Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE „ÎMPREJMUIRE TEREN” PF HODOROGEA NELU

                        

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

 

Ca urmare a solicitării depuse de PF HODOROGEA NELU cu domiciliul în  localitatea Zărnești, str. Piatra Craiului, nr.8, jud. Brașov, pentru proiectul „ÎMPREJMUIRE TEREN” propus a fi realizat în jud. Brașov, extravilanul orașului Zărnești, zona Capul Ogrăzii, nr. FN (conform certificatului de urbanism nr. 461 din 10.10.2017, eliberat de Primăria orașului Zărnești), înregistrata la APM Brașov cu nr. 888 din data de 16.01.2018,  în baza:

 • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologie de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
 • Hotărârea de Guvern nr. 971/20011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007  1284 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
 • Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor și proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

 

şi ca urmare a completarilor depuse sub nr. 8059/17.05.2018,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinței Comisiei de Analiză Tehnică din 21.05.2018, că proiectul „ÎMPREJMUIRE TEREN” propus a fi realizat în jud. Brașov, extravilanul orașului Zărnești, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

    Justificarea prezentei decizii:

     I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul nu se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, conform Deciziei etapei de Evaluare Inițială nr. 15/E/22.01.2018,emisă de APM Brașov;

 

 

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

 1. proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind în perimetrul ariei de protectie speciala avifaunistica  ROSPA0165 Piatra Craiului, sitului de importanță comunitară ROSCI0194 Piatra Craiului;  De asemenea, amplasamentul proiectului se află și în perimetrul Parcului Național Piatra Craiului. 
 2. cu privire la implementarea proiectului, a fost emis punctul de vedere nr. 888/22.01.2018 intocmit de Biroul CFM din cadrul APM Brasov;
 3. conform memoriului de prezentare necesar emiterii acordului de mediu întocmit cf. prevederilor Ord.MMP nr.135/2010, realizarea proiectului nu releva impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0194 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului.  ;
 4. titularul a obtinut pentru realizarea proiectului avizul favorabil emis de administratorul ariilor naturale protejate cu nr. 10159/MV/15.05.2018;
 5. in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare conform Ord. MMP nr. 19/2010, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea efect negativ semnificativ asupra arillor naturale protejate ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0194 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului.;
 6. autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică si-au exprimat punctele de vedere favorabile  asupra aprobării de dezvoltare a proiectului;
 7. lipsa observatiilor din partea publicului interesat;

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului: Se propune împrejmuirea terenului în suprafață de 1105.00 mp pe cele 4 laturi. Gardul va fi realizat pe o lungime de cca. 224,75 m și va fi executat din stâlpi de lemn 10x10 cm, îngropați în pământ cca. 80 cm, pe care vor fi prinse foastene de lemn (40x150 mm) băițuite și lăcuite; având în vedere că terenul se află in extravilanul localității este interzisă executarea de fundații din beton armat. De asemenea, terenul, aflându-se in perimetrul ariilor naturale protejate ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0194 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului este interzisă folosirea altor tipuri de materiale de construire a împrejmuirilor în afară de lemn.Se va executa câte o groapă pentru fiecare stâlp, în care va introdus stâlpul de lemn ce va fi fixat prin compactarea pământului. Stâlpii de lemn vor fi montați la un interax de 2,00 m, iar porțiunea de stâlp care va fi introdusă în pământ va fi hidrofugată în prealabil.Pe latura de la stradă porțile de acces vor fi realizate tot din foastene de lemn(40x150 mm) încadrate între stâlpi de lemn cu secțiune de 15x15 cm.Stâlpii și foastenele din lemn vor fi băițuite și lăcuite culoare natur.

Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de șantier va fi situata în interiorul proprietății care va fi împrejmuită prin acest proiect. Materialele necesare implementării proiectului vor fi depozitate pe proprietate.

Lucrarile vor fi semnalizate prin amplasarea unui panou de identificare a investiției.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:                

Avînd în vedere că proiectul constă in realizarea unui gard de lemn pentru imprejmuirea proprietății, nu este necesară realizarea unor lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei. Gropile in care vor fi introduși stâlpii de lemn  ai imprejmuirii se vor realiza manual, iar pământul rezultat va fi folosit la fixarea acestora. In cazul unui excedent de sol de la realizarea gropilor acesta va fi folosit la nivelarea drumului de exploatație agricolă, limitrof investiției. În zona proiectului nu există ecosisteme acvatice. Având în vedere utilajele folosite considerăm că în perioada de realizare a obiectivului de investiţii nu se vor putea înregistra accidente cu un impact semnificativ asupra factorilor de mediu. Eventualele resturi ale materialelor de construcție folosite la împrejmuire vor fi colectate de beneficiar.

b) cumularea cu alte proiecte În zona limitrofă amplasamentului proiectului nu există în momentul de față alte proiecte în implementare.

c) utilizarea resurselor naturaleÎn perioada de execuție și ulterior în perioada de exploatare, nu vor fi utilizate resurse natural din ariile naturale protejate implicate;

d) productia de deseuri deseurile rezultate în urma lucrărilor de execuție a proiectului vor fi preluate prin contract cu o firmă de salubritate și transportate în locuri special amenajate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfortÎn perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate la transportul materialelor. În perioada de exploatare nu vor exista surse de poluanți pentru aer. Utilajele utilizate  vor fi corespunzatoare din punct de vedere tehnic si nu vor genera noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr.119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate:  - lucrarile executate vor respecta prevederile memoriului tehnic, astfel incat sa nu existe risc de accidente;

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existenta a terenului: Terenul are categoria de folosință fâneață  și este înscris în CF  114338 Zărnești, nr. cad. 114338;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite -nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, cele declarate prin Ord MMP nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului MMDD nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  respectiv HG 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – perimetrul ariei de protectie speciala avifaunistica  ROSPA0165 Piatra Craiului și sitului de importanță comunitară ROSCI0194 Piatra Craiului;  De asemenea, amplasamentul proiectului se află și în perimetrul Parcului Național Piatra Craiului;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

h) ariile dens populate - proprietate privată;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - în zona apropiată amplasamentului nu există monumente și situri protejate.

 

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate: – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului: – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului: – prin proiect nu se va genera un impact negativ  asupra factorilor de mediu; De asemenea, împrejmuirea terenului care face  obiectul acestui proiect nu are impact negativ semnificativ pentru speciile de faună de interes comunitar din ROSPA0165 Piatra Craiului și ROSCI0194 Piatra Craiului, deoarece:

 •  Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate speciile pentru care au fost declarate siturile Natura 2000, de asemenea, nu sunt afectate habitate naturale ale acestor specii de faună de interes comunitar.
 • Amplasamentul nu constituie loc de cuibarire si hranire pentru pasari. Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie.
 •  Proiectul nu are influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină,poluare atmosferică.
 •  Proiectul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar.
 •  Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

d) probabilitatea impactului –  impact negativ nesemnificativ;

 e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul;

 

 

4.Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

 Titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala/sediul administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului cat si pe pagina web a APM Brașov atat depunerea solicitarii actului de reglementare, cat si decizia etapei de incadrare;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;
 2. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;
 3. Deseurile rezultate la faza de execuție a proiectului reprezentate de cantități reduse de pământ și vor fi folosite ca material de umplutură pentru nivelarea drumului de exploatație agricolă limitrof investiției; deșeurile de ambalaje și cele menajere generate în faza de construcție vor fi colectate în pubele de plastic si preluate de către operatorul de salubritate din zona pe baza de contract;
 4. Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor) , reparațiile la mijloacele de transport se vor executa doar la societăți autorizate;
 5. Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor de construcție şi a deşeurilor rezultate în urma derulării lucrărilor propuse;
 6. Se va asigura salubrizarea zonei şi menţinerea curaţeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării lucrarilor;
 7. Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;
 8. Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
 9. În timpul executării lucrărilor, constructorul va soluţiona reclamaţiile şi sesizările apărute din vină proprie datorate nerespectării legislaţiei de mediu. Beneficiarul va avea în vedere ca execuţia lucrării sau nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau căilor învecinate amplasamentului;
 10. Răspunderea pentru refacerea eventualelor zone limitrofe amplasamentului decopertate sau afectate revine în totalitate titularului de proiect.

   

            In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

            Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

            La finalizarea integrala a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea procedurii de evaluare adecvata.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei deciziise sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Conform prevederilor Ordinului MMP nr.135/2010, titularul de proiect are următoarele obligaţii:

 • art. 39, alin. 1, de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, dar înainte de obţinerea aprobării de dezvoltare;
 • art. 40, de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării dezvoltare.

   

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

      Ciprian BĂNCILĂ

        

 

 

 

                                                                                                                     SEF Biroul CFM,

                                                                                                                     Sorin HORNOIU

 

 

                                                                                    

 INTOCMIT,                                                                                                

 Consilier Viorel MAREAN