Registrul naţional EMAS

RO - 000001

Organizatia: ASOCIATIA ZONA METROPOLITANĂ ORADEA

Strada: Piata Unirii nr.1- 3, Oradea,

Jud Bihor, România,

Cod postal 410100

Cod CAEN: 9499

Amplasament: Asociatia Zona Metropolitană Oradea

E-mail: zmo@oradea.ro;

Tel:+40 259 40 88 21

Fax:+40 259 40 88 21

Website: www.zmo.ro

RO - 000002

Organizatia: PAROHIA EVANGHELICĂ C. A. SIBIU

Jud. Sibiu, România

Cod postal 550182

Cod CAEN 9491

Amplasament nr. 1 : Biserica Evanghelică - Piata Huet,

Amplasament nr. 2: Casa Parohială - Piata Huet nr. 1

Amplasament nr. 3: Centru Parohial – str. Călugăreni nr. 38,

e-mail:hermannstadt@evang.ro;

Tel: +40 269 21 12 03

Fax: +40 269 21 12 03

Website: www.evang.ro

RO - 000003

Organizatia: PAROHIA EVANGHELICĂ C. A. SIBIU

Jud. Sibiu, România

Cod postal 550182

Cod CAEN: 7911

Amplasament: Casa Luxemburg, Piata Mică nr 16

Tel:+40 269 21 68 54

Website:www.casaluxemburg.ro

RO - 000004

Organizatia:SC SCHAEFFLER SRL BRASOV

Strada: Aleea Schaeffler nr 3, Cristian

Jud. Brasov, România

Cod postal 507055

Cod CAEN: 2932, 2562, 2561, 2571, 2573, 2550, 2815

Amplasament: SC Schaeffler România SRL,

E-mail: info.ro@schaeffler.com;

Tel: +40 268 50 58 21; +40 268 5059 31

Fax: +40 268 50 58 48

Website:www.schaeffler.com


Biroul EMAS


Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, asigură prin Biroul EMAS accesul organizaţiilor la posibilităţile de informare şi acordarea de asistenţă tehnică în ceea ce priveşte cerinţele legale privind protecţia mediului. Biroul EMAS asigură Secretariatul tehnic al Comitetului Consultativ EMAS care funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care este desemnat ca fiind organismul responsabil pentru înregistrarea EMAS.  
In cadrul procedurii de înregistrare a organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit, stabilită prin ORDIN nr. 1018 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS,organizaţiile solicitante vor depune la Biroul EMAS cererea de solicitare a înregistrării/reînnoirea înregistrării şi documentele specificate în procedură, unde va avea loc o evaluare preliminară. Decizia finală de acordare / reinnoire a înregistrării va fi luată în cadrul Comitetului Consultativ.

Biroul EMAS deschide şi menţine un registru al organizaţiilor înregistrate în România, care conţine  şi informaţii cu privire la modul în care se pot obţine declaraţiile de mediu sau declaraţiile de mediu actualizate, denumit  Registrul Naţional EMAS.

Componenta Biroului EMAS

 • Cons. Codruta SAUCA : legislatie.orizontala@apmbrasov.ro

DESPRE EMAS

DESPRE EMAS SISTEMUL COMUNITAR DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) – instrument al performanţei de mediu

Regulamentul (CE) nr.1221/2009al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342, 22.12.2009

 • Ce este EMAS ?

EMAS - ul este un instrument de management, care permite participarea voluntară a organizaţiilor care desfăsoară activităţi cu impact asupra mediului (societate comercială, companie, corporaţie, firmă, intreprindere, autoritate sau instituţie, situată în interiorul sau în exteriorul Comunităţii, o parte din / sau o combinaţie a acestora, având sau nu personalitate juridică, de drept public sau privat, care îşi are propria structură funcţională sau administrativă) la sistemul comunitar de management de mediu şi audit în scopul îmbunătăţirii continue a performanţei de mediu.

Sistemul a fost disponibil pentru participarea companiilor din 1995 şi initial a fost limitat doar la societăţile din sectoarele industriale.

Din 2001 prin Regulamentul (CE) nr.761/2001(EMAS II), participarea la acest sistem a fost deschisă tuturor sectoarelor economice, inclusiv serviciilor publice şi private.

În 2009, Regulamentul a fost revizuit şi modificat pentru a doua oară, astfel EMAS III a devenit disponibil tuturor organizaţiilor ale căror activităţi au impact asupra mediului, atât celor situate în interiorul Comunităţii Europeane cât şi celor din afara acesteia.

·Înregistrarea EMAS. Cine se poate înregistra EMAS şi paşii înregistrării EMAS.

Toate organizaţiilecare doresc sa-ţi imbunătăţească performanţa de mediu pot solicita înregistrarea EMAS. Cea mai mică entitate din structura unei organizaţii luată în considerare în scopul înregistrării EMAS este un amplasament. O organizaţie care are amplasamente în unul sau mai multe state membre sau ţări terţe poate să solicite o înregistrare colectivă unică pentru toate aceste amplasamente sau pentru unele dintre acestea. De asemenea se poate face înregistrarea EMAS a unui grup de organizaţii independente între care există o legătură, datorată proximităţii geografice sau activităţilor comerciale, care pun în aplicare în comun un sistem de management de mediu (EMAS Global).

Organizaţiile înregistrate EMAS conform prevederilor Regulamentului EMAS II rămân în Registrul EMAS, cu condiţia ca în momentul următoarei verificări, verificatorul de mediu să examineze conformarea cu cerinţele regulamentului EMAS III.

Pentru înregistrarea organizaţiilor la sistemul comunitar de managemnt de mediu şi audit EMAS, organizaţiile trebuie să realizeze următoarele:

- să identifice şi să prioritizeze aspectele de mediu, pe factori de mediu: deversări în apă, emisii în aer, zgomot, scurgeri în sol şi în pânza freatică, deşeuri, utilizarea energiei/apei, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, etc.

- să efectueze o analiză a tuturor aspectelor de mediu din cadrul organizaţiei. Organizaţia trebuie să ia in considerare atât aspectele de mediu directe, cât şi cele indirecte ale

activităţilor, produselor sau serviciilor sale;

- să elaboreze şi să pună în aplicareun sistem de management de mediu

- să efectueze un audit intern

- să stabiească obiectivelor şi ţintele de mediu;

- să identifice prevederile legale şi alte cerinţe sub incidenţa cărora se încadrează activitatea organizaţiei

- să stabilească şi să ierarhizeze pe niveluri de competenţă toate responsabilităţile din cadrul managementului general al organizaţiei;

- să elaborarea o declaraţie de mediu. În cazul în care, pentru sectorul specific, sunt disponibile documente de referinţă sectoriale, la evaluarea performanţei de mediu a organizaţiei se ţine seama de documentul în cauză.

- să asigure implicarea activă a angajaţilor în organizarea şi instruirea proprie adecvată, care să le permită participarea activă la elaborarea şi punerea în aplicare a SMM în cadrul organizaţiei

- să asigure comunicarea internă si externă.

Analiza iniţială de mediu, sistemul de management de mediu, procedura de audit ?i punerea sa în aplicare sunt verificate de un verificator de mediu acreditat sau autorizat care validează ?i declaraţia de mediu.

·Obligaţiile organizaţiilor înregistrate EMAS - să efectueze cel puţin o dată la trei ani o analiză completă a sistemului de management de mediu şi al programului de audit şi punerea în aplicare a acestora. Pentru organizaţiile mici frecvenţa de verificare se poate prelungi de la trei la patru ani la solicitarea acestora. - să pregătească şi să transmită organismului competent declaraţia de mediu actualizată şi validata de către verificatorul de mediu - să efectueze un audit intern al performanţei de mediu şi al conformării cu cerinţele legale - să raporteze performanţa de mediu în conformitate cu cerinţele Anexei IV a Regulamentului EMAS III   - să facă publică declaraţia de mediu /declaraţia de mediu actualizată în termen de o lună de la data înregistrării/ reînnoirii înregistrării ·Avantajele înregistrării EMAS

 • Menţinerea şi îmbuntăţirea imaginii publice în faţa clienţilor, partenerilor de afaceri, investitorilor şi comunităţii locale
 • Asigurarea conformării cu legislaţia de mediu;
 • Dezvoltare durabilă printr-o mai bună utilizare a materiilor prime şi a energiei, scăderea consumului de apă, reducerea deşeurilor etc.;
 • Competitivitate pe piaţa europeană şi pe externă în general prin îmbunătăţirea performanţei de mediu şi de afaceri
 • Câştigarea încrederii părţilor interesate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor;
 • Reducerea costurilor de operare (reducerea consumurilor de utilităţi, energie electrică, apă, combustibili, materii prime)  ca efect al îmbunătăţirii performanţelor de mediu, eficientizarea proceselor existente, introducerea unor procese noi, eficiente;
 • Eficienţa internă şi externă a organizaţiei înregistrată EMAS;
 • Comunicare internă mai bună;
 • Comunicare mai bună cu autorităţile; 
 • Diminuarea sau reducerea riscurilor de răspundere penală si juridică;
 • Cresterea profitului organizaţiei prin majorarea ofertelor de vânzare pe pieţeleeuropene, avantaj în obţinerea unor viitoare contracte publice

 

 • EMAS – Performanţă. Credibilitate. Transparenţă.

In majoritatea cazurilor, companiile româneşti au relaţii parteneriale cu firme din ţările europene, astfel că EMAS (ca instrument recunoscut şi utilizat în interiorul spaţiul european) pare din acest punct de vedere mai atractiv. In alte cazuri însă, având şi clienţi din ţări din afara Europei, firmele se pot orienta către ISO 14001.

Implementarea SMM conform EMAS cât şi ISO 14001 este desigur posibil şi există suficiente motive pur economice pentru a proceda în acest fel.

 • Performanţa: EMAS este o schemă voluntară de management de mediu si

audit, bazată pe o schemă armonizată a intregii Uniuni Europene, cu obiective de imbunătăţire a performanţei de mediu a organizaţiilor prin angajamente proprii de evaluare si reducere a impactului lor asupra mediului.

 • Credibilitate:Prin natura externă si independentă a inregistrării si a

procesului de verificare, precum si prin publicarea informaţiilor din declaraţia de mediu EMAS asigură credibilitatea publică si increderea că schema include sistemul de management si declaraţia de mediu.

 • Transparenţa: Informarea publică cu privire la performanţa de mediu a organizaţiei este un aspect important al obiectivului sistemului comunitar EMAS. Aceasta se realizează prin declaraţia de mediu, care oferă informaţii publicului asupra impactului asupra mediului şi performanţa organizaţiei şi a modului în care organizaţia se implică activ prin angajaţii săi în implementarea sistemului de management de mediu.

Logo -ul EMAS poate fi utilizat numai de organizaţiile înregistrate EMAS, doar în perioada valabilităţii înregistrării lor şi este insoţit întotdeauna de numărul de înregistrare al organizaţiei.