Back

Ordin Nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ordin nr. 237 din 07/04/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 14/04/2006

privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic    În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, ale art. 87 lit. c)-h) şi ale art. 94 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic,
    văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă nr. 78.713 din 23 martie 2006,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

    ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

   Art. 1. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel:
   a) ANPC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
   b) ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
   c) cultivator - persoană fizică sau juridică ce cultivă plante modificate genetic;
   d) cod unic de identificare (CUI) al OMG - un simplu cod numeric sau alfanumeric atribuit de OCDE fiecărui eveniment de transformare, pentru detectarea şi identificarea organismelor modificate genetic, în vederea facilitării operaţiilor de inspecţie şi control;
   e) cultură dublă - cultură înfiinţată în decursul aceluiaşi an, pe aceeaşi solă, după recoltarea unei culturi principale;
   f) DADR - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală;
   g) DSVSA - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
   h) distanţă de izolare - distanţă între parcele cultivate cu plante aparţinând aceleiaşi specii, menită să prevină impurificarea biologică prin polenizare încrucişată;
   i) ITCSMS - inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;
   j) LCCSMS - Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor;
   k) MAPDR - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
   l) MMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;
   m) organism modificat genetic sau OMG - orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decât prin încrucişare şi/sau recombinare naturală. În sensul acestei definiţii, modificarea genetică este o consecinţă a utilizării tehnicilor specificate în partea A din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002;
   n) plante modificate genetic - plante superioare, aparţinând grupelor taxonomice gimnosperme şi angiosperme, cărora, prin tehnici de inginerie genetică, li s-au transferat anumite gene "de interes", conferindu-le rezistenţă la anumiţi dăunători sau anumite boli, toleranţă la unele erbicide ori la factori nefavorabili de mediu, calităţi nutriţionale superioare etc;
   o) produs agricol modificat genetic - orice produs obţinut din plante modificate genetic, care nu a suferit nici o prelucrare, destinat procesării şi/sau utilizării ca aliment ori hrană pentru animale;
   p) zonă tampon - perdea de protecţie cultivată cu plante nemodificate genetic, de regulă cu talie înaltă, în jurul unei parcele cultivate cu varietăţi modificate genetic, înfiinţată cu scopul de a preveni transferul polenului la culturile şi buruienile din apropiere;
   r) varietate - soi sau hibrid aparţinând unei specii de plante cultivate.
   Art. 2. - În vederea instituirii unui control riguros asupra culturilor de plante modificate genetic şi producţiei rezultate din acestea se adoptă următoarele măsuri, menite să asigure trasabilitatea şi etichetarea produselor modificate genetic, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare în acest domeniu.
   Art. 3. - În România se cultivă, în scop de cercetare, comercial sau pentru consum propriu, numai plantele modificate genetic pentru care companiile sau instituţiile deţinătoare ale dreptului de proprietate asupra varietăţilor respective au primit autorizaţie de introducere în mediu sau pe piaţă, eliberată de MMGA, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002.
   Art. 4. - Cultivarea plantelor modificate genetic este interzisă în vecinătatea imediată a suprafeţelor certificate sau aflate în perioada de conversie pentru agricultură ecologică.
   Art. 5. - (1) Cultivarea plantelor modificate genetic este strict interzisă în perimetrul ariilor naturale protejate, legal constituite, precum şi în jurul acestora, conform prevederilor legale.
   (2) Agenţia locală pentru protecţia mediului va pune la dispoziţia DADR hărţile cu ariile naturale protejate din fiecare judeţ.
   Art. 6. - Plantele modificate genetic se cultivă numai de către cultivatori autorizaţi de MAPDR prin DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti.
   Art. 7. - În vederea autorizării cultivatorii trebuie să depună în fiecare an la DADR din judeţul pe raza căruia intenţionează să cultive plante modificate genetic o cerere, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, însoţită de un dosar cuprinzând următoarele documente:
   a) documente de identificare:
   - pentru persoane fizice: copie după buletinul/cartea de identitate;
   - pentru persoane juridice: copii după certificatul de înmatriculare şi certificatul de înregistrare fiscală;
   b) documente care să ateste înregistrarea în Registrul fermelor;
   c) o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
   Art. 8. - (1) Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi să utilizeze la semănat numai sămânţă certificată.
   (2) Cultivatorii care utilizează sămânţă produsă de terţi sau din producţie proprie vor depune cererea de autorizare pentru înscriere în Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic până cel mai târziu la data de 1 mai a fiecărui an.
   (3) În cazul culturilor duble, cererea de autorizare se va depune până la data de 1 iulie a fiecărui an.
   (4) Se interzice înfiinţarea de culturi de plante modificate genetic pe suprafeţe mai mici de 2 ha, în trup compact, cu excepţia celor realizate în scop ştiinţific.
   Art. 9. - În cadrul aparatului propriu al MAPDR se înfiinţează Compartimentul OMG, cu atribuţii în ceea ce priveşte legislaţia şi evidenţa culturilor modificate genetic.
   Art. 10. - (1) În cadrul DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti se înfiinţează Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistică producţie vegetală, autorizare OMG şi Compartimentul inspecţii în producţia vegetală, OMG, animală şi industrie alimentară.
   (2) Atribuţiile compartimentelor cu responsabilităţi în domeniul OMG din cadrul DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 7.
   (3) Specialiştii Compartimentului implementare politici, monitorizare, statistică producţie vegetală, autorizare OMG verifică dosarele depuse, înregistrează operatorii economici, monitorizează activitatea de cultivare a plantelor modificate genetic şi urmăresc respectarea legislaţiei în domeniu.
   (4) Specialiştii Compartimentului inspecţii în producţia vegetală, OMG, animală şi industrie alimentară efectuează inspecţii şi controale la operatorii economici care cultivă plante modificate genetic, pentru verificarea modului în care aceştia aplică legislaţia în domeniul OMG.
Completat de Ordin nr. 471 din 14/07/2006 Articolul 1 la 02/08/2006

   Art. 11. - La DADR judeţene se înfiinţează Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic, denumit în continuare Registrul judeţean.
   Art. 12. - (1) Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic se materializează prin eliberarea de către DADR a unei autorizaţii, ce constituie aprobare pentru cultivarea de către aceştia a plantelor modificate genetic.
   (2) În cazul producerii de seminţe modificate genetic destinate însămânţării, autorizaţia se eliberează numai producătorilor autorizaţi pentru producerea de seminţe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.
   (3) Autorizaţia se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului.
   (4) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.
   (5) Furnizorii de seminţe certificate de OMG sunt obligaţi să solicite cultivatorilor de plante modificate genetic prezentarea de copii după autorizaţiile acestora. Aceste copii vor fi păstrate timp de 5 ani în Registrul de vânzare a seminţelor modificate genetic, alături de date privind identitatea cumpărătorului şi cantitatea de sămânţă cumpărată.
   Art. 13. - (1) În decurs de 30 de zile de la încheierea semănatului, operatorii economici autorizaţi sunt obligaţi să completeze, în două exemplare, o declaraţie privind suprafaţa cultivată, provenienţa seminţei, soiurile utilizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
   (2) Un exemplar al declaraţiei se depune la DADR, iar un exemplar se păstrează timp de 5 ani, împreună cu autorizaţia, într-un dosar special, la domiciliul, respectiv la sediul operatorilor economici, pentru controlul efectuat de persoanele împuternicite de autorităţile prevăzute la art. 29.
Modificat de Ordin nr. 471 din 14/07/2006 Articolul 1 la 02/08/2006

   Art. 14. - (1) După încheierea recoltatului, operatorii economici autorizaţi sunt obligaţi să completeze, în două exemplare, o declaraţie privind producţia obţinută şi destinaţia acesteia, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
   (2) Un exemplar se depune la DADR până la data de 15 decembrie a fiecărui an, iar celălalt exemplar se păstrează timp de 5 ani în acelaşi dosar menţionat la art. 13 alin. (2).
Modificat de Ordin nr. 471 din 14/07/2006 Articolul 1 la 02/08/2006

   Art. 15. - În cazul culturilor modificate genetic destinate producerii de seminţe pentru însămânţare, o copie a autorizaţiei cultivatorului, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3, va fi depusă de acesta la ITCSMS sau la LCCSMS, care va controla culturile şi va certifica seminţele în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 şi ale regulilor şi normelor specifice în vigoare.
   Art. 16. - (1) Declaraţiile completate în conformitate cu modelele prezentate în anexele nr. 4 şi 5 vor purta semnătura, iar acolo unde este cazul, şi ştampila cultivatorului şi vor fi vizate de specialistul de la centrul agricol pe raza căruia se află suprafeţele cultivate cu acest tip de plante.
   (2) Specialiştii DADR menţionaţi la art. 10 alin. (3) primesc, verifică şi introduc în Registrul judeţean datele din declaraţiile completate în conformitate cu modelele prezentate în anexele nr. 4 şi 5.
   Art. 17. - Specialiştii centrelor agricole centralizează, la nivel de comună, într-un dosar special, copiile după autorizaţiile eliberate de DADR.
   Art. 18. - Specialiştii DADR menţionaţi la art. 10 alin. (3) şi specialiştii centrelor agricole din cadrul DADR vor urmări completarea şi transmiterea la timp de către operatorii economici implicaţi a declaraţiilor completate conform anexelor nr. 4 şi 5.
   Art. 19. - Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi să înfiinţeze, la domiciliul sau la sediul acestora, un registru de evidenţă a provenienţei seminţelor şi a destinaţiei producţiei obţinute de la plantele modificate genetic, în care să păstreze, pentru o perioadă de 5 ani, toate informaţiile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6.
   Art. 20. - La livrarea producţiei cultivatorii trebuie să menţioneze clar pe documentele care însoţesc marfa şi pe etichete, acolo unde este cazul, că produsul este "modificat genetic", precum şi codul unic de identificare al organismului modificat genetic, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
   Art. 21. - (1) Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi, în funcţie de specia cultivată şi pe măsura autorizării speciei respective, să ia toate măsurile ce se impun privind asigurarea unor distanţe minime de izolare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind certificarea seminţelor, crearea unor zone tampon, eşalonarea în timp a semănatului, pentru prevenirea impurificării prin polenizare încrucişată a culturilor ecologice sau convenţionale aparţinând proprietarilor de terenuri situate în vecinătatea culturilor modificate genetic.
   (2) Pe parcursul operaţiunilor de recoltare, transport, depozitare şi condiţionare a producţiei obţinute din culturile modificate genetic, operatorii economici trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni amestecul fizic al produselor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale: depozitarea separată a producţiei, curăţarea maşinilor de semănat, a instalaţiilor de condiţionare, a mijloacelor de transport, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind producerea seminţelor pentru însămânţare.
   Art. 22. - (1) Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi să informeze în scris, cu confirmare de primire, atât deţinătorii legali, cât şi proprietarii terenurilor cu care se învecinează, precum şi primăria de pe raza administrativ-teritorială unde se află aceste terenuri despre intenţia lor de a cultiva plante modificate genetic.
   (2) Proprietarii terenurilor cu care se învecinează culturile modificate genetic, în limita distanţelor de izolare prevăzute de regulile şi normele specifice culturilor semincere, stabilite în baza Legii nr. 266/2002, precum şi în limita distanţelor prevăzute în autorizaţia de introducere în mediu şi pe piaţă, emisă de MMGA, pot depune contestaţie, în scris, atât la adresa cultivatorului, cât şi la DADR judeţeană în a cărei rază teritorială se află situat terenul, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea informării.
   Art. 23. - DADR sunt obligate să pună la dispoziţia cultivatorilor care dovedesc un interes legitim pentru prevenirea impurificării culturilor ecologice sau convenţionale informaţii referitoare la tipul de agricultură practicat de proprietarii terenurilor cu care se învecinează.
   Art. 24. - (1) În cazul impurificării dovedite cu OMG a culturilor convenţionale sau ecologice, cultivatorii afectaţi vor depune plângere, în scris, la instanţele competente de drept comun.
   (2) Analizele pentru stabilirea gradului de impurificare vor fi făcute de laboratoare acreditate din ţară sau din Uniunea Europeană.
   Art. 25. - Specialiştii de la DADR menţionaţi la art. 10 alin. (3) vor urmări modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale.
   Art. 26. - (1) Se înfiinţează Registrul naţional de evidenţă a cultivatorilor de plante modificate genetic în România, denumit în continuare Registrul naţional, gestionat de Compartimentul OMG din cadrul MAPDR.
   (2) Compartimentul OMG din cadrul MAPDR va elabora machetele în format electronic pentru preluarea datelor, pe care le va difuza DADR judeţene, spre aplicare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
   Art. 27. - Specialiştii de la DADR nominalizaţi la art. 10 alin. (3) primesc, verifică şi transmit periodic Compartimentului OMG din cadrul MAPDR, pe suport electronic, informaţiile cuprinse în declaraţiile completate conform anexelor nr. 4 şi 5, care constituie baza de date a Registrului naţional.
   Art. 28. - Compartimentul OMG din cadrul MAPDR va transmite, în format electronic, MMGA, ANSVSA şi ANPC, pentru elaborarea în timp util de către instituţiile menţionate a programelor de inspecţie şi control, informaţiile din Registrul naţional, după cum urmează:
   - datele referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic - până la data de 15 iunie (cultură principală) şi până la data de 15 august (cultură dublă) a fiecărui an;
   - datele referitoare la producţiile realizate şi destinaţia acestora - până la data de 15 decembrie a fiecărui an.
   Art. 29. - Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi să se supună inspecţiei şi controlului efectuat de către personalul împuternicit de ANSVSA, MMGA şi MAPDR pentru verificarea asigurării trasabilităţii şi etichetării produselor modificate genetic, respectiv a corectitudinii informaţiilor transmise la DADR.
   Art. 30. - Personalul împuternicit din cadrul autorităţilor menţionate la art. 29 consemnează aspectele constatate şi măsurile luate cu ocazia inspecţiei şi controlului în Registrul de evidenţă a provenienţei seminţelor şi a destinaţiei producţiei obţinute de la plantele modificate genetic cultivate, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
   Art. 31. - Personalul împuternicit din cadrul autorităţilor menţionate la art. 29 constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 32. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Modificat de Ordin nr. 471 din 14/07/2006 Articolul 1 la 02/08/2006

   Art. 33. - Formularele-tip ale anexelor nr. 1-7 sunt puse la dispoziţie cultivatorilor de către DADR judeţene.
   Art. 34. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

    Bucureşti, 7 aprilie 2006.
    Nr. 237.

   ANEXA Nr. 1

    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
    Rurală a Judeţului .....................................
    Numărul de înregistrare ............../.................
    (se completează de către autorităţi)

    CERERE
pentru eliberarea Autorizaţiei de cultivare a plantelor
modificate genetic în anul .........

    A.
   1. Persoana fizică .............., cu domiciliul în localitatea ............, str. ............. nr. .........., judeţul/sectorul ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ........................., emis/emisă de ......... la data de ..............., CNP ......................., solicit eliberarea Autorizaţiei pentru cultivarea plantelor modificate genetic.
   2. Specia modificată genetic ....................
   3. Suprafaţa estimată ...................... ha
   4. Scopul culturii ...............................
   5. Locaţia ...................................................
    Declar pe propria răspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.
   
     Data                        Semnătura
........................ ..........................
    B.
   1. Persoana juridică ............., cu sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ............., judeţul/sectorul ..................., codul unic de înregistrare (CUI) .............................................., reprezentată de ............................, în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ..............., emis/emisă de ................ la data de ............, CNP ..................., solicit eliberarea Autorizaţiei pentru cultivarea plantelor modificate genetic.
   2. Specia modificată genetic ................................................
   3. Suprafaţa estimată .................................. ha
   4. Scopul culturii ........................................
   5. Locaţia ................................................
    Declar pe propria răspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.
   
      Data                    Semnătura
.......................... ........................
(şi ştampila - pentru persoanele juridice)
   ANEXA Nr. 2

    DECLARAŢIE
privind suprafaţa în exploatare şi respectarea legislaţiei
în domeniul organismelor modificate genetic

    Subsemnatul ................., cu domiciliul în localitatea ................, str. .................... nr. ....., judeţul/sectorul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..................... nr. .............., emis/emisă de ............... la data de ..........., CNP ....................., declar pe propria răspundere că exploatez suprafaţa de ..................... ha, în localitatea ...................., judeţul ................................. .
    De asemenea, am luat cunoştinţă şi mă angajez să respect prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul organismelor modificate genetic.
   
      Data                    Semnătura
.......................... ........................
(şi ştampila - pentru persoanele juridice)
   ANEXA Nr. 3

    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
    Rurală a Judeţului ................................
    Nr. .........../...................................

    AUTORIZAŢIE
pentru cultivarea plantelor modificate genetic în anul ...........

    În temeiul art. 12 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic, se autorizează cultivatorul de plante modificate genetic în scop de:
    [] cercetare
    [] producere de sămânţă
    [] consum
    Specia modificată genetic ...........................
    Suprafaţa estimată ............................... ha
    Locaţia .............................................
    A.
    Persoana fizică ..............., cu domiciliul în localitatea .............., str. .................... nr. ........., judeţul/sectorul ....................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............ nr. ......................., emis/emisă de .......... la data de .................., CNP ....................
    B.
    Persoana juridică ......................., cu sediul (social al exploataţiei) în localitatea .............................., str. ............................ nr. ............., judeţul/sectorul ............................., codul unic de înregistrare (CUI) ......................, reprezentată de ...................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ................... emis/emisă de ................ la data de ............., CNP .............................................
    Cultivatorul este obligat să anunţe emitentul acestei autorizaţii despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la autorizare, în decurs de 15 zile de la producerea modificării.

    Data
......................................

    Director executiv,
......................................

   ANEXA Nr. 4 *)

    Vizat
    Centrul Agricol .............................
    Nr. .................../.....................

    DECLARAŢIE
referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic
în anul .................
    ___________
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
   
   ┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┐
│ │pers. fizică │ │
│Denumirea cultivatorului: ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │pers. juridică│ │
├─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────┤
│ CUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: Judeţul: Localitatea: │
├───────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│Str.: │Nr.: │Bl.: │Ap.: │
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┴───────────────────┤
│Telefon: │Fax: │E-mail: │
├───────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele conducătorului exploataţiei agricole: │
├─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┤
│ CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: Judeţul: Localitatea: Telefon: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Str.: Nr.: Bl.: Sc.: Ap.: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Autorizaţie nr. .........../...............
┌───────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │Suprafaţa│Cantitate│Din care:│ Sămânţă │ FURNIZOR │
│ Cultura │Localitate│cultivată│ sămânţă │ sămânţă │cumpărată├────────┬───────┬───────────┬───────┤
│ │ │ │ totală │ proprie │ │ Nume │ CUI │Localitate │Telefon│
│ │ │ - ha - │ - t - │ - t - │ - t - │ │ │- filiala -│ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│Total din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│- soiul .......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
└───────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┴───────┘
Semnătura
   ANEXA Nr. 5 *)
    Vizat
    Centrul Agricol ............................
    Nr. ..................../...................

    DECLARAŢIE
referitoare la suprafaţa recoltată cu plante modificate genetic
şi producţia obţinută în anul ..................
    ___________
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
   
    ┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┐
│ │pers. fizică │ │
│Denumirea cultivatorului: ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │pers. juridică│ │
├─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────┤
│ CUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: Judeţul: Localitatea: │
├───────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│Str.: │Nr.: │Bl.: │Ap.: │
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┴───────────────────┤
│Telefon: │Fax: │E-mail: │
├───────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele conducătorului exploataţiei agricole: │
├─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┤
│ CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: Judeţul: Localitatea: Telefon: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Str.: Nr.: Bl.: Sc.: Ap.: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Autorizaţie nr. ......./................. Nr. înregistrare a declaraţiei referitoare la suprafaţa cultivată
(anexa 3) ................................ .
┌───────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ din care: │
│ │ │ │ ├───────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Suprafaţa│Producţia│Consum propriu │ LIVRATĂ │
│ Cultura │Localitate│recoltată│obţinută │ - t - │ │
│ │ │ - ha - │ total ├───────┬───────┼─────────┬──────────┬─────┬──────────┬───────┤
│ │ │ │ - t - │ │ Ptr. │ │ Nume │ │ │ │
│ │ │ │ │ Total │Sămânţă│Cantitate│Cumpărător│ CUI │Localitate│Telefon│
│ │ │ │ │ - t - │ - t - │ - t - │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────┤
│Total din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────┤
│- soiul .......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────┤
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────┤
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────┤
├───────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────┤
└───────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴─────┴──────────┴───────┘
   ANEXA Nr. 6 *)

    Numele cultivatorului ...........................
    Adresa ..........................................

    REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a provenienţei seminţelor şi a destinaţiei producţiei obţinute de la
plantele modificate genetic cultivate în anul .............
    ___________
    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
   
 1. Cultura şi tipul de modificare genetică ...................................
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Provenienţa seminţei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Total sămânţă utilizată (t), d.c. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ Cumpărată │ Reţinută din │
│ │ prod. proprie │
├────────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┤
│ Furnizor │ │ │ │ │ │
├──────┬────────┬────────────────┤ Soiul │ Nr. lot │ Cantit. │ Soiul │ Cantit. │
│ Nume │ Adresă │Doc. de livrare │ │ săm. │ t │ │ t │
│ │ │ (nr./dată) │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
├──────┼────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
├──────┼────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
└──────┴────────┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘

3. Destinaţia producţiei obţinute
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Total cantitate recoltată (t), d.c. │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│ Livrată │ Cons. propriu │
│ │ d.c. │
├────────────────────────────────┬─────────────────────┼───────────┬───────────┤
│ Beneficiar │ Destin. prod. │ │ │
├──────┬────────┬────────────────┼─────────┬───────────┤ Pt. │ Reţ. pt. │
│ Nume │ Adresă │Doc. de livrare │ Sămânţă │ Procesare │ furajare │ sem. │
│ │ │ (nr./dată) │ t │ t │ t │ t │
├──────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├──────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├──────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
└──────┴────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
   ANEXA Nr. 7

    ATRIBUŢII
în domeniul OMG ale compartimentelor
de profil din cadrul DADR judeţene

    Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistică producţie vegetală, autorizare OMG:
    ▪ analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile;
    ▪ verifică şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic, provenienţa seminţei, soiurile cultivate, producţiile realizate, destinaţia acestora;
    ▪ urmăreşte completarea şi transmiterea la timp de către cultivatori a anexelor referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic;
    ▪ verifică şi transmite periodic Compartimentului OMG din cadrul MAPDR, pe suport electronic, informaţiile cuprinse în anexele referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului naţional;
    ▪ urmăreşte modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale.
    Compartimentul inspecţii în producţia vegetală, OMG, animală şi industrie alimentară:
    ▪ efectuează inspecţii şi controale la agenţii economici care cultivă plante modificate genetic, pentru verificarea modului cum aceştia aplică legislaţia în domeniul OMG;
    ▪ colaborează cu specialiştii din cadrul Direcţiei judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ai Comisariatului Naţional al Gărzii de Mediu, ai Protecţiei consumatorilor, în efectuarea acestor controale;
    ▪ participă la informarea publicului, a cultivatorilor şi a consumatorilor privind legislaţia în domeniul OMG.