Descriere

Principalele activități desfășurate în domeniul deșeuri sunt:

  • Identificarea operatoriilor economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor
  • Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor
  • Elaborarea rapoartelor privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor
  • Asigurarea accesului publicului la informațiile privind gestionarea deșeurilor la nivel județean
  • Asigurarea suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare
  • Urmarirea implementării legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor la nivel judeţean
  • aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase pe teritoriul României conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului,
  • emiterea avizul de împrăştiere a nămolului, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului
  • aprobarea  planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului

Actele normative europene și naționale, precum și textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislației, împreună cu modificările și corecturile sale succesive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și Monitorul Oficial al României.

 

Nr. crt

Legislație

1

 Ordonanta de urgenta  nr. 195 / 2005  privind protecția mediului.

2

Ordonanţă de urgenţă nr. 92 / 2021 privind regimul deşeurilor.

3

Lege nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.

4

Ordonanţă nr. 2 / 2021 privind depozitarea deşeurilor.

5

Lege nr.249 / 2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

6

Lege nr. 212 / 2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

7

Ordonanta nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice și electronice.

8

Lege nr. 181 / 2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile.

9

Hotărâre nr. 322 / 2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

10

Hotărâre nr. 124 /2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest.

11

Ordonanţă nr. 24 / 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

12

Ordonanţă de Urgenţă nr. 196/2005 privind   Fondul pentru mediu.

13

Hotarare nr. 170 / 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

14

Hotarare nr. 2293 / 2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase.

15

Hotarare nr. 870 / 2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deșeurilor

16

Hotarare nr. 1132 / 2008  privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deseurilor de baterii și acumulatori.

17

Hotarare nr. 788 / 2007  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri.

18

Hotarare nr. 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

19

Hotarare nr. 173 / 2000  pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurati și ale altor compusi similari( PCB).

20

Hotarare nr. 856 / 2002  privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

21

Hotarare nr.1175 / 2007  pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

22

Hotărâre nr. 956 / 2005  privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.

23

Ordin nr. 140 / 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.

24

Ordin nr. 1274 / 2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare.

25

Ordin nr. 95 / 2005 privind stabilirea criteriilor  de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare si lista nationala de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri.

26

Ordin nr.  757 / 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

27

Ordin nr.  794 / 2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

28

Ordin nr. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

29

Ordin nr. 344 / 2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultură.

30

Ordin nr. 1.494 / 2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

31

Ordin nr. 269 / 2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

32

Ordin nr. 1.281 /2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicării colectării selective.

33

Ordin nr. 1.226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

34

Ordin nr. 578 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.