Back

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU SC COMPANIA APA BRASOV SA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 6 din 02.07.2018

 

Operator: SC COMPANIA APA BRASOV SA

Adresa: Str. VLAD TEPES, Nr. 13, Braşov , Judetul Braşov

Punct de lucru: Depozit ecologic de namol

Locaţia activităţii: Str. Capra Neagra, Nr. fn, Braşov , Judetul Braşov

Categoria de activitate conform:

 

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.4. Depozitele de deşeuri care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

 

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN rev. 2:

 • Cod CAEN: 3811    Colectarea deşeurilor nepericuloase 
 • Cod CAEN : 3600    Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

Nr. Crt.

Cod activitate IED

Denumire activitate IED

NFR

SNAP

1

5.4.

 Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte

5.A

090403

 

Activitate PRTR

Denumire activitate PRTR

5.(d)

Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectare ceruta de autoritatile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri

 

....

Emisă de: APM Braşov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani. 

Data emiterii: 28.06.2018

Data expirării: 28.06.2028   

 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator:  SC COMPANIA APA BRASOV SA

Sediul social: Str. VLAD TEPES, Nr. 13, Braşov , Judetul Braşov

Cod unic de înregistrare: 1096128

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/77/1991

Date de contact ale societăţii:

- Tel: 0268/408602, fax: 0268/471427

-  E-mail:  apabrasov@apabrasov.ro

 

     2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC COMPANIA APA BRASOV SA cu punctul de lucru Depozit ecologic de namol, înregistrată la APM Brasov cu 19120/12.12.2016, completata cu nr.10785/05.07.2017, nr. 14539/11.09.2017, nr. 15498/01.10.2017, nr. 16430/12.10.2017 si nr. 8180/21.05.2018;

 • în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
 • în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din 26.10.2017;
 • şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului;
 • în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
 • în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

–  în baza Ord. MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa;

 –  în baza Legii Apelor nr. 107/1996 actualizată, cu completarile si modificarile ulterioare;

–  în baza H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007;

–    în baza Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

–    în baza Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

–   în baza OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă; 

–    în baza STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

–   în baza SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

–   în baza OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

–    în baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, actualizata, cu completarile si   modificarile ulterioare;

–    în baza H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG nr. 210/2007; 

–  în baza HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri;

 • în baza H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;
 • în baza O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în baza H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completată;
 • în baza Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificată şi completată;
 • în baza Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.
 • în baza H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 •  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  <LLNK 832000D0532           29>Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din <LLNK 831975L0442           20>Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din <LLNK 831991L0689           20>Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;
 •  <LLNK 832014D0955           29>Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a <LLNK 832000D0532           20>Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul <LLNK 832008L0098           21>Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
 • în baza Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia romaneasca prin:
 • HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor, actualizat;
 • Ord. MMAP nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;
 • Ord. 1.230/2005  privind modificarea anexei la Ord. MMAP nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

....

se  emite:    

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU 

 

Pentru funcţionarea instalaţiei: Depozit ecologic de namol

Amplasată în: Str. Capra Neagra, Nr. fn, Braşov , Judetul Braşov

Operator: SC COMPANIA APA BRASOV SA

 

 

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

 • sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
 • nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
 • este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
 • sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;
 • este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;
 • sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
 • sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

 

     3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate IED

Capacitate maximă proiectată a instalației

UM

5.4.

60000,00

Metru Cub

 

      Depozit nămol provenit din Staţia de epurare ape uzate a municipiului Braşov.      Categoria de activitate conform anexei 1 a  Legii 278/2013 privind emisiile industriale,  punctul 5.4: „ Depozite controlate de deşeuri care primesc mai mult de 10 t/zi, sau cu o capacitate totală mai mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor controlate de deşeuri inerte”.     

 

 • Clasa depozitului: depozit pentru deşeuri nepericuloase, clasa b.  
 • Tip de deşeuri depozitate: nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti (nămol stabilizat, deshidratat 25% s.u.) – cod 19 08 05, conform H.G. nr.  856/2002.     
 • Cantitatea de nămol deshidratat care se depune este de 21 m3/zi.         
 • Capacitatea depozitului este de 60.000 m3, suprafaţa ocupată este de  13.500 m2.   
 • Perioada de depozitare – circa 10 ani.     

   

 

Activităţi conexe fluxului tehnologic:  activitatea de supraveghere a depozitului.                        

Lagunele 2 şi 3 nu fac parte din prezenta autorizaţie.

 

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

 • Formular de solicitare pentru obtinerea autorizaţie integrată de mediu inregistrat la APM Brasov cu nr. 19120/12.12.2016 si nr. ELO nr. 1569/28.11.2016;
 • Raport de amplasament pentru obtinerea autorizaţie integrată de mediu;
 • Proces verbal de verificare a amplasamentului si a mediului de delimitare/ identificare a instalatiei din 14.02.2017 intocmit de APM Brasov;
 • Raport de inspectie din 14.02.2017 intocmit de GNM SCJ Brasov;
 • Fisa tehnica B nr. 8857/30.07.2007 pentru „Proiect inchidere depozit namol apartinand Statiei de Epurare Brasov”  emisa de APM Brasov;
 • Autorizatie integrata de mediu nr. SB 57/15.12.2006 intocmita de ARPM Sibiu, in copie;
 • Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 141/03.08.2017 emisa de ANAR;
 • Hotararea Consiliului Local Ghimbav nr. 19/15.04.1998 privind aprobarea contractului de concesiune a terenului situat in Tarla 3 parcela 18, in suprafata de 45.200 mp pentru realizarea unei statii de deshidratare a namolului rezultat de la statia de epurare a mun. Brasov;
 • Certificat de inregistrare CUI  1096128, J08/77/1991 eliberat de ORC Brasov;
 • Buletine de analiza apa amonte si aval pr. Barsa;
 • Documente doveditoare privind achitarea taxelor aferente precum şi pentru mediatizarea repetată a solicitării autorizaţiei integrate, a  dezbaterii publice desfăşurate la sediul unităţii;
 • Mediatizarea APM pe pagina proprie de web si la sediu dupa analiza CAT din data de 02.04.2018, privind decizia de emitere a autorizatiei de mediu;
 • Decizia APM Brasov de emitere a autorizatiei de mediu din data de 03.05.2018, in urma consultarii CAT din data de 02.04.2018;
 • Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 26.10.2017, inregistrat la APM Brasov cu nr. 17286/27.10.2017;
 • Notificare certificarea conformitatii nr. 2194/A/07.11.2016, pentru Staţia de  epurare ape uzate, emisă de Direcţia pentru Sănătate Publică a Jud. Braşov;
 • Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici nr. 381/26.03.2012 incheiat de societate cu SC COMPREST SA;
 • Licenta nr. 3629 din 18.03.2016 Clasa 1 si Ordinul 140 din 18.03.2016 pentru „Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare” eliberate de MDRAP – Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
 • Dovada constituirii garanţiei financiare inregistrata la BRD Group Societate Generale nr. 6852/0800/07.09.2017;
 • Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare pentru Statia de Epurare Brasov.

ANEXE:

 • Distribuţia punctelor de prelevare a probelor de sol – batalul ecologic de depozitare a nămolurilor şi laguna veche;
 • Plan de incadrare in zona si Plan de situatie;
 • Bazine depozitare nămol

 

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate/operatorul aplică un sistem de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională conform:

             ISO 9001:2015   - Certificat nr. 2055 valabil pana la data de 12.08.2019

             ISO 14001:2015 – Certificat nr. 122 valabil pana la data de 12.08.2019

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brasov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii. 

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

 • implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;
 • pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;
 • stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;
 • evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;
 • compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;
 • implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
 • aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

 • responsabilităţi;
 • evidenţele de întreţinere;
 • registre de monitorizare;
 • rezultatele analizelor;
 • rezultatele auditurilor;
 • evidenţa privind sesizările şi incidentele;
 • evidenţe privind instruirile.

....

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, actualizat, cu completarile si modificarile ulterioare.  

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

         ....

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul.

 

6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

 

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

....

Tip

Denumire

Încadrare

Cantitate

UM

Natura chimică / compoziție

Destinație/ Utilizare

Mod de depozitare

Periculozitate

Deșeuri

namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05

Altele

21,00

Metri cubi/zi

materie organica cu umiditatea de 65%

depozitare

laguna

NU

 

Nămolul deshidratat este transportat de la staţia de epurare cu autobasculantele.

 

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

 

Tip

Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec

Cantitate

UM

Categoria - Fraza de risc

Fraza de pericol

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul.

 

....7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Pentru activitatea „Alimentare cu apa a municipiilor Brasov, Codlea si Sacele si a localitatilor Poiana Brasov, Ghimbav, Harman, Halchiu, Sanpetru, Satu Nou, Bod si Feldioara si evacuarea apelor uzate din municipiile Brasov si Sacele si localitatile Rasnov, Ghimbav, Harman, Cristian, Sanpetru”, Compania Apa Brasov SA detine Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 141/03.08.2017, valabilă pana la data de 31.08.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române.

 

    7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă:  Nu este cazul

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică: Nu este cazul

....7.1.2.  Evacuarea  apelor  uzate

Apele pluviale sunt colectate prin drenaje şi pompate în staţia de epurare printr-o conductă cu  Dn = 250 mm şi L = 6 km.

 7.2. Combustibili utilizaţi  în procesul tehnologic:

Utilizarea eficientă a resurselor energetice iluminat cabina paza si consum pompe recirculare levigat.

Nr. Crt.

Activităţi

Sursă de energie

Cantitate

Furnizor

1.

Staţia de pompare ce cuprinde 2 electropompe Q=12,0 m3, H=30,0 mm col. apă, P=7,0 kW

Energie electrică

Putere pompă - 7,0 KW

SC Electrica Transilvania Sud SA, Sucursăla Braşov

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizată pe amplasament.

....

7.3. Gaze naturale/Combustibili

 Nu este cazul.

....

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

 

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice

WGS84

STEREO 70

Longitudine

45,682348

544781

Latitudine

25,573398

464893

 

Amplasare în teritoriu: depozitul de namol se afla la o distanta de 6 km. de statia de epurare, pe malul drept al raului Barsa, la limita administrativa dintre municipiul Brasov, comuna Ghimbav si comuna Halchiu. Accesul se face pe DJ 103 C si apoi pe un drum pietruit pe cca. 700 m.

Vecinătăţi:  N-V   Raul Barsa, N-E fostele lagune de namol (inchise), S-E drum de exploatare, S-SV  balastiera Ghimbav

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

 Nu este cazul.

....

 

Unităti structurale pe amplasament:

Depozitul ecologic de namol s-a format  prin ecologizarea unuia din cele trei compartimente (laguna 1) ale  batalului vechi – care avea aceiaşi destinaţie, dar fără măsuri deosebite de protecţie.

Depozitul este prevăzut cu următoarele elemente principale:

A. Impermeabilizări şi drenaje

            Fundul depozitului de nămol are stratificaţia:

            - nisip argilos 5 mm;

            - geocompozit 2 mm (geomembrană + beontonită);

            - geotextil de protecţie: 1500 g/m2;

            - strat filtrant din piatră spartă 15-30 mm în grosime de 40 cm;

            - geotextil tip MADRITEX de filtraţie – separare – 400 Kg/m2.

Taluzele depozitului au aceeaiaşi stratificaţie, dar în locul stratului de geocompozit s-a montat o geomembrană de 2 mm rugoasă pe ambele feţe.

Digurile au taluze de 1:2,75 spre interior şi 2:3 spre exterior.

            Pentru protecţia zonelor cu trafic intens (rampe) grosimea stratului de pământ peste geomembrană, este de 0,6 ¸ 0,9 m.

B. Reţele de drenaj

            Stratul de drenaj se va realiza din pietriş spălat de râu cu sorturile 15-30 mm, în grosime de 40 cm. Conţinutul de fracţiuni de 15-30 mm va fi de minim 80% pentru a nu periclita starea tuburilor care se montează sub pietriş.

            Reţeaua de conducte de drenaj este din conducte din PVC Dn 200 mm, PN 4 bari, în lungime de 6,0 m îmbinate cu mufe.          Tuburile din PVC sunt  tăiate pentru crearea de fante de 100 x 5 mm ce sunt distribuite în şah pe lungime, pe partea superioară, până la jumătatea tubului. Reţeaua de conducte este executată concomitent cu umpluturile de pietriş, fiind 5 ramuri de drenare amplasate la 22,50 m între ele.            Tuburile de drenaj sunt racordate la exteriorul depozitului într-o conductă din PVC Dn 200 mm care transportă apele colectate prin reţeaua de drenaj la  staţia de pompare.

            Racordarea s-a realizat în cămine de vizitare (0,80 x 1,0 m) din beton simplu monolit pentru a preîntâmpina infiltraţiile din ape subterane în perioade cu ape mari pe râul Bârsa.

            Tuburile de PVC amplasate sub dig şi în exteriorul depozitului sunt etanşe, cu îmbinări cu garnituri de cauciuc în mufe. Reţeaua de conducte din exteriorul depozitului este pozată pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra şi lateral fiind un strat de nisip de minim 20 cm grosime. Panta de scurgere spre staţia de pompare este de 5%, iar conductele de drenaj au o pantă de 1%.

            Sistemul de colectare şi evacuare al apelor provenite din precipitaţii şi a celor rezultate din drenarea nămolului depozitat este prevăzut cu puţuri verticale (călugării) care au diametrul mai mare (600 mm) decât colectoarele orizontale (200 mm).

            Sunt prevăzute trei colectoare verticale: I, II, III.

            Puţurile verticale de colectare (călugării) sunt prevăzute cu dublu rol:

            - preluarea debitelor de apă din precipitaţii care se vor scurge la suprafaţa "turtei de nămol" (deci funcţionare temporară, doar pe perioada precipitaţiilor);

            - drenarea apei din stratul de nămol depus în groapă (depozit), asigurând astfel consolidarea şi tasarea sa (funcţionară, permanentă).

C. Staţie de pompare pentru drenaj

            Staţia de pompare pentru ape uzate este o construcţie subterană cu un singur compartiment având electropompe (1a + 1r) submersibile.

            Staţia de pompare funcţionează automat, cu comandă dată de nivelul apei, dar şi cu posibilitatea comenzilor manuale.

            Apele drenate sunt pompate în staţia de epurare, pentru a fi reintroduse în circuitul de epurare, înainte de evacuare în emisar.

 

8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

- transportul cu mijloace auto a  nămolului din staţia de epurare – 21 m3/zi ;

- depozitarea namolului deshidratat provenit de la statia de epurare Brasov;    

- pomparea apelor drenate din compartimentul staţiei de pompare, în staţia de epurare, pentru a fi reintroduse în circuitul de epurare – 30 m3/zi.

 ....

 8.2.2. Activităţi conexe

- supraveghere a depozitului.                        

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este cazul.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Nu este cazul.

 

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU 

 

9.1.   Emisii  în atmosferă 

9.1.1. Emisii dirijate

Nu este cazul.

Activitate IED

Denumire coș

Înălțime (m)

Diametru bază (m)

Diametru vârf (m)

Poluant

Echipament depoluare recomandat BREF

Echipament depoluare

Eficiență (%)

X (Stereo 70)

Y (Stereo 70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

9.1.2. Emisii difuze

   Tipul sursei: sursă de suprafaţă.

   Poluanţi specifici: H2S, NH3, COVNM, CO2, pulberi.

Sursă principala de impact o constituie mirosurile specifice.    

Căile de a  diminua  poluarea prin mirosuri sunt:       

  - alegerea condiţiilor atmosferice de descarcare a nămolului,   evitându-se  condiţiile   defavorabile dispersiei (inversiuni termice, timp înnourat) pentru reducerea transportului mirosului   pe distanţe lungi ;       

  - direcţia vântului, astfel ca transportul mirosului să nu fie dirijat spre zonele sensibile la miros

 - transportul namolului deshidratat se realizeaza cu mijloace de transport acoprite pentru diminuarea emisiilor de gaze odorizante.

  2.1.3  Zgomotul                                                                                                                                                                                                                 Surse de poluare  - funcţionarea pompei                                                                  Titularul de activitate/operatorul trebuie să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care respectă urmatoarele limite ale nivelului de zgomot conform SR 10009/2017.

9.2.  Emisii în apă 

9.2.1. Apele meteorice din zona depozitului sunt colectate prin sistemul de drenaj intr-un bazin de aspiratie cu capacitatea de V=15 mc, echipat cu statie de pompare cu 2 electropompe cu Q=12 mc/h si sunt pompate în staţia de epurare, pentru a fi reintroduse în circuitul de epurare al staţiei de epurare, înainte de evacuarea în emisar.      

9.2.2. Reteaua de drenaj cu lungimea de L=600 m, pozata la baza depozitului in stratul drenant este racordata la un bazin de aspiratie. Colectarea apelor din precipitatii se realizeaza prin puturi verticale (calugari) cu diametrul de 600 mm.

9.2.3 Foraje de observaţie     

 La platforma de depozitare a namolului sunt 3 foraje de monitorizare a calitatii apelor subterane (2 in amonte si 1 in aval de depozit).

Monitorizarea se realizeaza pentru indicatorii: pH, CBO5, CCO-Mn, amoniu, fosfor total, reziduu filtrabil la 105°C, cadmiu, cupru, nichel, plumb si zinc.

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă.

....

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- neetanşeităti ale sistemului de conducte şi ale bazinului staţiei de pompare;                  - pierderi accidentale de ulei de la autovehicule

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

 • Verificarea periodică (o dată la 3 ani) a etanşeitătii sistemului de conducte şi a bazinului staţiei de pompare.   
 • Titularul de activitate/operatorul trebuie să aibă în dotare o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi de carburanţi sau uleiuri pe sol.

....

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

 

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Nu este cazul.

Activitate IED

Denumire coș

Poluant

VLE

UM

Condiții de referință

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.  

Titularul activităţii/operatorul se va asigura că toate operaţiunile din Staţia de epurare, prin respectarea tehnologiei privind mineralizarea şi deshidratarea nămolului evacuat la depozitul ecologizat, vor garanta ca  emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.  

10.2.2. Se va face instruirea personalului pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât  să se asigure producerea namolului de calitate, mineralizat, deshidratat.   

10.2.3. Limitele  poluanţilor  în  imisie  conform  STAS 12574/87 – Aer în zonele protejate  care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări (până la adoptarea legislaţiei specifice), astfel:

 

POLUANT

MEDIA DE 30min mg/m3

MEDIA ZILNICĂ (mg/m3)

 

Amoniac

0,3

0,1

Hidrogen sulfurat

0,015

0,008

Pulberi in suspensie

-

0,05

 

10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă  existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.3.2. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apa de suprafaţă. Se  interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă său freatice.

10.3.3.  Titularul activităţii/operatorul trebuie să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane şi să prevadă un program de inspecţie şi întreţinere a acestora, cel puţin o data la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă. 

10.3.4. Operatorul trebuie să întreţină şi să exploateze, construcţiile de  evacuare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare în scopul minimizării pierderilor de apă. 

 10.3.5. Titularul de activitate/operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a  bazinului staţiei de pompare şi a sistemului de conducte  pentru a evita infiltraţii de ape uzate în pânza freatică;

10.3.6. În eventualitatea în care analizele său observaţiile indică contaminarea apelor  drenate de pe depozit sau cele din puţurile de monitorizare a apelor freatice , sau depaşirea semnificativa a indicatorilor   peste valorile  medii inregistrate, titularul autorizaţiei are obligaţia:

 • să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursă de contaminare; ƒ    
 •   să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului; ƒ
 • să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului cât mai curând posibil.      

10.3.7. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate în receptorii naturali.

 

10.3.8 Limite admisibile la emisie în apă

 

10.3.8.1 Apa subterana

 

Categoria apei

Indicatori de calitate

Valori limita admisibile mg/dm3

Punctul de prelevare a probelor

 

 

Ape subterane

pH

Valorile concentratiilor indicatorilor de calitate, determinate la prima analiza efectuata dupa executia forajelor, constituie valori de referinta pentru monitorizarile ulterioare ale calitatii apelor subterane.

 

- amonte (Fp1, Fps2)

- aval (Fp3)

CBO5

CCO-Mn

Amoniu

Fosfor total

Reziduu filtrabil la 105°C

cadmiu

Cupru

nichel

plumb

zinc

 

10.3.8.2 Apa de suprafata

Nu este cazul.

 

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol  

Loc de prelevare

Adâncime (cm)

Indicator analizat

Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)

Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)

Sensibil

Mai puțin sensibil

Sensibil

Mai puțin sensibil

 

 

 

 

 

 

 

 

....

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017 Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: ziua - 55 dB si curba de zgomot Cz 5 si noaptea - 45 dB si, curba de zgomot Cz 4, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

....

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR  

11.1 . Deşeuri produse

....

Cod deșeu

Denumire deșeu

Sursă generatoare

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

20 03 01

deseuri municipale amestecate

personal angajat pentru paza

1,00

Metri cubi/luna

Eliminare

D 5

Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

 

....11.2. Deşeuri colectate           

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune 

Denumire operațiune

19 02 06

namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05

21,00

Metri cubi/zi

Eliminare

D 5

Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

 

....

11.3. Deşeuri stocate temporar

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Mod de stocare

 

 

 

 

 

 

....

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:  

Nu este cazul.

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

 

Deşeuri transportate

Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Operațiune valorificare / eliminare

Cod operațiune

Denumire operațiune

19 02 06

namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05

21,00

Metri cubi/zi

Eliminare

D 5

Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

 

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Deşeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcţionare a depozitului să aibă numai influenţe reduse asupra  sănătăţii omului şi mediului înconjurator.        

11.9 Titularul activităţii/operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.       

           În vederea reducerii deşeurilor depozitate, titularul autorizaţiei se va preocupa de implementarea unui sistem de valorificare a nămolurilor stabilizate, în agricultură. În cazul acestei utilizari se vor aplica cerinţele  Normei tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, aprobată prin  Ordinul nr.  344/708/2004, cu completarile si modificarile ulterioare.

....

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

 

Singura situatie posibila de poluare accidentala (sol-apa) poate aparea in cazul avarierii sistemului de drenaj sau al geomembranei depozitului de namol. 

Exista Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

12.1.1. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.1.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.1.3. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.2. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Exista un plan anual de de revizii si reparatii pentru pompele de recirculare levigat.

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

           - fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

....

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

 

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM Brasov să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

....

13.2.1. emisii din surse dirijate

Nu este cazul.

 

Activitate IED

Denumire coș

Poluant

Tip de monitorizare

Metodă de analiză

Perioada de mediere

Condiții de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer/zgomot conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

 

punct de prelevare 

Indicatori

Perioada de mediere

Frecvenţa de  monitorizare

Metoda de masurare

În zona cu louinţele cele mai expuse (inclusiv o măsurare de fond)

NH3

 

Zilnic

30 minute

Trimestrial

STAS 10812-76

În zona cu locuinţele cele mai expuse (inclusiv o măsurare de fond)

H2S

 

Zilnic

30 minute

Trimestrial

STAS 10814-76

 

În zona cu louinţele cele mai expuse (inclusiv o măsurare de fond)

PM10

Zilnic

 

La reclamaţii

SR EN 12341

13.2.2..Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Nu este cazul.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

 

Categoria apei

Indicatori de calitate

Valori linita admisibile mg/dm3

Punctul de prelevare a probelor

Frecventa de motitorizare

Metoda de analiza

 

 

Ape subterane

pH

Valorile concentratiilor indicatorilor de calitate, determinate la prima analiza efectuata dupa executia forajelor, constituie valori de referinta pentru monitorizarile ulterioare ale calitatii apelor subterane.

 

- amonte (Fp1, Fps2)

- aval (Fp3)

 

 

semestrial

SR ISO 10523-97

CBO5

SR EN 1899-22002

CCO-Mn

SR EN ISO 8467/2001

Amoniu

SR ISO 7150-1/2001

Fosfor total

SR EN 1189-2000

Reziduu filtrabil la 105°C

STAS 9187/84

cadmiu

SR ISO 8288:2002

SR EN ISO 5961:2002

Cupru

STAS 8314-87

SR ISO 8288:2001

nichel

STAS 7987-67

SR ISO 8288:2001

plumb

STAS 8637-79

zinc

STAS 8314-87

SR ISO 8288:2002

 

13.5. Monitorizarea solului

Nu este cazul.

 

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1   Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozitul de deşeuri, în vederea reducerii riscurilor unor accidente în depozit, prin  distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj, tasării inegale a deşeurilor.  

13.6.2. Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului,   şi anume:       

- starea drumurilor de acces;

- starea impermeabilizării depozitului;         

- funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri;                                  - funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului;                            - gradul de umplere a bazinului de colectare a   levigatului;

13.6.3 Urmarirea gradului de tasare şi a stabilitatii depozitului:

         - comportarea taluzurilor şi digurilor;    

          - urmarirea anuală a gradului de tasare, apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;               

          - aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere al   straturilor de deşeuri.       

 13.6.4. Titularul autorizaţiei va controla anual conductele de levigat, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor constatate vor fi înregistrate în planurile stării de fapt, ţinându-se seama de următoarele:  

- deteriorari mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale imbinărilor;                           -   depuneri de cruste.          

  13.6.5. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare a depozitului:       

 

Nr. crt.

Natura indicatorilor urmăriţi şi modul de monitorizare/sondare

Frecvenţa

1.

Levigat – 1 punct (bazin de colectare a levigatului). Se vor urmări:

- volumul levigatului;

-compoziţia levigatului  (pH, suspensii, CBO5, CCO-Cr, sulfuri şi hidrogen sulfurat, azot amoniacal, azotati, azotiţi, sulfaţi, fosfaţi –ca fosfor total, detergenţi sintetici, cianuri totale, reziduu filtrat, metale grele -Pb, Cr, Ni, Zn, Fe, Cd, Cu).

 

 

Lunar

Semestrial

2.

Principalii indicatori de calitate a apelor subterane conform pct. 13.4 – probe prelevate din foraje de monitorizare situate în zona depozitului

Semestrial

3.

Nivelul apei subterane

Semestrial

4.

Tasarea corpului depozitului

Anual

5.

Cantitatea   de precipitaţii

Zilnic,  suma  zilnica

6.

Temperatura (min., max.la ora 15:00)

zilnic

7.

Direcţia şi  viteza vântului dominant

zilnic

8.

Evaporare direct cu lisimetrul sau prin stabilirea umidităţii aerului (la ora 15:00) şi determinarea   prin calcul a evaporării după Haude

zilnic

9.

Umiditatea aerului  (ora 15:00)

zilnic

10.

Posibile emisii de gaz – cel puţin gazele odorizante (amoniac, hidrogen sulfurat compuşi organici volatili)

Lunar 

         Analizele şi determinările necesare pentru controlul calităţii componentelor mediului vor fi realizate de către laboratoare acreditate, pe baza de contract, iar rezultatele vor fi înregistrate pe toata perioada de monitorizare a depozitului.          13.6.6. Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei se colectează de la cea mai apropiată staţie meteorologică. 

          Prag de ateţionare: 15 l/ 3ore sau 30 l/ 6 ore.            

 13.6.7. Frecvenţa şi parametrii monitorizaţi aşa cum sunt prevazuţi în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.  

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor depozitate pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

      -  cantităţile şi codurile deşeurilor;

      - numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

Aceste date trebuie raportate APM Brasov, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Nu este cazul.

13.8. Monitorizare zgomot

 

Punct de monitorizare

Parametru

Frecventă de monitorizare

Metodă de analiză

La cea mai expusă faţadă (inclusiv o măsurare de fond)

Nivel de zgomot echivalent

La reclamaţii

SR 10009/2017

STAS 6161-3/82

OMS 119/2014

ISO 1996-2 /08

 

13.9. Monitorizare miros

 

punct de prelevare 

Indicatori

Perioada de mediere

Frecvenţa de  monitorizare

Metoda de masurare

În zona cu louinţele cele mai expuse (inclusiv o măsurare de fond)

NH3

 

Zilnic

30 minute

Trimiestrial

STAS 10812-76

 

În zona cu louinţele cele mai expuse (inclusiv o măsurare de fond)

H2S

 

Zilnic

30 minute

Trimiestrial

STAS 10814-76

 

 

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Nu este cazul.

13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

13.11.2.  Monitorizarea post-închidere a depozitului  

 13.11.3. Topografia depozitului:  

            - structura şi compoziţia depozitului – anual;      

            - comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului – anual.      

13.11.4. Capacitatea de funcţionare a sistemului de impermeabilizare a suprafeţei depozitului de deşeuri se controlează regulat.

13.11.5. Deformarea sistemului de etanşare la suprafaţă al depozitului de deşeuri se determină la intervale de un an. 

13.11.6. La intervale de jumătate de an se execută inspecţii ale depozitului scos din funcţiune.

Se urmăresc următoarele:

                 - starea stratului vegetal;   

                 - starea sistemului de drenaj;            

                 - destinaţia post-închidere.

13.11.7. Rezultatele activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul de funcţionare pe toată durata programului şi după încheierea acestuia, conform prevederilor avizului de închidere al depozitului.

13.11.8. Sistemul de monitorizare post-închidere cuprinde:      

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale levigatului;                                - analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate  în jurul depozitului;              

- urmărirea topografiei depozitului;           

- utilizarea ulterioară a terenului se va face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existenţa depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului şi a gradului de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană.          

- suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistreză în registrul  de cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale. 

 

Nr. crt.

Natura îndicatorilor urmariti şi modul de monitorizare/sondare

 

Frecvenţa

1.     

Levigat – 1 punct (bazin de colectare a levigatului).     

Se vor urmari:

- volumul levigatului;

- compoziţia levigatului (pH, suspensii, CBO5, CCO-Mn, amoniac, reziduu filtrabil la 105°C,  fosfor total,  metale grele Pb, Ni, Zn, Cd, Cu).

 

 

 

 

La 6 luni

  2.     

Principalii indicatori de calitate a apelor subterane: pH, suspensii, CBO5, CCO-Mn, amoniac, reziduu filtrabil la 105°C,  fosfor total,  metale grele Pb, Ni, Zn, Cd, Cu.     

La 6 luni

 

3.

Nivelul apei subterane

La fiecare 6 luni

4.

Tasarea masei de nămol depozitat

Anual

 

5.

Cantitatea   de precipitaţii

Zilnic,  suma  zilnica        

6.

Temperatura (Min., Max.la ora 15:00)

zilnic    

7.

Direcţia şi  viteza vântului dominant

zilnic    

8.

Evaporare direct cu lisimetrul sau prin stabilirea umidităţii aerului (la ora 15:00) şi determinarea   prin calcul a evaporării după Haude                

zilnic    

9.

Umiditatea aerului  (ora 15:00)       

zilnic    

 

....14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

 

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Brasov raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, SGA Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brasov şi la primăria Municipiului Brasov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:                                        

 • date privind operatorul: nume, sediu;
 • date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):
  • numele instalaţiei;
  • locaţia instalaţiei;
  • sursa de emisie;
  • condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;
  • instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;
 • pentru fiecare poluant monitorizat:
  • tipul poluantului;
  • felul măsurătorii: continuu, momentan;
  • cine a efectuat prelevare şi măsurarea;
  • metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală;
  • condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.
  • aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
  • rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.2.4 Operatorul depozitului va raporta la APM Braşov:

 • trimestrial datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformarea cu prevederile AIM ;
 • în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM Brasov, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectare ceruta de autoritatile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii: 

Nr. poluant

Anexa II

Numărul CAS

Poluanţi /substanţe

Valoarea prag pentru emisiile

Aer

(kg/an)

Apa (kg/an)

Sol

(kg/an)

6.

7664-41-7

Amoniac (NH3)

10.000

-

-

13.

 

Fosfor total

-

5.000

5.000

18.

 

Cadmiu si compusi (exprimati in Cd)

10

5

5

20.

 

Cupru si compusi (exprimati in Cu)

100

50

50

22.

 

Nichel si compusi (exprimati in Ni)

50

20

20

23.

 

Plumb si compusi (exprimati in Pb)

200

20

20

24.

 

Zinc si compusi (exprimati in Zn)

200

100

100

86.

 

Particule (PM10)

50.000

-

-

 

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.  

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: cantitatea depozitata si modul de utilizare a utilităţilor;

      - sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

       - gestiunea deşeurilor;

....

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Brasov.

14.5. Alte raportări  

Operatorul va transmite la APM Brasov:

 • cantităţile de deşeuri depozitate şi rezultatele programului de monitorizare
 • alte raportari, la solicitarea acesteia.

....

14.6. Mod de raportare

....

Nr. Crt.

Denumire raport

Frecvență de raportare

Perioada depunerii raportului

Acces aplicații SIM

1

Transporturi de deseuri

zilnic

 

Raportari subdomeniu: Transporturi

3

Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.

anual

15 ianuarie-15 martie

Inventare locale de emisii

4

Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC

anual

Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1

Registrul Integrat: IPPC

5

Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR

anual

Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1

Registrul Integrat: EPRTR

 

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

Nr. Crt.

Denumire raport

Frecvență de raportare

Perioada depunerii raportului

Acces aplicații SIM

6

Raportul Anual de mediu (RAM)

Anual

01 martie

-

7

Planul de management al deseurilor

Anual

01 martie

-

8.

Formularul EPRTR conform anexa III la Reg CE 166/2006 pe suport hartie si format electronic, precum si in cadrul RAM

anual

30 martie

APM Braşov

 

Chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

anual

15 martie

APM Braşov

 

Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002

lunar

5 ale lunii in curs pentru luna precedenta

APM Braşov

 

Reclamaţii  (cand ele există)

cand exista

în luna următoare primirii acesteia

APM Braşov

GNM-CJ Braşov

 

Raportarea incidentelor semnificative

Imediat ce se produce

în 2 ore de la producerea incidentului

APM Braşov

GNM-CJ Braşov

 

Raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu

la cerere

in luna următoare realizării acestora

APM Braşov

GNM-CJ Braşov

 

Raportare situatie privind transportul intern de deşeuri periculoase cf. HG 1061/2008

trimestrial

la solicitarea

autorităţii de mediu

APM Brasov

 

15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

 • luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
 • luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
 • evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
 • utilizarea eficientă a energiei;
 • luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
 • luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

 - modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

 - modificări privind deţinătorul instalaţiei; 

 - măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brasov, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov, SGA Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

 - încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

 - reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

     -  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

     - orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

     - orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

      - orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

 - în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”  - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

 •  în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

                        - autorizaţia; 

                        - solicitarea; 

                        - raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

                      - alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC COMPANIA APA BRASOV SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.   

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

 

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

 În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a depozitului  întocmit şi agreat de APM Brasov. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Hotarârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. MMAP nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

....

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  28 (douazeci si opt) pagini semnate şi ştampilate.

....

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

                                                     Ciprian BĂNCILĂ

 

                                                                                      

 ŞEF SERVICIU A.A.A.,

                                                                                                                 Daniela BIRĂU

 

 

Întocmit,

Consilier Codruța SAUCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Anexe

 

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

 

1

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

 

 

2          

Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului 

Comisariatul Judeţean Brasov al  Gărzii Naţionale de Mediu                

 

3

Autoritatea centrală de protecţie a mediului 

Ministerul Mediului

4

Operator                     

Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv

5

BAT

(cele mai bune tehnici disponibile)

Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său

6

CAT

Colectiv tehnic de avizare

7

CBO5

Consumul biochimic de oxigen  la 5 zile

8

CCO-Mn

Consumul chimic de oxigen – metoda cu permanganat de potasiu

9

COV

Compuşi organici volatili

10

dB(A)

Decibeli (curba de zgomot A).

11

IPPC

Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

12

Instalaţie IPPC

Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării

13

RAM

Raport anual de mediu

14

PRTR

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi   96/61/CE.

16

SMA

Sistem de management al autorizaţiei

17

Cod CAEN

Clasificarea activităţilor din economia naţională

18

Prejudiciu

O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect

19

Ameninţare iminentă

cu un prejudiciu 

O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat

20

Prejudiciul asupra mediului

 a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare

 b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ABREVIERI

1

A.P.M.   Brasov

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov,

 

2

A.C.P.M.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului

3

C.J. Brasov  al G.N.M.

Comisariatul Judeţean Brasov al  Gărzii Naţionale de Mediu         

4

CAT

Colectiv tehnic de avizare

5

CBO5

Consumul biochimic de oxigen  la 5 zile

6

CCO-Mn

Consumul chimic de oxigen – metoda cu permanganat de potasiu

7

COV

Compuşi organici volatili

8

dB(A)

Decibeli (curba de zgomot A).

9

IPPC

Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

10

RAM

Raport anual de mediu

11

PRTR

Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi   96/61/CE.

12

SMA

Sistem de management al autorizaţiei

13

Cod CAEN

Clasificarea activităţilor din economia naţională

14

BREF

Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

15

IMA

Instalaţie mare de ardere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. C U P R I N S

 

    1

DATE  DE  IDENTIFICARE  A  OPERATORULUI

 

    2

TEMEIUL  LEGAL

 

    3

CATEGORIA DE ACTIVITATE

 

    4

DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI

 

    5

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

 

    6

MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

 

    7

RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE

 

    7.1

Apa

 

    7.2

Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

 

    8

DESCRIEREA  INSTALAŢIEI  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE 

EXISTENTE  PE AMPLASAMENT

 

    8.1

Descrierea amplasamentului

 

    8.2

Descrierea principalelor activităţi

 

    8.3

Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

 

9

INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU

 

    9.1

Emisii în  atmosferă

 

    9.2

Emisii în apă

 

    9.3

Emisii în sol, ape subterane

 

  10

CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

 

  10.1

Aer

 

  10.2

Apă

 

  10.3

Sol

 

  10.4

Zgomot

 

  11

GESTIUNEA DEŞEURILOR

 

  12

INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

  13

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

 

  14

RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU

 PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

 

  15

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

 

  16

MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

 

  17

ANEXE 

 

  18

DICŢIONAR DE TERMENI

 

  19

ABREVIERI

 

  20

CUPRINS