RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

 

Anexa 2a la Normele metodologice

de aplicare a Legii 544/2001 privind

liberul acces la informatiile de interes public

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice........................................................…

Sediul/Adresa.......................................................................................................

Data.........................................................

 

Stimata Doamna/Stimate Domn................................................................

 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr ..............din data de .....................am primit un răspuns negativ, la data de ....................................., într-o scrisoare semnată de ………………………………………………………………….

(completaţi numele respectivului funcţionar)

 

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

...............................................................................................................................……..

...............................................................................................................................……..

...............................................................................................................................……..

...............................................................................................................................……..

 

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

...............................................................................................................................……..

...............................................................................................................................……..

...............................................................................................................................……..

...............................................................................................................................……..

 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

.......................................

(semnătura petentului)

 

Numele si adresa petentului........................

Adresa....................................

Telefon....................................

Fax....................................


RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

 

Anexa 2b la Normele metodologice

de aplicare a Legii 544/2001 privind

liberul acces la informatiile de interes public

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice..........................................................

Sediul/Adresa.......................................................................................................

Data.........................................................

 

Stimata Doamna/Stimate Domn................................................................

 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr ..............din data de .....................nu am primit informaţiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

.......................................

(semnătura petentului)

 

Numele si adresa petentului........................

Adresa.....................................

Telefon....................................

Fax..........................................


RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 ANUL 2012

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2012

 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI COVASNA

 

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2012

A1

0

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

0

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

 1. pe site-ul propriu

A2_1

          0

 1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

0

      c.   prin mass-media

A2_3

0

3.Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

0

Din care, solicitate de:

     a. persoane fizice

A3_1 

0

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2 

                  0

4.Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

0

5.Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

                0

6.Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

0

7.Numărul total al recomandarilor primite

A7

0

8.Numarul totalal recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

0

9.Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

0

10.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2012 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

0

B. Procesul de luare a deciziilor

1.Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

3

2.Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

               a. afişare la sediul propriu

B2_1

3

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

3

               c. mass-media

B2_3

3

3.Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)              

B3

10

4.Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

0

5.Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

0

6.Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

0

7.Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

               a. informaţii exceptate

B7_1

 

               b. vot secret

B7_2

 

               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_3

 

8.Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

3

9.Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

3

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2012

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

0

               c. în curs de soluţionare

C1_3

0

       

Intocmit   Ing. Vasile Mânecuţă

 

 

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro

 

 

Glosar de termeni:

 

 • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
 • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
 • Minuta=documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
 • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
 • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
 • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată

Model cerere solicitare informatii de mediu

MODEL SOLICITARE CERERE INFORMATII  la  Legea 544/2001

Denumirea autorității sau instituției publice

Adresa:

Data: 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 

 Detalii explicite cerere -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: /prin poștă la adresa  /prin fax la numărul

 

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

 

 


(semnătura petentului)

 

Numele si prenumele petentului

Adresa/e-mail:

Telefon/fax (opțional)


Drepturile cetatenilor la informatia de mediu

 

Drepturile cetatenilor          

      Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se realizează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000 şi a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia privind mediul, transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

        Legislaţia specifică în vigoare asigură publicului dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.


Drepturi ale publicului:

 • Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, are acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru o autoritate publică.
 •  Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de sau pentru ele, fără justificarea scopului în care aceasta informaţie a fost cerută.
 •  Accesul la orice liste sau registre publice puse la dispoziţia publicului precum şi examinarea pe loc a informaţiei solicitate se face în mod gratuit, cu excepţia costurilor legate de necesitatea realizării de copii de pe documente dacă este cazul. 
 •  Orice persoană care nu este mulţumită de răspunsul primit la o cerere de furnizare a informaţiei privind mediul are dreptul să acţioneze astfel:

                   - plângere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care a primit răspunsul nesatisfăcător;


                       - cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit de soluţionarea plângerii prealabile.
 

Accesul la justiţie se face potrivit dispoziţiilor din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.


Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus); 
 • Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul; 
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;
 • Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

Responsabil   aplicare  Lege 544/2001, HG 878/2005 , L 52/2003  compartiment Realtii Publice, Responsabil petiții  ;

consilier SIMON Petru Adrian  tel 0267323701 int 17; mail : simon.adrian@apmcv.anpm.ro; relatii.publice@apmcv.anpm.ro