Transport deşeuri

Prin transportul deşeurilor se înţelege totalitatea proceselor care încep după colectarea deşeurilor şi se finalizează cu predarea acestora la instalaţiile de reciclare, tratare sau eliminare a acestora.Legislație: 

Transportul deşeurilor este reglementat la nivel european prin Regulamentul nr. 259/93/CEE privind supravegherea transporturilor de deşeuri în cadrul, în şi din Comunitatea Europeană. Acest regulament conţine prevederi detaliate privind transporturile de deşeuri interstatale. Reglementările transporturilor de deşeuri în interiorul unui stat sunt stabilite de către statul respectiv şi aceste reglementări trebuie să fie corelate cu reglementările pentru transporturile de deşeuri interstatale. Prevederile acestui regulament au fost transpuse în legislaţia română.

Principalul obiectiv al legislaţiei privind transportul deşeurilor este asigurarea protecţiei mediului atunci când deşeurile fac obiectul unui transport. Reglementările se aplică tuturor transporturilor de deşeuri, în interiorul, la intrarea şi ieşirea din România, în funcţie de: originea, destinaţia şi itinerariul transportului, de tipul deşeului transportat şi de tipul tratamentului care i se aplică deşeului la destinaţie. Categoriile de deşeuri pentru care se aplică Normele metodologice sunt cele prevăzute de Regulamentul (CEE) 259/93 privind supravegherea transporturilor de deşeuri în cadrul, în şi din Comunitatea Europeană precum şi cele din Convenţia de la Basel.

 

Informaţii privind înregistrarea operatorilor economici care transportă deşeuri nepericuloase

Conform prevederilor Ord. M nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, potrivit modelului prevăzut în Anexa 1
b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat
c) declaraţia pe proprie răspundere, potrivit modelului prevăzut în Anexa 2
d) dovada achitării tarifului – 500 lei pentru fiecare dintre activităţile pentru care se solicită înregistrarea.
Tariful de 500 lei se poate achita:
- prin virament sau mandat poștal în Cont bancar – IBAN RO88TREZ7005032XXX001110, Beneficiar: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - CUI 16462898, deschis la activitatea de Trezorerie și contabilitate publică a Municipiului București

sau

- direct la caseria ANPM, program: luni - joi, orele 9:00-11:00 şi 14:30-16:00

La acest moment, se pot depune solicitări de înregistrare numai pentru activităţile:

    a) comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
    b) brokeri;
    c) transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase.

Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă – Splaiul Independenţei nr. 294, Corp B, Sector 6, Bucureşti.

Numărul de înregistrare este atribuit operatorului economic în termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei complete.

Cererea de radiere se completează potrivit modelului prevăzut în Anexa 3.