Generalităţi EMAS

Sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)

 

Regulamentul EMAS III

 • Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342, 22.12.2009

Noul Regulament EMAS III

Datorita necesitatilor de imbunatatire şi de crestere a eficientei aplicarii prevederilor Regulamentului nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS), denumit Regulamentul EMAS II, la nivel european s-a decis revizuirea acestuia si adoptarea unui nou Regulament care sa consolideze sistemul comunitar de management de mediu si audit şi sa confere o valoare adaugata organizaţiilor înregistrate EMAS.

Astfel, in luna decembrie 2009 a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, denumit Regulamentul EMAS III, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342, 22.12.2009.

Până la data de 11 ianuarie 2011, Statele Membre au obligaţia să stabilească măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului EMAS III şi să dezvolte proceduri astfel încât atât organismul desemnat ca fiind responsabil cu înregistrarea EMAS a organizaţiilor, precum şi organismul naţional de acreditare/autorizare responsabil cu acreditarea/autorizarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţii acestora să fie complet operaţionale.

Inregistrarile EMAS acordate organizatiilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului EMAS II ramân valabile, cu conditia ca la urmatoarea verificare a organizatiei, verificatorul de mediu sa verifice conformarea cu cerintele Regulementului EMAS III. Daca urmatoarea verificare se va desfasura inainte de 11 iulie 2010, data acesteia poate sa fie amanata cu 6 luni, cu acordul verificatorului de mediu si al organismului competent.

Organizatiile care doresc sa se inregistreze EMAS, precum si acelea care doresc sa isi reinoiasca inregistrarea EMAS trebuie sa se conformeze cu cerintele noului Regulament EMAS III.

Regulamentul EMAS III, care are ca obiectiv îmbunătăţirea continua a performanţelor de mediu ale organizaţiilor, pastreaza principalele elemente ale Regulamentului EMAS II, dupa cum urmeaza:

 • caracterul voluntar - organizatiile din toate domeniile de activitate pot participa voluntar in cadrul EMAS;
 • conformarea cu legislatia din domeniul protectiei mediului, precum si cu cerintele EMAS;
 • etapele necesare pe care organizatiile trebuie sa le parcurga in vederea obtinerii inregistrarii EMAS, mai exact:


- efectuarea unei analize a tuturor aspectelor de mediu din cadrul organizaţiei;

 • stabilirea şi implementarea unui SMM conform ISO 14001;
 • intocmirea declaraţiei de mediu;
 • validarea informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu de către un verificator de mediu acreditat pe domeniul de activitate al organizaţiei şi publicarea acestora.

Principalele elementele de noutate ale Regulamentului EMAS III

 • Ca element principal de noutate al Regulamentului EMAS III este extinderea EMAS pentru toate organizaţiile ale căror activităţi au un impact asupra mediului, situate atât în interiorul UE, cât şi în afara UE (EMAS Global).
 • Statele membre pot dispune ca organismele competente pe care le desemnează să prevadă şi să fie responsabile pentru înregistrarea organizaţiilor situate în afara Comunităţii, în conformitate cu prezentul regulament.
 • Pentru organizatiile mici, frecvenţa de verificare se poate prelungi de la trei ani la patru ani, la solicitarea acestora. De asemenea, frecvenţa anuală de verificare se poate prelungi la o perioadă de până la doi ani. (Art. 7 din Regulamentul EMAS III);
 • Obligativitatea organizaţiilor să realizeze raportarea performanţei de mediu în baza unui set de indicatoricare vizeaza performanţa obtinuta in urmatoarele domenii de mediu (Anexa IV dinRegulamentul EMAS III):
 • eficienta energetica;
 • eficienta materialelor;
 • apa;
 • deseuri;
 • biodiversitate;
 • emisii.
 • Comisia Europeana in colaborare cu Statele Membre si alte parti interesate elaboreaza documente de referinţăpentru toate sectoarele de activitati economice definite conform CAEN, cu scopul de veni in sprijinul organizatiilor in vederea facilitarii punerii in practica de catre acestea a cerinţelor EMAS III.

Regulamentul EMAS II

Instrument al dezvoltării durabile

În contextul dezvoltării durabile, obiectivul principal al Regulamentului EMAS este îmbunatăţirea continuă a performanţei de mediu a organizaţiilor. Abordarea credibilă şi riguroasă a îmbunatăţirii performanţei de mediu a organizaţiei înregistrată EMAS se realizează prin:

 • implementarea la nivelul organizaţiei a unui sistem de management de mediu operaţional;
 • conformarea cu legislaţia de mediu;
 • evaluarea sistematică, obiectivă şi periodică a performanţei SMM, prin audit de mediu;
  • validarea informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu de către un verificator de mediu acreditat pentru domeniul de activitate al organizaţiei şi punerea acestor informaţii la dispoziţia publicului şi a altor părţi interesate prin publicarea acestora.

Permite participarea voluntară a organizaţiilor din toate sectoarele de activitate (publice şi private)

Regulamentul EMAS se adresează tuturor organizaţiilor care vor să îşi îmbunătăţească continuu performanţa de mediu.
Participarea în cadrul schemei comunitare de eco-management şi audit se realizează prin înregistrarea organizaţiilor în cadrul acestei scheme, denumită înregistrare EMAS.

Competitivitate pe piaţa europeană prin îmbunătăţirea performanţei de mediu şi de afaceri

EMAS reprezintă performanţă, transparenţă şi credibilitate, principii care pot fi realizate de orice tip de organizaţie prin:

 • implementarea unui SMM operaţional care conduce la imbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu la nivelul celor mai bune tehnici disponibile ale momentului, în paralel cu imbunătăţirea performanţelor economice;
 • respectarea reglementarilor de mediu aplicabile activităţii organizaţiei;
 • aplicarea măsurilor de prevenire şi de reducere a poluării precum şi utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane;
 • comunicarea rezultatelor implementării EMAS = un pas esenţial care generează organizaţiei pe plan intern încredere şi motivaţie în rândul angajaţilor şi a conducerii, iar în plan extern aduce un spor de imagine, credibilitate şi avantaje pe piaţa europeană.

Avantajele înregistrării EMAS

 • Asigurarea conformării cu legislaţia de mediu;
  • Dezvoltare durabilă printr-o mai bună utilizare a materiilor prime şi a energiei, scăderea consumului de apă, reducerea deşeurilor etc.;
 • Îmbunătăţirea imaginii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale;
 • Crearea avantajului competiţional pe piaţa europeană;
 • Câştigarea încrederii părţilor interesate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor;
  • Reducerea costurilor ca efect al îmbunătăţirii performanţelor de mediu, eficientizarea proceselor existente, introducerea unor procese noi, eficiente;
 • Eficienţa internă şi externă a organizaţiei înregistrată EMAS;
 • Comunicare internă mai bună;
 • Comunicare mai bună cu autorităţile;
 • Avantaj în obţinerea unor viitoare contracte publice.

Cine se poate înregistra EMAS?

Toate organizaţiile(companie, corporaţie, firmă, autoritate sau instituţie, o parte sau o combinaţie a acestora, cu răspundere limitată sau cu orice alt statut juridic, publică sau privată care are propria structură funcţională sau administrativă) care doresc să îşi îmbunătăţească performanţa de mediu.
Cea mai mică parte din structura unei organizaţii luată în considerare în scopul înregistrării EMAS este un amplasament.
În cazuri excepţionale cea mai mică parte din structura unei organizaţii luată în considerare în scopul înregistrării EMAS poate fi mai mică decât un amplasament.