caz.

q  Deşeurile de baterii şi acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare.

q   Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

q  Noxele evacuate în atmosferă se vor situa sub concentraţiile maxime admise prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

q  Valoarea admisibilă a nivelului  de zgomot la limita zonei funcţionale – parchet de exploatare şi drum forestier, va fi de 65 dB(A), conform STAS 10009-88 Acustică urbană – Limite admise ale nivelului de zgomot.

 
III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificarea rezultatelor :

q  Titularul autorizaţiei de mediu va informa administratorul fondului forestier şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin asupra :

-     modificările semnificative privind componenţa speciilor sau apariţia de specii invazive.

-     situaţiile de degradare a terenurilor prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a factorilor antropici.

q  Se vor monitoriza cuiburile de păsări şi vizuinile din şantierul de exploatare cât şi din imediata vecinătate.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

q  Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor generate colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează la solicitarea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

q  Orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

 
IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR

1. Deşeurile generate (tipuri, compoziţie, cantităţi):          

q  Deşeuri din exploatarea forestieră, cod 02 01 07 – rumeguş, coajă, crengi.

q  Deşeuri rezultate din exploatarea utilajelor şi autovehiculelor împlicate în activitate: ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*), anvelope scoase din uz (cod 16 01 03), acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*), deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18).

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice PET (cod 15 01 02).

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

q  Deşeuri din exploatarea forestieră, cod 02 01 07 – rumeguş, coajă, crengi.

q  Deşeuri rezultate din exploatarea utilajelor şi autovehiculelor împlicate în activitate: ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*), anvelope scoase din uz (cod 16 01 03, acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*), deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18).

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice PET (cod 15 01 02).

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

q  Deşeuri rezultate din intervenţiile de urgenţă şi reparaţiile executate pe amplasament şi în atelierul mecanic, se vor evacua de pe amplasament în cel mai scurt timp posibil:

-           ulei uzat (subcategoriile 13 01* şi 13 02*) – recipiente metalice inscripţionate corespunzător, pe platformă betonată în cadrul atelierului mecanic ;

-           anvelope scoase din uz (cod 16 01 03) – vrac, atelier mecanic,

-           acumulatori uzaţi (subcategoria 16 06), filtre de ulei (cod 16 01 07*), filtre de motorină (cod 16 01 21*) deşeuri metalice (cod 16 01 17 şi 16 01 18), materiale plastice (cod 16 01 19) – se stochează în cadrul atelierului mecanic, deşeurile periculoase ambalate în saci de polietilenă.

q  Deşeuri menajere (cod 20 03 01), ambalaje din materiale plastice (cod 15 01 02)  – se stochează în saci de polietilenă.

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

q  Deşeuri tehnologice: ulei uzat, anvelope scoase din uz, acumulatori uzaţi, deşeuri metalice se valorifică prin operatori economici autorizaţi.

q  Rumeguşul generat în platforma primară se colectează în saci de polietilenă şi se foloseşte pentru producerea de compost sau pelete.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

q  Mijloace de transport auto.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

q  Deşeurile din exploatarea forestieră - biodegradabile, se elimină prin integrare în mediu conform art. 24 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos:

-      la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m;

-      la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

-      în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;

q  Deşeurile menajere – prin firmă specializată de salubrizare, în baza contractului încheiat cu autoritatea publică locală a unităţii administrativ teritoriale prin care se tranzitează masa lemnoasă.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

q  Conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite şi rezultate – tipuri şi cantităţi: - nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

 

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanţele şi preparatele periculoase folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

-         Motorina, carburant pentru vehicule cu motoare Diesel.

-         Benzină fără plumb.

2. Modul de gospodărire:

-         ambalare: butoaie şi canistre metalice pentru produse petroliere, rezistente la şocuri mecanice şi termice, prevăzute cu tavă de retenţie, marcate corespunzător;

-          transport: autovehicule echipate corespunzător;

-         depozitare: se admit  cantităţi mici, max. 200 litri, în locuri special amenajate, ferite de acţiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură şi aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate;

-         folosire: pentru alimentarea utilajelor se vor utiliza covoare impermeabile şi materiale absorbante în cazul deversărilor accidentale.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:

-         se utilizează numai butoaie şi canistre metalice care se refolosesc;

-         în cazul scoaterii din uz, acestea se consideră deşeuri periculoase (cod 15 01 10*) şi se gestionează ca atare – eliminare de către operatori economici autorizaţi pe bază de comandă.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

-         se etanşează punctul de scurgere;

-         se îndepărtează sursele de incendiu, materialele inflamabile şi combustibile şi se evită producerea de scântei ;

-         se previne deversarea în sol şi ape de suprafaţă prin realizarea paturilor şi digurilor din materiale absorbante (nisip, pământ, absorbante biodegradabile);

-         se recuperează produsul scurs şi materialele folosite pentru reţinere care se colectează în butoaie metalice cu închidere etanşă, depozitate în condiţii de siguranţă;

-         deşeurile se consideră periculoase şi se elimină conform legislaţiei specifice.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: - nu este cazul.

 

VI. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor: - nu este cazul.

1. Domeniul: - nu este cazul.

2. Sursa de finanţare: - nu este cazul.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Sebastian PUREC

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

       

 

 

 

 

  Întocmit: ing. Iosif PLACHI

 

 

 

 

 

 

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.