Autorizatia de mediu- cadru general

-ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE AUTORIZAȚIEI DE MEDIU:

- cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;

- fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007;

- dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007;

- plan de amplasament;

- plan de incadrare in zona;

- Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului;

- Procesul - verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin decizia etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 intocmit potrivit Ord. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

- Tarif de 500 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)

Pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau ingrijire este necesar formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr. 1 din Anexa 5 la Ord. 1798/2007 insotit de documentele specificate de acesta.

In functie de activitatea desfasurata, APM Neamț îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere autorizatiei de mediu, conform legislatiei in vigoare.

Documente necesare autorizație   model cerere autorizație   model fișă de prezentare