Back

PNRR

1.Titlul proiectului: SERVICII PUBLICE DE MEDIU DIGITALIZATE PENTRU AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Beneficiar: Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Localizarea proiectului: La nivelul sediului central al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului  si la nivelul şi celor 42 de APM-uri

Componenta: Pilonul I ”Tranziția Verde”, Componenta ” Componenta C7. Transformare digitală”, Reforma  A. Servicii publice digitale pentru cetățeni și firme Investiția ” Digitalizare în domeniul mediului”

Obiectivele proiectului
Obiectivul acestei investiții este de a implementa un sistem informatic integrat pentru a sprijini dezvoltarea durabilă, a îmbunătăți infrastructura și calitatea mediului, a proteja natura și a conserva biodiversitatea.

Consta in:

- digitalizarea unui număr de 32 de servicii publice de mediu de exemplu, transmiterea datelor și a informațiilor necesare pentru calcularea și raportarea inventarelor de emisii, raportarea privind Natura 2000, conservarea naturii – servicii privind derogările și capturile accidentale de specii strict protejate, gestionarea registrului național al grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare, serviciul de gestionare a ecosistemelor, planurile de gestionare a zonelor naturale protejate, gestionarea registrului autorizațiilor emise de agențiile de mediu județene pentru activitățile de recoltare/capturare și/sau comercializare a speciilor de floră și faună sălbatică efectuate de persoane fizice și juridice, gestionarea procedurilor de notificare și autorizare în domeniul MMG-urilor (microorganismelor modificate genetic) și al OMG-urilor (organismelor modificate genetic), notificările de serviciu public SEVESO – serviciul de transmitere de notificări cu privire la accidente/incidente de către operatorii economici, precum și de notificări ale clasificărilor în sensul Directivei 2012/18/UE (SEVESO III), asigurându-se interoperabilitatea cu IGSU, serviciul de înregistrare EMAS – care gestionează organizațiile care aderă la un sistem comunitar de management de mediu și audit, aplicația EPRTR pentru raportarea de către operatorii economici, Serviciul pentru emisii industriale, Serviciul de eliberare a permiselor, acordurilor, autorizațiilor și permiselor integrate de mediu integrate în sistemul de gestionare a documentelor, serviciul public sol-subsol (gestionarea datelor privind identificarea și remedierea siturilor contaminate sau potențial contaminate), serviciul public de analiză de laborator în domeniul deșeurilor, al zgomotului, al radioactivității, al generării de deșeuri și al serviciilor de raportare a gestionării, serviciile de raportare privind generarea și gestionarea deșeurilor de ambalaje, serviciul de raportare privind vehiculele scoase din uz, serviciul de aprobare/refuzare a transporturilor transfrontaliere de deșeuri, serviciul de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori, serviciul de înregistrare a producătorilor de echipamente electrice și electronice și de raportare a datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, serviciul de raportare a substanțelor chimice în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul 1907/2006 – REACH - și cu articolele 46 și 49 din Regulamentul 1272/2008 – CLP, rapoartele de securitate pentru siturile de nivel înalt, politica de prevenire a accidentelor majore pentru siturile de nivel scăzut, planul de urgență, efectul de domino între instalații, în conformitate cu punerea în aplicare a Directivei SEVESO III a UE, serviciul de solicitare a etichetei ecologice pentru persoane juridice, serviciul de prezentare a cazurilor de daune aduse mediului înregistrate în România, monitorizarea emisiilor provenite de la instalații medii de ardere, serviciul public de autorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, serviciul de înregistrare pentru operatorii economici care nu fac obiectul autorizației de mediu în vederea îndeplinirii cerințelor stabilite de Directiva 2008/98 a UE, serviciul de emitere a aprobărilor și a rapoartelor de evaluare (pentru produse biocide, produse de protecție a plantelor și îngrășăminte), serviciul de raportare a datelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice].

Beneficiari ai proiectului
Benficiarii direcți ai investiției aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt Agenția Naționala pentru Protecția Mediului  si cele 42 de APM-uri.

Rezultate așteptate

Un număr de 32 de servicii publice digitalizate prin care își vor putea efectua raportările de mediu un număr de minimum 90.000 persoane juridice

Durata de implementare a proiectului
Proiectul se va implementa in perioada 2022-30 iunie 2026.

Valoarea totală a proiectului: 29.879.959,54 fără TVA.

2.Titlul proiectului: ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI, RADIOACTIVITĂȚII ȘI ZGOMOTULUI PENTRU AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Beneficiar: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Localizarea proiectului: Proiectul se derulează pe teritoriul României, acoperind toate județele țării

Componenta: Pilonul I ”Tranziția Verde”, Componenta ” C3. Managementul deșeurilor”, Reforma ” R1. Consolidarea guvernanței gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției la economia circular”, Investiția ” I.3 Dezvoltarea capacității tehnice a autorităților prin achiziția de echipamente de monitorizare, control și raportare”

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului  prin dotarea autorităților publice de mediu cu echipamente pentru activități de monitorizare a factorilor de mediu și raportare datelor provenite din măsurători către factori de decizie naționali și internaționali, și respectiv public.

Consta in:

  •  achiziționarea și operaționalizarea a 384 echipamente (fixe și mobile) de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) în vederea asigurării monitorizării factorilor de mediu, colectării și transmiterii datelor de monitorizare, stocarea și realizarea raportărilor de poluanți din mediul inconjurător, până în trimiestrul al III lea al anului 2025 (30.09.2025);
  • interconectarea datelor obținute într-o platformă specifică fiecărui domeniu în parte (calitate aer, radioactivitate și zgomot) care să raspundă rapid și eficient tuturor solicitarilor de informații din domenile amintite prin generarea de rapoarte pentru autoritățile competente și populație;
  • se asigură astfel optimizarea fluxului informațional necesar în luarea deciziilor, respectiv creșterea gradului de informare a populației cu privire la poluanții din mediului înconjurător;
  • se asigură continuitatea și dezvoltarea monitorizării factorilor de mediu la nivel național pe termen mediu și lung;
  • se asigură pregătirea practică a personalului din cadrul ANPM și Agențiilor pentru Protecția Mediului (APM) teritoriale;
  • se asigură transparenţa în activitatea de monitorizare a factorilor de mediu;
  • ca element inovativ determinant al proiectului, pentru domeniul radioactivitate – răspunde în mod adecvat şi imediat la contextul actual pe plan internațional, respectiv războiul din Ucraina, iar pentru domeniul calitate aer, oferă un sprijin important în identificarea rapidă a surselor de arderi necontrolate (incendii de vegetație, deșeuri etc);
  • efectele pozitive pe termen lung sunt asigurate de complementaritatea acţiunilor, proiectul oferind optimizarea fluxului informațional necesar în luarea deciziilor, creșterea gradului de informare a populației, servicii de formare profesională în domeniul calitate aer, radioactivitate și zgomot ambiant, toate acestea asigurând premisele pentru participarea deplină la dezvoltarea vieţii economice şi sociale la nivel național;
  • efectele vor fi înregistrate atât în cadrul procesului de dezvoltare a componentei de mediu, dar şi la nivel de rezultate: locuri de muncă, servicii şi produse noi, inovare şi cercetare.

Beneficiari ai proiectului
Benficiarii direcți ai investiției aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt Agenția Naționala pentru Protecția Mediului si cele 42 de APM-uri.

Rezultate așteptate

Monitorizarea permanentă a mediului pe domeniile calitate aer, radioactivitate și zgomot.

Durata de implementare a proiectului
Proiectul se va implementa in perioada 2022-30.09.2025.

Valoarea totală a proiectului: 74.199.000 lei fără TVA.