Comisia de monitorizare a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial,

Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

- Anul 2020-

 

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotărârea Guvernului nr. 792/1992, în prezent este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi Funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat, care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

APM Teleorman are următoarea structură organizatorică:

 • Director Executiv
 • Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Relaţii Publice
 • Tehnologia Informaţiei
 • Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Evaluare Impact
 • Controlul Poluării
 • SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică
 • Schimbări Climatice
 • Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Domeniul Deşeuri
 • Domeniul Chimicale
 • Domeniul Biodiversitate
 • Domeniul Sol, Subsol
 • Dezvoltare Durabilă
 • Programe, Proiecte
 • Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Domeniul Evaluare Calitate Aer
 • Domeniul Sinteză şi Rapoarte
 • Domeniul Zgomot
 • Domeniul Laboratoare
 • Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Financiar-contabilitate
 • Elaborare buget şi execuţie
 • Achiziţii publice şi urmărire contracte
 • Administrativ
 • Resurse Umane

 

Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare Funcţionare al APM Teleorman, care poate fi consultat la adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Despre noi.

           Programul de funcţionare al APM Teleorman:

luni – joi, între orele: 0800 – 1630 

     vineri, între orele: 0800 – 1400

       Programul de relaţii cu publicul al APM Teleorman (în perioada pandemiei create de COVID-19):

luni – joi, între orele: 0900 – 1400 

     vineri, între orele: 0900 – 1200

           Programul de audienţe: marţi, joi, între orele : 1000 - 1200

 

c). Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

- Director Executiv – Mihaela PȊRVU

- Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice –  cons. Oana Cristiana CIMPOAE

 

 

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

Denumire: Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Sediul: Str. Dunării, nr. 1, cod. 140002, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman

Numar de telefon: 0247.316.228

Numar fax: 0247.316.229

Adresa de e-mail: office@apmtr.anpm.ro

Adresa paginii de internet: http://apmtr.anpm.ro

 

 

e). Sursele financiare, bugetul pe anul 2020 şi bilanţul contabil pentru anii 2018 şi 2019

Sursele financiare – bugetul de stat

Bilantul contabil se regăseşte pe site-ul instituţiei, la adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Despre noi  =>Buget-Finante, Achizitii, Investitii=>Bugetul APM Teleorman               

f). Programele şi strategiile proprii

Pentru punerea în aplicare a strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul protecţiei mediului, APM Teleorman a elaborat şi/sau implementat următoarele programe şi planuri la nivelul judeţului Teleorman:

 • Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Teleorman;
 • Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială pentru anul 2020.

 

 

g). Lista cuprinzând documentele de interes public

 

APM Teleorman are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. programele şi strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Solicitarea informaţiilor de interes public către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, se poate efectua prin solicitare verbală, la Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, persoană de contact – cons. Oana CIMPOAE, precum şi prin solicitare scrisă, transmisă prin telefon, fax, postă sau e-mail:

 • Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman
  Str. Dunării, nr. 1, cod. 140002, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman
 • Telefon: 0247.316.228
 • Fax: 0247.316.228
 • E-mail: office@apmtr.anpm.ro

Formularul tip pentru solicitarea informaţiilor de interes public se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Informaţii de interes public.

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii

 • acte de reglementare: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu, avize de împrăştiere a nămolului, autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor si animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică;
 • bilanţul contabil.

Informaţiile de mediu deţinute de APM Teleorman pentru anul 2020, se regăsesc pe site-ul institutiei: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Informaţii privind mediul.

 

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

 În cazul în care o persoană consideră că dreptul de acces la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă  conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului de furnizare a informaţiilor de interes public solicitate.

 

Formularul tip pentru reclamaţie administrativă se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Informaţii de interes public.

            Răspunsul la reclamaţia administrativă se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.

În cazul în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, solicitantul se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute în Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art. 7 din L. 544/2001, respectiv 10 zile sau, după caz, 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. 

     In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare, mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

 


Program de funcţionare

Programul de funcţionare al Agenţiei

pentru Protecţia Mediuţui Teleorman

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

08:00-16:30

08:00-14:00


Regulament de Ordine Internă

Organigrama APM Teleorman

homepage

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

ANUNŢ

Reluarea activităţilor de relaţii cu publicul

     O dată cu finalizarea stării naționale de urgență, generată de pandemia Covid 19, Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoștința opiniei publice reluarea treptată a activității de relații cu publicul, la sediul instituției, luând în același timp toate măsurile de siguranță necesare atât pentru protejarea cetățenilor, cât și a angajaților.

Reluarea treptată a activităților de relații cu publicul, la sediul instituției, se va face începând cu data de 18.05.2020.

De asemenea, accesul în instituție va fi permis atâta timp cât publicul poartă mască de protecție.

Etajele superioare ale clădirii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, rămân închise, relația cu publicul asigurându-se strict în spațiile de la parter amenajate în acest scop. În ceea ce privește activitatea din cadrul ghișeelor, se va dota personalul cu viziere, se vor asigura soluții de dezinfectare, dar și aerisirea și dezinfecţia periodică a spațiilor. Totodată, se vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane, cu păstrarea distanței recomandate de legislaţia în vigoare.

Se recomandă în continuare folosirea mijloacelor on-line sau poștă pentru solicitări sau depuneri de cereri de informaţii, sesizări, raportări privind gestiunea deșeurilor, ș.a.m.d.

La ghișeu se vor putea realiza operațiuni de încasare tip cash, însă Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman recomandă în continuare cetățenilor să folosească mijloacele on-line de plată pentru tarifele aferente procedurii de obţinere a actelor de reglementare pentru planuri/programe/ proiecte/activităţi.

Activitatea de relaţii cu publicul se va desfășura după următorul program:

Luni - Joi  09:00 – 14:00

Vineri       09:00 – 12:00

Plata tarifelor aferente tipurilor de solicitări prin ordin de plată, se poate realiza în contul:

 RO51 TREZ 6065 032X XX00 1881,   deschis la Trezoreria Alexandria, CUI 3927665.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are regimul serviciilor publice deconcentrate şi este o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu noile prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

Str. Dunării, nr. 1, 140002 Alexandria, judeţul Teleorman

Sediu: intersecţia str. Dunării cu str. prof. Ion Moraru

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotarârea Guvernului nr. 792/1992, iar in prezenteste organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conducerea instituţiei este exercitată de către doamna Mihaela PȊRVU, Director Executiv al APM Teleorman, numit prin Decizia ANPM nr. 390 din 05.05.2020.

COVID 19 (Coronavirus)

10 reguli de protectie

Cum folosim masca

Intrebari despre coronavirus

 

Telefon de permanenţă: 0786 41 10 06

Telefon: 0247.316.228 Fax: 0247.316.229

Telefon pentru situații de urgență: 112

Mail: office[@]apmtr.anpm.ro

Pentru înregistrare și autentificare în SIM - Sistemul Informatic Integrat de Mediu click http://raportare.anpm.ro

Plata taxelor și tarifelor se poate face în contul RO51TREZ6065032xxx001881 Trezoreria Alexandria          sau la casieria instituției.

CUI 3927665

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Pentru a accesa site-ul vechi: <click aici>

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Procedură de sistem .pdf Procedură de sistem .doc privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

GHID EXPLICATIV.pdf GHID EXPLICATIV.doc  pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizatși deschis și asigurarea transparenței decizionale