Programare evaluare

Ghid evaluare carnivore 2012

Anexe fise de teren

Descriere

 Biodiversitateasau diversitatea biologică” cuprinde toate vietăţile de pe Pământ şi mediile de viaţă (terestre, marine şi acvatice continentale) care asigură condiţii prielnice pentru existenţa acestora.

În acelaşi timp, biodiversitatea contribuie în mod notabil la asigurarea unui mediu de viaţă sănătos şi decent pentru oameni, prin capacitatea de a împrospăta şi curăţa aerul pe care îl inspirăm şi apa pe care o bem, dar şi prin faptul că ne furnizează materie primă pentru construirea caselor în care locuim şi confecţionarea hainelor pe care le îmbrăcăm şi ne asigură resurse de hrană sau ne oferă remedii naturiste.

În judeţul Giurgiu, trecătorul se poate odihni la umbra pădurilor dese şi răcoroase, se poate relaxa în mijlocul pajiştilor întinse precum şi a zonelor umede naturale şi se poate bucura din plin de frumuseţea simplă a acestor locuri, dar şi a numeroaselor specii de plante şi animale întâlnite aici. Multe dintre aceste specii sunt protejate atât la nivel naţional, european şi mondial, astfel că, aceste zone deosebite sunt cuprinse atât în reţeaua naţională de arii protejate cât şi în reţeaua ecologică Natura 2000.

NATURA 2000este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate formată din:

  • Arii Speciale de Conservare(SAC), constituite conform Directivei Habitate, pentruprotejarea tipurilor de habitate şi a speciilor de floră şi faună.

În România, a fost aprobată la nivel naţional prin OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,lista Siturilor de Importanţă comunitară – SCI, care în urma validării de către Comisia Europeană vor deveni SAC - uri.

  • Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), constituite conform Directivei Păsări, pentru protejarea păsărilor sălbatice, au fost declarate la nivel naţionalprinHG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Cele două Directive europene în baza cărora au fost desemnate siturile Natura 2000, sunt transpuse în România prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe lângă actele normative menţionate anterior, există şi o legislaţie conexă, prin intermediul căreia se creează un cadru adecvat pentru conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică.

      Scopul reţelei ecologice Natura 2000 este reprezentat de protecţia şiconservarea pe termen lung a celor mai valoroase specii şi habitate de interes european, iar obiectivul constă în identificarea acestor specii şi habitate.