Legislatie

 

Import-Export

 

Legislaţie:

Comunitară:

 • Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase
 • Convenţia de la Rotterdam – Procedura PIC -  privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional

Naţională:

 • Legea nr. 91 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
 • Ordin nr. 1239/1338/1460/753 din 6 august 2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
 • HG 305 din 28 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
 • Ordin 396 din 2 septembrie 2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active
 • Ordin 911 din 1 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active

Pentru consultare:

Lista cu deciziile nationale privind importul de substante/produsi sub incidenta Procedurii internationale PIC- Conventia Rotterdam :http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/substante_periculoase/rotterdam/Lista-Decizii_import.pdf

 

Baza de date europeană EDEXIM pentru importul-exportul substanţelor periculoase: http://ecb.jrc.it

În conformitate cu Regulamentul 689/2008 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi, în cursul lunii ianuarie 2010 a fost actualizat inventarul operatorilor economici din judetul Caras-Severin, din care a rezultat că pe parcursul anului 2009 nu au fost înregistrate activităti de import/export cu produse chimice periculoase reglementate de acest regulament.

 


Azbest

 

AZBEST

 

Legislaţie:

Comunitară:

Naţională:

 

Pentru consultarea/descărcarea actelor normative sus-menţionate accesati link-ul http://www.anpm.ro/legislatie.aspx?id=57

 

Prevederile legislative au ca scop protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea, reducerii şi controlului poluării mediului cu azbest, restricţii privind comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest precum şi etichetarea produselor care conţin azbest.

Situatia azbestului precum si cantitătile de deseuri de azbest eliminate, la nivel judetean: download (xls)


Detergenti

 

DETERGENTI

 

Legislaţie:

Comunitară:

 • Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Palamentului European si al Consiliului privind detergen?ii
 • Regulamentul nr. 907/2006 al Palamentului European si al Consiliului care amendează Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii, pentru a adapta Anexelor III şi VII
 • Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Palamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea ?i ambalarea substan?elor ?i amestecurilor
 • Regulamentul (CE) nr. 551/2009 al Palamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind detergen?ii în scopul adaptării anexelor V ?i VI

 

Naţională:

 • Hotărârea nr. 658/2007privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii
 • Hotărârea nr. 41/2007pentru abrogarea unor acte normative din domeniul detergen?ilor ?I îngră?ămintelor

Pentru consultarea/descărcarea actelor normative sus-menţionate accesati link-ul ttp://www.anpm.ro/legislatie.aspx?id=57

 

În judeţul Caraş-Severin nu există producători si importatori directi de detergenti.


Import-export SPCP

 

Import-Export

 

Legislaţie:

Comunitară:

 • Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase
 • Convenţia de la Rotterdam – Procedura PIC -  privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional

Naţională:

 • Legea nr. 91 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
 • Ordin nr. 1239/1338/1460/753 din 6 august 2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
 • HG 305 din 28 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
 • Ordin 396 din 2 septembrie 2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active
 • Ordin 911 din 1 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active

Pentru consultare:

Lista cu deciziile na?ionale privind importul de substante/produsi sub incidenta Procedurii internationale PIC- Conventia Rotterdam :http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/substante_periculoase/rotterdam/Lista-Decizii_import.pdf

 

Baza de date europeană EDEXIM pentru importul-exportul substanţelor periculoase: http://ecb.jrc.it

În conformitate cu *Regulamentul 689/2008* privind exportul si importul produsilor chimici periculosi, în cursul lunii ianuarie /*2011*/a fost actualizat inventarul operatorilor economici din judetul Caras-Severin, din care a rezultat ca( pe parcursul anului /*2010* /nu au fost înregistrate activita(ti de import/export cu produse chimice periculoase reglementate de acest regulament.

 

 

LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007  privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice


Mercur si alte metale grele

 

Mercur si alte metale grele

Legislaţie:

Comunitară:

 • Directiva 2007-51-CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76-769-CE referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă de dispozitive ce conţin mercur
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1102/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiti compusi si amestecuri de mercur sI depozitarea în conditii de sigurantă a mercurului metalic

 

Naţională:

 • Ordinul MMDD nr. 923//1503/556/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase.

 

Pentru consultarea/descărcarea actelor normative sus-menţionate accesati link-ul http://www.anpm.ro/legislatie.aspx?id=57

 

Completările aduse de acest ordin la  H.G. 347/2003 referitoare la mercur sunt următoarele :

       „1. Nu poate fi introdus pe piaţă:

 1. în termometre medicale;

          b) în alte dispozitive de măsurare destinate vânzării către  publicul larg (precum manometre, barometre, sfigmomanometre, termometre, altele decât cele medicinale).

        2. Restricţia de la pct. 1 lit. b) nu se aplică:

         a) dispozitivelor de măsurare cu o vechime de peste 50 de ani, socotită la 3 octombrie 2007;  sau

         b) barometrelor [cu excepţia celor menţionate la   lit. a)] până la 3 octombrie 2009.                                                                 

 

 La sfârsitul anului 2008 a intrat in viguare Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiti compusi si amestecuri de mercur si depozitarea în conditii de sigurantă a mercurului metalic

 

Potrivit acestui Regulament, începând cu data de 15 martie 2011 se interzice exportul din Comunitate al mercurului metalic (Hg,CAS 7439-97-6), al minereului de cinabru, al clorurii de mercur (I) (Hg2Cl2, CAS 10112-911), al oxidului de mercur (II) (HgO, CAS 21908-53-2) si al amestecurilor de mercur metalic cu alte substante, inclusiv aliaje de mercur, cu o concentratie de mercur de cel putin 95 % procent de masă).

 

De asemenea, începând cu data de 15 martie 2011 următoarele substante se consideră deseu si se depozitează în conformitate cu dispozisiile Directivei 2006/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deseurile , în conditii de sigurantă pentru sănătatea umană si pentru mediu:

(a) mercurul metalic care nu se mai foloseste în industria clorosodică;

(b) mercurul metalic obtinut din purificarea gazului natural;

(c) mercurul metalic obtinut ca produs din industria minieră neferoasă si din operatiile de topire;

(d) mercurul metalic extras din minereu de cinabru înComunitate după 15 martie 2011;

 

Conform art. 3 din acest Regulament există unele derogări privind mercurul metalic care este considerat deseu si poate, în conditii de izolare corespunzătoare:

 

(a) să fie depozitat temporar, pe o durată mai mare de un an,sau să fie depozitat permanent (operatiunile de eliminare D15 sau D12 definite în anexa II A la Directiva 2006/12/CE), în mine de sare adaptate pentru depozitarea mercurului metalic sau în forma?iuni de rocă dură, adânci,subterane, care să ofere un nivel de sigurantă si izolare echivalent cu cel al minelor de sare mentionate;

sau

(b) să fie depozitat temporar (operatiunea de eliminare D15 definită în anexa II A la Directiva 2006/12/CE), pe o durată mai mare de un an, în instalatii supraterane destinate si echipate pentru depozitarea temporară a mercurului metalic.

 

În judeţul Caraş-Severin nu există agenţi economici care desfăşoară activităţi ce implică gestionarea mercurului ca materie primă sau auxiliară, produs principal sau secundar şi/sau deşeuri rezultate din procesul tehnologic.

 

Cantităţile de mercur existente la nivelul judeţului reprezintă stocuri cumulate, de-a lungul anilor, din aparate de măsură scoase din uz, ale unor agenţi economici.

 

Situatia stocurilor de mercur precum si inventarului operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu metale grele( Cd, Cr, Ni, Pb, Co, As ) şi compuşi ai  acestora, pentru anul 2009, la nivel judetean: download (doc) si Tabel metale grele (xls)

  


Registrul REACH

REACH este prescurtarea la Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, adică
"Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea Substanţelor Chimice"

 

- Indrumar pentru regulamentul REACH - download (pdf)

- Exceptii de la inregistrarea in REACH - download (doc)

- Utilizatori in aval - download (pdf)

- REACH - CPL - download (doc)