Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

SRAC a certificat Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru ca are implementat si mentine un Sistem de Managementul Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in ANPM – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului. Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, ANPM a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

ANUNȚ IMPORTANT!

Depunerea documentelor, respectiv a documentațiilor, se poate face și prin e-mail la adresa: office@anpm.ro

Programul de relații cu publicul, la sediul instituției și telefonic, este următorul:

Luni – Joi: 09:00 – 12:00

Vineri: 09:00 – 11:00

Persoanele fizice și juridice care doresc depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor, o pot face numai în cadrul programului de relații cu publicul prezentat mai sus

Informații achitare tarife:

Beneficiar: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Cont IBAN: RO88TREZ7005032XXX001110 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti

C.U.I : 16462898

Program casierie

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c..

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăţi în accesarea aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de către operatorii de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

PLATFORMA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DECLARATIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021 - 2025

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici
Transparenta decizionala, click aici
 
 

 Achizitii publice

 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este institutia de specialitate a administratiei publice centrale, aflata în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu competente în implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului, conferite în baza Hotarârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Context legal

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a fost infiintata în anul 2004 într-o perioada de reforme institutionale majore în domeniul protectiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea româneasca un obiectiv strategic fundamenta. În baza Hotarârii de Guvern Nr. 459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului au fost redefinite functiile si atributiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligatiilor prevazute în Capitolul 22 din Documentul de pozitie. Trebuie mentionat faptul ca, la acea data, prin trecerea agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului s-a creat cadrul necesar implementarii legislatiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei un mediu sanatos în armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al României. Misiunea agentiei noastre, ca de altfel si a celor 42 de agentii judetene, aflate în subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generatiile prezente si viitoare si realizarea unor îmbunatatiri majore si continue ale calitatii aerului, solului si apelor.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului îsi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

 • planificarea strategica de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel national si local;
 • raportarile catre Agentia Europeana de Mediu, pe urmatoarele domenii: calitatea aerului, schimbari climatice, arii protejate, contaminarea solului, apa.

Responsabilitati

 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
 • implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului;
 • coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local;
 • reprezentarea in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • autorizarea activitatilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformarii cu prevederile legale;
 • asigurarea functionarii laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate;
 • coordonarea realizarii planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru protectia mediului.

Conducere

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat.