Acordul de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU 

Cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

Notificare (Conform Anexei nr. 5A din Legea nr. 292/10.12.2018)

Certificat de urbanism insotit de planșe anexa

Tarif de 100 lei(conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului) 

DOCUMENTE NECESARE ÎN CAZUL MODIFICĂRII UNOR PROIECTE DUPĂ EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE DE CĂTRE APM NEAMȚ

- Notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.S la Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private aprobată prin Legea nr. 292/2018; 

- Raportul de verificare în care se constată modificările, întocmit de către verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială „D) igienă, sănătate şi mediu înconjurător” prevăzută la art. 3 din OMDRAP nr. 2264/2018, în cazul proiectelor pentru care se emite autorizaţie de construire
sau 

-Punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare, în cazul proiectelor pentru care nu se emite autorizaţie de construire;

- Memoriu de prezentare întocmit conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.E la Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private aprobată prin Legea nr. 292/2018; memoriul va evidenţia modificările aduse proiectului.

- Dovada achitării tarifului de 400 RON

In functie de activitatea desfasurata, APM Neamț îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.

Model NOTIFICARE acord

Model CERERE eliberare acord de mediu