Back

Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deşeuri

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a ComunităŃii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, după consultarea Comitetului Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2, întrucât: (1) Obiectivul şi componenta principală şi predominantă a prezentului regulament reprezintă protecŃia mediului, efectele acestuia asupra comerŃului internaŃional fiind doar accesorii. Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi ieşirea din Comunitatea Europeană3 a fost deja modificat considerabil de câteva ori şi necesită alte modificări. În special, este necesar să se încorporeze în regulamentul respectiv conŃinutul Deciziei 94/774/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1994 privind documentul de însoŃire standard prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului4 şi al Deciziei 1999/412/CE a Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului5. În consecinŃă, Regulamentul (CEE) nr. 259/93 ar trebui înlocuit în scopul clarităŃii. Decizia 93/98/CEE a Consiliului6 se referea la încheierea, în numele ComunităŃii, a ConvenŃiei de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deşeuri periculoase şi al eliminării acestora7, la care Comunitatea este parte din 1994.

Documente atasate

Regulamentul 1013_2006.pdf