Back

Managementul deşeurilor (DEEE) - Prevederi legale

Directiva Consiliului 2002/96/CE privinddeşeurile de echipamente electrice şi electronice
·         HG nr.448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
·         Ordinul comun nr. 1223/715 din 2005 al MMGA şi MEC privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat prin Ordinul comun 706/1667 din 2007 al MMDD şi Ministrului Economiei şi Finanţelor
·         Ordinul comun nr. 1225/721 din 2005 al MMGA şi MEC privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, modificat prin Ordinul comun nr. 910/1704 din 2007 al MMDD şi Ministrului Economiei şi Finanţelor
·         Ordinul MMGA nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
·         Ordinul comun nr. 556/435/191 din 2006 al MMGA si MEC şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
·         Ordinul Ministrului Mediului nr. 1365/2009 pentru modificarea Ordinului MMGA nr. 66/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare
·         Ordinul MMGA nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora
Obiectivele si domeniul de aplicare a HG 448/2005 privind DEEE
               Principalul obiectiv al HG nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) este prevenirea aparitiei deseurilor de echipamente electrice si electronice si reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestor tipuri de deseuri pentru a reduce in cea mai mare masura cantitatea de deseuri eliminate. HG nr. 448/2005 privind DEEE se aplica urmatoarelor categorii de echipamente electrice si electronice, cu conditia ca acesstea sa nu fie parte componenta a unui alt tip de echipament ce nu intra sub incidenta prezentei hotarari.
Categorii de echipamente electrice si electronice (EEE)
Categoria 1
Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
Categoria 2
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
Categoria 3
Echipamente informatice si de telecomunicatii
Categoria 4
Echipamente de larg consum
Categoria 5
Echipamente de iluminat
Categoria 6
Unelte electrice si electronice
Categoria 7
Jucarii, echipamente sportive si de agrement
Categoria 8
Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate)
Categoria 9
Instrumente de supraveghere si control
Categoria 10
Distribuitoare automate
Obiective ce trebuie atinse conform HG 448/2005
Colectare -cel putin 4 kg deseu/locuitor/an începând cu 31.12.2008.
Reutilizare, reciclarea si valorificareCel putin 100% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare începând cu la 31.12.2008
Mecanisme de implementare
         Responsabilitatea organizării sistemului de colectare revine atât producătorilor sau organizaţiilor colective ce acţionează in numele lor, cat si administraţiei publice locale. Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodarii se va organiza in 3 moduri :
 • Prin predarea echipamentului vechi la magazin, in momentul achiziţionării unuia nou (take-back free system)
 • Prin predarea DEEE direct la punctul de colectare de către populaţie
 • Prin organizarea colectării de la populaţie prin operatorii de salubritate
         Pentru operaţiunile de tratare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluanta a  DEEE-lor responsabilitatea revine exclusiv producătorilor sau organizaţiilor colective ce acţionează in numele lor.
Garanţia Financiara
         Producatorii asigura autoritatile implicate ca operatiunile de gestionare a tuturor DEEE sunt finanţate si că produsele sunt marcate corespunzator, prin constituirea unei garanţii financiare.
Aceasta poate fi realizatăprin:
 • participarea producatorului la sisteme adecvate de finantare a gestionării DEEE
 • asigurare de reciclare
 • cont bancar blocat
         “Taxa verde” – nu este o “taxa” platibilă la bugetul de stat nici de către producatori si nici de catre populaţie, ci este un cost suplimentar care se plateşte de catre consumator la achiziţionarea produsului nou şi care reprezintă costul de gestionare a produsului respectiv în momentul în care acesta devine deşeu.
         Informarea consumatorilor se realizează de către:
         Producători:
 • furnizează utilizatorilor de EEE in gospodăriile particulare toate informaţiile necesare referitoare la obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE.
 • sistemele de predare si colectare puse la dispoziţia lor.
 • rolul utilizatorilor in refolosirea, reciclarea si celelalte forme de valorificare a DEEE,
 • efectele potenţiale asupra mediului si sănătăţii umane ca urmare a prezentei substanţelor periculoase in echipamentele electrice si electronice
 • semnificaţia marcajelor aplicate pe produse si/sau etichete.
 
         Ministerul Economiei si Comerţului, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si Autorităţile administraţiei publice locale – promovează campanii de informare si educare a consumatorilor.
Înregistrarea producătorilor
         Pot introduce pe piaţa echipamente electrice si electronice numai producătorii înregistraţi in Registrul Producătorilor si Importatorilor de echipamente electrice si electronice, constituit la ANPM.
         Înregistrarea producătorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice in România a început la 1 ianuarie 2006 si pana la 31.12.2007.
         In regiunea 3 Sud Muntenia sunt înregistraţi 45 producători.
         Distribuţia DEEE - urilor in funcţie de tipurile de echipamente electrice si electronice puse pe piaţa:
  
 Legenda:
Categoria 1
Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
Categoria 2
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
Categoria 3
Echipamente informatice si de telecomunicatii
Categoria 4
Echipamente de larg consum
Categoria 5
Echipamente de iluminat
Categoria 6
Unelte electrice si electronice               
Categoria 7
Jucarii, echipamente sportive si de agrement
Categoria 8
Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate)
Categoria 9
Instrumente de supraveghere si control
Categoria 10
Distribuitoare automate
 
         In scopul gestionarii deşeurilor de echipamente electrice si electronice, producătorii se pot asocia in sisteme colective sau pot acţiona individual.
         Licenţele de operare pentru organizaţiile colective care preiau responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deşeurilor de echipamente electrice si electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora pentru categoriile prevăzute in anexele IA si IB la HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice:
1.       Asociaţia ECO TIC Bucureşti, Şoseaua Olteniţei 5A, Sector 4 - Licenţa RO-ANPM-DEEE-001/2009 - pentru categoriile: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10;
2.       Asociaţia ENVIRON, loc. Voluntari, str. George Bacovia, nr. 1, Ilfov - Licenţa RO-ANPM-DEEE-004/2007 - pentru categoriile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
3.       Asociaţia RECOLAMP, Bucureşti, str. Maior Ghe. Sontu, nr. 10 -12, ap. 7, Sector 1 - Licenţa RO-ANPM-DEEE-003/2009 - pentru categoria: 5;
4.       Asociaţia ROREC Bucureşti, str. Fabrica de Glucoza, nr. 7, Sector 2, - Licenţa RO-ANPM-DEEE-002/2007 - pentru categoriile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
5.       CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL, Bucureşti, str. Chişinău, nr 5, bl. 48A, sc. 1, ap.20, Sector 2 - Licenţa RO-ANPM-DEEE-005/2008 - pentru categoriile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
6.       Asociaţia ECOSYS RECYCLING SRL, Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Hotel Marriott, cam 813, Sector 5 - Licenţa RO-ANPM-DEEE-006/2009 - pentru categoriile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 • DEEE colectate
         Colectarea selectivă este condiţia esenţială pentru a asigura tratarea specifică şi reciclarea DEEE şi nu îin ultimul rând pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului.
În anul 2009 în Regiunea 3 Sud Muntenia în campaniile de colectare s-au strâns 118.753 kg DEEE-uri.

         Distribuţia pe judeţe a cantitatilor colectate in anul 2009: