Biodiversitate

Protecţia şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pot fi considerate probleme de interes public major, deoarece componentele diversităţii biologice, care formează capitalul natural, asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.

Principalele căi prin care omul contribuie la degradarea biodiversităţii sunt: modificarea şi distrugerea habitatelor, a peisajelor naturale, transferul voluntar şi involuntar de specii, supraexploatarea şi utilizarea neraţională a solului, ocuparea terenurilor pentru organizarea activităţilor socio-economice, supraconcentrarea activităţilor în zone sensibile şi cu mare valoare ecologică, etc.

Deoarece judeţul Buzău cuprinde armonios, într-o proporţie relativ egală, cele trei unităţi geografice (câmpie, deal, munte) şi patrimoniul natural este bogat şi diversificat cuprinzând numeroase ecosistemele naturale şi seminaturale, pentru care în mare parte s-au instituit diferite regimuri de protecţie (monumente ale naturii, rezervaţii naturale de interes naţional şi judeţean, situri de importanţă comunitară).

 

PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PROIECTE ȘI PLANURI

 

Nr. crt.

Titular

Denumire proiect / plan

Memoriu conform Ordinului nr. 19/2010

Decizie etapa de încadrare (nr./data)

 

Studiu de evaluare adecvată

Acord de mediu / Aviz de mediu / Aviz Natura 2000, după caz       (nr./data)

 

PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE

1

S.C. RIO AGREMAR S.R.L.

Excavare pentru agregate minerale, comuna Mărăcineni

DA

163/09.11.2016

DA

3/30.03.2017

2

S.C. CONPRIF S.A.

Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan) sat Căpățânești, comuna Mărăcineni, perimetrul Mărăcineni T 36/4, Lot 3

DA

6BIS/24.01.2017

DA

1/29.03.2017

3

S.C. OMV PETROM S.A.

Înlocuire conductă P1 Pâcle + TF Sătuc

DA

37/29.03.2017

 

 

4

COMUNA SMEENI

Înființare rețea de canalizare și stație de epurare, extinderea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, stație de pompare, stație de tratare și rezervor de stocare

DA

93/30.05.2017

 

 

5

S.C. ȘERBĂNICĂ PETROTRANS S.R.L.

Lucrări de excavare agrergate minerale în vederea amenajării unui iaz piscicol în terasa mal stâng râul Buzău, tarlaua 244, extravilan Valea Nucului, comuna Berca

DA

71/09.05.2017

 

 

6

S.C. LRR RONEX CONSTRUCT S.R.L.

Amplasare stație preparat mixturi asfaltice verical, tip SMA 50-60 V

DA

95/31.05.2017

 

 

7

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

Modificare proiect ”Refacere pod peste râul Buzău – extravilan – comuna Vadu Pașii”, reglementat prin Decizia etapei de încadrare nr. 208/10.12.2014

DA

208/10.12.2014, rev. 27.09.2017

 

 

8

C.N.A.D.N.R - DIRECȚIA REGIONALĂ  DE  DRUMURI  ȘI  PODURI  BUCUREȘTI

Modificare proiect ”Pod pe DN 10, Km 46+471 peste Bâsca -extravilan comuna Cislău”

DA

 

 

4/30.06.2016 rev. 24.04.2017

9

C.N.A.D.N.R - DIRECȚIA REGIONALĂ  DE  DRUMURI  ȘI  PODURI  BUCUREȘTI

Lucrări de întreținere periodică la pod pe DN 2, Km 114+570 (calea 2) peste Buzău, la Buzău

DA

125/03.07.2017

 

 

 

 

 

10

S.C. OMV PETROM S.A.

Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 520 Pâcle Est

DA

 

 

 

11

S.C. PROSPECȚIUNI S.A.

Lucrări de achiziție date geofizice tridimensionale (3D)

DA

Competență ANPM

 

 

12

S.C. RIO AGREMAR S.R.L.

Lucrări de decolmatare și reprofilarea albiei minore a râului Buzău prin exploatarea de agregate minerale în Perimetrul Verguleasa

DA

90/29.05.2017

DA

 

13

S.C. ELECTRICA S.A. - S.D.E.E. BUZĂU

Modernizare configurație rețele electrice aeriene 20 Kv; Buclare între LEA 20 Kv Glodeanu Sărat și LEA 20 Kv Năieni, județul Buzău

DA

179/07.09.2017

 

 

14

COMUNA SMEENI

Înființare rețele de canalizare și stație de epurare, în satele Albești, Călțuna, Udați Mânzu și Udați- Lucieni

DA

241/24.10.2017

 

 

15

S. C. DAVUD BALASTIERĂ S.R.L.

Modificare proiect ”Decolmatare, reprofilare albie minoră a râului Buzău, pentru regularizarea scurgerii apei, perimetrul Galbinași, județul Buzău”

DA 1

2

 

 

15/21.09.2010, rev. 13.10.2017

16

S.C. ELECTRICA S.A. - S.D.E.E. BUZĂU

Modernizare INT consumatori din sat Recea, comuna Bisoca, județul Buzău

DA

266/15.11.2017

 

 

17

S.C. FIRST LOOK SOLUTIONS S.R.L.

Modificare proiect ”Structuri constructive de susținere și infrastructură necesară realizării și exploatării unui parc eolian – intravilan – comuna Costești”

DA

169/04.12.2012 rev. 01.11.2017

 

 

18

S.C. FIRST LOOK SOLUTIONS S.R.L.

Structuri constructive de susținere și infrastructură necesară realizării și exploatării unui parc eolian – intravilan – comuna Gherăseni

DA 1

2

170/04.12.2012 rev. 01.11.2017

 

 

19

S.C. FIRST LOOK SOLUTIONS S.R.L.

Modificare proiect ”Structuri constructive de susținere și infrastructură necesară realizării și exploatării unui parc eolian – intravilan – comuna Luciu”

DA

173/04.12.2012 rev. 01.11.2017

 

 

20

S.C. FIRST LOOK SOLUTIONS S.R.L.

Modificare proiect ”Structuri constructive de susținere și infrastructură necesară realizării și exploatării unui parc eolian – intravilan – oraș Pogoanele”

DA

172/04.12.2012    rev. 01.11.2017

 

 

21

S.C. FIRST LOOK SOLUTIONS S.R.L.

Modificare proiect ”Structuri constructive de susținere și infrastructură necesară realizării și exploatării unui parc eolian – intravilan – comuna Smeeni”

DA

171/04.12.2012 rev. 01.11.2017

 

 

22

COMUNA MÂNZĂLEȘTI

Modernizare DC107comuna Mânzălești  județul Buzău

DA 1

2

259/31.10.2017

 

 

23

COMUNA MĂGURA

Înființare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Măgura, jud. Buzău

DA 1

2

 

 

 

24

SC REAL CONCRETE LAND SRL

Amplasare stație de betoane compactă tip Elcomix-90 Quik Master

DA

276/11.12.2017

 

 

25

SC COMPANIA DE APĂ SA Buzău

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău

 

 

 

 

26

SDEE MUNTENIA NORD

Modernizarea LEA 110KV Pogoanele - Jugureanu

DA

 

 

 

27

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

Modernizare DJ 204C, KM 60+000 – 84+500, limita județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău

 

 

 

 

 

PLANURI, PROGRAME

1

MUNICIPIUL BUZĂU

Plan de mobilitate urbană durabilă

DA

8/03.04.2017

 

 

2

OCOLUL SILVIC PÂRSCOV

Amenajament silvic  UP I Măgura, UP II Rușavățu, UP III Bălănești, UP IV Sărățel

DA

 

 

 

3

S.C. TORNATOR S.R.L. (administrator Ocolul Silvic Privat Oituz)

Amenajament silvic  UP I Dealul Lung

DA 1

2

23/13.06.2017

 

 

4

EUROGLOBAL COMPACT SRL

PUZ ”Construire hală depozitare/comercializare materiale de construcții parter și birouri+dotări specifice activității în incinta (împrejmuire teren, racorduri utilități, parcare, etc) ”

DA 1

2

11/18.04.2017

 

 

5

COMUNA BOLDU

Reactualizare PUG Comuna Boldu

DA

33/09.08.2017

 

 

6

RNP ROMSILVA - Direcția Silvică Buzău - Ocolul Silvic Rm. Sărat

Amenajament silvic ”UP I CÂLNAȘU, UP II DEDULEȘTI, UP III BUDA, UP IV FĂGET, UP V RM. SĂRAT”

DA

 

 

 

7

S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L.

Amenajament silvic UP 1 Nehoiu

DA

 

 

 

8

S.C. LEU AQUACULTURA S.R.L.

PUZ,,Extindere iaz piscicol extravilan sat Mătești, comuna Săpoca”