Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Legea nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - actualizata

Lege nr.212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

Legea nr.249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

LEGEA Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Lege nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013

Legea nr 278 - 2013 privind Emisiile Industriale

LEGE Nr. 110 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

LEGE Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

LEGE Nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

ORDIN Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Legea nr. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

Legea nr.16/1996 Legea arhivelor nationale

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările cu completările ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Lege privind calitatea aerului înconjurător

Lege nr. 271 din 23 iunie 2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999

Lege 211/2011 privind regimul deseurilor

LEGE Nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

— 25 Items per Page
Showing 1 - 25 of 56 results.