Buletine calitate aer

Bz DB_23.09.2019

Bz DB_24.09.2019

Bz DB_21.09.2019

Bz DB_20.09.2019

Bz DB_19.09.2019

Bz DB_18.09.2019

Bz DB_17.09.2019

Bz DB_16.09.2019

15.08-15.09.2019

Bz DB_14.08.2019

Bz DB_13.08.2019

Bz DB_12.08.2019

Bz DB_11.08.2019

Bz DB_10.08.2019

Bz DB_09.08.2019

Bz DB_08.08.2019

Bz DB_06.08.2019

Bz DB_07.08.2019

Bz DB_05.08.2019

Bz DB_04.08.2019

Bz DB_03.08.2019

Bz DB_01.08.2019

Bz DB_02.08.2019

Bz DB_31.07.2019

Bz DB_30.07.2019

Bz DB_28.07.2019

Bz DB_29.07.2019

Bz DB_27.07.2019

Bz DB_26.07.2019

Bz DB_25.07.2019

Bz DB_24.07.2019

Bz DB_23.07.2019

Bz DB_22.07.2019

Bz DB_21.07.2019

Bz DB_20.07.2019

Bz DB_19.07.2019

Bz DB_18.07.2019

Bz DB_17.07.2019

Bz DB_16.07.2019

Bz DB_15.07.2019