ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

null

null

H.G. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Directiva 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Lege 211/2011 privind regimul deseurilor

LEGE Nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

null