Substante si produse chimice periculoase

ANUNȚURI IMPORTANTE!

Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea substanțelor chimice periculoase, a amestecurilor și articolelor care conțin astfel de substanțe se va realiza la începutul fiecărui an, pentru anul precedent, atât în format letric cât și electronic în aplicația SIM SCP.

Pentru raportarea în format letric, se vor utiliza formularele:

  • Tabel Substanțe - date furnizate de operatorii economici care produc/importă/utilizează substanțe chimice periculoase;
  • Tabel GFS-HFC-SF6 - date furnizate de operatorii economici care gestionează agenți frigorifici (inclusiv agenți frigorifici ecologici, utilizați ca alternative ODS) , agenți spumare, agenți stingere incendii, hexafluorura de sulf (SF6);
  • Tabel ODS-CCl4 - date furnizate de operatorii economici care utilizează solvenți clorurați (ca de ex. percloretilena) ca agent de proces sau în laborator;
  • Tabel Amestecuri - date furnizate de operatorii economici care produc/importă amestecuri periculoase și nepericuloase cu ingrediente periculoase;
  • Tabel Articole - date furnizate de operatorii economici produc/importă articole cu conținut de substanțe de interes major (SVHC).

Pentru raportarea electronică vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi datele anuale utilizând aplicația SIM SCP (Substanțe Chimice Periculoase), care este deschisă permanent!

 

Deoarece gestionarea necorespunzătoare a substanţelor clasificate ca periculoase poate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, Legea privind protecţia mediului (O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte o serie de reguli privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, după cum urmează:

    „ART. 24 - Activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare.

    ART. 25 - (1) Transportul internaţional şi tranzitul substanţelor şi preparatelor periculoase se realizează conform acordurilor şi convenţiilor privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase, la care România este parte.

(2) Importul şi exportul substanţelor şi preparatelor periculoase restricţionate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

    ART. 26 - Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi alte autorităţi publice abilitate prin lege, după caz, controlează respectarea reglementărilor privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase.

    ART. 27 - Pentru controlul importului, exportului şi tranzitului substanţelor şi preparatelor periculoase în vamă, autoritatea vamală convoacă autorităţile competente în domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 28 - Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile art. 24 privind substanţele şi preparatele periculoase;

b) să ţină evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică.

d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.