Autorizatia de mediu

AUTORIZATIA DE MEDIU

 

Autorizatia de mediu-  actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare al unei activitati existente sau al unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în functiune.

 

Autorizatie integrata de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.

 

Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara o autorizatiei integrate de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005.

 

PROCEDURA

Ø      Ordinul MMGA  nr. 17 98/2007 pentru aprobarea proceduriI de emitere a autorizatiei de mediu (nu se aplica pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu)

Ø      Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

Ø      Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

 

 

CIND SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atit pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

Solicitarea unei autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente.

 

 

UNDE SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?

Autorizatia de mediu se solicita la sediul APM Braila in a carei raza se afla amplasamentul.

 

LEGISLATIE CURENTA

      Ø      Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr.265/2006

Ø      Ordinul MMDD  nr.1798/2004 pentru aprobarea proceduriI de emitere a autorizatiei de mediu

Ø      Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, modificata si aprobata de Legea nr.84/2006;.

Ø      Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificata la anexa prin Ordinul MMGA nr.1158/15.11.2005;

Ø      Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

 

 

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

 

  • Cerere, completata si stampilata        Descarca aici
  • Fisa de prezentare sI declaratie (Anexa nr.2 conform modelului – Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea proceduriI de emitere a autorizatiei de mediu )        Descarca aici
  • Dovada ca a facut publica solicitarea Descarca aici
  •  Piese desenate (plan de situatie, plan incadrare in zona)
  • Proces verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit conform Ord. MAPM nr.860/2002 (cu modificarile si completarile ulterioare) sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz

              Nota: Functie de specificul activitatii APM poate solicita, dupa verificarea amplasamentului si analiza documentelor depuse,  informatii, acte sau documente suplimentare.

 

            MODALITATI DE REVIZUIRE, TRANSFER  AUTORIZATIE DE MEDIU

 

            Revizuireaautorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul va informa in scris ATPM despre acest lucru, iar ATPM va emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

 

            In situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, autorizatia de mediu se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii,daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa . In acesta situatie nu se percep taxe sau tarife.

           

 

·                      TARIFE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU (conform prevederilor Ord. MMDD nr.1108/2007)

 

 

-          Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu-500 lei

-          Analiza raportului la bilanţul de mediu-1000 lei

-          Finalizarea programului pentru conformare, după caz-1000 lei

 

 

·           Pentru revizuirea autorizatiei de mediu : 250 lei conform prevederilor Ord. MMDD nr.1108/2007

 

 

VALABILITATE

Potrivit OUG 195/2005, modificata si completat` ulterior, valabilitatea autorizatiei este de 5 ani, sau pentru autorizatiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toata perioada derularii programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv.

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

 

                       CONTINUTUL-CADRU

al Fisei de prezentare si de declaratie, necesara emiterii autorizatiei de mediu

 

   1. Date generale

    - Denumirea unitatii, firmei etc., adresa, telefon, fax.

    - Amplasamentul.

    - Profilul de activitate.

    - Forma de proprietate.

    - Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamina, zile/an).

 

    2. Date specifice activitatii

       a) Activitatea desfasurata

    Se prezinta activitatea specifica desfasurata cu informatii complete, iar in cazul unei activitati cu profil industrial se descriu procesele de fabricatie.

        b)  Dotari

    Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate etc.

         c) Bilantul de materiale

    - Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate in proces.

    - Pierderile pe faze de fabricatie sau activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri).

    - Cantitatile de produse si subproduse rezultate.

    Bilantul acestor materiale, care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu, trebuie sa se inchida, cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita.

          d) Utilitati

     - Modul de asigurare cu utilitati (apa, canal, energie etc.): surse, cantitati, volume.

 

    3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

     Protectia calitatii apelor

    - Sursele de ape uzate si compusii acestor ape.

    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma industriala).

    - Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in  mg/l si kg/zi).

 

     Protectia atmosferei

    - Sursele si poluantii pentru aer.

    - Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor.

    - Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s).

 

     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

    - Sursele de zgomot si de vibratii.

    - Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor.

    - Nivelul de zgomot si de vibratii produs.

 

    Protectiasolului si subsolului

    - Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.

    - Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului.

 

      Protectia impotriva radiatiilor

    - Sursele de radiatii din activitate.

    - Dotarile, amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor.

    - Nivelul radiatiilor emise in mediu.

        Protectiafondului forestier

    - Situatia afectarii fondului forestier.

    - Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.

       Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii

    - Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.

    - Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, in general.

        Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional

    - Modul de incadrare a obiectivului in peisaj.

    - Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional.

        Gestiuneadeseurilor

    - Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate.

    - Modul de gospodarire a deseurilor: depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu, comercializare.

        Gestiunea substantelor  ]i preparatelor  periculoase

    - Substantele  si preparatelor  periculoase utilizate/de\inute, cantitatile utilizate/de\inute   ]i fi]ele de securitate ale acestora.

    - Modul de gospodarire, masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului.

        Gestiunea ambalajelor

    - Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite.

    - Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului.

       Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului

    - Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

 

       Protectiaasezarilor umane

    - Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata.

    - Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane.

 

        Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat

    - Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care Romania a aderat.

       Alte date si informatii privind protectia mediului

    Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului, care au legatura cu protectia factorilor de mediu ]i planul de interven\ie [n caz de poluari accidentale.

        Reconstructia ecologica

    - Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona.

       Monitorizarea mediului

    - Dotari si masuri privind instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.

 

    MEN|IUNE:

 Con\inutul fi]ei de prezentare ]i de declara\ie ce se va [ntocmi ]i se va prezenta la autoritatea pentru protec\ia mediului se  va adapta:

-          [n func\ie de specificul activit`\ii;

-     con\inutului cadru care formeaz` obiectul acestei anexe.