Buletine calitate aer

Bz DB_10.04.2019

Bz DB_09.04.2019

Bz DB_08.04.2019

Bz DB_07.04.2019

Bz DB_06.04.2019

Bz DB_05.04.2019

Bz DB_04.04.2019

Bz DB_03.04.2019

Bz DB_21.03.2019

Bz DB_20.03.2019

Bz DB_19.03.2019

Bz DB_18.03.2019

Bz DB_17.03.2019

Bz DB_16.03.2019

Bz DB_15.03.2019

Bz DB_14.03.2019

Bz DB_13.03.2019

Bz DB_12.03.2019

Bz DB_11.03.2019

Bz DB_10.03.2019

Bz DB_09.03.2019

Bz DB_08.03.2019

Bz DB_07.03.2019

Bz DB_06.03.2019

Bz DB_05.03.2019

Bz DB_1-3.03.2019

Bz-27.02.2019

Bz-28.02.2019

Bz DB_26.02.2019

Bz DB_25.02.2019

Bz DB_24.02.2019

Bz DB_23.02.2019

Bz DB_22.02.2019

Bz 21.02.2019

Bz DB_20.02.2019

Bz DB_19.02.2019

Bz DB_18.02.2019

Bz DB_17.02.2019

Bz DB_16.02.2019

Bz DB_15.02.2019