Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu

Autorizaţia Integrată de Mediu

Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este reglementată de Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/17 octombrie 2003, modificat şi completat prin Ordinul ministerului mediului şi pădurilor nr. 3970 din 3 decembrie 2012. Procedura se aplică tuturor activităţilor/instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/ instalaţiilor noi, reglementate prin acordul de mediu.

Ø  În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ următoarele:

    a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură;

    b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;

    c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;

    d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.

Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.

Ø  Tarife aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform Ordinului ministerului mediului nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului

-         analiza preliminară a documentaţiei…………………………......…..1.000 lei

-         analiza propriu-zisă a documentaţiei de susţinere a solicitării …  5.000 lei

-         revizuire/actualizare……………………………………...........………   2.500 lei

 

Ø  Condiţii de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ asigură şi garantează accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei;

-         aduce la cunoştinţa publicului, prin postare pe site-ul propriu, afişare la avizierul instituţiei,  toate solicitările de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

-         eliberează informaţii către public, la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public sunt cele specificate de Ordinul ministerului apelor şi protecţiei mediului nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul.

 

Ø  Litigiile generate de emiterea sau respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente atasate

Formular cerere pentru emiterea AIM

Categorii de activităti industriale pt care este obligatorie obtinerea AIM