Back

Servicii Laborator - Tarife

SERVICII

oferite de compartimentul LABORATOR

 

În cadrul Serviciului Monitoring, Baze de date şi Rapoarte funcţionează Compartimentul Laborator.

Acest compartiment efectuează determinări ale emisiilor poluanţilor în atmosferă, determinări de zgomot, analize de apă şi sol conform Ordinului nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului

 

 

Analize de laborator

Nr.

crt.

Indicatorul analizat

Cuantumul tarifului

care se    încasează,

fără TVA  (lei)

Precizări

suplimentare

 1.  

NH3 - valoare medie zilnică

230

Se aplică pentru       poluanţi gazoşi (imisii)- recoltare şi  analiză chimică

 1.  

NH3 - valoare medie scurtă durată(30 minute)                      

50

 1.  

SO2 - valoare medie zilnică      

210    

 1.  

SO2 - valoare medie orară        

45   

 1.  

NO2 - valoare medie orară        

57   

 1.  

H2S - valoare medie zilnică      

240

 1.  

H2S - medie scurtă durată (30     minute)                          

60   

 1.  

CO - valoare maximă zilnică a     mediilor de 8 ore                

150

 1.  

O3 - valoare medie orară         

100

 1.  

O3 - valoare maximă zilnică a     mediilor de 8 ore                

170

 1.  

Cl2 - valoare medie zilnică

80   

 1.  

Cl2 - medie scurtă durată (30     minute)                           

60

 1.  

Pulberi în suspensie-fracţiunea   PM10 - metoda gravimetrică,       valoare medie zilnică            

160

 1.  

Pulberi în suspensie-fracţiunea   PM2,5 - metoda gravimetrică,      valoare medie zilnică            

160

 1.  

Analiză metale din pulberi (Pb,   Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.)

120

 1.  

Pulberi sedimentabile - valoare   medie lunară                     

40

 1.  

Pulberi totale în suspensie -     medie scurtă durată (30 minute)  

44

 1.  

Hidrocarburi totale – metoda cromatografică

250

 1.  

Aerosoli de H2SO4 - valoare medie zilnică

80

 1.  

HCl - valoare medie zilnică

72

 1.  

HF - valoare medie zilnică 

72

 1.  

C6H5-OH - valoare medie zilnică  

72

 1.  

HCHO - valoare medie zilnică

57

 1.  

Analiză la coş cu diametrul <     0,3 m (H2S, HCl, HF) măsurătoare momentană

150

Se aplică pentru       poluanţi gazoşi        emisii) în atmosferă recoltare şi analiză   chimică.

 1.  

SO2 - valoare medie zilnică      

100

 1.  

NOx - valoare medie zilnică      

100

 1.  

CO - valoare medie zilnică       

100   

 1.  

CO2 - valoare medie zilnică      

100   

 1.  

Pulberi totale - valoare mediezilnică

280

 1.  

COV - măsurătoare pe component   

50

 1.  

Analiză emisii la coş cu diametrul< 0,3 m (O2, CO, CO2, NOx, SOx,   temperatura şi viteza gazelor)    măsurătoare momentană            

200

 1.  

Analiză emisii la coş cu diametrul> 0,3 m (O2, CO, CO2, NOx, SOx,   temperatura) măsurătoare momentană

250

 1.  

Compuşi organici volatili - metoda cromatografică (9 componenţi)     hidrocarburi C3-Ce, benzen,       toluen, xilen                    

200

 1.  

Analiză la coş cu diametrul >     0,3 m (H2S, HCl, HF) măsurătoare  momentană 

190

 1.  

Analiză la coş cu diametrul <     0,35 m (pulberi totale)           măsurătoare momentană            

280 

 1.  

Analiză la coş cu diametrul >     0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană            

320

 1.  

Metale din pulberi (As, Cd, Cr,   Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Hg)      

150

 1.  

Micropoluanţi organici: PAH -     metoda cromatografică            

300

 1.  

Micropoluanţi organici: PCDD/PCDF- metoda cromatografică           

300

 1.  

Nivel de zgomot                     

150

 

 1.  

PH

10

Se aplică pentru       determinări ale indicatorilor de       calitate a apei

 1.  

Clor liber                       

10

 1.  

Alcalinitate/Aciditate           

15

 1.  

Duritate

25

 1.  

Conductivitate

13

 1.  

Temperatură

8

 1.  

Materii totale în suspensie MTS  

30

 1.  

Consum biochimic de oxigen CBO5 - analiza chimică                  

75

 1.  

Consum biochimic de oxigen CBO5 - metoda instrumentală             

120

 1.  

Consum chimic de oxigen CCO-Mn   

25

 1.  

Consum chimic de oxigen CCOCr    

90

 1.  

Amoniu

45 

 1.  

Azotaţi

40

 1.  

Azotiţi 

25

 1.  

Azot total

60

 1.  

Fosfaţi 

40

 1.  

Fosfor total                     

55

 1.  

Sulfaţi - metoda gravimetrică    

50

 1.  

Sulfaţi - metoda turbidimetrică  

40

 1.  

Sulfuri - metoda titrimetrică    

20

 1.  

Sulfuri - metoda                  spectrofotometrică

65

 1.  

Cianuri totale                   

89

 1.  

Cloruri 

25

 1.  

Fenoli - analiza chimică         

98

 1.  

Fenoli - metoda gazcromatrografică

350

 1.  

Clorfenoli - metoda               gazcromatrografică

300

 1.  

Produse petroliere               

98

 1.  

Substanţe extractibile cu solvenţi organici

82

 1.  

Substanţe extractibile - metoda   spectroscopică IR

315

 1.  

Substanţe extractibile - metoda   gazcromatografică

300

 1.  

Metale grele totale (Pb, Cd, Cr,  Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără

60

 1.  

Metale grele dizolvate (Pb, Cd,   Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA     flacără

90

 1.  

Metale grele totale (Pb, Cd, Cr,  Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor  grafit 

90

 1.  

Metale grele dizolvate (Pb, Cd,   Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA     cuptor grafit                    

95

 1.  

Metale alcaline/                  alcalino-pământoase (Na, K, Ca,   Mg)

45

 1.  

Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică

250

 1.  

Reziduu fix                       

30

 1.  

Detergenţi  

80

 1.  

Oxigen dizolvat                  

35

 1.  

Ca - metoda complexonometrică    

15,50   

 1.  

Mg - metoda complexonometrică    

15,50   

 1.  

Cr6^+ - metoda spectrofotometrică

40

 1.  

Fluoruri

40

 1.  

Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică

250

 1.  

PAH-uri - metoda cromatografică  

250

 1.  

Compuşi bifenil policloruraţi PCB

300

 1.  

Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali,         streptococi totali)

120

 1.  

Analiză biologică (fitoplancton,  zooplancton etc.)

360

 1.  

PH

14

Se aplică pentru       analize de sol,        deşeuri, sedimente.

 1.  

Conductivitate 

10

 1.  

Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe  etc.) - metoda SAA               

127

 1.  

Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem generator de hidruri      

145

 1.  

Produs petrolier - metoda         gravimetrică

95

 1.  

Produs petrolier - metoda         gazcromatografică

350

 1.  

Substanţe extractibile cu solvenţi organici

70 

 1.  

Substanţe extractibile - metoda   spectroscopică IR

400 

 1.  

Azot total

80

 1.  

Fosfor total

70

 1.  

Cloruri

30

 1.  

Sulfaţi 

70

 1.  

Carbonaţi

15

 1.  

Carbon organic

32

 1.  

Humus

22

 1.  

Umiditate

20

 1.  

Substanţe extractibile şi produse petroliere (analiză IR)          

315

 1.  

Metale grele din vegetaţie (Pb,   Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA

127

 1.  

Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică

300

 1.  

Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică

300

 1.  

PAH-uri - metoda cromatografică  

300

 1.  

Compuşi bifenil policloruraţi PCB

300

 1.  

Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali,         streptococi totali)

120

 1.  

Analiză biologică (fitobentos,    zoobentos etc.)                  

450

 1.  

Determinări radionuclizi gama     naturali

532

Se aplică pentru      analize de

radioactivitate amediului

 1.  

Determinări radionuclizi gama     artificiali

532

 1.  

Determinări radionuclizi alfa     naturali

538

 1.  

Determinări radionuclizi alfa     artificiali 

560

 1.  

Determinări beta globale         

60

 1.  

Determinări alfa globale         

60

 1.  

Determinări tritiu               

350

 1.  

Determinări 14 C                 

400

 1.  

Determinări 90 Sr                

300

 1.  

Estimări doză                    

330

 1.  

Determinare radon                

165

 1.  

Determinare thoron               

165 

 1.  

Determinări doză cu staţii        automate

165

 1.  

Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 1 minut) cu          staţii automate                  

0,15   

 1.  

Determinare doza gama în aer  (valoare medie pe 1 oră) cu staţii    automate

8

 1.  

Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 24 ore) cu staţii automate

165

 1.  

Determinare doza gama în apă    (valoare medie pe 10 minute) cu     staţii automate

1,25

 1.  

Determinare doza gama în apă   (valoare medie pe 24 ore) cu   staţii automate

180

 

  

 NOTE:

    1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.

    2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităţilor pentru protecţia mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.

    3. În cazul în care efectuarea prelevării/măsurătorii implică şi alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari şi vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între autorităţile pentru protecţia mediului şi beneficiari.