Back

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL - COMUNA BRAN, JUDEȚUL BRAȘOV

Anunț decizie etapa de încadrare

 

Afișat în data de 30.10.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL - COMUNA BRAN, JUDEȚUL BRAȘOV, propus a fi realizat în  județul Brașov, comuna Bran, satele Bran, Sohodol, Șimon, Predeluț, titular COMUNA BRAN prin DOREL NICU RAREȘ RĂDĂCINĂ, actual reprezentată prin Primar Interimar NICOLAE NILĂ - planul  se  supune  evaluării de mediu şi evaluarii adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800 - 1630 şi vineri între orele 800 -1400   la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii, nr.3,  municipiul Braşov sau pe site-ul APM Brașov  http://apmbv.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, municipiul Braşov ( Fax: 0268.419013, e-mail office@apmbv.anpm.ro ), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

 

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

-planul intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, urmând a se implementa parțial pe suprafața Parcului Național Piatra Craiului ( cod european : 11173 ), Parcului Natural Bucegi ( cod 20678 ), rezervației naturale Abruptul Bucșoiu, Mălăiești, Gaura ( cod național 2.234 ), precum și a siturilor Natura 2000 :  ROSCI0194 Piatra Craiului, respectiv ROSCI0013 Bucegi și ROSPA0165 Piatra Craiului.

-în urma analizării memoriului de prezentare, întocmit conform prevederilor din ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, dupa completarea listei de control, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu a considerat oportună continuarea procedurii de reglementare, cu realizarea unui studiu de evaluarea adecvată aferent planului propus cu integrarea informațiilor referitoare la componenta de biodiversitate, prevăzute în Ord. MMP 19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare ale ariilor protejate, întrucât proiectul este susceptibil sa genereze un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor din Parcului Național Piatra Craiului ( cod european : 11173 ), Parcului Natural Bucegi ( cod 20678 ), rezervației naturale Abruptul Bucșoiu, Mălăiești, Gaura ( cod național 2.234 ), precum și a siturilor Natura 2000 :  ROSCI0194 Piatra Craiului, respectiv ROSCI0013 Bucegi și ROSPA0165 Piatra Craiului.

-planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului și urbanism si stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute in anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, dar in urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare  criteriile relevante prevăzute  în anexa I din HG 1076/2004, au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

-conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului  995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004  planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a.

-în urma anunțurilor  publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Brașov observații /propuneri din partea publicului.

Intocmit: consilier : Liliana Cristina Rogoz

Șef Serviciu A.A.A: consilier Daniela Birău

Compartimentul CFM: consilier Mirela Moisă