Tarife

Orice cerere de acordare a etichetei ecologice europene este supusă plăţii unui tarif, în funcţie de costurile de procesare a acesteia.

Orice operator economic care a obţinut eticheta ecologică europeană plăteşte autorităţii competente un tarif anual de utilizare a acesteia.

 

Tarif

Reduceri *

Tariful pentru procesarea solicitării

Echivalentul
în lei a 300 de euro

25% pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

 

Tarif

Reduceri **

Tariful anual pentru utilizarea etichetei ecologice europene

0,15% din volumul anual
al vânzarilor produsului

25% pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
15% pentru operatorii economici înregistraţi conform Ord. Nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările ulterioare, sau ale standardului român SR EN ISO 14 001:2005

* aceste reduceri sunt cumulative
** aceste reduceri sunt cumulative şi se aplică tarifului anual, fără a depăşi în total 50%  

 Alte reduceri:

 • maxim 25% - primilor 3 operatori economici din fiecare stat membru care obţin eticheta ecologică pentru o grupă dată de produse/servicii.
 • până la 30% - în cazul în care produsului respectiv i s-a acordat, de asemenea, o altă etichetă ecologică în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14 024.

ATENŢIE:

Tariful pentru depunerea solicitărilor şi tarifele anuale nu includ costurile încercărilor şi verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul încercărilor. Aceste costuri sunt suportate de către operatorii economici.

Întreprinderile mici şi mijlocii pot obţine finanţări publice de până la 65% pentru o perioadă de trei ani, pentru obţinerea etichetei ecologice prin "Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale" derulat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.


Eticheta ecologică

FLOAREA – este simbolul etichetei ecologice comunitare.

Eticheta ecologică a Uniunii Europene (Floarea Europeană), creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele şi serviciile verzi, care nu afectează mediul. Eticheta ecologică comunitară nu se acordă pentru alimente şi produse medicale.

Este o schemă facultativă, concepută să încurajeze afacerile să comercializeze bunuri şi servicii cu un impact redus asupra mediului şi pentru consumatorii europeni – inclusiv cumpărătorii publici şi privaţi – să le identifice uşor.

Floarea se poate găsi în toată Europa precum şi în Norvegia, Liechtenstein şi Islanda. Eticheta ecologică comunitară face parte dintr-o strategie mai largă, orientată către promovarea consumului şi producţiei raţionale.

Ecoetichetarea este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra sănătăţii umane şi a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului.

Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piaţă.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea ecologica fiind o acţiune voluntara.

Schema este deschisă tuturor produselor/serviciilor, cu excepţia:

 1. substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii normale de utilizare;
 2. produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice;
 3. aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În România, pentru implementarea schemei de etichetare ecologică, a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

În conformitate cu Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului şi Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, transpus în legislaţia românească prin HG nr. 189/28.02.2002 (abrogat prin) HG nr. 236/07.03.2007, privind sistemul revizuitde acordare a etichetei ecologice comunitare, categoriile de produse vizate pentru etichetare ecologică sunt:


Procedura de obţinere

 • SOLICITAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

Operatorii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianţi - care doresc să obţină eticheta ecologică europeană înaintează solicitările Ministerului Mediului. Totodată, aceştia trebuie să depună un dosar care să demonstreze că produsul corespunde exigenţelor ecologice, stabilite de Comisia Europeană.

Testarea şi verificarea produselor în procesul de evaluare a performanţelor acestora se realizează de către institute acreditate specializate. Încercările se pot efectua şi în alte institute din străinătate, ale căror laboratoare sunt acreditate.

 • EVALUAREA SOLICITĂRII ŞI ACORDAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

Ministerul Mediului primeşte solicitarea şi, dacă criteriile ecologice şi de performanţă sunt respectate, informează Comisia Europeană de decizia sa de acordare a etichetei ecologice europene.

Comisia publică această decizie pe web-site-ul etichetei ecologice europene.

Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice, propune modificările corespunzătoare cu privire la informaţiile care urmează să fie incluse pentru obţinerea etichetei ecologice.

După acordarea drepturilor de utilizare a etichetei ecologice europene, autoritatea competentă încheie cu operatorul economic un contract prevăzut în HG nr. 236/2007, prin care se stabilesc condiţiile de utilizare a acesteia.

Autoritatea competentă trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică.

În cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică, este necesară o nouă solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.

 • CONTROLUL PERIODIC

Pentru a garanta durata conformităţii produsului la exigenţele etichetei ecologice europene, autoritatea competentă - Ministerul Mediului, inclusiv reprezentanţii abilitaţi, au dreptul la controale periodice la beneficiari.

Astfel, beneficiarul este controlat dacă respectă criteriile aferente categoriei de produse şi condiţiile de utilizare, precum şi dispoziţiile contractului încheiat.

Revizuirea criteriilor ecologice pentru fiecare produs se face la o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani.

Prin urmare, eticheta ecologică este atribuită doar pentru o anumită perioadă de timp echivalentă cu valabilitatea criteriilor, urmând ca solicitarea acesteia să fie reînnoită.


Schema de etichetare ecologică

Autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice este MINISTERUL MEDIULUI.

Pe lângă Ministerul Mediului funcţionează Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice*), ca organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice.

*) Structura Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice:

 • 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului
 • 1 reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • 1 reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • 1 reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu
 • 1 reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
 • 4 reprezentanţi ai patronatelor din domeniile supuse etichetării
 • 4 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului şi protecţiei consumatorilor

Promovare

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Ministerul Mediului are responsabilitatea de a promova schema de etichetare ecologică prin acţiuni de conştientizare şi prin campanii de informare a consumatorilor şi a operatorilor economici.

Strategia de dezvoltare a produselor/serviciilor etichetate ecologic trebuie să se dezvolte, în primul rând, la nivelul ofertei.

 

Promovarea etichetei ecologice europene la nivelul agenţilor economici

necesită realizarea unui sistem informaţional eficient care să cuprindă:

 • conştientizarea avantajelor etichetei ecologice europene:
 • imaginea de firmă
 • protejarea şi conservarea mediului
 • creşterea competitivităţii produselor
 • avantaje pentru consumatorii finali
 • informarea asupra potenţialelor riscuri ale introducerii etichetei ecologice europene:
  • înlocuirea tehnologiilor
  • creşterea costurilor produselor
  • nerealizarea obiectivelor referitoare la volumul vânzărilor de produse cu etichetă ecologică europeană
  • scăderea interesului din partea companiilor producătoare
  • piaţa nepregătită pentru a face distincţia între produsele etichetate ecologic şi cele care nu sunt etichetate

Modalităţile de promovare şi mediatizare a etichetei ecologice europene la nivelul operatorilor economici pot fi:

 • seminarii de informare/instruire (manuale, pliante, broşuri, cursuri, şedinţele de informare, buletin informativ, suport electronic de instruire)
 • publicarea şi distribuirea gratuită a unor broşuri
 • crearea de website-uri/informaţii referitoare la eticheta ecologică europeană

 

Promovarea etichetei ecologice la nivelul consumatorilor

Eticheta ecologică europeană trebuie să furnizeze consumatorilor informaţii de încredere referitoare la impactul produselor/serviciilor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă (producţie, ambalaj, distribuţie, utilizare, eliminare), garantând calitatea utilizării acestora.

Consumatorii trebuie informaţi de importanţa criteriului ecologic de care ar trebui să ţină cont la achiziţionarea produselor şi la utilizarea serviciilor.

În general, expresia de "criteriu ecologic" este asociată altor motivaţii şi cerinţe ale consumatorilor (sănătatea, economia, plăcerea, facilitatea, progresul etc.) precum şi altor caracteristici ale produsului (calitate, preţ, estetică, marcă, fiabilitate etc.).

Mulţi consumatori nu vor căuta produsele etichetate ecologic în raioanele magazinelor. Eticheta ecologică europeană este cea care trebuie "să vină" către ei. Difuzarea informaţiilor în magazine, panouri cu eticheta ecologică europeană, dispunerea produselor în raion sunt elemente de marketing care pot favoriza cumpărarea produselor etichetate ecologic.

Preţul produsului/serviciului rămâne un criteriu foarte important în alegerea făcută de consumatori: compararea preţului unui produs/serviciu etichetat ecologic cu altul din aceeaşi categorie influenţează mult decizia cumpărătorilor. Faptul că un produs/serviciu ecologic trebuie să fie mai scump decât celelalte din aceeaşi categorie de produse/servicii este un obstacol în schimbarea comportamentului consumatorilor.

Promovarea şi mediatizarea etichetei ecologice europene în rândul consumatorilor trebuie să se realizeze în două moduri:

 • prin dezvoltarea unei strategii de "educaţie ecologică" cu scopul de a schimba comportamentul consumatorilor în procesul de cumpărare, fără a ne limita doar la difuzarea de informaţii;
 • prin dezvoltarea de "instrumente de marketing şi publicitate" care să se adreseze nevoilor specifice consumatorilor, fără a se căuta atingerea unui scop pedagogic de protecţie a mediului.

Mijloace de mediatizare a etichetei ecologice europene la nivelul consumatorilor (campanii de informare)

 • prezenţa "pe mari suprafeţe" - promovarea etichetei ecologice europene în magazine, supermarket-uri sau alte puncte de vânzare care deţin produse etichetate, prin distribuirea de pliante, broşuri informative, etc.
 • crearea de website-uri
 • televiziunea
 • presa scrisă - în general, presa scrisă oferă posibilitatea de a furniza mai multă informaţie, iar pentru mediatizarea etichetei ecologice europene informarea este cel mai important aspect
 • afişele
 • anunţuri publicate în principalele ziare şi reviste care apar zilnic
 • publicitatea la radio
 • participarea ONG-urilor
 • participarea şcolilor - prin cursuri informative

Materiale informative

5 paşi către Eticheta Ecologică

1. Verificarea eligibilitatii produsului

Produsul/serviciul trebuie să aparţină uneia din grupele de produse/servicii care pot obţine eticheta ecologică europeană.
Acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • potenţial ridicat de protecţie a mediului
 • avantaje competitive pentru producătorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii
 • cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări

2. Verificarea eligibilităţii companiei

Pot solicita acordarea etichetei ecologice europene operatorii economici:

 • producători, importatori, prestatori de servicii, comercianţi

3. Contactarea autorităţii competente

Ministerul Mediului este autoritatea competentă la nivel naţional, pentru acordarea etichetei ecologice europene.

4. Completarea formularelor de solicitare

Operatorul economic care doreşte să obţină eticheta ecologică europeană trebuie să depună un dosar care să demonstreze că produsul corespunde exigenţelor ecologice stabilite de către Comisia Europeană.

5. Evaluarea solicitării şi acordarea etichetei ecologice europene

Autoritatea competentă primeşte solicitarea şi, daca criteriile ecologice sunt respectate, informează Comisia Europeană despre decizia sa de acordare a etichetei ecologice europene.