Back

Regulament ROSPA0006 Balta Tataru

Anexa nr. 2 REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000 ROSPA0006 BALTA TĂTARU

 

Capitolul I - Cadrul general

Art.1

Prezentul Regulament este realizat în conformitate cu prevederile  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0006 Balta Tătaru  este arie naturală protejată de interes comunitar, categoria arie de protecţie specială avifaunistică, desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. Scopul desemnării Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru îl constituie conservarea speciilor de păsări sălbatice existente în perimetrul său, menținerea/restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor specific ale acestora.

Harta, limitele și formularul standard ale ariei protejate se pun la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Speciile de păsări de interes conservativ, protejate pe teritoriul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru, sunt prezentate în Formularul standardîn Formularul standard al sitului ce poate fi accesat la următoarea adresă:                http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0006.pdf

Art. 2

Din punct de vedere administrativ Situl ROSPA0006Balta Tătaru se află în județele Brăila, Ialomița și Buzău și se suprapune cu următoarele unități administrative-teritoriale: Bărăganul, Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Roşiori, Ulmu, Însurăţei, Griviţa, Miloşeşti, Traian, Padina.

 

 

Art. 3

Responsabilitatea administrării Sitului ROSPA0006Balta Tătaru revine custodelui conform convenției de custodie încheiată cu Agenția Națională pentru protecția Mediului. În acest scop, custodele își însușește Planul de management și urmărește respectarea lui.

 

Capitolul II - Reglementarea activităților

Art. 4

Faptele ilegale pot fi constatate și sancționate de către personalul custodelui și al celorlalte organe abilitate, în conformitate cu prevederile legale.  

 

II.1. Specii de păsări și habitatele lor

Art.5

Sunt interzise:

 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a păsărilor;
 2. perturbarea în cursul perioadei de reproducere, respectiv din martie până în iunie, de creștere, de hibernare și de migrație, respectiv februarie-martie și august-noiembrie. Se asigură liniștea în toate zonele utilizate de păsări în acest scop. Orice perturbare se sancționează conform prevederilor legale;
 3. distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și ouălor din natură;
 4. deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă. Nerespectarea reglementării se sancționează conform prevederilor legale;
 5. deținerea, transportul, comerțul său schimburile de păsări, în orice scop, sunt permise doar în baza autorizației emise de autoritatea de mediu competentă;
 6. tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale. Tăierea stufului este permisă doar cu acordul și consultarea custodelui;
 7. tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane. Dacă se impun acțiuni de acest gen, ele se pot realiza numai cu respectarea legislației în vigoare cu privire la vegetația lemnoasă din afara fondului forestier;
 8. arderea vegetaţiei sau curăţirea terenurilor prin incendiere;
 9. plantarea speciilor invazive și exotice;

Art.6

Colectarea speciilor de floră și faună sălbatică în scopul comercializării se poate face numai de persoane autorizate conform legii și cu acordul scris al custodelui.

 

Art. 7

În perimetrul și în vecinătatea Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru sunt permise toate activitățile care nu generează poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor și/sau degradarea habitatelor naturale;

Art. 8

Este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei, fără avizul custodelui.

 

II.2. Accesul şi circulaţia

Art.9

 1. Accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului este permisă doar pe drumurile amenajate în acest sens;
 2. Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate este interzisă.

Art. 10

 1. custodele poate lua măsuri pentru limitarea accesului pe perioade limitate în zonele de aglomerare a păsărilor în perioada de migraţie şi iernare.
 2. Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces  pe terenurile din cuprinsul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru, indiferent de forma de proprietate.

II.3. Activităţi de recreere, turism, educaţionale şi ştiinţifice şi reguli de vizitare

Art. 11

 1. Pe teritoriul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru sunt permise activități de vizitare, de agrement, educaționale și științifice, desfășurate cu respectarea regulilor de vizitare incluse în prezentul regulament.
 2. Activitățile turistice vor fi monitorizate de către custode, care poate impune restricții, sau poate face recomandări cu privire la desfășurarea unor activități turistice.
 3. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate - studii, rapoarte, măsurători, observaţii, vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru.
 4. Vizitarea unor obiective turistice se face după achitarea tarifului stabilit în conform legii. Excepţie de la plata tarifului de vizitare fac: membrii comunităţilor locale, personalul de supraveghere a animalelor, pentru care s-au contractat păşuni, personalul care supraveghează activitățile de pășunat desfășurate în baza contractelor încheiate cu primăriile, personalul custodelui, persoanele cu handicap, personalul Academiei Romane, proprietarii şi administratorii de terenuri din aria protejată.

Art. 12

 1. Nivelul de zgomot permis este, conform prevederilor legale aplicabile acestei zone, de maximum 45 dB, ca urmare perturbarea liniştii în Situl ROSPA0006 Balta Tătaru prin orice fel de mijloace  este strict interzisă.
 2. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive şi tabere cei interesați vor cere în prealabil aprobarea custodelui.
 3. Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizul custodelui.

Art.13

 1. Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar cu avizul custodelui .
 2. Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare – panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice, se pedepsește conform prevederilor legale.

Art.14

 1. Sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

 

 

Art.15

 1. Accesul câinilor în Situl ROSPA0006 Balta Tătaru este permisă doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă, cu excepția câinilor de vânătoare, de stâne sau cei ai instituțiilor statului.
 2. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să dețină toate actele de dovadă a vaccinării, în conformitate cu prevederile legale.
 3. Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

II.4. Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit

Art.16

 1. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Situl ROSPA0006 Balta Tătaru se execută numai lucrările care sunt în concordanţă cu planul de management.
 2.  Până la revizuirea amenajamentelor silvice administratorii fondului forestier vor aplica numai acele prevederi care nu generează impact potențial negativ asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, care sunt conforme legislației specifice ariilor naturale protejate și planului de management.
 3. Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie care includ păduri situate în perimetrul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru vor fi supuse revizuirii în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al ariei protejate şi vor fi supuse procedurii de evaluare strategică de mediu.
 4. Titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Art.17

 1. Unităţile de exploatare forestieră vor utiliza tehnologii de exploatare şi transport adaptate condiţiilor existente, cu impact minim asupra mediului.
 2. Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul Sitului Balta ROSPA0006 Tătaru, se vor realiza doar după obţinerea avizului custodelui.
 3. Se interzice plantarea de specii de arbori exotici, atât pe terenurile care fac parte din fondul forestier, cât şi pe terenurile din afara fondului forestier, fiind încurajată înfiinţarea/replantarea unui arborete formate din specii autohtone specifice în Situl ROSPA0006 Balta Tătaru.

Art.18

 1. Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare și ale Planului de management.
 2. Planurile de management cinegetic ale fondurilor cinegetice situate în perimetrul Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0006 Balta-Tătaru vor fi corelate cu planul de management al ariei protejate.
 3. Gestionarii fondurilor cinegetice situate în perimetrul Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0006 Balta-Tătaru vor stabili de comun acord cu custodele zone de liniște în fiecare fond.
 4. Zonele de liniște vor fi delimitate şi marcate pe teren prin semne vizibile şi distinctive, În zonele de liniște se iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic, destinate să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.
 5. Acțiunile de evaluare a populaţiilor de interes cinegetic se realizează de către gestionarii fondurilor cinegetice conform procedurilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu participarea custodelui ariei naturale protejate.
 6. Activitățile de vânătoare organizate de către gestionarii fondurilor cinegetice se vor realiza numai în baza autorizațiilor emise conform legii de către agențiile teritoriale pentru protecția mediului din județele în care sunt situate fondurile cinegetice, cu avizul custodelui.
 7. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația raportării către agențiile teritoriale pentru protecția mediului din județele în care sunt situate fondurile cinegetice orice situație care face obiectul legislației din domeniul monitorizării și raportării capturilor și uciderilor accidentale.
 8. Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul Ariei. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a custodelui.

 

 

Art.19

 1. Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Se interzice pescuitul recreativ/sportiv în perioadele de prohibiție stabilite anual prin ordin al autorităților centrale.
 3. Exemplarele de pește și alte viețuitoare acvatice, capturate cu ocazia activităților de pescuit recreativ/sportiv, care au dimensiunile sub limita minimă celei reglementate prin legislație vor fi redate mediului acvatic imediat după capturarea lor.

II.5. Gospodărirea şi exploatarea pajiştilor

Art.20

 1. Administrațiile publice au obligația de a realiza amenajamente pastorale și regulamente de pășunat în condițiile stabilite de lege
 2. Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.21

 1. Locul amplasării stânelor şi locurilor de târlire, pe suprafața Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru se face numai cu acordul custodelui.
 2. Nu se va depăși numărul de câini ciobănești admis de legela fiecare stână.
 3. Portul jujeului regulamentar este obligatoriu.
 4. Păşunatul animalelor domestice în zonele umede precum şi trecerea animalelor prin aceste zone este interzisă.
 5. Pășunatul este interzis în jurul lacurilor Padina, Plașcu, Tătaru, Chioibăşeşti pe o lățime de 30 m de la limita luciului de apă în perioada de 1 februarie - 30 iunie.

Art. 22

Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în aria protejată se realizează numai cu seminţe din specii adaptate specificului climatic al ariei

II.6. Cultivarea terenurilor arabile

Art. 23

Utilizarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:

 1. se va respecta codul de bune practici agricole și normele de ecocondiționalitate
 2. se vor îndepărta speciile de plante invazive;
 3. se interzice tăierea arborilor solitari sau pâlcurilor de arbori existenţi;
 4. se interzice tăierea aliniamentelor de arbori şi arbuştilor de la marginea parcelelor;
 5. se va păstra o bandă nearată de minim 10 m de la malul habitatelor acvatice sau umede;
 6. îndepărtarea tufărişului este permis în perioada 1 august - 28 februarie, cu menţinerea pe suprafeţe a minim 5%, maxim 10% tufăriş.

II.7. Construcţiile

Art.24

 1. Realizarea oricăror investiţii în interiorul sau în imediata vecinătate a Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru este permisă numai cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu avizul custodelui în cazul în care investiția este considerată de către autoritatea de protecția mediului a fi susceptibilă de a avea efecte negative asupra sitului..
 2. Construirea de noi drumuri în cuprinsul ROSPA0006 Balta Tătaru este interzisă fără acordul custodelui.
 3. Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria protejată.
 4. Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alineatul (3) se fac cu avizul custodelui, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management.
 5. Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin.(3) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin.(4) vor include în piesele grafice/desenate și limitele ariei protejate.

II.8. Regimul deşeurilor

Art.25

 1. Gestionarea deşeurilor pe teritoriul ROSPA0006 Balta Tătaru se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.
 2. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru

Art.26

 1. Autorităţile publice locale de pe raza Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere din localităţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.
 2. Autorităţile publice locale de pe raza Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru au responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.
 3. Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.
 4. Toate containerele pentru deșeuri menajere vor fi prevăzute cu mecanisme de închidere conform legii.

II.9. Exploatarea amenajărilor hidrotehnice

Art. 27

 1. Lucrările de amenajare hidroameliorativă, se vor realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul custodelui.
 2. Lucrările de exploatare şi întreţinere a lucrărilor hidrotehnice şi de gospodărire a apelor din perimetrul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru se realizează în conformitate cu prevederile legale, cu înștiințarea custodelui.
 3. Este interzis spălatul oricăror obiecte și vehicule şi utilizarea de detergenţi în apele de suprafață din cuprinsul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru.
 4. Este interzisă deversarea oricăror substanțe, ape uzate, nămoluri în apele de suprafață din cuprinsul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru.

II.10. Finanţarea activităţilor

Art.28

Finanţarea activităţilor custodelui se poate asigura din fonduri provenite:

 1.  
 2. din activităţi proprii şi din sistemul de tarife al custodelui;
 3. din proiecte de finanţare elaborate de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale,
 4. din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate.

Art.29

 1. Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru, potrivit planului de management, custodele va institui tarife ce vor fi avizate conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.
 2. Gestionarea resurselor financiare a ROSPA0006 Balta Tătaru cade în sarcina custodelui şi se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II Reglementare și tarife

Art.30

 1. Pe teritoriul Sitului Balta Tătaru se interzice orice activitate ce generează un impact negativ asupra mediului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizarea activităților sau avizarea planurilor și proiectelor cu impact semnificativ sau posibil semnificativ, se face conform Hotărârii Guvernului1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare, situate pe suprafața siturilor, de către autoritățile competente, se face numai cu avizul custodelui.
 2. Avizul custodelui se emite cu respectarea prevederilor Anexei nr. 9 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climaticenr. 1052/2014 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare.

Art.31

 1. Avizul custodelui se emite pentru planuri și proiecte cu amplasament în perimetrul Sitului Balta Tătaru.
 2. Tarife aplicate pentru analiza documentației
 1. Tariful va fi stabilit în funcție de dificultatea și complexitatea planului/proiectului , solicitantul urmând a fi notificat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației cu privire la tariful aplicat.
 2. Sumele încasate vor fi utilizate de către custode în condițiile legii.
 1. Analiza documentației și emiterea avizului
 1. Documentația se analizează si, după caz, planul/proiectul se avizează în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea documentației complete sau de la data primirii informațiilor suplimentare solicitate ulterior, după caz.
 2. După centralizarea documentelor ce au fost transmise către custode, se va emite avizul custodelui.

Capitolul IV - Sancţiuni

Art.32

 1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare.
 2. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.
 3. Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acesteia, de către Garda de Mediu precum, de către personalul custodelui şi de către personalul altor organe ale statului cu competenţe în zonă.
 4. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.
 5. Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.
 6. Cuantumul amenzilor este cea stabilită prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.
 7. Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin alte acte normative specifice.
 8. Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.
 9. Aplicarea prezentului Regulament se face de către custodeşi de către personalul organelor statului cu competenţe în zonă.

Capitolul V - Dispoziţii finale

Art. 33

 1. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea acestei arii de protecție specială avifaunistică.
 2. Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe teritoriul Sitului ROSPA0006 Balta Tătaru sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse avizării de către custode, în conformitate cu prevederile legale.

Art.34

 1. Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui cu aprobarea autorității competente pentru protecția mediului.
 2. Prezentul regulament se poate modifica de către autoritatea competentă la propunerea factorilor interesați sau a custodelui.
 3. Prezentul regulament poate fi revizuit de către custode, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor protejate.