Back

AVIZ nr. 1-2017 PUG POIANA MARULUI

Nr.  1575/ 16.10.2017

AVIZ  DE  MEDIU

NR.1 BV  DIN  16.10.2017 

 

 

Ca urmare a notificării adresate de către  Primăria Comunei Poiana Mărului cu sediul în localitatea Poiana Mărului, str. Principală, nr.189, judeţul Braşov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr.1575 din 31.01.2017, nr. elo 103 din 07.02.2017 si completari ulterioare

 • ca urmare a Deciziei nr. 1183 din 05.12.2012 emisă de  Preşedintele ANPM emisă de  Preşedintele ANPM;
 • în urma parcurgerii etapelor procedurale prevăzute de H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în urma informării şi consultării publicului în conformitate cu prevederile H.G. nr.1076/2004 şi a O.M. nr. 117/2006:
  • anunţuri repetate în mass-media locală şi afişare pe pagina de internet a A.P.M. Braşov  ;
  • punerea la dispoziţia publicului interesat spre consultare la sediul A.P.M. Braşov şi la sediul Primăriei Poiana Mărului a documentaţiei de solicitare, a proiectului de plan şi a raportului de mediu;
  • şedinţa de dezbatere publică a proiectului de plan şi raportului de mediu care a avut loc în data de 30.08.2017 la sediul Primăriei Poiana Mărului, organizată în conformitate cu art. 23 din H.G. 1076/2004
  • publicul interesat a avut posibilitatea transmiterii observaţiilor pe tot parcursul procedurii de evaluare de mediu;  nu  au existat observaţii din partea publicului.
   • luând în considerare concluziile Raportului de mediu, întocmit de S.C. MEGAN 2002 SRL București, 
 •  în urma analizării tuturor aspectelor apărute pe parcursul derulării procedurii, a rezolvării completărilor la documentaţie solicitate  prin  A.P.M. Brașov ;
 •  în urma consultării punctelor de vedere şi exprimării acordului privind proiectul de plan şi raportul de mediu de către autorităţile competente membre ale Comitetului Special Constituit;
 •  în urma luării deciziei de emitere a avizului de mediu în cadrul Comitetului Special Constituit  la A.P.M  Braşov  în data  de  04.09.2017;
 • în baza HG nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;
 • în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
 • în baza O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările  şi completările ulterioare;
 • în baza H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a O.M. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

 

se  emite

 

A V I Z    D E   M E D I U

 

pentru  ACTUALIZARE  PLAN  URBANISTIC  GENERAL AL COMUNEI   POIANA    MĂRULUI

 

proiectant :    S.C. PROIECT BRAȘOV S.A.

titular de plan: PRIMĂRIA  COMUNEI  POIANA  MĂRULUI 

 

Care prevede: obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru teritoriul administrativ al  comunei Poiana Mărului  amenajare a teritoriului şi dezvoltare a aşezărilor umane  ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază.

 

în scopul: Planul cuprinde analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ a unităţii de bază (suprafeţe din intravilan cât şi din extravilan) şi în acelaşi timp stabileste norme generale, pe baza cărora se elaborează  apoi în detaliu, la scară mai mică, proiecte PUZ şi PUD.

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, cuprinde şi detaliază prevederile Planului Urbanistic General referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor. Scopul reglementărilor privind urbanismul este stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.

Planul Urbanistic General propus cuprinde reglementări pentru următorii 5 - 10 ani la nivelul teritoriului administrativ al comunei Poiana Mărului, are caracter director şi de reglementare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare viitoare a oraşului şi transpune la nivelul unităţii teritorial administrative,  strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil spaţial.

Obiectivele urmărite prin implementarea Planului Urbanistic General:

 • Managementul teritorial cu urmatoarele obiective specifice:
 • restabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 • introducerea in cadrul Planului Urbanistic General a zonelor si/sau terenurilor ce au facut obiectul unor PUD-uri si/sau PUZ-uri aprobate in perioada de de la ultima aprobare a PUG-ului comunei Poiana Mărului;
 • Planificarea strategica a dezvoltarii cu urmatoarele obiective specifice:
 • corelarea cu politicile locale, regionale, nationale si europene de dezvoltare;
 • stabilirea indicilor urbanistici pentru diferite zone funcţionale;
 • Valorificarea potenţialului natural, economic şi uman;
 • Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;
 • Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;
 • Stabilirea obiectivelor de utilitate publică;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;
 • Stabilirea zonelor de protectie cai de comunicatie majore, infrastructura feroviera;
 • Stabilirea zonelor supuse interdictiei temporare de construire până la intocmire PUZ;
 • Reabilitarea, protectia si conservarea mediului;

Date generale:

Comuna Poiana Mărului este integrata, impreuna cu alte 13 localitati,  in Zona Metropolitană constituită în jurul Braşovului, zona  care se intinde pe o suprafata de 136.101 ha.

Comuna Poiana Mărului este situată în depresiunea Tara Bârsei  în partea central sudica a judeţului Braşov, strabatută de DN 73 A care asigură legătura rutieră dintre DN 1 București – Brașov și DN 1 Brașov – Sibiu, învecinată cu orașul Zărnești la S –V.

Comuna este străbătută de la sud la nord de pârâul Șinca afluent de stânga al râului Olt şi este situat la o altitudine  medie de 650 m cu coordonatele geografice: 45°39′46″ latitudine nordică şi 25°30′22″ longitudine estică.

Comuna Poiana Mărului are o suprafaţă a intravilanului de 6222,34 ha şi o populaţie de 3449  de locuitori.

Accesul în localitatea Poiana Mărului se realizează pe drumul naţional DN 73 A.

Teritoriul administrativ al Comuna Poiana Mărului se învecinează:

 • La Nord cu teritoriul comunei Holbav ;
 • La Nord-Vest cu teritoriul comunei Șinca Nouă;
 • La Sud cu teritoriul orașului Zărnești;
 • La Est cu teritoriul comunei Vulcan .

A. SITUATIA EXISTENTĂ PRIVIND ZONIFICARA FUNCŢIONALĂ

Bilantul teritorial al suprafetelor din teritoriul administrativ:

Categorie

Suprafaţa - ha

Procent din total administrativ

Extravilan

6079

90

Intravilan

143

10

TOTAL administrativ

6222,34

100

Teritoriul intravilan existent al Comunei Poiana Mărului  este format din:

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT al localităţii                     

Nr. trup

Nume trup

Suprafaţa (ha)

A

Poiana Mărului

 Submasa Mare

47,10

7,00

B

Intre Văi

1,00

C

Paltin

2,70

D

Motel

0,20

E

Nuclee in teritoriu

85,00

TOTAL

143,00

 

 

Bilanţul teritorial pentru intravilanul Comunei Poiana Mărului – existent

 

ZONE FUNCŢIONALE

Suprafaţă (ha)

 

Comuna Poiana Mărului

Trupuri
 

TOTAL

din total intravilan

 

Submasa Mare

Intre Văi

Paltin

Motel

Nuclee

 

 

 

 

 

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

33,03

0,40

0,34

 

 

6,83

 

 

0,20

 

 

 

40,80

 

 

28,53

 

Instituţii şi servicii de interes public

1,15

 

0,55

 

 

 

1,70

1,19

 

Unităţi de producție mică

0,08

 

 

 

 

 

0,08

0,05

 

Spaţii verzi publice, de protecţie,sport

2,00

 

 

 

 

 

2,00

1,40

 

Păduri în intravilan

0,42

 

 

 

 

 

0,42

0,29

 

Căi de comunicare și transport

4,25

0,40

0,11

0,17

 

 

4,93

3,45

 

Gospodărire comunală , cimitire

 

0,27

 

 

 

 

 

0,27

0,19

 

Construcții și echipamente th-edilitare

0,06

 

 

 

 

 

0,06

0,04

 

Ape

2,00

0,18

 

 

 

 

2,18

1,52

 

Teren agricol în intravilan

3,84

1,72

 

 

 

 

5,56

3,89

 

Teren ocupat de gospodarii risipite în teritoriu

 

 

 

 

 

85,00

85,00

59,45

 

TOTAL INTRAVILAN LOCALITATE / TRUPURI

47,10

2,70

1,00

7,00

0,20

85,00

143,00

100,0

 

TOTAL INTRAVILAN

   50,15

 

3,25

11,80

 

5,00

70,20

 

 

 

 

100,00%

 

                                   

 

B. SITUAŢIA PROPUSĂ PRIVIND ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Bilanţul teritorial al folosinţei suprafeţelor din teritoriul administrativ propus prin marirea suprafetei  din intravilanul localitatii:

 

SUPRAFAŢA

 ha

PROCENT

 din total administrativ

Intravilan

224,65

 

TOTAL administrativ

224,65

100

 

 

Bilanţul teritorial pentru intravilanul Comunei Poiana Mărului – propus

ZONE FUNCŢIONALE

Suprafaţă (ha)

Comuna Poiana Mărului

Trupuri
 

TOTAL

%  din total intravilan

Intre Văi

Paltin

Motel

Nuclee

 

 

 

 

 

 

Locuinţe şi funcţiuni complementare

71,24

1,98

15,49

0,20

 

88,91

42,24

 

Instituţii şi servicii de interes public

1,15

0,76

 

 

 

1,91

0,91

Unităţi de producție mică, prestări servicii, depozite

1,74

 

 

 

 

1,74

0,83

Spaţii verzi publice şi de protecţie , sport

 

8,34

0,98

0,26

 

 

11,97

5,68

 

Căi de comunicație rutieră și pietonală

 

0,53

0,56

 

 

10,99

5,22

9,90

Gospodărie comunală , cimitire

0,27

 

 

 

 

0,27

0,13

Construcții și echipamente

 th-edilitare

 

0,06

 

 

 

 

0,06

0,03

Ape

 

 

 

 

 

4,65

2,20

4,55

 

 

0,10

 

 

Teren ocupat de gospodării risipete în teritoriu

 

 

 

 

104,15

104,15

59,45

TOTAL INTRAVILAN 

97,25

4,25

18,80

0,20

104,15

224,65

100

                       

 

          Avizul de mediu se emite în următoarele condiţii:

 1. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu  “AER” 
 • Reducerea poluării atmosferice prin sistematizarea circulaţiei de la nivelul comunei prin reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere auto şi prin realizarea conexiunilor cu localitățiile învecinate;
 • Nu se vor construi obiective de producţie, cu emisii poluante, in zona functionala destinata unitatilor de mica productie;
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin mărirea eficienţei energetice a clădirilor şi utilizarea surselor regenerabile de energie ;
 • Se vor reabilita zona spatiilor verzi şi de sport ale localitatii;
 • Spatiile de protecţie se vor realiza sub forma zonelor verzi;
 • Reducerea   nivelului   incarcarii   atmosferice   cu   pulberi   in   suspensie sedimentabile dupa cum urmeaza:
 • materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;
 • masuri  pentru  evitarea  disiparii  de  pamant  si  materiale  de  constructii  pe  carosabilul drumurilor de acces;
 • se  interzice  depozitarea  de  pamant  excavat  sau  materiale  de  constructii  in  afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate;
 • pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului.
 1. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu “APA”
 • Extinderea si reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apa
 • Prioritate PUG – extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa în comuna                                              -   Se vor proiecta si executa sisteme centralizate de alimentare cu apa în satele comunei, în functie de programul propriu al Consiliului Local si al strategiei de dezvoltare locala a comunei Poiana Marului ce  vor cuprinde lucrari propuse a se realiza in  perspectiva  cum ar fi: statie de tratare a apei; extinderea retelelor centralizate de distributie (L=24936 m); contorizarea cosnumatorilor de apa ; asigurarea zonelor de protectie sanitara a captarilor de apa existente.
 • Lucrari  hidrotehnice  pentru  controlul debitului  paraielor: Sinca,  Submasa  Mare, Submasa  Mica,  Holbav  si  Vulcanita,  pentru  apararea  contra  inundatiilor  si  a eroziunii solului si poduri noi.
  • La stabilirea zonei de protectie din lungul cursurilor de apa se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Interzicerea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele lacurilor, cu exceptia lucrarilor de poduri, cai ferate si a drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa.
  • Autorizarea  lucrarilor  mentionate  va  fi  permisa  numai  cu  avizul  autoritatilor  de gospodarire a apelor si cu asigurarea masurilor de prevenire specifice.
  • Solicitarea efectuarii unui studiu de specialitate privind fundamentarea zonelor de teren cu risc natural sau potential de inundare, din care sa reiasa tipul de amenajari care au drept scop limitarea riscurilor naturale:
  • lucrari hidrotehnice pentru atenuarea viiturilor;
  • lucrari de combatere a eroziunii de adancime.
 • Extinderea si reabilitarea infrastructurii reţelelor de canalizare
 • Prioritate PUG - initierea unui program pentru realizarea  retelei de canalizare centralizate, inclusiv traversari de drumuri si/sau cursuri de apa,  cu statie de epurare pentru comuna, conform proiectului (care va studia solutia optima, va permite eliminarea surselor de poluare) si a programului national pentru dezvoltare rurala Axa 3.
 •   Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2002, este necesară realizarea, în cadrul    procesului de epurare, a următoarelor grade de epurare:
 • 90 %       - Materii în suspensie (MS)
 • 93 %       - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
 • 93 %      - Azot amoniacal (NH4+)
 • 80 %       - Fosfor total (P) 
 • 86 %       -Consum chimic de oxigen-  (CCOCr) 
 • 98 %       - Detergenti sintetici biodegradabili
 • 33 %       - Substante extractibile cu solventi organici
 • Limitele maxime ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate in paraul Sinca se vor incadra in urmatoarele limite maxime admise, stabilite in conformitate cu prevederile NTPA 001, aprobat prin H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Lucrări de amenajare împotriva inundaţiilor:
 • Intretinerea albiilor minore prin indepartarea vegetatiei forestiere si reprofilarea acestora;
 • Luarea de masuri pentru reducerea scurgerii pe versantii prin plantarea de arbori;
 • Realizarea unor praguri de fund pentru consolidarea talvegului albiei si reducerea eroziunilor;
 • Decolmatarea podurilor si podetelor de acces in gospodarii, concomitent cu recalibrarea acestora;
 • Avizarea si /sau autorizarea  din punct de vedere al gospodarii apelor a podurilor de pe teritoriul comunei;
 • Decolmatarea si recalibrarea albiilor minore a paraului : Sinca, Submasa Mare, Submasa Mica, Vulcanita si Holbav, pentru asigurarea tranzitarii debitelor de calcul cu asigurarea de Q 1 %;
 • Realizarea unor diguri de protectie pe cursurile de apa din intravilanul localitatii Poia Marului astfel inacat capacitatea de transport a albiilor sa asigure tranzitarea debitelor de calcul 1%.
 • Apele de suprafata si subterane:

Pentru protectia acestora  se vor institui  urmatoarele zone de protectie:

 • 5 m in lungul cursurilor de apa de pe raza comunei Poiana Marului incepand de la limita albiei minore;
 • 100 m amonte, 25 m aval si 25 m lateral de o parte si de alta  a prizet de captare apa;
 • raza de 10 m din centrul forajului pentru puturile forajelor de mare adancime;
 • 25 m de la zidurile exterioare ale constructiei rezervoarelor  de apa;
 • 20 m de la zidurile exterioare ale constructiei pentru statia de tratare apa;
 • 10 m de la zidurile exterioare ale constructiei pentru statia de pompare apa;
 • 10 m de o parte si de alta  a conductelor de aductiune apa;
 • 3 m fata de conductele  din reteaua de distributie apa;

Alte zone de protectie ce se vor institui:

 • 50 m in jurul cimitirelor;
 • 500 m fata de fermele de taurine peste 500 capete;
 • 1000 m pentru complexe de porci intre 1000-10000 capete;
 • 500 m pentru abatoare;
 • 300 m  fata de statii de epurare ape uzate;
 • 22 m fata de drumul national;
 • 20 m fata de drumul judetean;
 • 18 m fata de drumul comunal;
 • 12 m fata de LEA 20 kv;
 • 20 m fata de axul conductei magistrale gaze naturale.

     3. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu “SOL, SUBSOL, ASEZARI UMANE”

 • Pentru solul contaminat in jurul surselor, ca de exemplu zonele de depozitare necontrolata a deseurilor din gospodarii, se propun masuri de inchidere si ecologizare a arealului contaminat si redarea in circuitul agricol.
 • Pentru   zonele   care   raman   in   circuitul   agricol,   se   impune   respectarea tehnologiilor de utilizare si tratare a terenurilor cu ingrasaminte chimice.

  Nu se vor introduce substante poluante in sol si nu se va modifica structura sau tipul solului.Se recomanda utilizarea ingrasamintelor organice din gospodariile proprii, cu evitarea scurgerii in cursurile de apa.

 • In ceea ce priveste colectarea, depozitarea si transportul deseurilor, se impun o serie de masuri:

-realizarea in gospodariile individuale, unitati economice si unitati publice de puncte(platforme)specialamenajate,invedereacolectariisidepozitarii temporare a deseurilor;

-se va implementa un sistem de colectare selectiva a deseurilor;

-serviciuldecolectaresitransportsevarealziaprintr-unoperatorde salubritate autorizat si licentiat.

 • Lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace tehnice adecvate, in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol.
 • Caile rutiere si platformele parcarilor vor fi impermeabilizate, pentru evitarea poluarii solului cu uleiuri si produse petroliere.

      5.Măsuri pentru „GESTIUNEA DESEURILOR”

 • Implementarea unui sistem de management  de colectare a deşeurilor selectiv prin:
  • realizarea colectării selective a deşeurilor;
 • Eliminarea unor categorii de deşeuri în conformitate cu prevederile „Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru”

6.Măsuri pentru protejarea factorului  “SOCIAL ECONOMIC”

 • Modernizarea şi extinderea infrastructurii de bază  în  comuna Poiana Mărului
 • Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă;
 • Înfiinţarea şi extinderea sistemului de canalizare;
 • Sistematizarea circulaţiei şi modernizarea arterelor de circulaţie rutieră; 
  • Dezvoltarea structurilor de sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi a turismului de afaceri şi de tranzit
 • Realizarea de noi structuri de cazare la standarde moderne
 • Crearea unui centru de promovare a localităţii (economic, turistic, formare profesională)
 • Realizarea investiţiilor  în infrastructura de agrement sportiv:  motociclism,  ciclism, off road, teren sport şi sală de sport modernă.
 • Realizarea unei pieţe agroalimentare.

7.Măsuri pentru protejarea  factorului de mediu „ BIODIVERSITATE”

 • Pentru imbunatatirea situatiei privind vegetatia si calitatea peisajului, au fost propuse  functiuni urbane noi, reconversia altora si masuri administrative, tipuri de exploatare a unor zone, tipuri de utilizare a produselor rezultate, reconformarea circulatiilor majore, lucrari importante pentru ecologizarea unor zone. De asemenea, a fost utilizata ideea de rezolvare a unor probleme privind imaginea comunei si protectia unor zone functionale cu ajutorul vegetatiei.
 • Vegetatia si calitatea peisajului raurilor din zona isi  vor schimba functiunile pentru reintegrarea in circuitul economic, prin prevederea de spatii verzi, spatii pentru sport si agrement;
 • Vegetatia va fi utilizata de asemenea la alcatuirea perdelelor de protectie.
 • Vegetatia va fi utilizata si pentru insotirea circulatiei in scuaruri, plantatii de aliniament, fasii plantate la intrarile in localitate
 •  La amenajarea spatiilor verzi si de recreere se interzice introducerea de specii ca pradatorii, specii exotice sau OMG (Organisme modificate genetic) si se propune utilizarea speciilor locale (din pepiniere Romsilva). De asemenea, ca masura de protectie, se va elimina aplicarea pesticidelor si ingrasamintelor in spatiile verzi.
 • Titularul  planului  are  obligatia  sa  protejeze  speciile  de  fauna  existente  in perimetrul P.U.G, prin:

- asigurarea masurilor pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea efectelor negative si deranjarea faunei;

- interzicerea utilizarii semnalelor sonore;

- interzicerea iluminarii soselei in zonele de padure si utilizarea doar a semnalizarilor fara sursa de lumina proprie pe acest sector.

Pentru reducerea la minim a efectelor negative asupra peisajului, se recomanda ca pe parcursulexecutariilucrarilordeconstructie/demolari,sasepastrezecuratenia,atatin incinta, cat si pe drumul de acces in zona.

8.Masuri de protectie impotriva riscurilor naturale.

 • Unul  din  cele  mai  importante  riscuri naturale  este  legat  de  structura terenurilor. Pentru a evita distrugerea constructiilor, se impun mai multe categorii de masuri:

- pastrarea terenurilor cu probleme, pe cat este posibil, in domeniul public;

-    functiunea de spatiu verde va fi preponderenta in lunca;

-    introducerea  in  Regulamentul  Local  de  Urbanism  a  prevederilor  necesare pentru terenurile posibil de construit.

      Riscurile naturale privind asigurarea constructiilor pentru un raspuns cat mai bun in cazul seismelor, sunt avute in vedere prin:

-      prevederi cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism;

-      respectarea proiectarii cladirilor pentru caracteristici conform gradului seismic asimilat in zona = VII pe scara MSK.

In zonele potential inundabile, datorita excesului de precipitatii, se vor lua urmatoarele masuri:

  Asigurarea evacuarii apelor prin intermediul santurilor si, acolo unde exista, a canalelor de desecare; obligatia creerii santurilor in lungul drumurilor publice revine Primariei, iar obligatia intretinerii santurilor si podetelor revine riveranilor.

  In incintele cu administrare privata, obligatia asigurarii scurgerii  si colectarii apelor revine administratorului.

  Autorizarea constructiilor in zone cu risc potential de inundare datorita excesului de precipitatii se poate face cu asumarea in scris, a consecintelor posibile, de catre proprietari si numai daca proiectul de autorizare cuprinde toate masurile necesare asigurarii protectiei maxime:

a.  proiectare pe baza de studii geotehnice;

b.  verificarea  proiectului  la  cerintele:  rezistenta  si  stabilitate;  siguranta  in

exploatare; igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

c.  neexecutarea de subsoluri/demisoluri;

d.  ridicarea nivelului parterului, hidroizolare adecvata;

e.  sistematizarea terenului, astfel incat, fara incalcarea codului civil, sa se asigure drenarea apei si protejarea constructiei.

  In zonele cu risc potential de inundare se interzice amplasarea constructiilor cu risc de poluare, iar cele existente se vor dezafecta;

  Se interzice astuparea canalelor de desecare si, acolo unde acest lucru s-a produs, se vor lua masuri de refunctionalizare a acestora;

  Se interzice orice incalcare a codului civil privitoare la scurgerea naturala a apelor;

  Se interzice executarea de constructii in zonele cu exces de umiditate;

  Sursele  de  apa  de  profunzime  (izvoare  captate  sau  foraje)  trebuie  sa  fie amplasate si construite astfel incat sa fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva inundatiilor.

9. Masuri de protectie impotriva riscurilor antropice

 • Pentru  combaterea  partiala  a  zgomotului  produs  de  traficul  pe  caile  rutiere  se recomanda construirea gardurilor ce delimiteaza  proprietatile cu un parapet plin de minim 1 m si dublarea lor cu vegetatie, ce cuprinde  toate palierele de inaltime si cu frunze mari.
 •  Aportul adus de vegetatie in stoparea zgomotului este relativ  slab, dar ajuta la diminuarea poluantilor din aer si are un efect psihologic major.
 • Un procent din suprafata loturilor trebuie puternic plantata,  in special cu arbori fructiferi, cu o densitate de minim un arbore la 50 mp/lot. Aportul adus de vegetatie in stoparea zgomotului este relativ slab, dar ajuta la stoparea poluantilor din aer si sol si are un efect psihologic major.

10. Masuri  pentru monitorizarea efectelor implementarii planului asupra mediului

 • monitorizarea planului se face conform programului de monitorizare , anexa nr. 1 a prezentului aviz, care este parte integranta din acesta;
 • indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului de Plan, respectiv Primaria Comunei Poiana Marului;
 • titularul este obligat sa depuna anual, la APM Brasov, rezultatele programului de monitorizare, pana la sfarsitul primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii;
 • titularul planului are obligatia de a supune procedurii  de adoptare a Planului Urbanistic General, numai in forma avizata de autoritatea pentru protectia mediului.

11. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor 

In cadrul Raportului de  Mediului au fost studiate 2 variante:

A.     VARIANTA ZERO – Alternativa ”ZERO” sau ”nicio ACTIUNE”

B.      VARIANTA 1 – Alternativa in care  se va implementa planul.

A.  ALTERNATIVA „ZERO” SAU „NICIO ACTIUNE”

Neimplementarea programului propus va conduce la o dezvoltare necontrolata, haotica a comunei Poiana Marului, relevand o serie de efecte negative:

 • inexistenta sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in toate satele componente comunei Poiana Marului - alimentarea cu apa se realizeaza din puturi forate de mica adancime, putand fi infestate;
 • inexistenta retelei de canalizare;
 • ineficienta canalizarii pluviale;
 • izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit;
 • retea electrica nemodernizata;
 • iluminat public deficitar;
 • lipsa unor spatii pentru sport si agrement;
 • insuficienta valorificare a resurselor naturale cu potential turistic;
 • starea precara a spatiilor verzi existente;
 • retea stradala nemodernizata si subdimensionata;
 • intersectii neamenajate;
 • lipsa parcajelor publice;
 • ocuparea  dezordonata  a  spatiilor  libere  neconstruite  pentru  construire  de  imobile  cu functiune de locuinte;
 • construirea de locuinte punctuale fara legatura asigurata la infrastructura hidro-edilitara;
 • existenta unor suprafete insuficiente pentru amplasarea unor obiective cu specific de gospodarie comunala;
 • inexistenta perdelelor de protectie necesare intre zonele de locuinte si cimitire;
 • proiectarea unor zone cu retele greu racordabile la retelele centralizate propuse;
 • nerespectarea zonelor de protectie pentru obiectivele de tip gospodarie comunala si amplasarea acestora in imediata apropiere a zonei locuite;
 • neutilizarea  la  capacitate  maxima  a  cailor  de  circulatie  majore,  pentru  amplasarea functiunilor urbanistice potentate de circulatii si care, la randul lor, potenteaza circulatiile, respectiv activitatile de comert, servicii de tranzit si depozitari;
 • neutilizarea spatiilor adiacente apelor de suprafata si a terenurilor degradate, de tipul zone verzi de protectie, agrement si sport;
 • nemodernizarea bransamentelor de alimentare cu energie electrica conduce la aparitia unui numar insemnat de avarii;
 • utilizarea pentru incalzire si prepararea hranei a combustibililor solizi, cu impact negativ asupra mediului, prin taierea padurilor, poluarea mediul;
 • zonele industriale si de prestari servicii – generatoare de locuri de munca sunt insuficiente;
 • depozitare necontrolata a deseurilor menajere;
 • reteaua de unitati specializate in colectarea si reciclarea deseurilor de ambalaje este insuficient dezvoltata.

B.   ALTERNATIVA IN CARE PLANUL S-AR REALIZA

Varianta propusa  conduce la urmatoarele avantaje:

 • schimbarea functiunii, din zona cu,,functiune agricola” in zona cu functiune,,locuinte”, este benefica pentru orice amplasament, deoarece activitatea de locuire nu are efect semnificativ asupra factorilor de mediu;
 • zona spatii verzi, sport, agrement si protectie va fi imbogatita cu noi spatii verzi, rezultate din realizarea unor terenuri de sport;
 • se vor moderniza drumurile existente;
 • se vor crea noi locuri de munca;
 • extinderea frontului de captare si a retelei de distributie a apei potabile pe toate strazile existente si propuse prin PUG;
 • realizarea unui sistem de canalizare ce prevede dirijarea apelor uzate cu caracter menajer catre statiile de epurare;
 • se va dezvolta reteaua de alimentare cu energie electrica, pentru a asigura un grad de fiabilitate ridicat si o exploatare de buna calitate;
 • delimitarea, instituirea si respectarea zonelor de protectie a monumetelor istorice si arheologice si a zonelor protejate naturale si construite;
 • respectarea distantelor de protectie sanitara fata de sursele de poluare sau disconfort (unitati economice, cimitire, statii de epurare si trasee tehnico-edilitare);
 • incalzirea locuintelor cu echipamente moderne, automatizate, cu randament ridicat, ce vor asigura, pe langa confort si reducerea emisiilor in aer si o exploatare mai usoara, micsorarea numarului de focuri, prepararea apei calde in sistem centralizat, micsorarea pericolului de incendii;
 • aplicarea unui sistem modern si eficient in gestionarea deseurilor;
 • introducerea de noi sisteme de sortare la sursa si colectarea selectiva a materialelor reciclabile.
 • In cazul planului de fata s-au avut in vedere:
  • Criterii economice (respectiv eficienta). Solutia propusa a P.U.G. prezinta cele mai bune rezultate din punct de vedere al costurilor, mai mici comparativ cu alte variante; in mod similar costurile de intretinere sunt mai reduse.
  • Criterii sociale (respectiv acceptabilitatea sociala). Propunerile P.U.G. prezinta cele mai bune rezultate din punct de vedere al protectiei factorului uman; impactul pozitiv asupra locuitorilor localitatilor riverane este semnificativ.
  • Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Propunerile P.U.G. prezinta efecte negative minime asupra peisajului, solului, apei, poluarii aerului si asupra patrimonului cultural, in special pe termen lung, respectiv in perioada de exploatare a acestuia.

 

Prezentul aviz de mediu  contine 15 ( cincisprezece) pagini , inclusiv Anexa nr.1-Programul de monitorizare si este valabil de la data emiterii, pe toata perioada de valabilitate a PUG-ului, daca nu intervin modificari ale acestuia.

 

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de Serviciul Comisariatului  Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

       Sorin HORNOIU

                                                                                        SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                              Alexandrina VASILE

INTOCMIT: Liliana BARBU

Anexa nr. 1 – Programul de monitorizare

Obiective de mediu relevante pe componente / aspecte de mediu

Indicatorii de monitorizare

Frecventa de monit.

 

Monitorizarea / surse de informatii

Protectia atmosferei, schimbari climatice, zgomot

Incadrarea concentratiilor de poluanti din aerul ambiental in limitele admise de legislatia de mediu in vigoare

 

Inventarierea surselor de poluare a aerului.

Emisiile de CO, SO2, NOx, CO2, Pulberi.

 

Nr. surselor de poluare aer

anual

Autoritatea publica locala, DSPJ Brasov / Inventarul emisiilor (surse fixe si mobile) realizat in cadrul Sistemului National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului

Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie

 

 

 

 

Sistematizarea circulatiei

Nr. km realizati de artere noi de circulatii

Nr. km de strazi reabilitate si modernizate

Nr. sensuri giratorii realizate

anual

Autoritatea publica locala / determinari de noxe specifice gazelor de esapament pe drumurile cu trafic auto intens

Sistematizarea circulatiei

 

 

 

Inlocuirea folosintei de combustibil solid de catre consumatorii casnici, cu gaz metan.

 

Reducerea consumului de energie prin reabilitarea termica a cladirilor

Nr.km infrastructura rutiera construita si reabilitata

Nr.locuitorilor racordati la reteaua de gaze naturale.

Nr.de cladiri reabilitate

anual

Inventarul emisiilor - Raportul starii factorilor de mediu din jud. Brasov - site APM Brasov, ANPM, Institutul National de statistica

Producerea de energie ecologica prin tehnologii nepoluante

Nr.de cladiri ce folosesc energie ecologica

anual

Autoritatea publica locala

Reducerea emisiilor specifice de CO2 pe cap de locuitor

Emisii de gaze cu efect de sera

anual

Autoritatea publica locala, DSPJ Brasov / Inventarul emisiilor realizat in cadrul Sistemului National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului

Introducerea unor tehnologii curate de catre agenti economici, instalare de sisteme eficiente de retinere a poluantilor in atmosfera

Nivelurile de emisii (surse fixe si mobile) in cadrul obiectivelor industriale de pe teritoriul administrativ al comunei

anual

Operatori economici / Inventarul emisiilor realizat in cadrul Sistemului National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului

Protectia apelor si ecosistemelor acvatice

Implementarea unui sistem de alimentare cu apa pentru:

- asigurarea dpdv cantitativ a alimentarii cu apa potabila a tuturor locuitorilor;

- asigurarea parametrilor de calitate ai apei potabile

 

 

Debitul asigurat

Valoarea investitiei

Indicatori fizico-chimici si bacteriologici ai apei potabile distribuite

Asigurarea zonelor de protectia privind infrastructura edilitara cf. HG nr.930/2005 si a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

anual

Autoritatea publica locala, APM Brasov, GNM, SGA, ONG, agenti economici

Administratia Nationala Apele Romane prin Sistemul National de Supraveghere a Calitatii Apelor, DSPJ Brasov

Bransarea tuturor cladirilor la sistemul de canalizare a localitatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si pluviale

Nr.km de retea de canalizare realizata

Nr.km de canalizare extinsa

Nr.bazine vidanjabile ramase

Valoarea investitiei

Nr.analize efectuate

Indicatori chimici si fizici ai apelor uzate menajere

anual

Autoritatea publica locala, Administratia Nationala prin Sistemul National de Supraveghere a Calitatii Apelor / Schema directoare de amenajare si management al bazinului hidrografic Olt

Eliminarea cazurilor de imbolnavire datorata consumului de apa potabila din surse individuale

Nr.de analize realizate

Indicatori fizici  si  chimici de calitate ai apei potabile

anual

Autoritatea publica locala,  DSPJ Brasov

Stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora

Perimetre de imprejmuiri (m)

anual

Autoritatea publica locala,  DSPJ Brasov

Protejarea starii de calitate a apei uzate

Indicatori de calitate specifici apelor uzate evacuate in receptorul natural, cf. HG nr.188/2002 cu completarile si modificarile ulterioare -HG nr. 352/2005

Indicatori de calitate specifici pt. monitorizarea receptorilor naturali, cf. Ord.162/2006

Nr.documentatii de informare

anual

Autoritatea publica locala, DSPJ Brasov

Protectie populatie, sanatate umana

Protectia si coservarea biodiversitatii

 

Extinderea intravilanului construit cu locuinte la standarde europene

 

Reducerea consumului de energie prin reabilitarea cladirilor

Protectia, conservarea si reabilitarea patrimoniului cultural si istoric

 

 

Reabilitarea spatiilor verzi

 

 

Reducerea emisiilor produse de activitati individuale prin realizarea de instalatii de retinere a poluantilor

 

Sistematizarea circulatiei, extinderea si reabilitarea structurii rutiere

 

Implementarea unui sistem performant de gospodarire a deseurilor

 

 

 

 

Respectarea restrictiilor prevazute in Regulamentul de Urbanism

Extinderea,reabilitarea si modernizarea infrastructurilor de apa, canal si de trafic rutier auto

Nr. habitate afectate

Nr.locuinte noi construite

 

Nr.de cladiri reabilitate termic

Nr.cladiri din patrimoniul cultural si istoric reabilitate

Nr. ha de spatii verzi refacute si imbunatatite

Nr.instalatii de purificare a factorilor de mediu

Nr.km de artere rutiere noi si reabilitate

Nr.sisteme de gospodarire a deseurilor, cantitatea de deseuri eliminata/ reciclata

Nr.de interdictii de construire Nr.de sanctiuni

Valoarea investitiilor

anual

Autoritatea publica locala, DSPJ Brasov, APM Brasov

Realizarea de perdele forestiere de protectie in aliniamentul cailor rutiere si la limita zonelor industriale aflate in vecinatatea zonelor de locuit si industriale

 

Acces la informatie a populatiei in legatura cu problemele de mediu

Nr. km aliniamente cu perdea de protectie

Nr. ha de perdele forestiere

Nr. instrumente de informare/ nr. cursuri de informare

anual

Autoritatea publica locala,  APM Brasov

Imbunatatirea sistemului de sanatate prin propunerile de modernizare a unitatilor sanitare

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin reducerea nivelului de poluare a mediului-prin modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa-canal si a infrastructurii rutiere

Nr. de unitati sanitare modernizate

Nivelul fondurilor de investitii acordat sistem de sanatate

Valoarea investitiei in infrastructura

anual

Autoritatea publica locala, DSPJ Brasov

Realizarea unei baze de date a sanatatii populatiei in relatia cu mediul

Baza de date reactualizata

anual

Autoritatea publica locala,  DSPJ Brasov

Reducerea nivelului de poluanti in aer

Reducerea emisiilor poluante in ape

Reducerea nivelului de zgomot si vibratii

 

Introducerea unui sistem performant de gospodarire a deseurilor

 

 

 

Refacerea zonelor afectate de lucrarile de implementare o obiectivelor PUG

Indicatorii de calitate ai apelor

Nr.km de infrastructura rutiera realizati

Nr.sisteme de gestionare a desurilor implementate

 

Nr. (ha) de suprafete reabilitate

anual

Autoritatea publica locala

 

 

 

Evidentele operatorului de salubritate emise

Gestiunea deseurilor

Modernizarea retelei de canalizare pt.a stopa infiltratiile de ape uzate in sol

Nr.categorii de lucrari realizate

Valoarea lucrarilor

anual

Autoritatea publica locala, APM Brasov, GNM, SGA, ONG, agenti economici

 

Refacerea zonelor poluante cu diferite substante sau cu deseuri menajere si de constructii

Nr.de suprafete poluante(marimea lor) accidental reabilitate

anual

Autoritatea publica locala, APM Brasov, GNM, SGA, ONG, agenti economici

Colectarea selectiva a deseurilor, reciclarea si valorificarea  fractiilor recuperate din desurile menajere si asimilabile

Nr.de sisteme de colectare a deseurilor

Cantitatea de desuri reciclate si valorificate

anual

Autoritatea publica locala, APM Brasov, GNM, ag. economici

Evidentele operatorului de salubritate

Reconstructia ecologica a zonelor care au fost afectate de depozitarea  accidentala a deseurilor

Suprfete cu interdictie de construire (ha)

anual

Din evidenta operatorului de salubritate

Raportare privind starea mediului in jud.Brasov

Social - economic

Transformarea comunei  intr-o zona dezvoltata si cu o infrastructura

la standarde europene

Dinamizarea pietei locurilor de munca

Corelarea cursurilor de pertectionare cu piata muncii

 

Nr.de societati noi infiintate

 

Valoarea investitiilor in economie

Nr.locuri de m-ca nou create

Nr.cursuri de perfectionare profesionala

anual

Autoritatea publica locala

 

Zgomot si vibratii

Realizarea unor perdele si aliniamente de vegetatie in lungul cailor rutiere

Nr.km de plantatii in aliniament realizati

anual

Autoritatea publica locala, APM Brasov, GNM, SGA, ONG, agenti economici

Realizarea de perdele forestiere la limita zonelor de locuit si a celor socio-economice

Nr.ha de plantatii realizate

anual

Raportul privind starea mediului in jud. Brasov

Biodiversitatea

Conservarea diversitatii biologice, utilizarea durabila a habitatelor, a speciilor de flora si fauna salbatica si reconstructie  ecologica a sistemelor deteriorate

 

 

 

 

Gestionarea durabila a padurilor si sustinerea rolului acestora in viata sociala economica a zonei

% din suprafata habitatului care este pierdut la nivelul siturilor Natura 2000

Schimbari in densitatea  populatiei (nr.indivizi/supf.)

Nr. habitate afectate

anual

Autoritatea publica locala, APM Brasov, GNM,  ONG

Patrimoniul cultural

Pretectia patrimoniului si pastrarea valorilor culturale

Evidenta monumentelor istorice si a zonelor de protectie de pe teritoriul comunei.

Nr.de cladiri din patrimoniul cultural si istoric reabilitate

anual

Autoritatea publica locala,Directia pentru Cultura si Patrimoniu a jud. Brasov