Obiective Seveso din judetul Braila

  1. SEVESSO

 

Pe raza jude\ului Br`ila exist` [n prezent un num`r de 5 unit`\i economice care se [ncadreaz` sub rigorile HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase(care implementeazăDirectiva SEVESO II):

-SC TERMOELECTRICA SA- com. Chiscani (termocentral`);

-SC MINI SERV OIL SRL V`deni-com. V`deni (depozit GPL);

-SC CRIMBO GAS F~UREI SRL-ora] F`urei (depozit GPL);

-SC CONPET SA-Rampa de \i\ei Cire]u-com. Cire]u (depozit \i\ei);

-SC AIR LIQIUDE ROMANIA SRL-mun. Br`ila (fabric` acetilen`).

 

Prin cantit`\ile maxime de substan\e periculoase existente pe amplasament, declarate prin notific`ri, aceste unit`\i se [ncadreaz` la categoria risc minor, conform clasific`rii SEVESO. Fiecare unitate a [ntocmit c@te in plan de prevenire a accidentelor majore.

 

La aceste unit`\i APM Br`ila, [mpreun` cu CJGNM Br`ila ]i ISU Br`ila efectueaz` controale anuale comune, [n vederea  stabilirii modului [n care acestea se [ncadreaz` [n prevederile ]i cerin\ele legale prev`zute prin HG 804/2007.

 

Secretariatul de Risc din cadrul APM Br`ila (SRAPM), realizeaz` lunar raport`ri referitoare la situa\ia obiectivelor SEVESO de pe teritoriul jude\ului c`tre ARPM Gala\i, raport`ri anuale ]i chestionare  comune (cu ISU ]i CJGNM), conform prevederilor Articolului 19 (4) al Directivei 96/82/EC privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase(SEVESO II). Acestea sunt destinate ANPM ]i fac parte din sistemul de informare periodic` c`tre Comisia European`, conform obliga\iilor Rom@niei ca stat membru al UE.

 

SRAPM Br`ila a solicitat notific`ri ]i altor unit`\i economice de\in`toare de substan\e periculoase de pe teritoriul jude\ului, [n vedrea stabilirii [ncadr`rii sau nu [n rigorile HG 804/2007. Dintre acestea, cu valori sub coeficientul de [ncadrare [n categoria de risc minor, dar apropiate, men\ion`m: SC CET SA - Chiscani; SC MAREX SA Brăila7; SC STX RO OFFSHORE SA (}antierul Naval), etc. Pe teritoriul jude\ului Br`ila nu au fost identificate obiective economice care s` se [ncadreze la categoria de Risc Major.