Back

A aparut ordinul nr 1150/2020 privind procedura vizarii anuale

În Monitorul Oficial nr. 495 din 11 iunie 2020 a apărut Ordinul  nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

 

 

ORDIN  Nr. 1150/2020 din 27 mai 2020

privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 495 din 11 iunie 2020

 

    Având în vedere Referatul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 302/DCPR din 11.02.2020,

    în temeiul art. 16 alin. (2^3) şi (2^7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

 

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) Viza se solicită şi se aplică anual începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    (2) Solicitarea se face pentru toate autorizaţiile de mediu sau autorizaţiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 1.

    ART. 3

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

                              Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

                              Costel Alexe

 

    Bucureşti, 27 mai 2020.

    Nr. 1.150.

 

    ANEXĂ

 

                         PROCEDURĂ

de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare, de aplicare şi de respingere a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu.

    ART. 2

    Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

    ART. 3

    Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.

 

    CAPITOLUL II

    Autorităţi competente

 

    ART. 4

    (1) Viza anuală se aplică sau se respinge de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi, respectiv, de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.

    (2) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sau a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se aplică/se respinge de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

    (3) Până la data de 10 ianuarie a fiecărui an, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate emite decizii de delegare către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului pentru activităţile care au autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu valabilă la data de 31 decembrie a anului anterior.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2020, în termen de 10 zile de la data publicării ordinului pentru aprobarea prezentei proceduri, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate emite decizii de delegare către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului pentru activităţile care au autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu valabilă la data de 31 decembrie 2019.

 

    CAPITOLUL III

    Solicitarea, aplicarea şi respingerea vizei anuale

 

    ART. 5

    (1) Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

    a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

    b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

    c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

    d) dovada achitării tarifului.

    (2) Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu deţinută de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite şi prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorităţii publice pentru protecţia mediului sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.

    (3) Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul menţionează în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la autoritatea publică pentru protecţia mediului rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul menţionează data la care a încărcat datele în sistem.

    (4) Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

    (5) Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).

    (6) Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu.

    ART. 6

    (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte dacă sunt necesare informaţii sau documente suplimentare, precum şi necesitatea verificării amplasamentului.

    (2) Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizaţiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectuează la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizaţiilor de mediu, verificarea amplasamentului se face cel puţin o dată la 2 ani. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului poate stabili prin deciziile de delegare de competenţă emise conform art. 4 alin. (2) - (4) frecvenţa de verificare a amplasamentelor în cazul autorizaţiilor de mediu.

    (3) Autoritatea publică pentru protecţia mediului efectuează vizita de amplasament în prezenţa titularului sau a împuternicitului acestuia şi întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. În cazul în care titularul refuză desemnarea unui reprezentant al său, autoritatea publică pentru protecţia mediului emite decizia de respingere a vizei anuale.

    (4) În cazul în care în urma verificării documentelor transmise şi în urma vizitei de amplasament conform alin. (2) se constată că activitatea se desfăşoară cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfăşurată, în termen de 5 zile lucrătoare autoritatea publică pentru protecţia mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.

    (5) În cazul în care în urma verificării documentelor transmise şi în urma vizitei de amplasament conform alin. (2) şi (3) se constată că nu sunt respectate condiţiile impuse prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi au intervenit modificări de fond în activitatea desfăşurată pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitării vizei anuale, autoritatea publică pentru protecţia mediului transmite o notificare prin care se acordă un termen de maximum 60 de zile în vederea remedierii celor constatate. Autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu cu privire la măsurile de remediere şi termenul de realizare a acestora. Titularul notifică autoritatea publică pentru protecţia mediului cu privire la îndeplinirea măsurilor stabilite şi prezintă documente doveditoare (după caz). Autoritatea publică pentru protecţia mediului analizează documentele privind îndeplinirea obligaţiilor transmise de titular şi, dacă este cazul, face o (nouă) verificare de amplasament.

    (6) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (5), titularul nu îndeplineşte măsurile de remediere stabilite, autoritatea publică pentru protecţia mediului suspendă autorizaţia de mediu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care, după expirarea termenului de suspendare, titularul nu a îndeplinit măsurile de remediere, autoritatea publică pentru protecţia mediului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, emite decizia motivată de respingere a vizei anuale şi informează Garda Naţională de Mediu. Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu îşi pierde valabilitatea, iar titularul are obligaţia de a solicita emiterea unei noi autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu.

    (7) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (5), titularul îndeplineşte măsurile stabilite, autoritatea publică pentru protecţia mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării îndeplinirii măsurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

    ART. 7

    (1) Decizia de aplicare sau respingere a vizei anuale pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu se concretizează în decizie a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru activităţile a căror reglementare intră în competenţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, respectiv decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau a conducătorului autorităţii judeţene pentru protecţia mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

    (2) Decizia devine anexă la autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi face parte integrantă din aceasta.

    ART. 8

    (1) Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizaţiilor de mediu şi 300 lei în cazul autorizaţiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

    (2) Tariful se achită în avans, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau prin ordin de plată.

    (3) Cuantumul tarifului se poate actualiza prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

 

    CAPITOLUL IV

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 9

    În cazul autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu pentru care a fost solicitată aplicarea vizei anuale înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică pentru protecţia mediului clasează solicitarea şi informează titularul cu privire la obligaţia de a solicita aplicarea vizei în anul imediat următor, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (4) din prezenta procedură.

    ART. 10

    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

    ANEXA 1

    la procedură

 

    Către

    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"/Agenţia Naţională pentru

    Protecţia Mediului/agenţia judeţeană pentru protecţia mediului

 

    Societatea, .........................................., în calitate de beneficiar, cu sediul în ........................................, reprezentat prin delegat ................................, Delegaţia nr. .............., telefon .................., fax ....................., vă rog a aproba aplicarea vizei anuale a Autorizaţiei de mediu/Autorizaţiei integrate de mediu nr. ................., emisă pentru desfăşurarea activităţii/activităţilor .......................................................... .

    Rapoartele obligatorii conform AIM/AM transmise în ultimele 12 luni (data şi nr. înregistrare la ACPM/data încărcării datelor în sistemul electronic):

 

    Semnătura beneficiarului/delegatului                        Data

    ....................................                 ...............

 

    ANEXA 2

    la procedură

 

                    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

    Subsemnatul, ....................., în calitate de reprezentant legal al S.C. ..........................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că activitatea/activităţile pentru care a fost emisă Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu nr. .................. se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu mai sus menţionată. Activităţile desfăşurate sunt după cum urmează:

    I. Activităţi desfăşurate în sediul social:

    Denumire activitate/Cod CAEN

    1. .......................................................................

    2. .......................................................................

    3. .......................................................................

    II. Activităţi desfăşurate în sediul/sediile secundar(e) din localitatea .........................., adresa (Se completează pentru fiecare sediu secundar în parte.):

    Denumire activitate/Cod CAEN

    1. .......................................................................

    2. .......................................................................

    3. .......................................................................

    Cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare, aplicabile la punctul de lucru pentru activităţile reglementate.

 

    Data: .....................                Semnătura: ....................

 

    ANEXA 3

    la procedură

 

    Proces-verbal de verificare a amplasamentului, încheiat astăzi, ................

    de către domnul/doamna ................................, în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor/Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/agenţiei judeţene pentru protecţia mediului/Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"/................................., cu ocazia verificării efectuate în teren în vederea soluţionării cererii de vizare anuală a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu emise pentru ............................, cu sediul în municipiul/judeţul .........., localitatea ........., str. ................. nr. ......., tel. ..................., nr. înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............., C.U.I. ...............

    Verificarea s-a efectuat în prezenţa reprezentantului ................................, în persoana domnului/doamnei ............., având funcţia de ......................, care se legitimează cu ................. .

    Amplasamentul/Punctul de lucru verificat: municipiul/judeţul ........, localitatea .............., str. .............. nr. ......

    Suprafaţa ocupată: .......................................................

    Vecinătăţi: ..............................................................

    Activitatea desfăşurată pe amplasament:

    1. Materii prime, mod de ambalare, depozitare, cantităţi (după caz): ....................................................

    2. Substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate (după caz): .......................................................

    3. Utilităţi:

    - apă în scop potabil/igienico-sanitar/tehnologic:

    - apă uzată:

    - încălzire: .............................................................

    4. Proces tehnologic: .............................................

    5. Produse obţinute: ..............................................

    6. Dotări: ..............................................................

    7. Deşeuri rezultate, mod de eliminare:

    ..........................................................................

    8. Ambalaje folosite (tipuri) şi mod de gospodărire/valorificare: .........................................................

    9. Mijloace de transport: ..........................................

    10. Programul de lucru al unităţii: .............................

    11. Stadiul realizării unor măsuri dispuse anterior de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului:

    ..........................................................................

    12. Alte constatări: ..................................................

    13. Măsuri de remediere conform art. 6 alin. (5) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale:

    14. Concluzii:

 

                         Reprezentant

               Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Agenţia

               Naţională pentru Protecţia Mediului/agenţia judeţeană

               pentru protecţia mediului/Administraţia Rezervaţiei

               Biosferei "Delta Dunării"

               ......................................................

               Domnul/Doamna ........................................

               Semnătura ............................................

 

               Reprezentant

               Societatea Comercială ................................

               Domnul/Doamna ........................................

               Semnătura ............................................

 

    ANEXA 4

    la procedură

 

                              DECIZIE

                         Nr. ...... din .............

 

    Având în vedere documentele depuse de S.C. ........................, procesul-verbal de verificare a amplasamentului nr. ......... din ..................., încheiat de reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor/Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/agenţiei judeţene pentru protecţia mediului/Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", după caz, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor pentru care a fost emisă Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu nr. ......... din ................, emisă pentru activităţile desfăşurate la punctul/punctele de lucru din judeţul .................., localitatea ............., str. .................. nr. ......, în scopul vizării anuale a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu,

    în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (2^4)/(2^5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului/preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" emite prezenta decizie.

 

    ART. 1

    Începând cu data comunicării prezentei decizii se aplică viza pentru perioada .............../se respinge viza, pentru Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu nr. ...... din .................. a titularului ............................, emisă de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/agenţia judeţeană pentru protecţia mediului/Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

    ART. 2

    Prezenta decizie se comunică titularului şi poate fi contestată de acesta în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                         Secretar de stat/Preşedinte/Guvernator/Director executiv,

                         ...........................................................

 

                              ---------------