Acordul de mediu

 

08.09.2017.............................................................................................

Decizie nr. 6720 din 07.09.2017

Urmare cererii adresate de COMUNA TARCĂU, cu sediul în judeţul Neamţ, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu nr. 6931 din 02.11.2015, și ale completărilor ulterioare,  în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195 /2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 445 /2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

DECIDE

Emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră cu stație de epurare satele Tarcău și Straja, comuna Tarcău, județul Neamț”, care se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445 /20098, anexa nr. 2 – pct. 10, lit. a) ”proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto” și pct. 11, lit. c) ”stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”  propus a fi amplasat în comuna Tarcău, extravilan și intravilan satele Tarcău și Straja

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

          - Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.P. nr. 135 din 10 februarie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

          - Decizia poate fi contestată în termen de 8 zile de la data afişării. La expirarea acestui termen, A.P.M. Neamţ eliberează Acordul de mediu;

          - Proiectul acordului de mediu se află postat pe site – ul A.P.M. Neamţ, la adresa web http://apmnt.anpm.ro

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

          - Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554 /2004, cu modificările ulterioare.

Proiect Acord de mediu