LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

LEGE Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

LEGE  Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 25 iunie 2020

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2020.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                              ION-MARCEL CIOLACU

 

                              p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                              ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 25 iunie 2020.

    Nr. 88.


Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere

LEGEA nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

Legea nr. 36/2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Legea nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - actualizata

Lege nr.212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

Legea nr.249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

ORDIN Nr. 1175/2019/39/2020 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Lege nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013

Legea nr 278 - 2013 privind Emisiile Industriale

LEGE Nr. 110 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

LEGE Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

LEGE Nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

ORDIN Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Legea nr. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

— 25 Items per Page
Showing 1 - 25 of 68 results.